BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalewski Karol (Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku)
Tytuł
Kształtowanie kultury organizacyjnej w kontekście procesów migracyjnych - wyniki badania pracowników z północno-wschodniej Polski
Shaping Organizational Culture in the Context of Migration Processes:The Results of a Survey Conducted among Employees from Northeastern Poland
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2023, t. 150, nr 1, s. 24-41, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Human Resource Management
Słowa kluczowe
Kultura organizacyjna, Migracja, Imigracja zarobkowa
Organisational culture, Migration, Economic immigration
Uwagi
Klasyfikacja JEL: 1407
summ., streszcz.
Kraj/Region
Polska Północno-Wschodnia
North-East Poland
Abstrakt
Artykuł ma charakter teoretyczno-badawczy, a jego celem była ocena wpływu procesów migracyjnych na kulturę organizacyjną. Dla osiągnięcia postawionego celu przeprowadzono badania ankietowe wśród 120 pracowników pochodzących z 104 organizacji reprezentujących region północno-wschodniej Polski. W toku procesu badawczego szczególną uwagę zwrócono na aktualne zjawisko nasilonej imigracji obywateli ukraińskich na terytorium Polski. Na tej podstawie sformułowano wnioski końcowe, z których najistotniejsze stanowią, że: w opinii badanych pracowników najbardziej negatywny wpływ na kulturę organizacyjną wywiera dołączenie do zespołu osoby pochodzącej z innego kraju; co ósmy ankietowany był świadkiem dyskryminacji pracownika ze względu na różnice kulturowe; co czwarty badany postrzega obywateli ukraińskich jako potencjalnych rywali na rynku pracy; różnice kulturowe podnoszą ryzyko powstawania konfliktów w organizacji. Wśród respondentów istnieje dość charakterystyczna grupa antagonistów zróżnicowania kulturowego w organizacjach, jak również osób negatywnie nastawionych do imigrantów z Ukrainy, których odsetek szacuje się na około 30%. Co z tego wynika: do procesu kształtowania kultury organizacyjnej w czasie wzmożonej aktywności migracyjnej należy podchodzić wyjątkowo ostrożnie, zakładając opór pracowników, wzrost ryzyka konfliktów interpersonalnych i przejawów dyskryminacji mniejszości narodowych. (abstrakt oryginalny)

The form of the article is both theoretical and research oriented. Its purpose is to evaluate the influence of migration processes on organizational culture. In order to achieve this goal, a survey was conducted among 120 employees from 104 organizations representing the northeastern region of Poland. During the research process, particular attention was paid to the increased immigration of Ukrainian citizens to the territory of Poland, a current phenomenon. It is on this basis that final conclusions were formulated. The following are of greatest importance: In the opinion of the surveyed employees, it is people from other countries joining the team that have the most negative impact on organizational culture. Every eighth respondent witnessed discrimination against an employee on the grounds of cultural differences. Every fourth respondent perceives Ukrainian citizens as potential rivals on the labor market. Cultural differences increase the risk of conflicts in the organization. Among respondents, there is a fairly characteristic group of antagonists who are against cultural diversity in the organization as well as people with a negative attitude towards immigrants from Ukraine. Their percentage is estimated at around 30 percent. As a result, the process of shaping organizational culture in times of increased migration activity should be approached with extreme caution, taking into consideration employee resistance, an increase in the risk of interpersonal conflicts, and manifestations of discrimination against national minorities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antczak, Z., Listwan, T. (2006). Współczesne determinanty zarządzania kadrami w organizacjach. W: T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami (31). Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck.
 2. Bojewska, B. (2004). Zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa. W: M. Stru- życki (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem (384). Warszawa: Difin.
 3. Ciszak, P. (2022). Polski rynek pracy jest chłonny. Ale konflikt na Ukrainie może nim zachwiać. Pobrane z: https://www.money.pl/gospodarka.
 4. Czerska, M. (2003). Zmiana kulturowa w organizacji. Warszawa: Difin.
 5. Derewienko, E. (2022). Ilu uchodźców z Ukrainy jest w Polsce? Pobrane z: https://300gospodarka.pl/news/uchodzcy-z-ukrainy-w-polsce-liczba.
 6. Górny, A., Kaczmarczyk, P. (2003). Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych. Prace Migracyjne, 49, 5-9.
 7. Griffin, R. (2007). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN.
 8. Kallio, E. (2016). Human Migration: Implications and Opportunities for Conservation. Washington: International Union for the Conservation of Nature.
 9. Kuc, B., Moczydłowska, J. (2009). Zachowania organizacyjne. Warszawa: Difin.
 10. Lewis, G. J. (1982). Human Migration. A Geographical Perspective. London: Croom Helm.
 11. Maczalska, I. (2022). O jakie świadczenia pieniężne z ZUS mogą ubiegać się uchodźcy z Ukrainy. Pobrane z: https://www.pit.pl.
 12. Penc, J. (2001). Kreowanie zachowań w organizacji. Warszawa: Placet.
 13. Szałtys, D. (red.). (2020). Sytuacja demograficzna Polski do 2019 r. Migracje zagraniczne ludności w latach 2000-2019. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 14. Tataru, G. (2019). Migration - Overview of Terminology, Causes and Effects. Logos Universality Mentality Education Novelty, 7(2), 10-29.
 15. Wójcik-Żołądek, M. (2014). Współczesne procesy migracyjne: definicje, tendencje, teorie. Studia Biura Analiz Sejmowych, 4(40), 9-35.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
2543-4411
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0016.2923
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu