BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piwowar-Sulej Katarzyna (Wroclaw University of Economics and Business, Poland), Podsiadły Krzysztof (Wroclaw University of Economics and Business, Poland)
Tytuł
Technological Innovation and the Labor Market: The Two-Way Non-Reciprocal Relationships with a Focus on the Confectionery Industry in Poland
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2022, vol. 18, nr 3, s. 135-171, tab., rys., bibliogr. s. 162-170
Tytuł własny numeru
Contemporary Research in the Field of Entrepreneurship, Management, and Innovation: Regular Issue
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Zatrudnienie, Innowacje, Przemysł cukierniczy, Innowacje w produkcji, Rozwój technologiczny
Labour market, Employment, Innovations, Confectionery industry, Innovations in production, Technological development
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J21, J24, M12
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL: Celem teoretycznym niniejszej pracy jest zbadanie natury relacji "innowacje technologiczne - rynek pracy" przedstawianych w publikacjach z ostatnich 11 lat, indeksowanych w bazach Scopus i Web of Science. Celem empirycznym artykułu jest zbadanie zależności między wskazanymi zmiennymi w firmach działających w branży cukierniczej w Polsce. METODYKA: W pracy wykorzystano takie metody jak studia literaturowe oraz badania empiryczne oparte na podejściu mieszanym, łączące metodę ankiety on-line (z inżynierami branży cukierniczej) z metodą studium przypadku. WYNIKI: Publikacje z ostatnich lat, poruszające problemy analizowanych relacji, nie przedstawiają specyfiki Polski i branży cukierniczej. Publikacje te jednak częściej niż tradycyjna literatura przedmiotu prezentują wielorakie relacje między analizowanymi zmiennymi, nie skupiając się tylko na zagadnieniu bezrobocia technologicznego. Tymczasem 50% badanych pracowników utożsamia właśnie utratę pracy z efektem wdrożenia innowacji technologicznych. Pozostali respondenci są przekonani, że innowacje technologiczne mają neutralny ilościowy wpływ na wewnętrzny rynek pracy. Na podstawie metody studium przypadku stwierdzono, że innowacje technologiczne wpływają na rynek pracy (zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny) częściej niż zmiany na tym rynku wpływają na innowacje, a analizowany wpływ jest raczej negatywny. Ponadto badania empiryczne pokazują, że innowacje technologiczne są pozytywnie powiązane ze zmianami jakościowymi na wewnętrznym rynku pracy. IMPLIKACJE: W artykule podkreślono potrzebę uczenia się przez całe życie, co sanowi grunt dla rozwoju oferty instytucji edukacyjnych. Menedżerowie najwyższego szczebla powinni identyfikować umiejętności, które ich pracownicy mają teraz a które powinni posiadać w przyszłości. ORYGINALNOŚĆ I WARTOŚĆ: W artykule przedstawiono został autorski model umożliwiającą przeprowadzenie analizy wzajemnych zależności miedzy innowacjami technologicznymi a rynkiem pracy, który naukowcy mogą dalej rozwijać i wykorzystywać w kolejnych projektach badawczych. Autorzy przeprowadzili ponadto pionierskie badania, oparte na złożonych ramach, obejmujących różne rodzaje wpływów (od negatywnego przez neutralny do pozytywnego), traktujących rynek pracy i innowacje technologiczne względem siebie jako zmienne zależne lub niezależne, a także dwa typy rynku pracy. (abstrakt oryginalny)

PURPOSE: The theoretical aim of this study is to explore the nature of the "technological innovation-labor market" relationships presented recently in the literature, based on publications indexed in the Scopus and Web of Science databases. The empirical purpose is to examine these relationships in companies operating in the confectionery industry in Poland. METHODOLOGY: Literature studies, as well as a mixed-method empirical research approach, were used, including an online survey of engineers working in the confectionery industry and the case study method (with interviews and observation). FINDINGS: Publications from the past eleven years have covered the problems of the analyzed relationship but have not taken into consideration the market in Poland or the confectionery industry. More often than the classic literature, these publications present different relationships, not focusing mainly on the issue of unemployment resulting from technological innovation. Meanwhile, empirical studies show that the analyzed relationships are non-reciprocal. Fifty percent of the employees surveyed indicated that implementing technological innovations results in job losses. The remaining respondents were convinced that technological innovation has a neutral quantitative impact on the internal labor market. We identified that technological innovations have an impact on the labor market (both internal and external) more often than changes in the labor market affecting innovations, and that this impact is rather negative. Moreover, empirical research shows that technological innovations are positively connected with qualitative changes in the internal labor market. IMPLICATIONS: This study emphasizes the need for lifelong learning among employees and for a field for development at educational institutions. It should also draw the attention of top managers to the skills that their employees have now and should have in the future. ORIGINALITY AND VALUE: The paper presents an original typology of the relationships between technological innovation and the labor market, which can serve as the basis for further development and qualitative or quantitative research. The paper also presents pioneering research because previous studies were not based on a complex framework, including different kinds of impacts (from negative through neutral to positive), treating the labor market and technological innovations relative to each other as dependent or independent variables, or highlighting two types of labor market. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acemoglu, D., & Autor, D. (2011). Skills, tasks and technologies: Implications for employment and earnings. In O. Ashenfelter & D. Card (Eds.), Handbook of Labor Economics (pp. 1043-1171). Amsterdam: Elsevier. https://doi.org/10.1016/S0169-7218(11)02410-5
 2. Baensch, L., Lanzalot, M. L., Lotti, G., & Stucchi, R. (2018). Do labor market regulations affect the link between innovation and employment?: Evidence from Latin America. Working Paper. https://doi.org/10.18235/0001199
 3. Bartlett, B. (1984). Is industrial innovation destroying jobs. Cato Journal, 4(2), 625-650.
 4. Bernhard Dachs. (2018). The impact of new technologies on the labour market and the social economy. Science and Technology Options Assessment. Retrieved from https://doi.org/10.2861/68448
 5. Bińkowski, J. (2017). Ukraińska imigracja do Polski. Analiza zjawiska w kontekście sytuacji na rynku pracy, Warszawa-Wojnowice: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu
 6. Blanchflower, D. G. (2001). Unemployment, well-being, and wage curves in Eastern and Central Europe. Journal of the Japanese and International Economies, 15(4), 364-402. https://doi.org/10.1006/jjie.2001.0485
 7. Blien, U., & Ludewig, O. (2017). Technological Progress and (Un)employment Development. Bonn: IZA Institute of Labor and Economics.
 8. Brem, A., Nylund, P. A., & Schuster, G. (2016). Innovation and de facto standardization: The influence of dominant design on innovative performance, radical innovation, and process innovation. Technovation, 50-51(April-May), 79-88. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2015.11.002
 9. Brunarska, Z., Grotte, M., & Lesińska, M. (2012). Migracje obywateli Ukrainy do Polski w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego: Stan obecny, polityka, transfery pieniężne. CMR Working Paper, 60(118), 6-34.
 10. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2011). Race against the machine: How the digital revolution is accelerating innovation, driving productivity, and irreversibly transforming employment and the economy. Lexington, Mass: Digital Frontier Press.
 11. Bukowski, M., Szpor, A., & Śniegocki, A. (2012). Potencjał i bariery polskiej innowacyjności. Instytut Badań Strukturalnych. Retrieved from https://innowacyjnaradomka.pl/wp-content/uploads/2012/09/Potencjal-i-bariery-polskiej-innowacyjnosci.pdf
 12. Bygnes, S., & Erdal, M. B. (2017). Liquid migration, grounded lives: Considerations about future mobility and settlement among Polish and Spanish migrants in Norway. Journal of Ethnic and Migration Studies, 43(1), 102-118. https://doi.org/10.1080/1369183X.2016.1211004
 13. Byrne, E. F. (1986). Microelectronics and Workers' Rights. Dordrecht: Springer.
 14. Calvino, F., & Virgillito, M. E. (2018). The innovation-employment nexus: A critical survey of theory and empirics. Journal of Economic Surveys, 32(1), 83-117. https://doi.org/10.1111/joes.12190
 15. Campa, R. (2017). Technological unemployment: A brief history of an idea. ISA ESymposium for Sociology, 7(1), 1-16.
 16. Capello, R., & Lenzi, C. (2013). Innovation and employment dynamics in European regions. International Regional Science Review, 36(3), 322-353. https://doi.org/10.1177/0160017612462874
 17. Central Statistical Office. (2020). Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 1990-2019. Retrieved from https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-rejestrowanego-w-latach-1990-2019,4,1.html
 18. Central Statistical Office. (2019a). Main directions of emigration and immigration in the years 1966-2018 (migration for permanent residence). Retrieved from https://stat.gov.pl/en/topics/population/internationa-migration/main-directions-of-emigration-and-immigration-in-years-1966-2008,2,1.html
 19. Central Statistical Office. (2019b). Popyt na pracę w II kwartale 2019 r. Retrieved from https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/popyt-na-prace/popyt-na-prace-w-drugim-kwartale-2019-roku,2,34.html
 20. Creswell, J. W., Plano Clark, V. L., Gutmann, M. L., & Hanson, W. E. (2003). Advanced mixed methods research designs. In A. Tashakkori & C. Teddlie (Eds.), Handbook of Mixed Methods In Social And Behavioral Research (pp. 209-240). Thousand Oaks, CA: Sage.
 21. Creswell, J. W., & Tashakkori, A. (2007). Editorial: Developing publishable mixed methods manuscripts. Journal of Mixed Methods Research, 1(2), 107-111. https://doi.org/10.1177/1558689806298644
 22. De Grey, A., & Rossiter, J. (2017). The Next Step: Exponential Life. New York: BBVA-Open Mind.
 23. de Weerd-Nederhof, P. C. (2001). Qualitative case study research. The case of a PhD research project on organising and managing new product development systems. Management Decision, 39(7), 513-538. https://doi.org/10.1108/EUM0000000005805
 24. Díaz, G. A., Barge-Gil, A., & Heijs, J. (2020). The effect of innovation on skilled and unskilled workers during bad times. Structural Change and Economic Dynamics, 52, 141-158. https://doi.org/10.1016/j.strueco.2019.09.012
 25. Didier, T., & Lucie, S. (2008). Measuring consumer's willingness to pay for organic and Fair Trade products. International Journal of Consumer Studies, 32(5), 479-490. https://doi.org/10.1111/j.1470-6431.2008.00714.x
 26. Domański, B. (2003). Industrial change and foreign direct investment in the postsocialist economy. European Urban and Regional Studies, 10(2), 99-118. https://doi.org/10.1177/0969776403010002001
 27. Edquist, C., Hommen, L., & McKelvey, M. (2001). Innovation and Employment. London: Edward Elgar Publishing.
 28. European Commission. (2020). European innovation scoreboard. http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/index_en.htm.
 29. Eurostat. (2020a). Employed HRST by category, age and occupation. https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hrst_st_nocc&lang=en 28-07-2020
 30. Eurostat. (2020b). Labour cost index by NACE Rev. 2. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/teilm100/default/table?lang=en
 31. Fagerberg, J. (2006). Innovation: A Guide to the Literature. London: Oxford University Press.
 32. Flyvbjerg, B. (2006). Five misunderstandings about case-study research. Qualitative Inquiry, 12(2), 219-245. https://doi.org/10.1177/1077800405284363
 33. Freeman, C., Clark, J., & Soete, L. L. G. (1982). Unemployment and Technical Innovation: A Study of Long Waves in Economic Development. London: Frances Pinter.
 34. Freeman, C., & Soete, L. L. G. (1985). Information Technology and Employment. Brussels: IBM.
 35. Freeman, C., & Soete, L. (2013). Economics of Industrial Innovation. London: Routledge.
 36. Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2017). The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation? Technological Forecasting and Social Change, 114, 254-280. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.08.019
 37. Geldes, C., Felzensztein, C., & Palacios-Fenech, J. (2017). Technological and non-technological innovations, performance and propensity to innovate across industries: The case of an emerging economy. Industrial Marketing Management, 61, 55-66. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2016.10.010
 38. Godin, B. (2008). Innovation: The history of a category. Project on the Intellectual History of Innovation Working. Working Paper, 1, 1-67.
 39. Graham, M., & Anwar, M. A. (2019). The global gig economy: Towards a planetary labour market? First Monday, 24(4). https://doi.org/10.5210/fm.v24i4.9913
 40. Greenan, N., & Guellec, D. (2000). Technological innovation and employment reallocation. Labour, 14(4), 547-590. https://doi.org/10.1111/1467-9914.00146
 41. Gregory, T., Salomons, A., & Zierahn, U. (2019). Racing With or Against the Machine? Evidence from Europe. Bonn: IZA Institute of Labor and Economics.
 42. Griffin, R. W. (2004). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 43. Guba, E. G. (1990). The Paradigm Dialog. Washington: Sage Publications.
 44. Hainmueller, J., Hiscox, M. J., & Sequeira, S. (2011). Consumer demand for the fair trade label: Evidence from a multi-store field experiment. MIT Political Science Department Research Paper, 9B, 1-57, https://doi.org/10.2139/ssrn.1801942
 45. Hardy, W., Keister, R., & Lewandowski, P. (2018). Educational upgrading, structural change and the task composition of jobs in Europe. Economics of Transition, 26(2), 201-231. https://doi.org/10.1111/ecot.12145
 46. Hernik, K. (2018). Koniec ery bezrobocia? Sytuacja i perspektywy rynku pracy w Polsce. Forbes. Retrieved from https://www.forbes.pl/gospodarka/sytuacja-i-perspektywy-rynku-pracy-w-polsce-koniec-ery-bezrobocia/6vj3vbv
 47. Höflinger, P. J., Nagel, C., & Sandner, P. (2018). Reputation for technological innovation: Does it actually cohere with innovative activity? Journal of Innovation & Knowledge, 3(1), 26-39. https://doi.org/10.1016/j.jik.2017.08.002
 48. Hubbard, N., & Purcell, J. (2001). Managing employee expectations during acquisitions. Human Resource Management Journal, 11(2), 17-33. https://doi.org/10.1111/j.1748-8583.2001.tb00036.x
 49. Ilie, L., & Bondrea, I. (2016). Changing labour market needs and the challenges for academic leadership. ECMLG 2016 - Proceedings of the 12th European Conference on Management, Leadership and Governance (pp. 80-87). Bucharest, Romania.
 50. International Labour Office. (2015). Localizing the Decent Work Agenda. Turin: International Labour Organization.
 51. International Labour Office. (2021). World Employment and Social Outlook. Turin: International Labour Organization.
 52. Janta, H. (2011). Polish migrant workers in the UK hospitality industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 23(6), 803-819. https://doi.org/10.1108/09596111111153484
 53. Jasiński, A. H. (2013a). Innowacyjność w gospodarce Polski. Modele, bariery, instrumenty wsparcia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 54. Jasiński, A. H. (2013b). Instrumenty polityki innowacyjnej: Czy grają w Polsce? Zagadnienia Naukoznawstwa, 49(1(195)), 3-23.
 55. Jiang, K., Lepak, D. P., Hu, J., & Baer, J. C. (2012). How does human resource management influence organizational outcomes? A meta-analytic investigation of mediating mechanisms. Academy of Management Journal, 55(6), 1264-1294. https://doi.org/10.5465/amj.2011.0088
 56. Jurczak, K. (2018). Koszty pracy w krajach Unii Europejskiej. Retrieved from https://wynagrodzenia.pl/artykul/koszty-pracy-w-krajach-unii-europejskiej
 57. Kaczmarczyk, P., & Okolski, M. (2008). Demographic and labour-market impacts of migration on Poland. Oxford Review of Economic Policy, 24(3), 599-624. https://doi.org/10.1093/oxrep/grn029
 58. Kaur, R., & Nagaich, S. (2018). Effects of product and process innovation on employment in Indian innovative firms. Retrieved from https://doi.org/10.2139/ssrn.3334819
 59. Kemeny, T. (2010). Does foreign direct investment drive technological upgrading? World Development, 38(11), 1543-1554). https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2010.03.001
 60. Keynes, J. M. (1963). Economic possibilities for our grandchildren. In Essays in Persuasion (pp. 358-373). New York: Harcourt Brace.
 61. Krings, T., Bobek, A., Moriarty, E., Salamońska, J., & Wickham, J. (2013). Polish migration to Ireland: 'Free Movers' in the New European Mobility Space. Journal of Ethnic and Migration Studies, 39(1), 87-103. https://doi.org/10.1080/1369183X.2012.723250
 62. Kuznets, S. (1962). Inventive activity: Problems of definition and measurement. In The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors (pp. 19-52). Princeton: Princeton University Press.
 63. Kwil, I., & Podsiadły, K. (2019). Innovations in the chocolate manufacture as part of Polish confectionery industry In P. Maresova, P. Jedlicka, & I. Soukal (Eds.), HED - Hradec Economic Days (pp. 23-34). Hradec, Check Republic. https://doi.org/10.36689/uhk/hed/2019-02-002
 64. Lachenmaier, S., & Rottmann, H. (2011). Effects of innovation on employment: A dynamic panel analysis. International Journal of Industrial Organization, 29(2), 210-220. https://doi.org/10.1016/j.ijindorg.2010.05.004
 65. Lenth, R. V. (2001). Some practical guidelines for effective sample size determination. The American Statistician, 55, 187-193, https://doi.org/10.1198/000313001317098149
 66. Levrau, F., Piqueray, E., Goddeeris, I., & Timmerman, C. (2014). Polish immigration in Belgium since 2004: New dynamics of migration and integration? Ethnicities, 14(2), 303-323. https://doi.org/10.1177/1468796813504100
 67. Lipsitz, G., & Bix, A. S. (2001). Inventing ourselves out of jobs? America's debate over technological unemployment 1929-1981. The American Historical Review, 106(4), 1388-1389. https://doi.org/10.2307/2693032
 68. Lorenz, E. (2015). Work organisation, forms of employee learning and labour market structure: Accounting for international differences in workplace innovation. Journal of the Knowledge Economy, 6, 437-466. https://doi.org/10.1007/s13132-014-0233-4
 69. Lübke, C., & Erlinghagen, M. (2014). Self-perceived job insecurity across Europe over time: Does changing context matter? Journal of European Social Policy, 24(4), 319-336. https://doi.org/10.1177/0958928714538215
 70. Mackenzie, D. (1998). Knowing Machines: Essays on Technical Change. Cambridge: MIT Press.
 71. Maclaurin, W. R. (1953). The sequence from invention to innovation and its relation to economic growth. Quarterly Journal of Economics, 67(1), 97-111. https://doi.org/10.2307/1884150
 72. Marx, K. (1867). Capital: A Critique of Political Economy. London: Penguin Books.
 73. Mokyr, J., Vickers, C., & Ziebarth, N. L. (2015). The history of technological anxiety and the future of economic growth: Is this time different? Journal of Economic Perspectives, 29(3), 31-50. https://doi.org/10.1257/jep.29.3.31
 74. Nelson, R. R., & Winter, S. G. (1985). An Evolutionary Theory of Economic Change. London: Belknap Press.
 75. Neves, F., Campos, P., & Silva, S. (2019). Innovation and employment: An agent-based approach. Journal of Artificial Societies and Social Simulation, 22(1), 1-15, https://doi.org/10.18564/jasss.3933
 76. Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis. International Journal of Qualitative Methods, 16, 1-13, https://doi.org/10.1177/1609406917733847
 77. OECD/Eurostat. (2005). Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition, The Measurement of Scientific and Technological Activities. Paris: OECD.
 78. Oliveira, T., & Holland, S. (2017). Flexible labor, flexible production and innovation by agreement: International comparisons contesting the lindbeck-snower insider-outsider thesis and "structural reforms" in the European Union. European Journal Of Comparative Economics, 14(1), 89-107. https://doi.org/10.25428/1824-2979/201701-89-107
 79. Orsatti, G., Perruchas, F., Consoli, D., & Quatraro, F. (2020). Public procurement, local labor markets and green technological change. Evidence from US commuting zones. Environmental and Resource Economics, 75(4), 711-739. https://doi.org/10.1007/s10640-020-00405-4
 80. Papaioannou, T., & Srinivas, S. (2019). Innovation as a political process of development: Are neo-Schumpeterians value neutral? Innovation and Development, 9(1), 141-158. https://doi.org/10.1080/2157930X.2018.1535872
 81. Perry, C. (1998). Processes of a case study methodology for postgraduate research in marketing. European Journal of Marketing, 2(9/10), 785-802. https://doi.org/10.1108/03090569810232237
 82. Pianta, M. (2006). Innovation and Employment. London: Oxford University Press.
 83. Piwowar-Sulej, K. (2010). Evolution of an employee position in an organization. In A. P. Balcerzak (Ed.), Enterprise in Highly Competitive Environment (pp. 233-244). Toruń: Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 84. Piwowar-Sulej, K. (2021). Human resources development as an element of sustainable HRM - with the focus on production engineers. Journal of Cleaner Production, 278, 124008. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124008
 85. Piwowar-Sulej, K., & Podsiadły, K. (2020). Wpływ zmian na polskim rynku pracy na wdrażanie innowacji technologicznych w przemyśle cukierniczym. Przegląd Organizacji, 1, 29-35. https://doi.org/10.33141/po.2020.01.03
 86. Piwowar-Sulej, K., & Podsiadły, K. (2019). Relationships between technological innovation and labour market - results of literature studies. In A. P. Balcerzak & I. Pietryka (Eds.), Proceedings of the 10th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy: Economics (pp. 311-318). Toruń: Institute of Economic Research.
 87. Podsiadły, K. (2019a). Chocobakery as innovative food products portfolio responding to consumer expectations. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, 22(2), 1-15. https://doi.org/10.30825/5.EJPAU.173.2019.22.2
 88. Podsiadły, K. (2019b). Corporate social responsibility for cocoa bean farming - initiatives of key chocolate producers. In E. Mazur-Wierzbicka & D. Janczewska (Eds.), Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - Perspektywa Zarządzania i Ekonomii (pp. 261-273). Łódź: Społeczna Akademia Nauk.
 89. Polkowska, D., & Filipek, K. (2020). Grateful precarious worker? Ukrainian migrants in Poland. Review of Radical Political Economics, 52(3), 564-581. https://doi.org/10.1177/0486613419857295
 90. Przeździak, M. (2019). Confectionery market in Poland. Food From Poland, 34. Retrieved from http://www.foodfrompoland.pl/paper/art_id,24704-61/confectionery-market-in-poland/place,1/
 91. Pszczoła, D. E. (2013). Chocolate Everything. Food Technology, 67(4). Retrieved from https://www.tib.eu/de/suchen/id/BLSE:RN332645997/Chocolate-Everything?cHash=14a0cb9ccce69ac45531ea6dc8090cf2
 92. Ramskogler, P. (2021). Labour market hierarchies and the macro-economy - Do labour market dualities affect wage growth in Europe? Structural Change and Economic Dynamics, 56, 154-165. https://doi.org/10.1016/j.strueco.2020.10.001
 93. Rifkin, J. (1995). The End of Work: The Decline of the Global Labour Force and the Dawn of the Post Market Era. New York: G.P. Putnam's Sons.
 94. Rogalska, J. (2017). W poszukiwaniu wzrostów. Rynek słodyczy i przekąsek w Polsce. Warszawa: The Nielsen Company.
 95. Rosenberg, N. (1994). Exploring the Black Box Technology, Economics, and History. California: Stanford University.
 96. Rutkowska, M., & Sulich, A. (2020). Green jobs on the background of Industry 4.0. Procedia Computer Science, 176, 1231-1240. https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.09.132
 97. Schumpeter, J.A. (1941). Business cycles: A theoretical, historical and statistical analysis of the capitalist process. Journal of the Royal Statistical Society. https://doi.org/10.2307/2980037
 98. Schumpeter, J.A. (1934). The Theory of Economic Development: An Inquiry Into Profits, Credit, Interest, and the Business Cycle. London: Transaction Publisher.
 99. Sitek, S., & Zuzańska-Żyśko, E. (2015). Classification of labour markets in the Silesian Province (Poland). Environmental & Socio-Economic Studies, 3(1), 43-52. https://doi.org/10.1515/environ-2015-0056
 100. Smith, A., Stenning, A., Rochovská, A., & Świa̧tek, D. (2008). The emergence of a working poor: Labour markets, neoliberalisation and diverse economies in post-socialist cities. Antipode, 40(2), 283-311. https://doi.org/10.1111/j.1467-8330.2008.00592.x
 101. Soete, L., & ter Weel, B. (2001). Computers and employment: The truth about e-skills. EIB Papers European Economic Growth: The Impact of New Technologies, 6(1), 133-150. Retrieved from https://www.eib.org/attachments/efs/eibpapers/eibpapers_2001_v06_n01_en.pdf#page=135
 102. Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. Quarterly Journal of Economics, 70(1), 65-94. https://doi.org/10.2307/1884513
 103. Stenn, T. L. (2013). The four pillars of fair trade: Consumers. In The Cultural and Political Intersection of Fair Trade and Justice (pp. 29-47). New York: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9781137331489_3
 104. Stern, B. J. (1937). Resistance to the adoption of technological innovations. In Technological Trends and National Policy (p. 404). National Resources Committee. Retrieved from https://archive.org/details/technologicaltre1937unitrich/page/n7/mode/2up
 105. Szeptycki, A. (2016). Poland-Ukrainian Relations. Revista UNISCI, 40. https://doi.org/10.5209/rev_RUNI.2016.n40.51806
 106. Tarde, G. (1902). L'Invention considérée comme moteur de l'évolution sociale. Revue Internationale de Sociologie, 7, 561-574.
 107. Trompisch, P. (2017). The implications of Industry 4.0 on the future of work. Elektrotechnik Und Informationstechnik. https://doi.org/10.1007/s00502-017-0531-1
 108. Tvrdoň, M. (2016). Decomposition of unemployment: The case of the Visegrad group countries. E+M Ekonomie a Management, 19(1), 4-16. https://doi.org/10.15240/tul/001/2016-1-001
 109. Ugur, M., Awaworyi Churchill, S., & Solomon, E. (2018). Technological innovation and employment in derived labour demand models: A hierarchical meta-regression analysis. Journal of Economic Surveys, 32(1), 50-82, https://doi.org/10.1111/joes.12187
 110. Ulph, A., & Ulph, D. (1989). Labor markets and innovation. Journal of the Japanese and International Economies, 3(4), 403-423. https://doi.org/10.1016/0889-1583(89)90011-7
 111. Vivarelli, M. (1996). Technical change and employment. A twofold critique. TSER Conference on "Technology, Economic Integration and Social Cohesion" (pp. 1-42). Paris, France.
 112. Vonortas, N. S., & Xue, L. (1997). Process innovation in small firms: Case studies on CNC machine tools. Technovation, 17(8), 427-438. https://doi.org/10.1016/S0166-4972(97)00016-3
 113. Wachsen, E., & Blind, K. (2016). More labour market flexibility for more innovation? Evidence from employer-employee linked micro data. Research Policy, 45(5), 941-950. https://doi.org/10.1016/j.respol.2016.01.020
 114. Wielądek, R. (2016). Enhancing the Innovative Capacity of the Polish Economy. Brussel: European Commission.
 115. Witkowska, D. (2016). Comparison of women's situation in the labour market in the former GDR and Poland. Comparative Economic Research, 19(2), 129-148. https://doi.org/10.1515/cer-2016-0017
 116. Wolf, E. (2019). How Old Should or Can a Source Be for My Research? Southern New Hampshire: University Library.
 117. Yin, R. K. (2014). Case Study Research: Design and Methods (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20221835
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu