BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Uansa-ard Suwaluck (Chiang Mai Rajabhat University, Tajlandia), Wannamakok Wisuwat (Dusit Thani College, Tajlandia)
Tytuł
University Students' Entrepreneurial Intentions During COVID-19: The Perspective of Social Cognitive Career Theory
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2022, vol. 18, nr 3, s. 75-105, tab., rys., bibliogr. s. 98-104
Tytuł własny numeru
Contemporary Research in the Field of Entrepreneurship, Management, and Innovation: Regular Issue
Słowa kluczowe
Pandemia, COVID-19, Przedsiębiorczość, Studenci, Poczucie własnej skuteczności, Zarządzanie karierą
Pandemic, COVID-19, Entrepreneurship, Students, Self-efficacy, Career management
Uwagi
Klasyfikacja JEL: I25, M1, M13
streszcz., summ.
Kraj/Region
Tajlandia
Thailand
Abstrakt
CEL: Chociaż pandemia COVID-19 miała katastrofalny wpływ na działalność gospodarczą na całym świecie, paradoksalne zjawisko tej sytuacji czarnego łabędzia można uznać za ułatwiające przedsiębiorcze intencje. Niniejsze badanie ma na celu zbadanie postrzegania aspiracji przedsiębiorczych studentów z Tajlandii w czasie pandemii COVID-19. METODOLOGIA: Opierając się na społecznej teorii kariery poznawczej, badanie to bada głębokie powiązanie postrzegania COVID-19 przez studentów uniwersytetów i postaw wobec sytuacji związanych z uwierzeniem w siebie w adaptację do przedsiębiorczości. Prawidłowa próba 798 ankiet zebrana z ośmiu prowincji, ośmiu okręgów i ośmiu miast w całej Tajlandii została uwzględniona do dalszej analizy przy użyciu Modelowania Równań Strukturalnych (SEM) i Modelu Makro Procesu 6. WNIOSKI: Postrzeganie pandemii COVID-19 przez studentów uniwersytetów wpływa na ich samoocenę, skuteczność w adaptacjach sytuacyjnych i postrzegane pożądanie wobec intencji przedsiębiorczych na poziomie indywidualnym. Co ciekawe, poczucie własnej skuteczności i skłonność do przedsiębiorczości działają jako seryjne czynniki pośredniczące, wobec zapośredniczonej relacji między postawą wobec sytuacji, percepcją COVID-19 a przedsiębiorczymi intencjami studentów. IMPLIKACJE: Wyniki tych badań mogą wzbogacić literaturę dotyczącą przedsiębiorczości, zaproponowano również dodatkowe testy modelowe. Ponadto praktycy i badacze mogliby współpracować z gubernatorami w celu kultywowania trajektorii przedsiębiorczości w oparciu o wyniki badań. ORYGINALNOŚĆ I WARTOŚĆ: Społeczna teoria kariery (SCCT) może zracjonalizować wybór kariery zawodowej studenta akademickiego w zakresie przedsiębiorczości, biorąc pod uwagę jego postrzeganie procesów uruchamiania firm podczas COVID-19. Przyszłe badania mogą również dokonać weryfikacji wyników na reprezentatywnej próbie na poziomie krajowym. (abstrakt oryginalny)

PURPOSE: Although the COVID-19 pandemic has had a catastrophic effect on economic activities worldwide, the paradoxical phenomenon of this black swan situation may be found to facilitate entrepreneurial intentions. This study aims to investigate Thai university students' perceptions of their entrepreneurial aspirations during the times of the COVID-19 pandemic. METHODOLOGY: Drawing upon social cognitive career theory, this research investigates the profound linkage of university students' COVID-19 perceptions and attitudes towards situations for self-believing in the adaptation for entrepreneurship. A valid sample of 798 collected from eight provinces, eight districts, and eight cities throughout Thailand was included for further analysis using Structural Equation Modelling (SEM) and Process Macro Model 6. FINDINGS: University students' COVID-19 pandemic perceptions influence their self-efficacy in situation adaptations and perceived desirability towards individual-level entrepreneurial intentions. Interestingly, self-efficacy and desirability towards entrepreneurship act as serial mediating factors, towards the mediated relationship between attitude towards the situation, COVID-19 perception, and university students' entrepreneurial intentions. IMPLICATIONS: The results of this research can add to entrepreneurship literature and additional model testing has also been proposed. Besides, practitioners and researchers could collaborate with governors to cultivate entrepreneurial trajectories based on research findings. ORIGINALITY AND VALUE: Social cognitive career theory (SCCT) can rationalize an academic student's career choice of entrepreneurship by considering their perception of the start-up processes during COVID-19. Future research can also test findings on a representative sample at the national level. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Achchuthan, S., & Nimalathasan, B. (2012). Level of entrepreneurial intentionof the management undergraduates in the University of Jaffna, Sri Lanka: Scholars and undergraduates' perspective. South Asian Academic Research Journals, 2(10), 24-42.
 2. Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179-211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T
 3. Aiken, L. S., West, S. G., & Reno, R. R. (1991). Multiple Regression: Testing and Interpreting Interactions. New York: Sage.
 4. Ammar, N., Aly, N. M., Folayan, M. O., Khader, Y., Virtanen, J. I., Al-Batayneh, O. B., ... & El Tantawi, M. (2020). Behavior change due to COVID-19 among dental academics-The theory of planned behavior: Stresses, worries, training, and pandemic severity. PLoS One, 15(9), e0239961. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0239961
 5. Amorós, J. E., Ciravegna, L., Mandakovic, V., & Stenholm, P. (2019). Necessity or opportunity? The effects of state fragility and economic development on entrepreneurial efforts. Entrepreneurship Theory and Practice, 43(4), 725-750. http://dx.doi.org/10.1177/1042258717736857
 6. Anker, T. B. (2021). At the boundary: Post-COVID agenda for business and management research in Europe and beyond. European Management Journal, 39(2), 171-178. http://dx.doi.org/10.1016/j.emj.2021.01.003
 7. Antoci, D. (2021). Values and value orientations of adolescents and young people in pre-pandemic and pandemic situations. Postmodern Openings, 12(3), 288-310. http://dx.doi.org/10.18662/po/12.3/341
 8. Bacq, S., & Lumpkin, G. T. (2020). Social entrepreneurship and COVID-19. Journal of Management Studies, 58(1), 285-288. http://dx.doi.org/10.1111/joms.12641
 9. Bandura, A. (1978). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Advances in Behaviour Research and Therapy, 1(4), 139-161. http://dx.doi.org/10.1016/0146-6402(78)90002-4
 10. Bandura, A. (1986). Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
 11. Banik, A., Schwarzer, R., Knoll, N., Czekierda, K., & Luszczynska, A. (2018). Self-efficacy and quality of life among people with cardiovascular diseases: A meta-analysis. Rehabilitation Psychology, 63(2), 295. https://doi.org/10.1037/rep0000199
 12. Benight, C. C., & Bandura, A. (2004). Social cognitive theory of posttraumatic recovery: The role of perceived self-efficacy. Behaviour Research and Therapy, 42(10), 1129-1148. http://dx.doi.org/10.1016/j.brat.2003.08.008
 13. Bergenholtz, C., Klyver, K., & Vuculescu, O. (2021). Self-efficacy in disrupted environments: COVID-19 as a natural experiment. Entrepreneurship Theory and Practice. Online ahead of print. http://dx.doi.org/10.1177/10422587211046548
 14. Botsaris, C., & Vamvaka, V. (2016). Attitude toward entrepreneurship: Structure, prediction from behavioral beliefs, and relation to entrepreneurial intention. Journal of the Knowledge Economy, 7(2), 433-460. http://dx.doi.org/10.1007/s13132-014-0227-2
 15. Boyd, N. G., & Vozikis, G. S. (1994). The influence of self-efficacy on the development of entrepreneurial intentions and actions. Entrepreneurship Theory and Practice, 18(4), 63-77. http://dx.doi.org/10.1177/104225879401800404
 16. Brown, U. J., Beale, R. L., & White-Johnson, S. (2011). Perceptions of entrepreneurial intentions and risk propensity: Self-reliance and self-efficacy in college students to encourage knowledge. Review of Business Research, 11(5), 169-177.
 17. Bullough, A., Renko, M., & Myatt, T. (2014). Danger zone entrepreneurs: The importance of resilience and self-efficacy for entrepreneurial intentions. Entrepreneurship Theory and Practice, 38(3), 473-499. http://dx.doi.org/10.1111/etap.12006
 18. Caines, V., Earl, J. K., & Bordia, P. (2019). Self-employment in later life: How future time perspective and social support influence self-employment interest. Frontiers in Psychology, 10, 448. http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02008
 19. Cartwright, F. F. (2014). Disease and History. London: Thistle.
 20. de Vries, H., Dijkstra, M., & Kuhlman, P. (1988). Self-efficacy: The third factor besides attitude and subjective norm as a predictor of behavioural intentions. Health Education Research, 3(3), 273-282. http://dx.doi.org/10.1093/her/3.3.273
 21. Doanh, D. C., Thang, H. N., Nga, N. T. V., Van, P. T., & Hoa, P. T. (2021). Entrepreneurial behaviour: The effects of the fear and anxiety of COVID-19 and business opportunity recognition. Entrepreneurial Business and Economics Review, 9(3), 7-23. http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2021.090301
 22. Doanh, D. C. (2021). The moderating role of self-efficacy on the cognitive process of entrepreneurship: An empirical study in Vietnam. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 17(1), 147-174. https://doi.org/10.7341/20211715
 23. Fan, C. W., Chen, I. H., Ko, N. Y., Yen, C. F., Lin, C. Y., Griffiths, M. D., & Pakpour, A. H. (2021). Extended theory of planned behavior in explaining the intention to COVID-19 vaccination uptake among mainland Chinese university students: An online survey study. Human Vaccines & Immunotherapeutics, 17(10), 3413-3420. http://dx.doi.org/10.1080/21645515.2021.1933687
 24. Fan, Y., Chen, J., Shirkey, G., John, R., Wu, S. R., Park, H., & Shao, C. (2016). Applications of structural equation modeling (SEM) in ecological studies: An updated review. Ecological Processes, 5(1), 1-12. http://dx.doi.org/10.1186/s13717-016-0063-3
 25. GEM. (2015). GEM 2014 Global Report. Retrieved 08/11/2021 from http://gemconsortium.org/report
 26. Gibson, L. P., Magnan, R. E., Kramer, E. B., & Bryan, A. D. (2021). Theory of planned behavior analysis of social distancing during the COVID-19 pandemic: Focusing on the intention-behavior gap. Annals of Behavioral Medicine, 55(8), 805-812. http://dx.doi.org/10.1093/abm/kaab041
 27. Hall, C. M., Scott, D., & Gössling, S. (2020). Pandemics, transformations and tourism: Be careful what you wish for. Tourism Geographies, 22(3), 577. http://dx.doi.org/10.1080/14616688.2020.1759131
 28. Hayes, A. F. (2017). Introduction To Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis: A Regression-Based Approach. New York: Guilford publications.
 29. Hernández-Sánchez, B. R., Cardella, G. M., & Sánchez-García, J. C. (2020). Psychological factors that lessen the impact of COVID-19 on the self-employment intention of business administration and economics' students from Latin America. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(15), 5293. http://dx.doi.org/10.3390/ijerph17155293
 30. Hostager, T. J., Neil, T. C., Decker, R. L., & Lorentz, R. D. (1998). Seeing environmental opportunities: Effects of intrapreneurial ability, efficacy, motivation and desirability. Journal of Organizational Change Management, 11(1), 11-25. http://dx.doi.org/10.1108/09534819810369536
 31. Karademas, E. C., & Thomadakis, C. (2021). COVID-19 pandemic-related representations, self-efficacy, and psychological well-being in the general population during lockdown. Current Psychology, 1-8. http://dx.doi.org/10.1007/s12144-021-01750-3
 32. Kelberer, L. J., Kraines, M. A., & Wells, T. T. (2018). Optimism, hope, and attention for emotional stimuli. Personality and Individual Differences, 124, 84-90. http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2017.12.003
 33. Knowles, S. R., Apputhurai, P., O'Brien, C. L., Ski, C. F., Thompson, D. R., & Castle, D. J. (2020). Exploring the relationships between illness perceptions, self-efficacy, coping strategies, psychological distress and quality of life in a cohort of adults with diabetes mellitus. Psychology, Health & Medicine, 25(2), 214-228. https://doi.org/10.1080/13548506.2019.1695865
 34. Krichen, K., & Chaabouni, H. (2021). Entrepreneurial intention of academic students in the time of COVID-19 pandemic. Journal of Small Business and Enterprise Development, 29(1), 106. http://dx.doi.org/10.1108/JSBED-03-2021-0110
 35. Krueger, N. (1993). The impact of prior entrepreneurial exposure on perceptions of new venture feasibility and desirability. Entrepreneurship Theory and Practice, 18(1), 5-21. http://dx.doi.org/10.1177/104225879301800101
 36. Lee, N., & Rodríguez-Pose, A. (2021). Entrepreneurship and the fight against poverty in US cities. Environment and Planning A: Economy and Space, 53(1), 31-52. http://dx.doi.org/10.1177/0308518X20924422
 37. Lent, R. W., Brown, S. D., & Hackett, G. (2000). Contextual supports and barriers to career choice: A social cognitive analysis. Journal of Counseling Psychology, 47(1), 36. https://doi.org/10.1037/0022-0167.47.1.36
 38. Lent, R. W., Brown, S. D., & Hackett, G. (2002). Social cognitive career theory. In D. Brown (Ed.), Career Choice and Development (4th ed., pp. 255-311). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 39. Liguori, E. W., & Pittz, T. G. (2020). Strategies for small business: Surviving and thriving in the era of COVID-19. Journal of the International Council for Small Business, 1(2), 106-110. http://dx.doi.org/10.1080/26437015.2020.1779538
 40. Liguori, E. W., Bendickson, J. S., & McDowell, W. C. (2018). Revisiting entrepreneurial intentions: A social cognitive career theory approach. International Entrepreneurship and Management Journal, 14(1), 67-78. http://dx.doi.org/10.1007/s11365-017-0462-7
 41. Liñán, F., & Chen, Y. W. (2009). Development and cross-cultural application of a specific instrument to measure entrepreneurial intentions. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(3), 593-617. http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6520.2009.00318.x
 42. Liñán, F., & Fayolle, A. (2015). A systematic literature review on entrepreneurial intentions: Citation, thematic analyses, and research agenda. International Entrepreneurship and Management Journal, 11(4), 907-933. http://dx.doi.org/10.1007/s11365-015-0356-5
 43. Liñán, F., & Jaén, I. (2020). The Covid-19 pandemic and entrepreneurship: Some reflections. International Journal of Emerging Markets, 17(5), 1165. http://dx.doi.org/10.1108/IJOEM-05-2020-0491
 44. Lucarelli, C., Mazzoli, C., & Severini, S. (2020). Applying the theory of planned behavior to examine pro-environmental behavior: The moderating effect of COVID-19 beliefs. Sustainability, 12(24), 10556. http://dx.doi.org/10.3390/su122410556
 45. Maritz, A., Perenyi, A., De Waal, G., & Buck, C. (2020). Entrepreneurship as the unsung hero during the current COVID-19 economic crisis: Australian perspectives. Sustainability, 12(11), 4612. http://dx.doi.org/10.3390/su12114612
 46. Păunescu, C., Popescu, M. C., & Duennweber, M. (2018). Factors determining desirability of entrepreneurship in Romania. Sustainability, 10(11), 3893. http://dx.doi.org/10.3390/su10113893
 47. Peng, Y., Pei, C., Zheng, Y., Wang, J., Zhang, K., Zheng, Z., & Zhu, P. (2020). A cross-sectional survey of knowledge, attitude and practice associated with COVID-19 among undergraduate students in China. BMC Public Health, 20(1), 1-8. http://dx.doi.org/10.1186/s12889-020-09392-z
 48. Podsakoff, N. P., Whiting, S. W., Welsh, D. T., & Mai, K. M. (2013). Surveying for "artifacts": The susceptibility of the OCB-performance evaluation relationship to common rater, item, and measurement context effects. Journal of Applied Psychology, 98(5), 863. http://dx.doi.org/10.1037/a0032588
 49. Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J. Y., & Podsakoff, N. P. (2003). Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies. Journal of Applied Psychology, 88(5), 879. http://dx.doi.org/10.1037/0021-9010.88.5.879
 50. Ratten, V. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) and sport entrepreneurship. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 26(6), 1379-1388. http://dx.doi.org/10.1108/IJEBR-06-2020-0387
 51. Ratten, V. (2021). COVID-19 and entrepreneurship: Future research directions. Strategic Change, 30(2), 91-98. http://dx.doi.org/10.1002/jsc.2392
 52. Rossier, J. (2015). Career adaptability and life designing. In L. Nota & J. Rossier (Eds.), Handbook of Life Design: From Practice to Theory and from Theory to Practice (pp. 153-167). Getynga: Hogrefe Publishing.
 53. Sarkar, S., & Clegg, S. R. (2021). Resilience in a time of contagion: Lessons from small businesses during the COVID-19 pandemic. Journal of Change Management, 21(2), 242-267. http://dx.doi.org/10.1080/14697017.2021.1917495
 54. Savickas, M. L., & Porfeli, E. J. (2012). Career Adapt-Abilities Scale: Construction, reliability, and measurement equivalence across 13 countries. Journal of Vocational Behavior, 80(3), 661-673. http://dx.doi.org/10.1016/j.jvb.2012.01.011
 55. Secundo, G., Gioconda, M. E. L. E., Del Vecchio, P., Gianluca, E. L. I. A., Margherita, A., & Valentina, N. D. O. U. (2021). Threat or opportunity? A case study of digital-enabled redesign of entrepreneurship education in the COVID-19 emergency. Technological Forecasting and Social Change, 166, 120565. http://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120565
 56. Seetharaman, P. (2020). Business models shifts: Impact of Covid-19. International Journal of Information Management, 54, 102173. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102173
 57. Shahab, Y., Chengang, Y., & Arbizu, A. D. (2019). Entrepreneurial self-efficacy and intention: Do entrepreneurial creativity and education matter? International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 25(2), 259-280. http://dx.doi.org/10.1108/IJEBR-12-2017-0522
 58. Shahzad, M. F., Khan, K. I., Saleem, S., & Rashid, T. (2021). What factors affect the entrepreneurial intention to start-ups? The role of entrepreneurial skills, propensity to take risks, and innovativeness in open business models. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 7(3), 173. http://dx.doi.org/10.3390/joitmc7030173
 59. Shapero, A. (1982). Social dimensions of entrepreneurship. In C. Kent, D. Sexton, & K. Vesper (Eds.), The Encyclopedia of Entrepreneurship (pp. 72-90). Englewood Cliffs, NY: Prentice Hall.
 60. Sitkin, S. B., & Weingart, L. R. (1995). Determinants of risky decision-making behavior: A test of the mediating role of risk perceptions and propensity. Academy of Management Journal, 38(6), 1573-1592. http://dx.doi.org/10.2307/256844
 61. Simundic, A. M. (2013). Bias in research. Biochemia Medica, 23(1), 12-15. http://dx.doi.org/10.11613/BM.2013.003
 62. Taleb, N. N. (2007). The Black Swan: The Impact Of The Highly Improbable. New York: Random House.
 63. Uansa-ard, S., & Wannamakok, W. (2020). Perception of lean startup and entrepreneurial intention: The mediating role of desirability and feasibility. International Journal of Applied Behavioral Economics, 9(4), 18-32. http://dx.doi.org/10.4018/IJABE.2020100102
 64. Udayanan, P. (2019). The role of self-efficacy and entrepreneurial self-efficacy on the entrepreneurial intentions of graduate students: a study among Omani graduates. Entrepreneurial Business and Economics Review, 7(4), 7-14. http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2019.070401
 65. Vamvaka, V., Stoforos, C., Palaskas, T., & Botsaris, C. (2020). Attitude toward entrepreneurship, perceived behavioral control, and entrepreneurial intention: Dimensionality, structural relationships, and gender differences. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 9(1), 1-26. http://dx.doi.org/10.1186/s13731-020-0112-0
 66. Wannamakok, W., Sissokho, O., & Gates, T. G. (2020). Human rights and education for Gambian young women during COVID-19: Recommendations for social policy and practice. International Social Work, 63(6), 825-829. http://dx.doi.org/10.1177/0020872820952860
 67. Woltman, H., Feldstain, A., MacKay, J. C., & Rocchi, M. (2012). An introduction to hierarchical linear modeling. Tutorials in Quantitative Methods for Psychology, 8(1), 52-69. http://dx.doi.org/10.20982/tqmp.08.1.p052
 68. Younis, A., Xiaobao, P., Nadeem, M. A., Kanwal, S., Pitafi, A. H., Qiong, G., & Yuzhen, D. (2021). Impact of positivity and empathy on social entrepreneurial intention: The moderating role of perceived social support. Journal of Public Affairs, 21(1), e2124. http://dx.doi.org/10.1002/pa.2124
 69. Yusoff, A., Ahmad, N. H., & Halim, H. A. (2016). Tailoring future agropreneurs: The impact of academic institutional variables on entrepreneurial drive and intentions. Journal of Entrepreneurship Education, 19(2), 156.
 70. Yu, Y., Lau, J. T. F., & Lau, M. M. (2021). Levels and factors of social and physical distancing based on the Theory of Planned Behavior during the COVID-19 pandemic among Chinese adults. Translational Behavioral Medicine, 11(5), 1179-1186. http://dx.doi.org/10.1093/tbm/ibaa146
 71. Zamrudi, Z., & Yulianti, F. (2020). Sculpting factors of entrepreneurship among university students in Indonesia. Entrepreneurial Business and Economics Review, 8(1), 33-49. https://doi.org/10.15678/EBER.2020.080102
 72. Zampetakis, L. A. (2008). The role of creativity and proactivity on perceived entrepreneurial desirability. Thinking Skills and Creativity, 3(2), 154-162. https://doi.org/10.1016/j.tsc.2008.07.002
 73. Zhang, X., & Bartol, K. M. (2010). Linking empowering leadership and employee creativity: The influence of psychological empowerment, intrinsic motivation, and creative process engagement. Academy of Management Journal, 53(1), 107-128. http://dx.doi.org/10.5465/amj.2010.48037118
 74. Zhao, H., Seibert, S. E., & Hills, G. E. (2005). The mediating role of self-efficacy in the development of entrepreneurial intentions. Journal of Applied Psychology, 90, 1265-1272. http://dx.doi.org/10.1037/0021-9010.90.6.1265
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20221833
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu