BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grabowski Wojciech (University of Lodz, Poland), Stawasz Edward (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Business Consulting, Knowledge Absorptive Capacity, and Innovativeness: a Triangular Model for Micro and Small Enterprises in Poland
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2023, vol. 19, nr 1, s. 7-40, tab., rys., aneks, bibliogr. s. 33-38
Tytuł własny numeru
Current Trends in Entrepreneurship: Entrepreneurial Orientation, Intention, and Alertness
Słowa kluczowe
Doradztwo, Innowacyjność, Dyfuzja wiedzy, Modele wielorównaniowe, Modele ekonometryczne, Gospodarka
Consultancy, Innovative character, Knowledge diffussion, Multi-equation models, Econometric models, Economy
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C35, D22, L20
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL: W artykule zaproponowano trójkątny model zależności między doradztwem biznesowym, zdolnością absorpcji wiedzy i innowacyjnością. Badana jest rola zdolności absorpcji wiedzy w stymulowaniu wpływu doradztwa biznesowego na innowacyjność. METODYKA: Badanie empiryczne prowadzone jest metodą CATI na podstawie danych dotyczących 382 polskich mikro i małych przedsiębiorstw. Zdefiniowano zmienne jakościowe odzwierciedlające korzystanie z doradztwa biznesowego, zdolność absorpcji wiedzy oraz innowacyjność. Zaproponowano wielowymiarowy model dyskretnego wyboru uwzględniający relacje między tymi konstruktami i oszacowano jego parametry. WYNIKI: Wyniki badania empirycznego wskazują, że doradztwo biznesowe w Polsce i podobnych krajach może pomóc firmom we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań. Zdolność absorpcji wiedzy stymuluje innowacyjność i wpływa pozytywnie na relacje pomiędzy korzystaniem z doradztwa biznesowego a poprawą innowacyjności. Choć częstotliwość korzystania z doradztwa biznesowego jest ważnym czynnikiem w podnoszeniu innowacyjności, to współpraca konsultanta z menedżerem ma większe znaczenie. IMPLIKACJE: Wyniki badania empirycznego wskazują, że kooperacja między konsultantem a osobami zarządzającymi przedsiębiorstwem może pomóc zredukować różnicę w opiniach i zakończyć konflikty wewnątrz firmy. Doradztwo biznesowe okazuje się mieć bezpośredni i pośredni wpływ na innowacyjność. Pośredni wpływ polega na oddziaływaniu na zdolność absorpcji wiedzy, która jest ważną determinantą innowacyjności. ORYGINALNOŚĆ I WARTOŚĆ: Zaproponowano autorski trójkątny model relacji między doradztwem biznesowym, zdolnością absorpcji wiedzy i innowacyjnością. Zaawansowane metody ekonometryczne są wykorzystywane w celu analizy złożonych zależności między wykorzystaniem doradztwa biznesowego, zdolnością absorpcji wiedzy i poprawą innowacyjności. Ponadto wyniki estymacji parametrów modelu ekonometrycznego dostarczają ciekawych rekomendacji dla polityki wspierania rozwoju doradztwa biznesowego w polskiej gospodarce. (abstrakt oryginalny)

PURPOSE: This paper proposes a triangular relationship between business consulting, knowledge absorptive capacity, and innovativeness. The role of knowledge absorptive capacity in stimulating the impact of business consulting on innovativeness is studied. METHODOLOGY: An empirical study is conducted using the CATI method, and it is based on data concerning 382 Polish micro and small enterprises. Qualitative variables reflecting using business consulting, knowledge absorptive capacity and innovativeness are defined. The multivariate discrete choice model taking into account relationships among these constructs, is proposed and its parameters are estimated. FINDINGS: The results of the empirical research indicate that business consulting in Poland and similar countries may help firms implement innovative solutions. Knowledge absorptive capacity stimulates innovativeness and has a positive impact on the relationship between using business consulting and improvement in innovativeness. Though the frequency of using business consulting is an important factor in improving innovativeness, cooperation between a consultant and a manager matters more. IMPLICATIONS: Results of the empirical research indicate that cooperation between a consultant and a manager may help reduce differences of opinion and internal conflicts. A higher propensity to cooperate may significantly improve the functioning of an enterprise. Business consulting has an indirect and direct effect on innovativeness. It has a positive impact on knowledge absorptive capacity, while better knowledge stimulates innovativeness. ORIGINALITY AND VALUE: An original triangular model of the relationship between business consulting, knowledge absorptive capacity, and innovativeness is proposed. Advanced econometric methods are used in order to find complex relationships between using business consulting, knowledge absorptive capacity, and improvement in innovativeness. Moreover, results of the estimation of the parameters of the econometric model provide interesting recommendations for policies supporting the development of business consulting in the Polish economy. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agramunt, L. F., Berbel-Pineda, J. M., Capobianco-Urarte, M. M., & Casado-Belmonte, L. P. (2020). Review on the relationship of absorptive capacity with interorganizational networks and the internationalization process. Complexity, 7604579, 1-20. https://doi.org/10.1155/2020/7604579
 2. Arendt, Ł., & Grabowski, W. (2017). Innovations, ICT and ICT-driven labour productivity in Poland. A firm-level approach. Economics of Transition, 25(4), 723-758. https://doi.org/ 10.1111/ecot.12135
 3. Arendt, Ł., & Grabowski, W. (2019). The role of firm-level factors and regional innovation capabilities for Polish SMEs. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 15(3), 11-44. https://doi.org/10.7341/20191531
 4. Atkinson, R. D., & Lind, M. (2018). Big is beautiful. Debunking the myth of small business. Cambridge, England: MIT Press.
 5. Audretsch, D. B., & Link, A. N. (2019). Entrepreneurship and knowledge spillovers from the public sector. International Entrepreneurship and Management Journal, 15, 195-208. https://doi.org/10.1007/s11365-018-0538-z
 6. Audretsch, D. B., Siegel, D. S., & Terjesen, S. (2020). Entrepreneurship in the public and nonprofit sectors. Public Administration Review, 80(3), 468-472. https://doi.org/10.1111/puar.1320
 7. Audretsch, D. B., Belitski, M., & Caiazza, R. (2021). Start-ups, innovation and knowledge spillovers. Journal of Technology Transfer, 46, 1995-2016. https://doi.org/10.1007/s10961-021-09846-5
 8. Back, Y., Parbotteeah, K. P., & Nam, D. (2014). Innovation in emerging markets: The role of management consulting firms. Journal of International Management, 20(4), 390-405. https://doi.org/10.1016/j.intman.2014.07.001
 9. Bianchi, C. (2014). Internationalization of emerging market firms: An exploratory study of Chilean companies. International Journal of Emerging Markets, 9(1), 54-78. https://doi.org/10.1108/IJoEM-02-2010-0013
 10. Bianchi, M., Croce, A., Dell'Era, C., Di Benedetto, C. A., & Frattini, F. (2016). Organizing for inbound open innovation: How external consultants and a dedicated R&D unit influence product innovation performance. Journal of Product Innovation Management, 33(4), 492-510. https://doi.org/10.1111/jpim.12302
 11. Blackburn, R. A., Hart, M., & Wainwright, T. (2013). Small business performance: Business, strategy and owner-manager characteristics. Journal of Small Business and Enterprise Development, 20(1), 8-27. https://doi.org/10.1108/14626001311298394
 12. Bojica, A. M., Ruiz-Jiménez, J. M., Ruiz-Nava, J. A., & Fuentes-Fuentes, M. M. (2018). Bricolage and growth in social entrepreneurship organizations. Entrepreneurship and Regional Development, 30(3-4), 362-389. https://doi.org/10.1080/08985626.2017.1413768
 13. Cameron, A. C., & Trivedi, P. K. (2005). Microeconometrics. Methods and applications. Cambridge, England: Cambridge University Press.
 14. Charbel, S., Elie, B., & Georges, S. (2013). Impact of family involvement in ownership management and direction on financial performance of the Lebanese firms. International Strategic Management Review, 1(1-2), 30-41. https://doi.org/10.1016/j.ism.2013.08.003
 15. Charemza, W.W., & Deadman, D.F. (2003). New directions in econometric practice. General to specific modelling, cointegration, and vector autoregression. London, England: Edward Elgar Publishing.
 16. Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation. Administrative Science Quarterly, 35(1), 128-152. https://doi.org/10.2307/2393553
 17. Coviello, N. E. (2006). The network dynamics of international new ventures. Journal of International Business Studies, 37(5), 713-731. https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8400219
 18. Czerniawska, F. (2004). What sets excellent consulting apart? Consulting to Management, 15(3), 47-49. Retrieved from http://www.efos.unios.hr/konzultantstvo-za-mala-i-srednja-poduzeca/wp-content/uploads/sites/158/2013/04/What-sets-excellent-consulting-apart.pdf
 19. Davenport, T. H., & Prusak, L. (1998). Working knowledge: How organizations manage what they know. Boston-Massachusetts, The United States: Harvard Business School Press.
 20. Delanoe, S. (2013). From intention to start-up: The effect of professional support. Journal of Small Business and Enterprise Development, 20(2), 383-398. https://doi.org/10.1108/14626001311326789
 21. Doz, Y., Santos, J., & Williamson, P. (2001). From global to metanational: How companies win in the knowledge economy. Boston, The United States: Harvard Business School Press.
 22. Fu, X., Pietrobelli, C., & Soete, L. (2011). The role of foreign technology and indigenous innovation in the emerging economies: Technological change and catching-up. World Development, 39(7), 1204-1212. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2010.05.009
 23. Gibson, M. (1998). Avoiding intervention pitfalls in international consulting. Journal of Management Consulting, 10(2), 59-65.
 24. Grabowski, W., & Stawasz, E. (2017). The role of business consulting in creating knowledge and formulating a strategy of development in Polish microenterprises. Journal of East European Management Studies, 22(3), 374-396. https://doi.org/10.5771/0949-6181-2017-3-374
 25. Hall, P. A., & Soskice, P. D. (2001). Varieties of capitalism. The institutional foundations of comparative advantage. Oxford, England: Oxford University Press.
 26. Han, J. H., & Kim, H. M. (2019). The role of information technology use for increasing consumer informedness in cross-border electronic commerce: An empirical study. Electronic Commerce Research and Applications, 34, 100826. https://doi.org/10.1016/j.elerap.2019.100826
 27. Heckman, J. J. (1979). Sample selection bias as a specification error. Econometrica, 47(1), 153-161. https://doi.org/10.2307/1912352
 28. Henderman, A. H., & Catner, U. (2018). Soft skills, hard skills, and individual innovativeness. Eurasian Business Review, 8, 139-169. https://doi.org/10.1007/s40821-017-0076-6
 29. Hitt, M. A., Bierman, L., Shimizu, K., & Kochhar, R. (2001). Direct and moderating effects of human capital on strategy and performance in professional service firms: A resource-based perspective. Academy of Management Journal, 44(1), 13-28. https://doi.org/10.2307/3069334
 30. Hoecht, A., & Trott, P. (2006). Innovation risks of strategic outsourcing. Technovation, 26(5-6), 672-681. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2005.02.004
 31. Hoegl, M., Parboteeah, K.P., & Munson, C. (2003). Team-level antecedents of individuals' knowledge networks. Decision Sciences, 34(4), 741-770. https://doi.org/10.1111/j.1540-5414.2003.02344.x
 32. Huang, X., Gao, Q., Fan, D., & Hassan, Z. (2022). How do consulting firms share knowledge with clients in the Arab world? A cultural embeddedness perspective. Knowledge Management Research & Practice, 20(4), 580-592. https://doi.org/10.1080/14778238.2022.2075806
 33. Hue, T.T. (2019). The determinants of innovation in Vietnamese manufacturing firms: An empirical analysis using a technology-organization-environment framework. Eurasian Business Review, 9, 247-267. https://doi.org/10.1007/s40821-019-00125-w
 34. Hult, G. T., Hurley, R. F., & Knight, G. A. (2004). Innovativeness: Its antecedents on business performance. Industrial Marketing Management, 33(5), 429-438. https://doi.org/ 10.1016/j.indmarman.2003.08.015
 35. Johnsen, T. E., Phillips, W., Caldwell, N., & Lewis, M. (2006). Centrality of customer and supplier interaction in innovation. Journal of Business Research, 59(6), 671-678. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2005.11.003
 36. Kailer, N., & Scheff, J. (1999). Knowledge management as a service: Co-operation between small and medium-sized enterprises (SMEs) and training, consulting and research institutions. Journal of European Industrial Training, 23(7), 319-328. https://doi.org/10.1108/03090599910287332
 37. Khedhaouria, A., Gurau, C., & Torre's, O. (2015). Creativity, self-efficacy, and small-firm performance: The mediating role of entrepreneurial orientation. Small Business Economics, 44(3), 485-504. https://doi.org/10.1007/s11187-013-9531-7
 38. Kmieciak, R., & Michna, A. (2018). Knowledge management orientation, innovativeness, and competitive intensity: Evidence from Polish SMEs. Knowledge Management Research & Practice, 16(4), 559-572. https://doi.org/10.1080/14778238.2018.1514997
 39. Lasagni, A. (2012). How can external relationships enhance innovation in SMEs? New evidence for Europe. Journal of Small Business Management, 50(2), 310-339. https://doi.org/ 10.1111/j.1540-627X.2012.00355.x
 40. Lee, Y. H., & Seo, Y. W. (2018). Strategies for sustainable business development: Utilizing consulting and innovation activities. Sustainability, 10(11), 4122. https://doi.org/10.3390/su10114122
 41. Lin, Z., Yang, H., & Arya B. (2009). Alliance partners and firm performance: Resource complementarity and status association. Strategic Management Journal, 30(9), 921-940. https://doi.org/10.1002/smj.773
 42. Love, J. H., & Roper, S. (2005). Economists' perceptions versus managers' decision: An experiment in transaction cost analysis. Cambridge Journal of Economics, 29(1), 19-36. https://doi.org/10.1093/cje/bei001
 43. Lu, I. Y., Huang, T. H., & Huang, I. C. (2010). Consulting knowledge and organisation's absorptive capacity: A communication chain perspective. The Service Industries Journal, 30(12), 2007-2022. https://doi.org/10.1080/02642060903191090
 44. Makadok, R. (2011). The four theories of profit and their joint effects. Journal of Management, 37(5), 1316-1334. https://doi.org/10.1177/0149206310385697
 45. Man, T. W. Y. (2012). Developing a behaviour-centred model of entrepreneurial learning. Journal of Small Business and Enterprise Development, 19(3), 549-566. https://doi.org/ 10.1108/14626001211250289
 46. McGivern, C. (1983). Some facets of the relationship between consultants and clients in organizations. Journal of Management Studies, 20(3), 367-386. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.1983.tb00213.x
 47. Michelacci, C. (2002). Low return in R&D due to the lack of entrepreneurial skills. Economic Journal, 113(484), 207-225. https://doi.org/10.1111/1468-0297.00095
 48. Mole, K. F., Baldock, R., & North, D. (2013). Who takes advice? Firm size threshold, competence, concerns and informality in a contingency approach. ERC Research Paper, 9. Retrieved from http://enterpriseresearch.ac.uk/wp-content/uploads/2014/01/ERC-RP9-Mole-et-al-Who-takes-Advice.pdf
 49. Nie, L., Gong, H., Lai, X., Jiang, J., & Dong, S. (2021). Knowledge spillovers and subsequent innovation in green energy: The role of public R&D. Environmental Science and Pollution Research, 28, 66522-66534. https://doi.org/10.1007/s11356-021-17206-x
 50. Perez-Batres, L. A., & Eden, L. (2008). Is there a liability of localness? How emerging market firms respond to regulatory punctuations. Journal of International Management, 14(3), 232-251. https://doi.org/10.1016/j.intman.2007.10.004
 51. Powell, W.W., & Grodal, S. (2005). Networks of innovators. In J. Fagerberg, D.C. Mowery, & R.R. Nelson (Eds.), Oxford handbook of innovation (pp. 56-85). Oxford, England: Oxford University Press.
 52. Qian, H., & Acs, Z. J. (2013). An absorptive capacity theory of knowledge spillover entrepreneurship. Small Business Economics, 40, 185-197. https://doi.org/10.1007/s11187-011-9368-x
 53. Ren, S., Eisingerich, A. B., & Tsai, H. (2015). Search scope and innovation performance of emerging-market firms. Journal of Business Research, 68(1), 102-108. https://doi.org/ 10.1016/j.jbusres.2014.04.011
 54. Sandberg, R., & Werr, A. (2003). Corporate consulting in product innovation: Overcoming the barriers to innovation. European Journal of Innovation Management, 6(2), 106-110. https://doi.org/10.1108/14601060310475255
 55. Schweisfurth, T. G., & Raasch, Ch. (2018). Absorptive capacity for need knowledge: Antecedents and effects for employee innovativeness. Research Policy, 47(4), 687-699. https://doi.org/10.1016/j.respol.2018.01.017
 56. Secundo, G., Mele, G., Del Vecchio, P., & Degennaro, G. (2021). Knowledge spillover creation in university-based entrepreneurial ecosystem: The role of the Italian "contamination labs". Knowledge Management Research and Practice, 19(1), 137-151. https://doi.org/ 10.1080/14778238.2020.1785347
 57. Stanko, M. A., & Calantone, R. J. (2011). Controversy in innovation outsourcing research: Review, synthesis and future directions. R&D Management, 41(1), 8-20. https://doi.org/10.1111/j.1467-9310.2010.00624.x
 58. Stawasz, E. (2021). Business knowledge absorptive capacity in micro and small innovative enterprises. Optimum. Economic Studies, 104(2), 3-14. https://doi.org/10.15290/oes.2021.02.104.01
 59. Stukel, T. A. (1988). Generalized logistic models. Journal of the American Statistical Association, 83(402), 426-431. https://doi.org/10.2307/2288858
 60. Sturdy, A. (2011). Consultancy's consequences? A critical assessment of management consultancy's impact on management. British Journal of Management, 22(3), 517-530. https://doi.org/10.1111/j.1467-8551.2011.00750.x
 61. Surdej, A. (2014). Firmy rodzinne w perspektywie instytucjonalnych mechanizmów rozwoju państw nisko rozwiniętych: Zarys problematyki. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 15(7), 253-268.
 62. Surdej, A. (2016). What determines the innovativeness of Polish family firms? Empirical results and theoretical puzzles. Budapest Management Review, 11, 38-45. https://doi.org/ 10.14267/VEZTUD.2016.11.05
 63. Suriyakulnaayudhya, P., & Intrawong, W. (2016). The comparative of innovation influence on organization performance of small and medium enterprises. International Journal of Innovation, Management and Technology, 7(6), 309-313. https://doi.org/10.18178/ijimt.2016.7.6.692
 64. Tokar-Szadai, A. (2017). Changes in the satisfaction with consulting services according to the opinion of entrepreneurs in North Eastern Hungary 2001-2016. Journal of Contemporary Economic and Business Issues, 4(2), 85-96. https://doi.org/10.2139/ssrn.3633787
 65. Tsai, W. (2001). Knowledge transfer in intraorganizational networks: Effects of network position and absorptive capacity on business unit innovation and performance. Academy of Management Journal, 44(5), 996-1004. https://doi.org/10.5465/3069443
 66. Vuorio, A., Torkkeli, L., & Sainio, L.M. (2020). Service innovation and internationalization in SMEs: Antecedents and profitability outcomes. Journal of International Entrepreneurship, 18, 92-123. https://doi.org/10.1007/s10843-019-00266-z
 67. Walker, G., & Weber, D. (1984). A transaction cost approach to make-or buy decisions. Administrative Science Quarterly, 29(3), 373-391. https://doi.org/10.2307/2393030
 68. Webber, D. J., Johnson, S., & Fargher, S. (2010). Sector variations in SMEs' use of external business advice. Local Economy, 25(4), 339-355. https://doi.org/10.1080/02690942.2010.498959
 69. Wright, C., & Kitay, J. (2002). But does it work? Perceptions of the impact of management consulting. Briefings in Entrepreneurial Finance, 11, 272-278. https://doi.org/10.1002/jsc.603
 70. Xin, K. R., & Pearce, J. L. (1996). Guanxi: Connections as substitutes for formal institutional support. Academy of Management Journal, 39(6), 1641-1658. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2005.11.003
 71. Yusoff, N. H., Yaacob, R., & Ibrahim, D. (2010). Business advisory: A study on selected microsized SMEs in Kelantan, Malaysia. International Journal of Marketing Studies, 2(2), 245-257. https://doi.org/10.5539/ijms.v2n2p245
 72. Zahra, S. A., & George, G. (2002). Absorptive capacity: A review, reconceptualization, and extension. Academy of Management Review, 27(2), 185-203. https://doi.org/10.2307/4134351
 73. Zhou, K. Z., & Li, C. B. (2010). How strategic orientations influence the building of dynamic capability in emerging economies. Journal of Business Research, 63(3), 224-231. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2009.03.003
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20231911
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu