BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartolacci Francesca (University of Macerata, Italy), Cardoni Andrea (University of Perugia, Italy), Łasak Piotr (Jagiellonian University, Poland), Sadkowski Wojciech (Jagiellonian University, Poland)
Tytuł
An Analytical Framework for Strategic Alliance Formation Between a Cooperative Bank and a Fintech Start-Up: an Italian Case Study
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2022, vol. 18, nr 4, s. 115-156, tab., rys., bibliogr. s. 144-154
Tytuł własny numeru
Financial Ecologies Framed by Fintech
Słowa kluczowe
Technologie finansowe, Przedsiębiorstwo typu start-up, Banki, Alianse strategiczne, Kluczowe czynniki sukcesu
FinTech, Startup, Banks, Strategic alliances, Key success factors
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G21, G23, G34
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL: Celem artykułu jest identyfikacja cech charakteryzujących analizowane podmioty, motywacje oraz procesy tworzenia aliansów strategicznych pomiędzy małym bankiem spółdzielczym a start-upem typu fintech. Artykuł wypełnia lukę badawczą w literaturze dotyczącej tej tematyki oraz wyjaśnia czynniki sukcesu aliansu strategicznego zawieranego pomiędzy badanymi podmiotami. METODYKA: Zastosowano jakościowe podejście badawcze, które składa się z dwóch etapów. Pierwszym krokiem było opracowanie ram analitycznych, umożliwiających zrozumienie kluczowych czynników sukcesu w tworzeniu aliansów strategicznych między bankami i start-upami typu fintech. W drugim kroku zastosowano ramy analityczne do analizy studium przypadku, którym był alians strategiczny pomiędzy Banca Popolare di Cortona i start-upem NetFintech. WYNIKI: Z przeprowadzonych badań wynika, że istnieją różne motywy tworzenia aliansów strategicznych między bankami i start-upami typu fintech. Z teoretycznego puntu widzenia motywacje banków opierają się na outsourcingu, innowacjach, ewolucji modelu biznesowego, przewadze konkurencyjnej, oszczędnościach, poprawie jakości świadczonych usług oraz uczenia się. Główne motywy fintechów to dostęp do klientów, pożyczki, licencja bankowa, ekonomia skali, zaufanie i wiarygodność. W części empirycznej ustalono, że głównymi czynnikami sukcesu są strategiczne dopasowanie i hybrydyzacja, kompetencje i doświadczenie, wartość kulturowa i bliskość terytorialna oraz profesjonalizm. IMPLIKACJE: Wyniki poszerzają wiedzę na temat aliansów strategicznych między bankami spółdzielczymi i start-upami typu fintech. Głównym ograniczeniem jest to, że artykuł opiera się tylko na jednym studium przypadku i dotyczy wyłącznie banków spółdzielczych, pomijając inne rodzaje banków. Może on być punktem wyjścia do dalszych badań w tym obszarze. Opisane studium przypadku może być dobrym przykładem do porównywania innych przypadków takich aliansów. Banki spółdzielcze i fintechy typu start-up zaangażowane w alianse strategiczne powinny dzielić swoje zaangażowanie na poziomie zarządzania. Istotne są również procedury tworzenia aliansów strategicznych. ORYGINALNOŚĆ I WARTOŚĆ: Artykuł wnosi istotny wkład do dotychczasowych badań na temat transformacji sektora bankowego pod wpływem technologii finansowych w dwóch obszarach. Po pierwsze opracowaliśmy teoretyczny model kluczowych czynników sukcesu podczas budowania aliansów strategicznych między bankami a start-upami typu fintech. Po drugie, zastosowaliśmy nasz model w kontekście kształtowania aliansów strategicznych między bankami i startupami na lokalnym rynku we Włoszech. W przeciwieństwie do wcześniejszych badań, które dotyczą głównie banków komercyjnych, nasz artykuł dotyczy relacji między bankami spółdzielczymi i start-upami typu fintech. (abstrakt oryginalny)

PURPOSE: The paper aims to identify the characteristics of the entities involved, the motivations and the processes of forming strategic alliances between a small cooperative bank and a fintech start-up. The paper bridges the research gap in the literature and explains the success factors of strategic alliance between considered entities. METHODOLOGY: We applied a typical qualitative research approach that consists of two steps. The first step was to develop an analytical framework to understand the critical success factors for the strategic alliance formation between banks and fintech start-ups. In the second step, we applied the analytical framework for a case study analysis, considering the strategic alliance between the Banca Popolare di Cortona and the NetFintech start-up. FINDINGS: Our research shows that there are different motives for strategic alliance formation for banks and fintech start-ups. From a theoretical point of view, banks' motivations are based on outsourcing, innovation, the evolution of the business model, competitive advantage, saving costs, improving service quality, and learning. The main motives for fintechs include access to customers, loans, banking license, economies of scale, trust, and credibility. In the empirical part, we found that the crucial success factors are strategic alignment and hybridization, competence and experience, cultural value and territorial closeness, and professionalism. IMPLICATIONS: The results develop the knowledge about the best conditions for cooperative banks and fintech start-ups strategic alliances. The main limitation is that the paper is based only on one case study and it is related to cooperative banks and does not embrace other groups of banks. For this reason, it can be a basis for further research in this area. The described case study can be a good example to compare other cases of such alliances. Cooperative banks and fintech start-ups involved in a strategic alliance should share the commitment at the governance level. Critical are also the procedures of the alliance formation. ORIGINALITY AND VALUE: This article provides two main contributions to the literature on the technology-driven transformations of the banking sector. First, we elaborated a theoretical framework of the critical success factors for the bank and fintech start-up strategic alliance formation. Second, we applied the framework with the bank-fintech start-up cooperation in the local market in Italy. Contrary to previous research, which focuses mainly on commercial banks, this article presents the relationship between cooperative banks and fintech start-ups. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abdollahbeigi, B., & Farhang, S. (2021). A study of strategic alliance success factors. International Journal of Economics and Management Systems, 36(2), 21-28. https://doi.org/10.1111/j.1745-493X.2000.tb00248.x
 2. Acar, O., & Çıtak, Y. E. (2019). Fintech integration process suggestion for banks. Procedia Computer Science, 158, 971-978. https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.09.138
 3. Adner, R. (2017). Ecosystem as structure: An actionable construct for strategy. Journal of Management, 43(1), 39-58. https://doi.org/10.1177/0149206316678451
 4. Akpotu, Ch. (2016). Strategic alliance and operational sustainability in the Nigerian banking sector. Review of Social Sciences, 1(8), 44-50. https://doi.org/10.18533/rss.v1i8.57
 5. Albers, S., Wohlgezogen, F., & Zajac, E. J. (2016). Strategic alliance structures: An organization design perspective. Journal of Management, 42(3), 582-614. https://doi.org/10.1177/0149206313488209
 6. Amin, G. R., & Boamah, M. I. (2022). Modeling business partnerships: A data envelopment analysis approach. European Journal of Operational Research, 305(1), 329-337. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2022.05.036
 7. Anand, D., & Mantrala, M. (2019). Responding to disruptive business model innovations: The case of traditional banks facing fintech entrants. Journal of Banking and Financial Technology, 3(1), 19-31. https://doi.org/10.1007/s42786-018-00004-4.
 8. Angelini, P., Di Salvo, R., & Ferri, G. (1998). Availability and cost of credit for small businesses: Customer relationships and credit cooperatives. Journal of Banking & Finance, 22(6), 925-54. https://doi.org/10.1016/S0378-4266(98)00008-9.
 9. Appleyard, L. (2020). Banks and credit. In J. Knox-Hayes, & D. Wójcik (Eds.), The Routledge Handbook of Financial Geography (pp. 379-99). New York: Routledge.
 10. Arslan, O., Archetti, C., Jabali, O., Laporte, G., & Speranza, M. G. (2020). Minimum cost network design in strategic alliances. Omega, 96. https://doi.org/10.1016/j.omega.2019.06.005
 11. Arslanian, H., & Fischer, F. (2019). Fintech and the future of the financial ecosystem. In H. Arslanian & F. Fischer (Eds.). The Future of Finance: The Impact of FinTech, AI, and Crypto on Financial Services (pp. 201-216). Cham: Springer.
 12. Babajide, A. A., Oluwaseye, E. O., Adedoyin Isola Lawal, A. I., & Isibor, A. A. (2020). Financial technology, financial inclusion and MSMEs financing in the south: West of Nigeria. Academy of Entrepreneurship Journal, 26(3), 1-17. Retrieved from https://www-1proquest-1com-1e7wvbydx02bb.hps.bj.uj.edu.pl/docview/2515190946?accountid=11664.
 13. Baxter, P., & Jack, S. (2008). Qualitative case study methodology: Study design and implementation for novice researchers. The Qualitative Report, 13(4), 544-559.
 14. Benziane, R., Roqiya, S., & Houcine, M. (2022). Fintech startup: A bibliometric analysis and network visualization. International Journal of Accounting & Finance Review, 11(1), 8-23. https://doi.org/10.46281/ijafr.v11i1.1715
 15. Bertocco, G. (2004). Are Banks Really Special? A Note on the Theory of Financial Intermediaries. Department of Economics, University of Insubria. Retrieved from https://www.eco.uninsubria.it/RePEc/pdf/QF2004_32.pdf
 16. Bhagat, A., & Roderick, L. (2020). Banking on refugees: Racialized expropriation in the fintech era. Environment and Planning A: Economy and Space, 52(8), 1498-1515. https://doi.org/10.1177/0308518X20904070
 17. Bilotta, N. (2017). The Italian banking system. Moral Cents: The Journal of Ethics in Finance, 6(2), 2-13.
 18. Bömer, M., & Maxin, H. (2018). Why fintechs cooperate with banks: Evidence from Germany. Zeitschrift Für Die Gesamte Versicherungswissenschaft, 107(4), 359-386. https://doi.org/10.1007/s12297-018-0421-6.
 19. Boot, A., Hoffmann, P., Laeven, L., & Ratnovski, L. (2021). Fintech: What's old, what's new? Journal of Financial Stability, 53(100836). https://doi.org/ 10.1016/j.jfs.2020.100836.
 20. Bose, S., Dong, G., & Simpson, A. (2019). The financial ecosystem. In The Financial Ecosystem (pp. 19-46). Cham: Springer.
 21. Böttcher, T., Al Attrach, R., Bauer, F., Weking, J., Böhm, M., & Krcmar, H. (2021). Why incumbents should care: The repercussions of FinTechs on incumbent banks. In Twenty-Fifth Pacific Asia Conference on Information Systems. Dubai: UAE.
 22. Brown, E., & Piroska, D. (2021). Governing fintech and fintech as governance: The regulatory sandbox, riskwashing, and disruptive social classification. New Political Economy, 27(1), 19-32.
 23. Budzanowska-Drzewiecka, M. (2022). Studiowanie przypadków: Metodyka postępowania badawczego. In J. M. Bugaj & M. Budzanowska-Drzewiecka (Eds.), Jakość Kształcenia Akademickiego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 24. Bülbül, D., Schmidt, R.H., & Schüwer, U. (2013). Savings banks and cooperative banks in Europe. SAFE white paper. Retrieved from https://www.econstor.eu/handle/10419/88684
 25. Campbell-Verduyn, M., Goguen, M., & Porter, T. (2017). Big Data and algorithmic governance: The case of financial practices. New Political Economy, 22(2), 219-36. https://doi.org/10.1080/13563467.2016.1216533
 26. Carbó-Valverde, S., Cuadros-Solas, P.J., & Rodríguez-Fernández, F. (2021). FinTech andbanking: An evolving relationship. In T. King, F. S. S. Lopes, A. Srivastav, & J. Williams (Eds.), Disruptive Technology in Banking and Finance (pp. 161-194). Cham: Springer.
 27. Carletti, E., & Hartmann, P. (2003). Competition and stability: What's special about banking. In P. Mizen, Monetary History, Exchanges Rates and Financial Markets: Essays in Honour of Charles Goodhart 2 (pp. 202-229). Cheltenham, UK: Edward Elgar.
 28. Chen, Z., Li, Y., Wu, Y, & Luo, J. (2017). The transition from traditional banking to mobile internet finance: An organizational innovation perspective - a comparative study of Citibank and ICBC'. Financial Innovation, 3(1), 12. https://doi.org/10.1186/s40854-017-0062-0.
 29. Chiu, I. H. (2017). A new era in fintech payment innovations? A perspective from the institutions and regulation of payment systems. Law, Innovation and Technology, 9(2), 190-234. https://doi.org/10.1080/17579961.2017.1377912
 30. Cichy, J., & Gradoń, W. (2016). Crowdfunding as a mechanism for financing small and medium-sized enterprises. E-Finanse, 12(3), 38-48. https://doi.org/10.1515/fiqf-2016-0147.
 31. Clarke, Ch. (2019). Platform lending and the politics of financial infrastructures. Review of International Political Economy, 26(5), 863-85. https://doi.org/10.1080/09692290.2019.1616598
 32. Coetzee, J. (2018). Strategic implications of fintech on South African retail banks. South African Journal of Economic and Management Sciences, 21(1), 11. https://doi.org/10.4102/sajems.v21i1.2455.
 33. Contractor, F. J., & Lorange, P. (2002). The growth of alliances in the knowledge-based economy. International Business Review, 11(4), 485-502. https://doi.org/10.1016/S0969-5931(02)00021-5
 34. Dapp, T., Slomka, L., & Hoffmann, R. (2015). Fintech reloaded - traditional banks as digital ecosystems. Publication of the German Original, 261-74. Retrieved from https://www.dbresearch.com/
 35. Das, T. K., & Kumar, R. (2011). Interpartner negotiations in alliances: A strategic framework. Management Decision, 49(8), 1235-1256. https://doi.org/10.1108/00251741111163106
 36. Davies, I. A. (2009). Alliances and networks: Creating success in the UK fair trade market. Journal of Business Ethics, 86(S1), 109-126. https://doi.org/ 10.1007/s10551-008-9762-8.
 37. DawnBurton. (2020). Digital debt collection and ecologies of consumer overindebtedness. Economic Geography, 96(3), 244-265. https://doi.org/10.1080/00130095.2020.1762486
 38. De Bonis, R., Pozzolo, A. F., & Stacchini, M. (2011). The Italian banking system: Facts and interpretations. Economics & Statistics Discussion Paper, 068. Retrieved from https://ssrn.com/abstract=2126074
 39. De Lucia Lumeno, G. (2011). Banche Popolari. In Dizionario del Liberalismo Italiano, Tomo I. (pp. 115-117). Rubettino Editore. Retrieved from https://www.bibliotecaliberale.it/glossario/b/banche-popolari/
 40. Deeds, D. L., & Hill, Ch.W.L. (1996). Strategic alliances and the rate of new product development: An empirical study of entrepreneurial biotechnology firms. Journal of Business Venturing, 11(1), 41-55. https://doi.org/10.1016/0883-9026(95)00087-9
 41. Demir, A., Pesqué-Cela, V., Altunbaş, Y, & Murinde, V. (2020). Fintech, financial inclusion and income inequality: A quantile regression approach. The European Journal of Finance, 28(1), 86-107. https://doi.org/10.1080/1351847X.2020.1772335.
 42. Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., & Hess, J. (2020). The global findex database 2017: Measuring financial inclusion and opportunities to expand access to and use of financial services. The World Bank Economic Review, 34(Supplement_1), S2-8. https://doi.org/10.1093/wber/lhz013
 43. Drasch, B. J., Schweizer, A., & Urbach, N. (2018). Integrating the "troublemakers": A taxonomy for cooperation between banks and fintechs. Journal of Economics and Business, 100, 26-42. https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2018.04.002.
 44. Dul, J., & Hak, T. (2007). Case Study Methodology in Business Research. Chennai: Elsevier.
 45. Eckman, L., & Lundgren, P. (2020). How do fintech firms establish themselves on the financial market?: A qualitative study of Swedish fintech firms. Retrieved from https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=8106&pid=diva2%3A1580520
 46. Eisenhardt, K. M. (1989). Building theories from case study research. Academy of Management Review, 14(4), 532-550. https://doi.org/10.5465/amr.1989.4308385
 47. Eldridge, D., Nisar, T.M, & Torchia, M. (2021). What impact does equity crowdfunding have on SME innovation and growth? An empirical study. Small Business Economics, 56(1), 105-120. https:doi.org/10.1007/s11187-019-00210-4.
 48. Elia, G., Stefanelli, V., & Ferilli, G. B. (2022). Investigating the role of fintech in the banking industry: What do we know? European Journal of Innovation Management. https://doi.org/10.1108/EJIM-12-2021-0608
 49. Elmuti, D., & Kathawala, Y. (2001). An overview of strategic alliances. Management Decision, 39(3), 205-218. https://doi.org/10.1108/EUM0000000005452
 50. Fang, Y., Francis, B, Hasan, I., & Wang, H. (2012). Product market relationships and cost of bank loans: Evidence from strategic alliances. Journal of Empirical Finance, 19(5), 653-674. https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2012.06.002
 51. Fasano, F., & Cappa, F. (2022). How do banking fintech services affect SME debt? Journal of Economics and Business, 121(106070), 1-12. https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2022.106070.
 52. Ferreira, M.A., Eça, A., Prado, M.P., & Rizzo, A.E. (2022). The Real Effects of FinTech Lending on SMEs: Evidence from Loan Applications. ECB Working Paper No. 2639. Retrieved from https://ssrn.com/abstract=4035081
 53. Flögel, F., & Beckamp, M. (2020). Will FinTech make regional banks superfluous for small firm finance? Observations from soft information-based lending in Germany. Economic Notes, 49(2), 1-20. https://doi.org/10.1111/ecno.12159.
 54. Fonseca, C., & Meneses, R. (2020). Motivations for coopetition strategies between banks and fintechs. Proceedings of the International Conference on Business Excellence, 14(1), 282-93. https://doi.org/10.2478/picbe-2020-0027.
 55. Franco, M. (2011). Determining factors in the success of strategic alliances: An empirical study performed in Portuguese firms. European Journal of International Management, 5(6), 608-632.
 56. Gharrawi, A. (2018). Strategic alliances. Journal of Business & Financial Affairs, 7(1), 319-320. https://doi.org/10.4172/2167-0234.1000319.
 57. Glavee-Geo, R., Shaikh, A.A., Karjaluoto, H., & Hinson, R.E. (2019). Drivers and outcomes of consumer engagement: Insights from mobile money usage in Ghana. International Journal of Bank Marketing, 38(1), 1-20. https://doi.org/10.1108/IJBM-01-2019-0007.
 58. Gomber, P., Koch, J.A., & Siering, M. (2017). Digital finance and FinTech: Current research and future research directions. Journal of Business Economics, 87(5), 537-80. https://doi.org/10.1007/s11573-017-0852-x
 59. Gomes, E., Barnes, B.R., & Mahmood, T. (2016). A 22 year review of strategic alliance research in the leading management journals. International Business Review, 25(1, Part A), 15-27. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2014.03.005.
 60. Gomes-Casseres, B. (1996). The Alliance Revolution: The New Shape of Business Rivalry. London: Harvard University Press.
 61. Gulati, R. (1998). Alliances and networks. Strategic Management Journal, 19(4), 293-317. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(199804)19:4<293::AID-SMJ982>3.0.CO;2-M
 62. Gulati, R., & Singh, H. (1998). The architecture of cooperation: Managing coordination costs and appropriation concerns in strategic alliances. Administrative Science Quarterly, 43(4), 781-814. https://doi.org/10.2307/2393616.
 63. Hacioglu, U., & Aksoy, T. (2021). Financial Ecosystem and Strategy in the Digital Era: Global Approaches and New Opportunities. Cham: Springer.
 64. Haddad, Ch., & Hornuf, L. (2019). The emergence of the global fintech market: Economic and technological determinants. Small Business Economics, 53(1), 81-105. https://doi.org/10.1007/s11187-018-9991-x
 65. Hamel, G., & Prahalad, C.K. (1990). Strategic intent. Mckinsey Quarterly, 1, 36-61.
 66. Harrison, H., Birks, M., Franklin, R., & Mills, J. (2017). Case study research: Foundations and methodological orientations. Forum qualitative Sozialforschung/Forum: qualitative social research, 18(1), 1-17. Retrieved from https://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/download/2655/4079?inline=1
 67. He, Q., Ghobadian, A. & Gallear, D. (2021). Inter-firm knowledge transfer between strategic alliance partners: A way forward. European Management Review, 18(3), 229-48. https://doi.org/10.1111/emre.12447.
 68. Hendrikse, R., Van Meeteren, M., & Bassens, D. (2020). Strategic coupling between finance, technology and the state: Cultivating a fintech ecosystem for incumbent finance. Environment and Planning A: Economy and Space, 52(8), 1516-1538. https://doi.org/10.1177/0308518X19887967
 69. Hesse, M., & Heiko, C. (2007). Cooperative banks and financial stability. IMF Working Paper, 07/2. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=956767
 70. Hodson, D. (2021). The politics of FinTech: Technology, regulation, and disruption in UK and German retail banking. Public Administration, 99, 859-872. https://doi.org/10.1111/padm.12731
 71. Holotiuk, F., Klus, M.F., Lohwasser, T.S., & Moormann, J. (2018). Motives to form alliances for digital innovation: The case of banks and fintechs. BLED Proceedings, 22. Retrieved from https://aisel.aisnet.org/bled2018 2018 Proceedings. 22.
 72. Hommel, K., & Bican, P.M. (2020). Digital entrepreneurship in finance: Fintechs and funding decision criteria. Sustainability, 12(19), 8035. https://doi.org/10.3390/su12198035.
 73. Hornuf, L., Klus, M.F., Lohwasser, T.S., & Schwienbacher, A. (2021). How do banks interact with fintech startups?' Small Business Economics, 57(3), 1505-1526. https://doi.org/10.1007/s11187-020-00359-3
 74. Hussein, H. A. 2021. The role of dynamic marketing balance in enhancing marketing performance survey study on a number of Iraqi private banks. Periodicals of Engineering and Natural Sciences (PEN), 9(3), 753-767. https:/doi.org/10.21533/pen.v9i3.2255
 75. Iman, N. (2018). Is mobile payment still relevant in the fintech era? Electronic Commerce Research and Applications, 30, 72-82. https://doi.org/10.1016/j.elerap.2018.05.009
 76. Inkpen, A. C., & Tsang, E.W.K. (2016). Reflections on the 2015 decade award - social capital, networks, and knowledge transfer: An emergent stream of research'. Academy of Management Review, 41(4), 573-88. https://doi.org/10.5465/amr.2016.0140
 77. Jagtiani, J., & Lemieux, C. (2018). Do fintech lenders penetrate areas that are underserved by traditional banks? Journal of Economics and Business, 100, 43-54. https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2018.03.001.
 78. Jakšič, M., & Marinč, M. (2019). Relationship banking and information technology: The role of artificial intelligence and FinTech. Risk Management, 21(1), 1-18. https://doi.org/10.1057/s41283-018-0039-y
 79. Jensen, A., Patmore, G., & Tortia, E. (2015). Financial co-operatives in Australia and Italy. Cooperative Enterprises in Australia and Italy, 75. Retrieved from https://www.torrossa.com/en/resources/an/3097163
 80. Jiang, X. (2011). Theoretical perspectives of strategic alliances: A literature review and an integrative framework. International Journal of Information Technology and Management, 10(2/3/4), 272-295. https://doi.org/10.1504/IJITM.2011.042591
 81. Karmańska, A. (2021). Critical success factors for FinTech. In A. Marszk & E. Lechman (Eds.), The Digitalization of Financial Markets. The Socioeconomic Impact of Financial Technologies (pp. 101-122). New York: Routledge.
 82. Klus, M. F., Lohwasser, T.S, Holotiuk, F., & Moormann, J. (2019). Strategic alliances between banks and fintechs for digital innovation: Motives to collaborate and types of interaction. The Journal of Entrepreneurial Finance, 21(1), 1. Retrieved from https://digitalcommons.pepperdine.edu/jef/vol21/iss1/1
 83. Kotabe, M., & Swan, S.K. (1995). The role of strategic alliances in high-technology new product development. Strategic Management Journal, 16(8), 621-636. https://doi.org/10.1002/smj.4250160804
 84. Kyari, A. K., Waziri, B.Z, & Gulani, M.G. (2021). Financial technology revolution and banks' information and communication technology investment: Evidence from an emerging economy. International Journal of Technological Learning, Innovation and Development, 13(3), 283-303. https://doi.org/10.1504/IJTLID.2021.118118
 85. Lai, K. P. (2020). FinTech: The dis/re-intermediation of finance? In J. Knox-Hayes, & D. Wójcik (Eds.), The Routledge Handbook of Financial Geography in The Routledge Handbook of Financial Geography (pp. 440-457). New York: Routledge.
 86. Langley, P. (2016). Crowdfunding in the United Kingdom: A cultural economy. Economic Geography, 92(3), 301-21. https://doi.org/10.1080/00130095.2015.1133233
 87. Łasak, P., & Gancarczyk, M. (2021). Systemizing the impact of fintechs on the efficiency and inclusive growth of banks' services: A literature review. In A. Marszk & E. Lechman (Eds.), The Digitalization of Financial Markets. The Socioeconomic Impact of Financial Technologies (pp. 123-142). New York: Routledge.
 88. Łasak, P., & Gancarczyk, M. (2022). Transforming the scope of the bank through fintechs: Toward a modularized network governance. Journal of Organizational Change Management, 35(1), 186-208. https://doi.org/10.1108/JOCM-05-2021-0147
 89. Lawrence, T. B., Hardy, C., & Phillips, N. (2002). Institutional effects of interorganizational collaboration: The emergence of proto-institutions. Academy of Management Journal 45(1), 281-90. https://doi.org/10.5465/3069297
 90. Lee, D.K.C., & Teo, E.G.S. (2015). Emergence of FinTech and the LASIC principles. Journal of Financial Perspectives, 3(3). Retrieved from https://ssrn.com/abstract=3084048
 91. Lin, H., & Darnall, N. (2015). Strategic alliance formation and structural configuration. Journal of Business Ethics, 127(3), 549-564. https://doi.org/10.1007/s10551-014-2053-7
 92. Liu, J., Kauffman, R.J., & Ma, D. (2015). Competition, cooperation, and regulation: Understanding the evolution of the mobile payments technology ecosystem. Electronic Commerce Research and Applications, 14(5), 372-391. https://doi.org/10.1016/j.elerap.2015.03.003
 93. Lütolf-Carroll, C., & Pirnes, A. (2009). From Innovation to Cash Flows: Value Creation by Structuring High Technology Alliances. Hoboken: John Wiley & Sons.
 94. McCarthy, K. J., & Aalbers, H.L. (2022). Alliance-to-acquisition transitions: The technological performance implications of acquiring one's alliance partners. Research Policy, 51(6), 104512. https://doi.org/10.1016/j.respol.2022.104512
 95. Merriam, S. B., & Tisdell, E.J. (2015). Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation. Hoboken: John Wiley & Sons.
 96. Meyer, E. (2018). The new economic scenario and its impact on the cooperative banking business model. In M. Migliorelli (Ed.), New Cooperative Banking in Europe (pp. 29-45). Cham: Springer.
 97. Migliorelli, M. (2018). Cooperative banking in Europe today: Conclusions. In New Cooperative Banking in Europe (pp. 231-242). Cham: Springer.
 98. Minshall, T. (1999). A resource-based view of alliances: The case of the handheld computer industry. International Journal of Innovation Management, 3(02), 159-183. https://doi.org/10.1142/S1363919699000086
 99. Murinde, V., Rizopoulos, F., & Zachariadis, M. (2022). The impact of the fintech revolution on the future of banking: Opportunities and risks. International Review of Financial Analysis, 81, 102103. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2022.102103.
 100. Nguyen, N.T., & Tran, T.T. (2017). A novel integration of DEA, GM(1,1) and neural network in strategic alliance for the Indian electricity organizations. The Journal of Grey System, 29(2), 80-101. Retrieved from www.researchinformation.co.uk
 101. Nicoletti, B. (2021). Banking 5.0: How Fintech Will Change Traditional Banks in the 'New Normal' Post Pandemic. Cham: Springer.
 102. Nicoletti, B, Nicoletti, W., & Weis. (2017). Future of FinTech. Cham: Springer.
 103. Omarini, A.E.. (2018). Fintech and the future of the payment landscape: The mobile wallet ecosystem - A challenge for retail banks?' International Journal of Financial Research, 9(4), 97. https://doi.org/10.5430/ijfr.v9n4p97.
 104. Oshodin, O., Molla, A., Karanasios, S., & Ong, C.E. (2017). Is fintech a disruption or a new eco-system? An exploratory investigation of banks' response to fintech in Australia. Retrieved from https://aisel.aisnet.org/acis2017/95/
 105. Pedersen, N. (2020). Financial Technology: Case Studies in Fintech Innovation. London: Kogan Page Publishers.
 106. Poli, F. (2019). Co-operative banking in Italy. In Co-operative Banking Networks in Europe (pp. 295-346). Cham: Springer.
 107. Puschmann, T. (2017). Fintech. Business & Information Systems Engineering: The International Journal of WIRTSCHAFTSINFORMATIK, 59(1), 69-76. https://doi.org/10.1007/s12599-017-0464-6
 108. Rindfleisch, A. (2000). Organizational trust and interfirm cooperation: An examination of horizontal versus vertical alliances. Marketing Letters, 11(1), 81-95. https://doi.org/10.1023/A:1008107011529
 109. Russo, M, & Cesarani, M. (2017). Strategic alliance success factors: A literature review on alliance lifecycle. International Journal of Business Administration, 8(3), 1-9.
 110. Scardovi, C. (2017). Digital Transformation in Financial Services. Cham: Springer.
 111. Schmidt, J., Drews, P., & Schirmer, I. (2017). Digitalization of the Banking Industry: A Multiple Stakeholder Analysis on Strategic Alignment. Boston: Routledge.
 112. Schmidt, J., Drews, P., & Schirmer, I. (2018). Charting the emerging financial services ecosystem of fintechs and banks: Six types of data-driven business models in the fintech sector. Retrieved from https://aisel.aisnet.org
 113. Schooner, H. M., & Taylor, M.W. (2009). Global Bank Regulation: Principles and Policies. London: Academic Press.
 114. Schwab, F., & Guibaud, S. (2016). The rise of BankTech - the beauty of a hybrid model for banks. In S. Chishti & J. Barberis (Eds.), The Fintech Book: The Financial Technology Handbook for Investors, Entrepreneurs and Visionaries (pp. 245-247). Chichester: John Wiley & Sons.
 115. Sironi, P. (2021). Banks and Fintech on Platform Economies: Contextual and Conscious Banking. Chichester: John Wiley & Sons.
 116. Somin, S., Altshuler,Y., Gordon, G., Pentland, A.S., & Shmueli, E. (2020). Network dynamics of a financial ecosystem. Scientific Reports, 10(1), 4587. https://doi.org/10.1038/s41598-020-61346-y.
 117. Son, I., & Kim, S. (2018). Mobile payment service and the firm value: Focusing on both up- and down-stream alliance. Sustainability, 10(7), 2583. https://doi.org/10.3390/su10072583.
 118. Stake, R. E. (1995). The Art of Case Study Research. Thousand Oaks: SAGE Publications.
 119. Svensson, Ch., Udesen, J, & Webb, J. (2019). Alliances in financial ecosystems: A source of organizational legitimacy for fintech startups and incumbents. Technology Innovation Management Review, 9(1), 20-32. http://doi.org/10.22215/timreview/1209
 120. Tanda, A., & Schena, C.M. (2019). Bank strategies in the light of the digitalisation of financial activities. In FinTech, BigTech and Banks: Digitalisation and its Impact on Banking Business Models (pp. 51-81). Cham: Springer.
 121. Taylor, A. (2005). An operations perspective on strategic alliance success factors: An exploratory study of alliance managers in the software industry. International Journal of Operations & Production Management, 25(5), 469-90. https://doi.org/10.1108/01443570510593157.
 122. Teece, D. J. (1992). Competition, cooperation, and innovation: Organizational arrangements for regimes of rapid technological progress. Journal of Economic Behavior & Organization, 18(1), 1-25. https://doi.org/10.1016/0167-2681(92)90050-L.
 123. Temelkov, Z. (2018). Fintech firms opportunity or threat for banks?. International Journal of Information, Business and Management, 10(1), 137-43.
 124. Teng, B.S., & Das, T.K. (2008). Governance structure choice in strategic alliances: The roles of alliance objectives, alliance management experience, and international partners. Management Decision, 46(5), 725-742. https://doi.org/10.1108/00251740810873482
 125. Todeva, E., & Knoke, D. (2005). Strategic alliances and models of collaboration. Management Decision, 43(1), 123-148. https://doi.org/10.1108/00251740510572533.
 126. Varadarajan, P. R., & Cunningham, M.H. (1995). Strategic alliances: A synthesis of conceptual foundations. Journal of the Academy of Marketing Science, 23(4), 282-296. https://doi.org/10.1177/009207039502300408.
 127. Vasilescu, L. (2014). Accessing finance for innovative EU SMES key drivers and challenges. Economic Review: Journal of Economics and Business, 12(2), 35-47. Retrieved from https://www.econstor.eu/handle/10419/193838
 128. Whipple, J. M., & Frankel, R. (2000). Strategic alliance success factors. Journal of Supply Chain Management, 36(2), 21-28. https://doi.org/10.1111/j.1745-493X.2000.tb00248.x
 129. Wittmann, C. M., Hunt, S.D., & Arnett, D.B. (2009). Explaining alliance success: Competences, resources, relational factors, and resource-advantage theory. Industrial Marketing Management, 38(7), 743-56. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2008.02.007.
 130. Xiang, D., Zhang, Y., & Worthington, A.C. (2018). Determinants of the use of fintech finance among Chinese small and medium-sized enterprises. In 2018 IEEE International Symposium on Innovation and Entrepreneurship (TEMS-ISIE) (pp. 1-10). IEEE. https://doi.org/10.1109/TEMS-ISIE.2018.8478470
 131. Yin, R. K. (2015). Studium Przypadku w Badanich Naukowych. Projektowanie i Metody. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 132. Zachariadis, M., & Ozcan, P. (2017). The API economy and digital transformation in financial services: The case of open banking. Retrieved from https://ssrn.com/abstract=2975199
 133. Zamir, Z., Sahar, A., & Zafar, F. (2014). Strategic alliances A comparative analysis of successful alliances in large and medium scale enterprises around the World. Educational Research International, 3(1), 25-39.
 134. Zavolokina, L., Dolata, M, & Schwabe, G. (2017). FinTech transformation: How IT-enabled innovations shape the financial sector'. In S. Feuerriegel & D. Naumann (Eds.), Enterprise Applications, Markets and Services in the Finance Industry, Lecture Notes in Business Information Processing (pp. 75-88). Cham: Springer International Publishing.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20221844
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu