BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Shpak Nestor (Lviv Polytechnic National University, Ukraine), Dvulit Zoriana (Lviv Polytechnic National University, Ukraine), Maznyk Liana (National University of Food Technology, Ukraine), Sroka Włodzimierz (WSB University, Dąbrowa Górnicza, Poland; University of Johannesburg, South Africa), Podra Olha (Lviv Polytechnic National University, Ukraine), Petryshyn Nataliia (Lviv Polytechnic National University, Ukraine)
Tytuł
An Innovative Approach to Support Interests' Alignment in the Context of Transport Management Using Semantic Differential
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2022, vol. 18, nr 3, s. 107-134, tab., rys., bibliogr. s. 129-132
Tytuł własny numeru
Contemporary Research in the Field of Entrepreneurship, Management, and Innovation: Regular Issue
Słowa kluczowe
Zarządzanie transportem, Przewozy towarowe, Analiza skupień, Innowacyjność, Analiza korelacji, Analiza regresji, Harmonizacja
Transport management, Cargo transportation, Cluster analysis, Innovative character, Correlation analysis, Regression analysis, Harmonisation
Uwagi
Klasyfikacja JEL: С19; R41; O31
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL: Celem naszego opracowania jest wypracowanie innowacyjnego podejścia do naukowego uzasadnienia i praktycznego wyważenia interesów właścicieli ładunków i firm transportowych, które posłuży jako narzędzie do zarządzania frachtem. METODYKA: Zaproponowano konkretny algorytm działań, który wstępnie przewiduje stworzenie systemu wskaźników do badania zarządzania transportem. Metody badawcze obejmują złożoną metodę semantycznego modelowania różniczkowego, która integruje analizę korelacji i regresji, analizę skupień oraz oceny eksperckie. Podstawą tak złożonej metody jest integracja trzech komponentów: i) systemu monitorowania satysfakcji konsumentów usług transportowych; ii) ocenę gęstości powiązań między obrotem ładunków według rodzaju transportu a wiodącymi wskaźnikami przewozowymi; iii) wielowymiarową ocenę jednorodności czynników poprzez hierarchiczne grupowanie. WYNIKI: Semantyczne modelowanie różniczkowe może być skutecznym narzędziem planowania strategicznego nie tylko dla firm transportowych i kolejowych, ale także dla tych instytucji, w których konieczne jest zidentyfikowanie najważniejszych obszarów działalności. IMPLIKACJE: Zastosowanie semantycznego modelowania różniczkowego opartego na zaangażowaniu ilościowych metod modelowania matematycznego pozwala na zwiększenie stopnia trafności decyzji zarządczych. Harmonizacja i równoważenie interesów w obszarze B2B uwzględnia wyniki modelowania w zarządzaniu. Proponowana metodologia składa się z głównych wskaźników transportu taboru oraz niektórych wskaźników ekonomicznych. Wskaźniki te uzyskano dzięki współpracy z ekspercką grupą uczestników procesu transportowego. Zastosowanie stworzonego modelu pozwala na określenie kierunków priorytetowych w zakresie obsługi właścicieli ładunków przez koleje ukraińskie według rodzajów ładunków i przewozów oraz uzasadnienie odpowiednich decyzji zarządczych przez przewoźników towarowych. ORYGINALNOŚĆ I WARTOŚĆ: Innowacja to kompleksowa interdyscyplinarna integracja metod badawczych opartych na filozofii semantycznego modelowania różniczkowego, pozwalająca na integrację podejść harmonizujących interesy firm transportowych i konsumentów ich usług z wynikami współpracy w zakresie przewozów towarowych. Dlatego opracowaną innowacyjną metodologię można wykorzystać nie tylko w transporcie kolejowym, ale także w innych rodzajach transportu i działalności. (abstrakt oryginalny)

PURPOSE: Our study aims to develop an innovative approach to scientific substantiation and practical balance of interests of cargo owners and transport companies, which will serve as a tool for freight management. METHODOLOGY: A specific algorithm of actions is proposed, which initially provides the creation of a system of indicators to study transportation management. The research methods include a complex method of semantic differential modeling, which integrates correlation-regression analysis, cluster analysis, and expert evaluations. The basis of such a complex method is the integration of three components: i) a system for monitoring the satisfaction of consumers of transport services; ii) the assessment of the density of connections between cargo turnover by type of transportation and the leading transportation indicators; iii) a multidimensional assessment of the homogeneity of factors by hierarchical clustering. FINDINGS: Semantic differential modeling can serve as an effective tool in strategic planning, not only for transport companies and railway enterprises, but also for those institutions where it is necessary to identify the most important areas of activity. IMPLICATIONS: The use of semantic differential based on the involvement of quantitative methods of mathematical modeling allows increasing the degree of validity of management decisions. The harmonization and balancing of interests in the field of B2B take into account the results of modeling the semantic differential in management. The proposed methodology consists of main indicators of rolling stock transportation and certain economic indicators; we advise to focus on. These indicators were obtained through cooperation with an expert group of participants in the transportation process. Application of the created model allows defining priority directions in the field of freight owners' service by the Ukrainian railways in the dynamics by types of cargo and transportation and substantiating the corresponding management decisions by freight carriers. ORIGINALITY AND VALUE: Innovation is a complex interdisciplinary integration of research methods based on the philosophy of semantic differential, allowing the integration of approaches to harmonize the interests of transport companies and consumers of their services with the results of cooperation in the field of freight transportation. Therefore, the developed innovative methodology can be used not only for railway transport but also for other types of transport and business. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abidi, H., Dullaert, W., De Leeuw, S., Lysko, D., & Klumpp, M. (2019). Strategic partner evaluation criteria for logistics service provider networks. The International Journal of Logistics Management, 30(2), 438-466. https://doi.org/10.1108/IJLM-07-2017-0178
 2. Akbar, U., Khan, M. A., Akmal, M., Tóth Naárné, É. Z., & Oláh, J. (2020). Trade-offs for the optimal energy efficiency of road transportation: Domestic cases in developing countries. Energies, 13(24), 6538, 1-14. https://doi.org/10.3390/en13246538
 3. Badura, D. (2017). Urban traffic modeling and simulation. Forum Scientiae Oeconomia, 5(4), 86-97. https://doi.org/10.23762/FSO_VOL5NO4_17_7
 4. Bala Myneni, M., & Dandamudi, R. (2019). Harvesting railway passenger opinions on multi themes by using social graph clustering. Journal of Rail Transport Planning & Management, 13. https://doi.org/10.1016/j.jrtpm.2019.100151
 5. Barile, S., Grimaldi, M., Loia, F., & Sirianni, C.A. (2020). Technology, value co-creation and innovation in service ecosystems: Toward sustainable co-innovation. Sustainability, 12, 2759. https://doi.org/10.3390/su12072759
 6. Cornelissen, J. P., Mantere, S., & Vaara, E. (2014). The contraction of meaning: The combined effect of communication, emotions, and materiality on sensemaking in the Stockwell shooting. Journal of Management Studies, 51(5), 699-736. https://doi.org/10.1111/joms.12073
 7. Cygler, J., & Wyka, S. (2019). Internal barriers to international R&D cooperation: The case of Polish high tech firms. Forum Scientiae Oeconomia, 7(1), 25-45. https://doi.org/10.23762/FSO_VOL7_NO1_2
 8. Ding, Z., & Ng, F. (2008). A new way of developing semantic differential scales with personal construct theory. Construction Management and Economics, 26(11), 1213-1226, https://doi: 10.1080/01446190802527522
 9. Directory of key performance indicators of regional branches of JSC "Ukrzaliznytsia". (2021). Retrieved from https://www.uz.gov.ua/files/file/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0% BA% 202005-2020.pdf
 10. Dokić, I. (2017). The use of semantic differential in function of measuring image of the company. Economic Analysis, 50(1-2), 50-61.
 11. Ducret, R., Lemarié, B., & Roset, A. (2016). Cluster analysis and spatial modeling for urban freight. Identifying homogeneous urban zones based on urban form and logistics characteristics. Transportation Research Procedia, 12, 301-313. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2016.02.067
 12. Gabryelczyk, R., & Hernaus, T. (2020). Business process management: Current applications and the challenges of adoption. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 16(1), 1-193
 13. Gonzalez-Feliu, J. (2012). Freight distribution systems with cross-docking: a multidisciplinary analysis. Journal of the Transportation Research Forum, 51(1), 93-109. https://doi: 10.5399/osu/jtrf.51.1.2821
 14. Gonzalez-Feliu, J., & Morana, J. (2011). Collaborative transportation sharing: from theory to practice via a case study from France. In J. Yearwood & A. Stranieri (Eds.), Technologies for Supporting Reasoning Communities and Collaborative Decision Making: Cooperative Approaches, Information Science Reference (pp. 252-271). Hershey, PA: IGI Publishing. https://doi: 10.4018/978-1-60960-091-4.ch014
 15. Gonzalez-Feliu, J., Morana, J., Salanova Grau, J.-M., & Ma, Tai-Yu. (2013). Design and scenario assessment for collaborative logistics and freight transport systems. International Journal of Transport Economics, 207-240.
 16. Gonzalez-Feliu, J., & Salanova, J. (2012). Defining and evaluating collaborative urban freight transport systems. Procedia - Social and Behavioral Science, 39, 172-183. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.03.099
 17. Hajduk, S. (2018). Efficiency evaluation of urban transport using the DEA method. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 13(1), 141-157. https://doi.org/10.24136/eq.2018.008
 18. Huang, S.T., Bulut, E., & Duru, O. (2019). Service quality evaluation of international freight forwarders: An empirical research in East Asia. Journal of Shipping and Trade, 4. https://doi.org/10.1186/s41072-019-0053-6
 19. Ekinci, Y., Uray, N., Ülengin, F., & Duran, C. (2018). A segmentation based analysis for measuring customer satisfaction in maritime transportation. Transport, 33(1), 104-118. https://doi.org/10.3846/16484142.2015.1079800
 20. Fei, J., Ni, G., Wang, X., & Jie, Y. (2020). Cluster analysis on railway infrastructure standards in China and its application to railway efficiency improvement. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 467 (2020) 012191. https://doi: 10.1088/1755-1315/467/1/012191
 21. Fishbein, M. (Ed.) (1967). Readings in Attitude Theory and Measurement. New York: John Wiley and Sons.
 22. JSC "Ukrzaliznytsia" official web site (2021). Retrieved from https://www.uz.gov.ua
 23. Jian, Li, & Bao, J. (2014). Cooperation performance evaluation between Seaport and Dry Port; Case of Qingdao Port and Xi'an Port. International Journal of e-Navigation and Maritime Economy, 1, 99-109. https://doi.org/10.1016/j.enavi.2014.12.009
 24. Khan, D., Nouman, M., Popp, J., Khan, M. A., Ur Rehman, F., & Oláh, J. (2021). Link between technically derived energy efficiency and ecological footprint: Empirical evidence from the ASEAN region. Energies, 14(13), 3923, 1-16. https://doi.org/10.3390/en14133923
 25. Mattsson, L.G., & Jenelius, E. (2015). Vulnerability and resilience of transport systems-a discussion of recent research. Transportation Research Part A. Policy & Practice, 81, 16-34. https://doi.org/10.1016/j.tra.2015.06.002
 26. Merkus, S., Willems, T., Schipper, D., van Marrewijk, A., Koppenjan, J., Veenswijk, M., & Bakker, H. (2017). A storm is coming? Collective sensemaking and ambiguity in an inter-organizational team managing railway system disruptions. Journal of Change Management, 17(3), 228-248, https://doi:10.1080/14697017.2016.1219380
 27. Nagi, A., & Kersten, W. A. (2022). Process model for cooperative risk management in seaports. Sustainability, 14, 1662. https: //doi.org/10.3390/su14031662
 28. Nugymanova, G., Nurgaliyeva, M., Zhanbirov, Zh, Naumov, V., & Taran, I. (2021). Choosing a servicing company's strategy while interacting with freight owners at the road transport market. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 204-210. Retrieved from http://nvngu.in.ua/jdownloads/pdf/2021/1/01_2021_Nugymanova.pdf
 29. Nyulásziová, M., & Paľová, D. (2020). Implementing a decision support system in the transport process management of a small Slovak transport company. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 16, 75-106. https://doi.org/10.7341/20201613
 30. Osgood, Ch., Suci, F., & Tannenbaum, P. (1957). The Measurement of Meaning. Urbana: University of Illinois Press.
 31. Pech, M., Vaněček, D., & Pražáková, J. (2021). Complexity, continuity, and strategic management of buyer-supplier relationships from a network perspective. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 17(3), 189-226. https://doi.org/10.7341/20211736
 32. Poliak, M., Svabova, L., Konecny, V., Zhuravleva, N. A., & Culik, K. (2021). New paradigms of quantification of economic efficiency in the transport sector. Oeconomia Copernicana, 12(1), 193-212. https://doi.org/10.24136/oc.2021.008
 33. Schipper, D., & Gerrits, L. (2017). Communication and sensemaking in the Dutch Railway System: Explaining coordination failure between teams using a mixed methods approach. Complexity Governance & Networks, 3(2), 31-53. http://dx.doi.org/10.20377/cgn-57
 34. Schipper, D., & Gerrits, L. (2018). Differences and similarities in European railway disruption management practices. Journal of Rail Transport Planning & Management, 8(1), 42-55. https://doi.org/10.1016/j.jrtpm.2017.12.003
 35. Shpak, N., Dvulit, Z., Luchnikova, T., & Sroka, W. (2018). Strategic development of cargo transit services: A case study analysis. Engineering Management in Production and Services, 10(4), 76-84. https://doi:10.2478/emj-2018-0024
 36. Shpak, N., Dvulit, Z., Maznyk, L., Mykytiuk, O., & Sroka, W. (2019 a). Validation of ecologists in enterprise management system: A case study analysis. Polish Journal of Management Studies, 19(1), 376-390. https://doi:10.17512/pjms.2019.19.1.29
 37. Shpak, N., Seliuchenko, N., Kharchuk, V., Kosar, N., & Sroka, W., (2019 b). Evaluation of product competitiveness: A case study analysis. Organizacija, 52(2), 107-125. https://doi.org/10.2478/orga-2019-0008
 38. Smart-Rail Consortium (2016). D3.1 - Assessment of the current situation of cooperation within the rail sector: successes and bottlenecks. Retrieved from http://www.smartrail-project.eu/download/public_reports/D3.1%20-%20v1.0%20Current%20situation%20of%20 cooperation%20within%20the%20rail%20sector.pdf
 39. State Statistic Service of Ukraine. Retrieved from https://www.ukrstat.gov.ua
 40. Stoilova, S. (2019). Application of SIMUS method for assessment alternative transport policies for container carriage. Engineering for Rural Development, 886-897. https://doi:10.22616/ERDev2019.18.N284
 41. Tomaszewska, E. (2021). Barriers related to the implementation of Intelligent Transport Systems in cities - Polish local governments perspective. Engineering Management in Production and Services, 13(4), 131-147. https://doi:10.2478/emj-2021-0036
 42. Tryon, R. (1939). Cluster Analysis. New York: McGraw Hill.
 43. Tryon, R.C., & Bailey, D.E. (1970). Cluster Analysis. New York: McGraw-Hill.
 44. Vargas, A., Patel, S., & Patel, D. (2018). Towards a business model framework to increase collaboration in the freight industry. Logistics, 2(4), 22. https://doi.org/10.3390/logistics2040022
 45. Vlaar, P. W., van Fenema, P. C., & Tiwari, V. (2008). Cocreating understanding and value in distributed work: How members of onsite and offshore vendor teams give, make, demand, and break sense. MIS Quarterly, 32(2), 227-255.
 46. Hairui, W., Anlin, L., & Nana, J. (2020). Research on optimization and design of sustainable urban underground logistics network framework. Sustainability, 12, 9147. https://doi.org/10.3390/su12219147
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20221834
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu