BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kościółek Szczepan (Jagiellonian University in Krakow, Poland)
Tytuł
Heterogeneity of Motivations Among Crowdinvestors: Evidence from the Football Industry
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2022, vol. 18, nr 4, s. 157-183, tab., rys., bibliogr. s. 177-181
Tytuł własny numeru
Financial Ecologies Framed by Fintech
Słowa kluczowe
Finansowanie społecznościowe, Klub sportowy, Segmentacja rynku, Kluby piłkarskie
Crowdfunding, Sports club, Market segmentation, Football clubs
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G23, G41, Z20
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL: Ponieważ kwestia motywacji inwestorów społecznościowych jest nadal przedmiotem intensywnej debaty, w badaniach empirycznych tej kwestii zaczęto skupiać się na określonych branżach oraz heterogeniczności motywacji w ramach określonych modeli finansowania społecznościowego. W niniejszym opracowaniu te dwie perspektywy zostały połączone. W związku z tym rozważane jest pytanie badawcze o niejednorodność motywacji inwestorów społecznościowych klubów piłkarskich. Celem badania jest segmentacja tych inwestorów przy użyciu ich motywacji inwestycyjnych. METODYKA: W badaniu zastosowano metodę sondażu na grupie inwestorów społecznościowych klubu piłkarskiego Wisła Kraków (n = 793) oraz podejście dwustopniowej segmentacji post hoc opartej na motywacjach. Jako że to przedstawiciele klubu prowadzili w lipcu 2021 roku elektroniczną dystrybucję ankiet wśród wszystkich jego inwestorów społecznościowy, wykorzystany dobór próby był doborem wygodnym. Do segmentacji rynku zastosowano analizę skupień, w tym metodę Warda z odległością euklidesową oraz nieparametryczną metodę k-średnich. Różnice między segmentami określano testami chi-kwadrat dla zmiennych jakościowych oraz testami H Kruskala-Wallisa wraz z testami post hoc Dunna dla zmiennych ilościowych. Analiza dyskryminacyjna skutecznie zweryfikowała procedurę segmentacji. WYNIKI: Inwestorzy społecznościowi klubów piłkarskich dzielą się na trzy segmenty rynku: zorientowanych na korzyści (50,7%), zorientowanych na klub (45,3%) i zorientowanych na cel (4,0%). Na takie grupowanie miały wpływ wszystkie wcześniej zidentyfikowane motywacje: identyfikacja fanów, wspieranie celu kampanii, status właściciela klubu piłkarskiego, nagrody i zwrot z inwestycji. Segmenty były również zróżnicowane pod względem zachowań konsumpcyjnych (konsumpcja mediów, marketing szeptany, zakupy produktów klubowych, frekwencja na meczach i zaangażowanie w mediach społecznościowych) oraz profili społeczno-demograficznych (wiek, stan cywilny, dochód i miejsce zamieszkania). Z wyjątkiem niszy zorientowanej na cele, inwestorzy społecznościowi klubów piłkarskich to wysoce zidentyfikowani kibice, którzy są skoncentrowani na wspieraniu celu kampanii. Niektórzy z nich ("zorientowani na korzyści") są przy tym bardziej wrażliwi na status właścicielski klubu, zwrot z inwestycji i nagrody niż pozostali ("zorientowanie na klub"). Inwestorzy skupieni na korzyściach w największym stopniu konsumują produkty klubu, podczas gdy zorientowani na cele wręcz przeciwnie. IMPLIKACJE: Opierając się na teorii autodeterminacji, nie znaleziono zgrupowania z przewagą motywacji zewnętrznych. Wyniki te są sprzeczne z większością badań dotyczących finansowania społecznościowego, ale są zgodne z literaturą dotyczącą zarządzania w sporcie. Co ważne, dostarczono dowody na to, że jednorodna grupa pod względem aktywności w zakresie inwestowania społecznościowego może nadal być niejednorodna pod względem motywacji. Wynikającą z tego kontrybucją teoretyczną tego jest spostrzeżenie, że rozumienie motywacji do inwestowania społecznościowego powinno być rozpatrywane w sposób bardziej szczegółowy niż dotychczas. Potwierdziły się również założenia o zaspokajaniu wielu potrzeb jednocześnie w ramach zjawiska inwestowania społecznościowego w kluby piłkarskie. Menedżerom sportowym wyniki te dostarczają informacji na temat segmentów rynku inwestorów społecznościowych, co umożliwia skuteczniejszą komunikację kampanii crowdfundingowych. ORYGINALNOŚĆ I WARTOŚĆ: Niniejsze badanie jest pierwszym, w którym testowano badawczo heterogeniczność motywacji inwestycyjnych wśród inwestorów skupionych wokół klubów piłkarskich. W efekcie wykazano niestabilność wyników badań skoncentrowanych na całych modelach finansowania społecznościowego, które pomijały specyfikę branżową i wewnętrzną różnorodność inwestorów społecznościowych. Ponadto rozszerzono obszar badań nad kibicami inwestorami w branży piłkarskiej, gdyż do tej pory skupiano się na motywacjach inwestorów bez uwzględniania ich wewnętrznej heterogeniczności. (abstrakt oryginalny)

PURPOSE: As the issue of the motivations of crowdinvestors is still heavily debated, empirical research has come to focus on specific industries and the heterogeneity of motivations within specific crowdfunding models. This study combines these two perspectives and considers the research question of the heterogeneous motivations of football club crowdinvestors. The aim of the study is to segment the football club crowdinvestors according to investment motivations. METHODOLOGY: In this study, the survey research method was used for a sample (n = 793) of crowdinvestors from the Wisla Krakow football club, and a two-step motivation-based segmentation approach was applied. The convenient sampling method was used as the club distributed the surveys electronically among all its crowdinvestors in July 2021. A cluster analysis, including Ward's method with Euclidian distance and the non-parametric k-means method, was applied to segment the market. Differences between segments were assessed with chi-square tests for qualitative variables and Kruskal-Wallis H tests with Dunn's post hoc tests for quantitative variables. A discriminant analysis successfully validated the segmenting procedure. FINDINGS: The crowdinvestors of football clubs were divided into three market segments: benefit-oriented (50.7%), club-oriented (45.3%), and goal-oriented (4.0%). This clustering solution was influenced by all of the previously identified motivations: fan identification, supporting a campaign's cause, status of football club owner, rewards, and return on investment. The segments were also differentiated according to consumption-related behaviors (media consumption, word-of-mouth marketing, merchandise purchases, match attendance, and social media engagement) and socio-demographic profiles (age, marital status, income, and place of residence). With the exception of the goal-oriented niche, crowdinvestors of football clubs are fans who are highly identified with the club and focused on supporting the cause of the campaign. However, some of them ("benefit-oriented") are more sensitive than others to the return on investment, rewards, and status that comes along with club ownership ("club-oriented"). Benefit-oriented crowdinvestors consume the club's products to the greatest extent, while goal-oriented crowdinvestors are on the opposite side of the spectrum. IMPLICATIONS: Based on self-determination theory, no cluster with a predominance of extrinsic motivations was found. These results are in opposition to most crowdfunding studies, but are in line with sport management literature. Importantly, evidence was found showing that groups that are homogenous in terms of crowdinvestment activity can still be heterogeneous in terms of crowdinvestment motivations. This insight shows that crowdinvestment motivations should be considered in more detail than they have been in the past. The assumptions of the multi-needs-meeting phenomenon of crowdinvesting in football clubs were also confirmed. These outcomes provide sports managers with information about market segments of crowdinvestors that they can use to communicate their crowdfunding campaigns more effectively. ORIGINALITY AND VALUE: This study is the first to present the research-tested heterogeneity of investment motivations among football club crowdinvestors. It shows the instability of research results that focus on entire crowdfunding models and ignore the industry-related specificities and internal diversity of crowdinvestors. Moreover, it extends the area of research on fan investors in the football industry, which has, until this point, focused on investment motivations without taking their internal heterogeneity into account. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adam, M. C. (2018). Reward or equity crowdfunding in sport related projects. Journal of Sport and Kinetic Movement, I(31), 19-26.
 2. Agrawal, A., Catalini, C., & Goldfarb, A. (2013). Some simple economics of crowdfunding. In Natural Bureau of Economic Research (Vol. 19133). Retrieved from http://www.nber.org/papers/w19133
 3. Ahtiainen, S., & Jarva, H. (2022). Has UEFA's financial fair play regulation increased football clubs' profitability? European Sport Management Quarterly, 22(4), 569-587. https://doi.org/10.1080/16184742.2020.1820062
 4. Autio, E., Nambisan, S., Thomas, L. D. W., & Wright, M. (2018). Digital affordances, spatial affordances, and the genesis of entrepreneurial ecosystems. Strategic Entrepreneurship Journal, 12(1), 72-95. https://doi.org/10.1002/sej.1266
 5. Bagheri, A., Chitsazan, H., & Ebrahimi, A. (2019). Crowdfunding motivations: A focus on donors' perspectives. Technological Forecasting and Social Change, 146, 218-232. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.05.002
 6. Belleflamme, P., Lambert, T., & Schwienbacher, A. (2014). Crowdfunding: Tapping the right crowd. Journal of Business Venturing, 29(5), 585-609. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2013.07.003
 7. Benkraiem, R., Le Roy, F., & Louhichi, W. (2011). Sporting performances and the volatility of listed football clubs. International Journal of Sport Finance, 6(4), 283.
 8. Bretschneider, U., & Leimeister, J. M. (2017). Not just an ego trip: Exploring backers' motivation for funding in incentive-based crowdfunding. Journal of Strategic Information Systems, 26(4), 246-260. https://doi.org/10.1016/j.jsis.2017.02.002
 9. Bürger, T., & Kleinert, S. (2020). Crowdfunding cultural and commercial entrepreneurs: An empirical study on motivation in distinct backer communities. Small Business Economics. https://doi.org/10.1007/s11187-020-00419-8
 10. Chen, Y., Dai, R., Wang, L., Yang, S., Li, Y., & Wei, J. (2021). Exploring donor's intention in charitable crowdfunding: Intrinsic and extrinsic motivations. Industrial Management & Data Systems. https://doi.org/10.1108/IMDS-11-2020-0631
 11. Cholakova, M., & Clarysse, B. (2015). Does the possibility to make equity investments in crowdfunding projects crowd out reward-based investments? Entrepreneurship Theory and Practice, 39(1), 145-172. https://doi.org/10.1111/etap.12139
 12. Cocieru, O. C., Delia, E. B., & Katz, M. (2019). It's our club! From supporter psychological ownership to supporter formal ownership. Sport Management Review, 22(3), 322-334. https://doi.org/10.1016/j.smr.2018.04.005
 13. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2008). Self-determination theory: A macrotheory of human motivation, development, and health. Canadian Psychology, 49(3), 182-185. https://doi.org/10.1037/a0012801
 14. Demir, E., & Rigoni, U. (2017). You lose, i feel better: rivalry between soccer teams and the impact of schadenfreude on stock market. Journal of Sports Economics, 18(1), 58-76. https://doi.org/10.1177/1527002514551801
 15. Dolnicar, S. (2003). A review of unquestioned standards in using cluster analysis for data-driven market segmentation. Australasian Journal of Market Research, 2002(December), 2-4.
 16. Dolnicar, S. (2008). Market segmentation in tourism. In A.G. Woodside & D. Martin (Eds), Tourism Management: Analysis, Behaviour and Strategy (pp. 129-150). Wallingford: CAB International.
 17. Dolnicar, S., Grün, B., Leisch, F., & Schmidt, K. (2014). Required sample sizes for data-driven market segmentation analyses in tourism. Journal of Travel Research, 53(3), 296-306. https://doi.org/10.1177/0047287513496475
 18. Doyle, J. P., Kunkel, T., & Funk, D. C. (2013). Sports spectator segmentation: Examining the differing psychological connections among spectators of leagues and teams. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 15, 95-111. https://doi.org/10.1108/IJSMS-14-02-2013-B003
 19. Estrin, S., Gozman, D., & Khavul, S. (2018). The evolution and adoption of equity crowdfunding: Entrepreneur and investor entry into a new market. Small Business Economics, 51(2), 425-439. https://doi.org/10.1007/s11187-018-0009-5
 20. Feola, R., Vesci, M., Marinato, E., & Parente, R. (2019). Segmenting "digital investors": Evidence from the Italian equity crowdfunding market. Small Business Economics, 1-16. https://doi.org/10.1007/s11187-019-00265-3
 21. Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50. https://doi.org/10.1177/002224378101800104
 22. Frederick, J. H. (1934). Industrial Marketing. Hoboken, New Jersey: Prentice-Hall.
 23. Funk, D. C., & James, J. (2001). The psychological continuum model: A conceptual framework for understanding an individual's psychological connection to sport. Sport Management Review, 4(2), 119-150. https://doi.org/10.1016/S1441-3523(01)70072-1
 24. Gałkiewicz, D. P., Gałkiewicz, M. (2018). Crowdfunding Monitor 2018: An Overview of European Projects Financed on Startnext and Kickstarter Platforms between 2010 and mid-2017. Retrieved from file:///C:/Users/panda/Downloads/Crowdfunding_Monitor_2018 (1).pdf
 25. Gerber, E. M., & Hui, J. (2013). Crowdfunding: Motivations and deterrents for participation. ACM Transactions on Computer-Human Interaction, 20(6), 1-32. https://doi.org/10.1145/2530540
 26. Gierczak, M. M., Bretschneider, U., Haas, P., Blohm, I., & Leimeister, J. M. (2016). Crowdfunding: Outlining the new era of fundraising. In D. Brüntje & O. Gajda (Eds.), Crowdfunding in Europe (pp. 7-23). Cham: Springer.
 27. Giulianotti, R. (2002). Supporters, followers, fans, and flaneurs. Journal of Sport & Social Issues, 26(1), 25-46. https://doi.org/10.1177/0193723502261003
 28. Gray, G. T., & Wert-Gray, S. (2012). Customer retention in sports organization marketing: Examining the impact of team identification and satisfaction with team performance. International Journal of Consumer Studies, 36(3), 275-281. https://doi.org/10.1111/j.1470-6431.2011.00999.x
 29. Haas, P., Blohm, I., & Leimeister, J. M. (2014). An empirical taxonomy of crowdfunding intermediaries. Thirty Fifth International Conference on Information Systems, 1-18.
 30. Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate Data Analysis: Global Edition. Upper Saddle River, NJ: Pearson Higher Education.
 31. Huth, C. (2018a). Back to traditional stadium names: Fans' role in financing naming rights through crowdfunding. Sport, Business and Management: An International Journal, 8(3), 214-234. https://doi.org/10.1108/SBM-05-2017-0027
 32. Huth, C. (2018b). Crowdfunding in sports. German Journal of Exercise and Sport Research, 48(2), 293-298. https://doi.org/10.1007/s12662-018-0512-5
 33. Huth, C. (2020). Who invests in financial instruments of sport clubs ? An empirical analysis of actual and potential individual investors of professional European football clubs. European Sport Management Quarterly, 20(4), 500-519. https://doi.org/10.1080/16184742.2019.1684539
 34. Kline, T. (2005). Psychological Testing: A Practical Approach to Design and Evaluation. Thousand Oaks: Sage.
 35. Kościółek, S. (2021). Backers' motivations in sports clubs reward-based crowdfunding campaigns. Journal of Physical Education and Sport, 21(Supplement 2), 1165-1171. https://doi.org/10.7752/jpes.2021.s2147
 36. Kościółek, S. (in press). Motivations for crowdinvesting in European football clubs. Journal of Sport Management.
 37. Kościółek, S., & Nessel, K. (2019). Market segmentation of football fans in Poland. In J. J. Zhang & B. G. Pitts (Eds.), Globalized Sport Management in Diverse Cultural Contexts (pp. 154-176). New York: Routledge.
 38. Kozioł-Nadolna, K. (2016). Funding innovation in Poland through crowdfunding. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 12(3), 7-29. https://doi.org//10.7341/20161231
 39. Leboeuf, G., & Schwienbacher, A. (2018). Crowdfunding as a new financing tool. In D. Cumming & L. Hornuf (Eds.), The Economics of Crowdfunding: Startups, Portals, and Investor Behavior (pp. 11-28). Cham: Springer.
 40. Leroux-Sostenes, M.-J., & Bayle, E. (2019). The crowdfunding of sport - paving the way to shared sponsorship ? Current Issues in Sport Science, 4, 1-10. https://doi.org/10.15203/CISS
 41. Lukkarinen, A., Wallenius, J., & Seppälä, T. (2018). Investor motivations and decision criteria in equity crowdfunding. SSRN Electronic Journal, 11, 1-44. https://doi.org/10.2139/ssrn.3263434
 42. Mollick, E. (2014). The dynamics of crowdfunding: An exploratory study. Journal of Business Venturing, 29(1), 1-16. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2013.06.005
 43. Mullin, B. J., Hardy, S., & Sutton, W. (2014). Sport Marketing 4th Edition. Champaign: Human Kinetics.
 44. Nessel, K., Havran, Z., & Máté, T. (2022). Heterogeneity of budget constraints in Hungarian and Polish football. In R. K. Storm, K. Nielsen, & Z. Havran (Eds.), Professional Team Sports and the Soft Budget Constraint (pp. 103-129). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 45. Park, S., Kim, S., & Chiu, W. (2021). Segmenting sport fans by eFANgelism: A cluster analysis of South Korean soccer fans. Managing Sport and Leisure, 1-15. https://doi.org/10.1080/23750472.2021.1873169
 46. Perechuda, I. (2020). Football clubs drowned by player. Polish Journal of Sport and Tourism, 27(1), 28-32. https://doi.org/10.2478/pjst-2020-0005
 47. Prigge, S., & Tegtmeier, L. (2019). Market valuation and risk profile of listed European football clubs. Sport, Business and Management: An International Journal, 9(2), 146-163. https://doi.org/10.1108/SBM-04-2018-0033
 48. Prigge, S., & Tegtmeier, L. (2020). Football stocks: A new asset class attractive to institutional investors? Empirical results and impulses for researching investor motivations beyond return. Sport, Business and Management: An International Journal, 10(4), 471-494. https://doi.org/10.1108/SBM-07-2019-0063
 49. Pu, H., & James, J. (2017). The distant fan segment: Exploring motives and psychological connection of International National Basketball Association fans. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 18(4), 418-438. https://doi.org/10.1108/IJSMS-05-2016-0022
 50. Ratten, V., & Jones, P. (2020). New challenges in sport entrepreneurship for value creation. International Entrepreneurship and Management Journal, 16(4), 961-980. https://doi.org/10.1007/s11365-020-00664-z
 51. Rohm, A. J., Milne, G. R., & McDonald, M. A. (2006). A mixed-method approach for developing market segmentation typologies in the sports industry. Sport Marketing Quarterly, 15(1), 29-39.
 52. Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68-78. https://doi.org/10.1037110003-066X.55.1.68
 53. Ryu, S., & Kim, Y. (2016). Electronic commerce research and applications a typology of crowdfunding sponsors: Birds of a feather flock together ? Electronic Commerce Research and Applications, 16, 43-54. https://doi.org/10.1016/j.elerap.2016.01.006
 54. Sadzius, L., & Sadzius, T. (2017). Existing legal issues for crowdfunding regulation in European Union member. International Journal of Business, Humanities and Technology, 7(3), 52-62.
 55. Schwienbacher, A., & Larralde, B. (2010). Crowdfunding of small entrepreneurial ventures. In D. Cumming (Ed.), The Oxford Handbook of Entrepreneurial Finance (pp. 369-391). Oxford: Oxford University Press.
 56. Shank, M. D., & Lyberger, M. R. (2015). Sports Marketing. A Strategic Perspective (5th ed.). London and New York: Routledge.
 57. Smith, W. R. (1956). Product differentiation and market segmentation as alternative marketing strategies. Journal of Marketing, 21(1), 3-8.
 58. Sports Business Group. (2019). World in motion. Annual Review of Football Finance 2019. Manchester.
 59. Tkaczynski, A., Rundle-Thiele, S., & Beaumont, N. (2010). Destination Segmentation: A recommended two-step approach. Journal of Travel Research, 49(2), 139-152. https://doi.org/10.1177/0047287509336470
 60. Toften, K., & Hammervoll, T. (2009). Niche firms and marketing strategy. European Journal of Marketing, 43(11/12), 1378-1391. https://doi.org/10.1108/03090560910989948
 61. Weimar, D., & Fox, A. (2021). Fan involvement and unusual investor behavior: Evidence from a football fan bond. International Journal of Sport Finance, 16(2), 16-32. https://doi.org/10.32731/ijsf/161.022020.02
 62. Wisla Krakow. (2020). Nigdy Nie Zginie. Retrieved from Beesfund.com website: https://beesfund.com/p/wislakrakow
 63. Wisła Kraków. (2019). Moja Wisła. Strona inwestycji. Retrieved from Beesfund.com website: https://wisla.beesfund.com/
 64. Yoshida, M., Gordon, B., Nakazawa, M., & Biscaia, R. (2014). Conceptualization and measurement of fan engagement: Empirical evidence from a professional sport context. Journal of Sport Management, 28(4), 399-417. https://doi.org/10.1123/jsm.2013-0199
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20221845
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu