BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Apostu Simona-Andreea (Bucharest University of Economic Studies; Institute of National Economy, Romania), Gigauri Iza (Saint Andrew The First-Called Georgian University, Tbilisi, Georgia)
Tytuł
Sustainable Development and Entrepreneurship in Emerging Countries: are Sustainable Development and Entrepreneurship Reciprocally Reinforcing?
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2023, vol. 19, nr 1, s. 41-77, tab., rys., bibliogr. s. 64-75
Tytuł własny numeru
Current Trends in Entrepreneurship: Entrepreneurial Orientation, Intention, and Alertness
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Rozwój zrównoważony, Przedsiębiorca, Rynki wschodzące
Entrepreneurship, Sustainable development, Entrepreneur, Emerging markets
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M13, M14
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL: Przedsiębiorczość postrzegana jako motor rozwoju gospodarczego jest szczególnie pożądana dla krajów wschodzących, aby wspierać szybki wzrost. Co więcej, przedsiębiorcy mogą wspierać transformację społeczną na rzecz bardziej zrównoważonych produktów i usług. Zrównoważona orientacja przedsiębiorczości przyczynia się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju i zapobiega deprywacji środowiska. Program zrównoważonego rozwoju może również wpływać na przedsiębiorczość. METODYKA: Przeprowadzona analiza bibliometryczna potwierdziła rosnące w ostatnich latach zainteresowanie naukowców korelacją przedsiębiorczości ze zrównoważonym rozwojem. Ponadto regresja panelowa (model statyczny) została wykorzystana do zbadania zmiennych dotyczących przedsiębiorczości wpływających na wskaźnik celów zrównoważonego rozwoju (SDG) w krajach wschodzących. Ponadto wykorzystano regresję panelową (model statyczny) do zbadania zmiennych dotyczących przedsiębiorczości wpływających na wskaźnik celu zrównoważonego rozwoju (SDG) w krajach wschodzących. Ponadto do analizy stacjonarności zmiennych zastosowano testy Levina, Lin i Chu (LLC), W-Stat - IPS, ADF-Fisher Chi-Square i PP-Fisher Chi-Square. W celu zbadania występowania pęknięć konstrukcyjnych sprawdzono wytrzymałość na pojedynczych jednostkach przekroju poprzecznego oraz na całym zbiorze danych panelowych. Ponadto zastosowano test Hausmanna do wyboru między efektami losowymi i stałymi oraz przeprowadzono heteroskedastyczność reszt, autokorelację reszt i zależność reszt między panelami. Dane zostały przeanalizowane za pomocą Eviews 13. WYNIKI: W artykule zbadano związek między zrównoważonym rozwojem a przedsiębiorczością w krajach wschodzących. Omówiono wpływ zrównoważonego rozwoju na przedsiębiorczość oraz wpływ przedsiębiorczości na zrównoważony rozwój. IMPLIKACJE: Wyniki badań mogą być wykorzystane przez rządy i decydentów do planowania strategii i polityk dotyczących przedsiębiorczości i realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Powinny one promować przedsiębiorczość i jednocześnie kontrolować negatywny wpływ przedsiębiorstw na środowisko. ORYGINALNOŚĆ I WARTOŚĆ: Badanie odpowiada na lukę w literaturze dotyczącej relacji między zrównoważonym rozwojem a zrównoważoną przedsiębiorczością. Artykuł analizuje wzajemny związek między zrównoważonym rozwojem a przedsiębiorczością, ze szczególnym uwzględnieniem krajów wschodzących. (abstrakt oryginalny)

PURPOSE: Entrepreneurship seen as an engine for economic development is especially desirable for emerging countries to support rapid growth. Moreover, entrepreneurs can support social transformation in favor of more sustainable products and services. Sustainable orientation of entrepreneurship contributes to sustainable development goals and prevents environmental deprivation. However, the sustainable development agenda can also influence entrepreneurship. METHODOLOGY: The conducted bibliometric analysis confirmed the growing interest among scholars in the correlation of entrepreneurship to sustainability in the last years. Furthermore, panel regression (static model) was used to explore the variables on entrepreneurship influencing the sustainable development goal (SDG) index in emerging countries, and Levin, Lin and Chu (LLC), W-Stat - IPS, ADF-Fisher Chi-Square, and PP-Fisher Chi-Square tests were applied to analyze the variables stationarity. In order to examine the existence of structural breaks, the robustness was checked on single cross-section units and on the whole panel dataset. In addition, the Hausmann test was used to select between random and fixed effects, and heteroskedasticity of residues, autocorrelation of residues and dependence of residues between the panels were conducted. Data was analyzed through Eviews 13. FINDINGS: This paper investigates the relationship between sustainability and entrepreneurship in emerging countries. It discusses the impact of sustainable development on entrepreneurship and the influence of entrepreneurship on sustainable development. IMPLICATIONS: The study results can be used by governments and policymakers to plan their strategies and policies concerning entrepreneurship and implementation of sustainable development goals. They should promote entrepreneurial activity and control the negative environmental impact of enterprises simultaneously. ORIGINALITY AND VALUE: The research addresses the gap in the literature concerning the relationship between sustainable development and sustainable entrepreneurship. The paper examines the reciprocal relationship between sustainable development and entrepreneurship with an emphasis on emerging countries. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acs, Z.J., & Amorós, J.E. (2008). Entrepreneurship and competitiveness dynamics in Latin America. Small Business Economics, 31(3), 305-322. https://doi.org/10.1007/s11187-008-9133-y
 2. Acs, Z.J., Audretsch, D.B., Braunerhjelm, P., & Carlsson, B. (2012). Growth and entrepreneurship. Small Business Economics, 39(2), 289-300. https://doi.org/10.1007/s11187-010-9307-2
 3. Ahlstrom, D., & Bruton, G.D. (2006). Venture capital in emerging economies: Networks and institutional change. Entrepreneurship Theory and Practice, 30(2), 299-320. https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2006.00122.x
 4. Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179-211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-t
 5. Alpkan, L., Bulut, C., Gunday, G., Ulusoy, G., & Kilic, K. (2010). Organizational support for intrapreneurship and its interaction with human capital to enhance innovative performance. Management Decision, 48(5), 732-755. https://doi.org/10.1108/00251741011043902
 6. Anderson, T.L., & Leal, D.R. (1997). Enviro-capitalists: Doing good while doing well. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers.
 7. Anderson, T.L., & Leal, D.R. (2001). Free market environmentalism. New York: Palgrave.
 8. Apostu, S.A., Mukli, L., Panait, M., Gigauri, I., & Hysa, E. (2022). Economic growth through the lenses of education, entrepreneurship, and innovation. Administrative Sciences, 12(3), 74. https://doi.org/10.3390/admsci12030074
 9. Ardichvili, A., Cardozo, R., & Ray, S. (2003). A theory of entrepreneurial opportunity identification and development. Journal of Business Venturing, 18(1), 105-123. https://doi.org/10.1016/s0883-9026(01)00068-4
 10. Armitage, C.J., & Conner, M. (2001). Efficacy of the theory of planned behaviour: A meta-analytic review. British Journal of Social Psychology, 40(4), 471-499. https://doi.org/10.1348/014466601164939
 11. Arogundade, B.B. (2011). Entrepreneurship education: An imperative for sustainable development in Nigeria. Journal of Emerging Trends in Educational Research and Policy Studies, 2, 26-29. Retrieved from https://hdl.handle.net/10520/EJC135722
 12. Arthus-Bertrand, Y., & Handy, C. (2003). Helicoptering up. Harvard Business Review, 81(8), 80-93. Retrieved from https://hbr.org/2003/08/helicoptering-up
 13. Atkinson, G. (2000). Measuring corporate sustainability. Journal of Environmental Planning and Management, 43(2), 235-252. https://doi.org/10.1080/09640560010694
 14. Audretsch, D.B., & Keilbach, M. (2004). Does entrepreneurship capital matter?. Entrepreneurship Theory and Practice, 28(5), 419-430. https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2004.00055.x
 15. Bacq, S., Geoghegan, W., Josefy, M., Stevenson, R., & Williams, T.A. (2020). The COVID-19 virtual idea blitz: Marshaling social entrepreneurship to rapidly respond to urgent grand challenges. Business Horizons, 63(6), 705-723. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2020.05.002
 16. Bator, F. M. (1958). The anatomy of market failure. The Quarterly Journal of Economics, 72(3), 351-379. https://doi.org/10.2307/1882231
 17. Baum, J.R., Frese, M., & Baron, R.A. (Eds.). (2007). The psychology of entrepreneurship (1st ed.). New York: Psychology Press. https://doi.org/10.4324/9781315750989
 18. Baumol, W. J. (1990). Entrepreneurship: Productive, unproductive, and destructive. Journal of Political Economy, 98(5), 893-921. http://www.jstor.org/stable/2937617
 19. Ben Youssef, A., Boubaker, S., & Omri, A. (2018). Entrepreneurship and sustainability: The need for innovative and institutional solutions. Technological Forecasting and Social Change, 129, 232-241. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.11.003
 20. Brugmann, J., & Prahalad, C. (2007). Cocreating business's new social compact. Harvard Business Review, 85(2), 80-90. Retrieved from https://hbr.org/2007/02/cocreating-businesss-new-social-compact
 21. Bruton, G. D., Ahlstrom, D., & Obloj, K. (2008). Entrepreneurship in emerging economies: Where are we today and where should the research go in the future? Entrepreneurship Theory and Practice, 32(1), 1-14. https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2007.00213.x
 22. Bruyere, B., & Rappe, S. (2007). Identifying the motivations of environmental volunteers. Journal of Environmental Planning and Management, 50(4), 503-516. https://doi.org/10.1080/09640560701402034
 23. Buchanan, J. M., & Faith, R. L. (1981). Entrepreneurship and the internalization of externalities. The Journal of Law & Economics, 24(1), 95-111. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/725204
 24. Byrch, C., Milne, M. J., Morgan, R., & Kearins, K. (2015). Seeds of hope? Exploring business actors' diverse understandings of sustainable development. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 28(5), 671-705. https://doi.org/10.1108/aaaj-08-2013-1438
 25. Casanova, L., & Miroux, A. (2017). The emerging multinationals report, 2016: China surge. Cornell University Emerging Markets Institute, Cornell S.C. Johnson College of Business, Cornell University. https://doi.org/10.7298/xs7h-ab42
 26. Castaño, M.S., Méndez, M.T., & Galindo, M.Á. (2016). The effect of public policies on entrepreneurial activity and economic growth. Journal of Business Research, 69(11), 5280-5285. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.04.125
 27. Claudy, M. C., Peterson, M., & Pagell, M. (2016). The roles of sustainability orientation and market knowledge competence in new product development success. Journal of Product Innovation Management, 33(1), 72-85. https://doi.org/10.1111/jpim.12343
 28. Coase, R. H. (1974). The lighthouse in economics. The Journal of Law & Economics, 17(2), 357-376. http://www.jstor.org/stable/724895
 29. Cohen, B., & Winn, M. I. (2007). Market imperfections, opportunity and sustainable entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 22(1), 29-49. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2004.12.001
 30. Cropper, M. L., & Oates, W. E. (1992). Environmental economics: A survey. Journal of Economic Literature, 30(2), 675-740. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/2727701
 31. Cumming, D., Johan, S., & Zhang, M. (2014). The economic impact of entrepreneurship: Comparing international datasets. Corporate Governance: An International Review, 22(2), 162-178. https://doi.org/10.1111/corg.12058
 32. Daim, T.U., Rueda, G., Martin, H., & Gerdsri, P. (2006). Forecasting emerging technologies: Use of bibliometrics and patent analysis. Technological Forecasting and Social Change, 73(8), 981-1012. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2006.04.004
 33. Dean, T. J., & McMullen, J. S. (2007). Toward a theory of sustainable entrepreneurship: Reducing environmental degradation through entrepreneurial action. Journal of Business Venturing, 22(1), 50-76. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2005.09.003
 34. De Clercq, D., & Voronov, M. (2011). Sustainability in entrepreneurship: A tale of two logics. International Small Business Journal: Researching Entrepreneurship, 29(4), 322-344. https://doi.org/10.1177/0266242610372460
 35. Dees, G.D. (2001). The meaning of "Social Entrepreneurship". Working paper, Stanford University. Retrieved from https://web.stanford.edu/class/e145/2007_fall/materials/dees_SE.pdf
 36. Defourny, J., Mihály, M., Nyssens, M., & Adam, S. (2021). Introduction: Documenting, theorising, mapping and testing the plurality of SE models in Central and Eastern Europe. In J. Defourny, & M. Nyssens (Eds.), Social Enterprise in Central and Eastern Europe (pp.1-19). New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429324529
 37. Demsetz, H. (1970). The private production of public goods. The Journal of Law & Economics, 13(2), 293-306. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/725027
 38. Dhahri, S., & Omri, A. (2018). Entrepreneurship contribution to the three pillars of sustainable development: What does the evidence really say? World Development, 106, 64-77. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.01.008
 39. Diehl, T., Greenvoss, A., & Klee, S. (2015). Small business sustainability orientation - Exploring the case of Malmö hardware store. Malmö University electronic publishing. Retrieved from https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1482694/FULLTEXT01.pdf
 40. Dimaggio, P. (1988). Interest and agency in institutional theory. In L.G. Zucker (Ed.), Research on Institutional Patterns: Environment and Culture. Cambridge: Ballinger Publishing Co.
 41. Doran, J., McCarthy, N., & O'Connor, M. (2018). The role of entrepreneurship in stimulating economic growth in developed and developing countries. Cogent Economics & Finance, 6(1), 1442093. https://doi.org/10.1080/23322039.2018.1442093
 42. Du, S., Bhattacharya, C.B., & Sen, S. (2011). Corporate social responsibility and competitive advantage: Overcoming the trust barrier. Management Science, 57(9), 1528-1545. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/41261914
 43. Ellegaard, O., & Wallin, J.A. (2015). The bibliometric analysis of scholarly production: How great is the impact? Scientometrics, 105, 1809-1831. https://doi.org/10.1007/s11192-015-1645-z
 44. Fikru, M.G. (2014). International certification in developing countries: The role of internal and external institutional pressure. Journal of environmental management, 144, 286-296. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2014.05.030
 45. Flammer, C. (2015). Does corporate social responsibility lead to superior financial performance? A regression discontinuity approach. Management Science, 61(11), 2549-2568. https://doi.org/10.1287/mnsc.2014.2038
 46. Foley, J. (2017). Living by the lessons of the planet. Science, 356(6335), 251-252. https://doi.org/10.1126/science.aal4863
 47. Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N.M., & Hultink, E.J. (2017). The circular economy - A new sustainability paradigm? Journal of Cleaner Production, 143, 757-768. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.12.048
 48. Giddens, A. (1984). The constitution of society: Outline of the theory of structuration. Cambridge, UK: Polity Press.
 49. Gigauri, I., Panait, M., Apostu, S.A., Raimi, L. (2022). The essence of social entrepreneurship through a Georgian lens: Social entrepreneurs' perspectives. Administrative Sciences, 12(3), 75. https://doi.org/10.3390/admsci12030075
 50. Gigauri, I. (2022). The landscape of social entrepreneurship opportunities in Georgia. International Journal of Sustainable Entrepreneurship and Corporate Social Responsibility, 7(1), 1-17. http://doi.org/10.4018/IJSECSR.304897
 51. Gigauri, I., & Bogacz-Wojtanowska, E. (2022). Effects of the pandemic crisis on social enterprise: A case study from Georgia. Economics and Sociology, 15(2), 312- 334. https://doi.org/10.14254/2071-789X.2022/15-2/19
 52. Gries, T., & Naudé, W. (2010). Entrepreneurship and structural economic transformation. Small Business Economics, 34(1), 13-29. https://doi.org/10.1007/s11187-009-9192-8
 53. Griggs, D., Stafford Smith, M., Rockström, J., Öhman, M.C., Gaffney, O., Glaser, G., ... Shyamsundar, P. (2014). An integrated framework for sustainable development goals. Ecology and Society, 19(4), 49. http://dx.doi.org/10.5751/ES-07082-190449
 54. Haldar, S. (2019). Towards a conceptual understanding of sustainability-driven entrepreneurship. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 26 (6), 1157-1170. https://doi.org/10.1002/csr.1763
 55. Hall, J., & Vredenburg, H. (2003). The challenges of innovating for sustainable development. MIT Sloan Management Review, 45(1), 61-69. Retrieved from https://sloanreview.mit.edu/article/the-challenges-of-innovating-for-sustainable-development/
 56. Hall, J.K., Daneke, G.A., & Lenox, M.J. (2010). Sustainable development and entrepreneurship: Past contributions and future directions. Journal of Business Venturing, 25(5), 439-448. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2010.01.002
 57. Hamel, G. (2006). The why, what, and how of management innovation. Harvard Business Review, 84, 72-84. Retrieved from https://hbr.org/2006/02/the-why-what-and-how-of-management-innovation
 58. Hart, S.L., & Milstein, M.B. (1999). Global sustainability and the creative destruction of industries. Sloan Management Review, 41(1), 23-33. Retrieved from https://sloanreview.mit.edu/article/global-sustainability-and-the-creative-destruction-of-industries/
 59. Hart, S.L., & Christensen, C.M. (2022). The great leap: Driving innovation from the base of the pyramid. MIT Sloan Management Review, 44(1), 51-56. Retrieved from https://sloanreview.mit.edu/article/the-great-leap-driving-innovation-from-the-base-of-the-pyramid/
 60. Havrylyshyn, O. (2001). Recovery and growth in transition: A decade of evidence. IMF Staff Papers, 48, 53-87. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/4621690
 61. Herrera-Echeverri, H., Haar, J., & Estévez-Bretón, J. B. (2014). Foreign direct investment, institutional quality, economic freedom and entrepreneurship in emerging markets. Journal of Business Research, 67(9), 1921-1932. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.11.020.
 62. Hockerts, K. (2017). Determinants of social entrepreneurial intentions. Entrepreneurship Theory and Practice, 41(1), 105-130. https://doi.org/10.1111/etap.12171
 63. Hopwood, B., Mellor, M., & O'Brien, G. (2005). Sustainable development: Mapping different approaches. Sustainable Development, 13(1), 38-52. https://doi.org/10.1002/sd.244
 64. Hummels, H., & Argyrou, A. (2021). Planetary demands: Redefining sustainable development and sustainable entrepreneurship. Journal of Cleaner Production, 278, 123804. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123804
 65. Ionescu, G.H., Firoiu, D., Pîrvu, R., Enescu, M., Rădoi, M.I., & Cojocaru, T.M. (2020). The potential for innovation and entrepreneurship in EU countries in the context of sustainable development. Sustainability, 12(18), 7250. https://doi.org/10.3390/su12187250
 66. Iqbal, N., Khan, A., Gill, A.S., & Abbas, Q. (2020). Nexus between sustainable entrepreneurship and environmental pollution: Evidence from developing economy. Environmental Science and Pollution Research, 27(29), 36242-36253. https://doi.org/10.1007/s11356-020-09642-y
 67. İyigün, N.Ö. (2015). What could entrepreneurship do for sustainable development? A corporate social responsibility-based approach. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 195, 1226-1231. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.253
 68. Kantis, H. (2005). The emergence of dynamic ventures in Latin America, Southern Europe and East Asia: An international comparison. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 2(1), 34-56. https://doi.org/10.1504/ijesb.2005.006069
 69. Kantis, H.D., Federico, J.S., & García, S.I. (2020). Entrepreneurship policy and systemic conditions: Evidence-based implications and recommendations for emerging countries. Socio-Economic Planning Sciences, 72, 100872. https://doi.org/10.1016/j.seps.2020.100872
 70. Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2006). Governance matters V: Governance indicators for 1996-2005. World Bank Policy Research Working Paper No. 4012. World Bank, Washington. Retrieved from http://hdl.handle.net/10986/9276
 71. Kirzner, I.M. (1992). The meaning of market process: Essays in the development of modern Austrian economics. London: Routledge.
 72. Kshetri, N. (2021). Blockchain and supply chain management. Amsterdam: Elsevier. https://doi.org/10.1016/C2020-0-02868-9
 73. Kshetri, N. (2017). The economics of the Internet of Things in the global South. Third World Quarterly, 38(2), 311-339. https://doi.org/10.1080/01436597.2016.1191942
 74. Kuckertz, A., & Wagner, M. (2010). The influence of sustainability orientation on entrepreneurial intentions - Investigating the role of business experience. Journal of Business Venturing, 25(5), 524-539. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2009.09.001
 75. Kiyabo, K. & Isaga, N. (2020). Entrepreneurial orientation, competitive advantage, and SMEs' performance: application of firm growth and personal wealth measures, Journal of Innovation and Entrepreneurship, 9(12). https://doi.org/10.1186/s13731-020-00123-7
 76. Larsen, G.L. (2008). An inquiry into the theoretical basis of sustainability. In J. F. Dillard, V. Dujon, & M.C. King (Eds), Understanding the social dimension of sustainability (pp. 45-82). New York, NY: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203892978
 77. Linnanen, L. (2002). An insider's experiences with environmental entrepreneurship. Greener Management International, 38, 71-80. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/greemanainte.38.71
 78. Lourenço, F., Jones, O., & Jayawarna, D. (2012). Promoting sustainable development: The role of entrepreneurship education. International Small Business Journal: Researching Entrepreneurship, 31(8), 841-865. https://doi.org/10.1177/0266242611435825
 79. Lubberink, R., Blok, V., Van Ophem, J., & Omta, O. (2019). Responsible innovation by social entrepreneurs: An exploratory study of values integration in innovations. Journal of Responsible Innovation, 6(2), 179-210. https://doi.org/10.1080/23299460.2019.1572374
 80. Lumpkin, G.T., & Dess, G.G. (1996). Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance. The Academy of Management Review, 21(1), 135-172. https://doi.org/10.2307/258632
 81. Martin, R.L. & Osberg, S. (2007). Social entrepreneurship: The case for definition. Stanford Social Innovation Review, 5(2), 29-39. https://doi.org/10.48558/TSAV-FG11
 82. Méndez-Picazo, M.T., Galindo-Martín, M.Á., & Ribeiro-Soriano, D. (2012). Governance, entrepreneurship and economic growth. Entrepreneurship & Regional Development, 24(9), 865-877. https://doi.org/10.1080/08985626.2012.742323
 83. Méndez-Picazo, M.T., Galindo-Martín, M.A., & Castaño-Martínez, M. S. (2021). Effects of sociocultural and economic factors on social entrepreneurship and sustainable development. Journal of Innovation & Knowledge, 6(2), 69-77. https://doi.org/10.1016/j.jik.2020.06.001
 84. Merigó, J.M., & Yang, J.B. (2017). A bibliometric analysis of operations research and management science. Omega, 73, 37-48. https://doi.org/10.1016/j.omega.2016.12.004
 85. Miller, D. (1983). The correlates of entrepreneurship in three types of firms, Management Science, 29(7), 770-791. https://doi.org/10.1287/mnsc.29.7.770
 86. Miller, D.J., Fern, M.J., & Cardinal, L.B. (2007). The use of knowledge for technological innovation within diversified firms. The Academy of Management Journal, 50(2), 308-326. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/20159856
 87. Mort, G.S., Weerawardena, J., & Carnegie, K. (2006). Social entrepreneurship: Towards conceptualisation. International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, 8(1), 76-88. https://doi.org/10.1002/nvsm.202
 88. Muñoz, P., & Cohen, B. (2018). Sustainable entrepreneurship research: Taking stock and looking ahead. Business Strategy and the Environment, 27(3), 300-322. https://doi.org/10.1002/bse.2000
 89. Nissan, E., Galindo, M.A., & Picazo, M.T.M. (2012). Innovation, progress, entrepreneurship and cultural aspects. International Entrepreneurship and Management Journal, 8(4), 411-420. https://doi.org/10.1007/s11365-012-0229-0
 90. Nordin, F., Ravald, A., Möller, K., & Mohr, J.J. (2018). Network management in emergent high-tech business contexts: Critical capabilities and activities. Industrial Marketing Management, 74, 89-101. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2017.09.024
 91. North, D.C., & Thomas, R.P. (1970). An economic theory of the growth of the Western World. The Economic History Review, 23(1), 1-17. https://doi.org/10.2307/2594560
 92. Norton, M. (2010). Introductory concepts in information science (2nd ed.). New Jersey: Information Today, Inc.
 93. Okoroafo, S.C. (1993). Firm performance in a liberalized environment: Empirical evidence from a developing country. Journal of Business Research, 28(3), 175-189. https://doi.org/10.1016/0148-2963(93)90046-r
 94. Omri, A. (2020). Formal versus informal entrepreneurship in emerging economies: The roles of governance and the financial sector. Journal of Business Research, 108, 277-290. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.11.027
 95. Ong, A. (2006). Neoliberalism as exception: Mutations in citizenship and sovereignty. New York, USA: Duke University Press. https://doi.org/10.1515/9780822387879
 96. Ortiz-de-Urbina-Criado, M., Mora-Valentín, E.M., & Nájera-Sánchez, J.J. (2022). Sustainability and entrepreneurship: Emerging opportunities for business and management education. Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies. https://doi.org/10.1108/jeee-12-2021-0471
 97. Pacheco, D.F., Dean, T.J., & Payne, D.S. (2010). Escaping the green prison: Entrepreneurship and the creation of opportunities for sustainable development. Journal of Business Venturing, 25(5), 464-480. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2009.07.006
 98. Panait, M., Hysa, E., Petrescu, M.G., & Fu, H. (2022). Universities - players in the race for sustainable development. In C. Machado, & J.P. Davim (Eds.), Higher Education for Sustainable Development Goals (pp. 23-42). Gistrup, Denmark: River Publishers.
 99. Parrish, B.D. (2010). Sustainability-driven entrepreneurship: Principles of organization design. Journal of Business Venturing, 25(5), 510-523. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2009.05.005
 100. Pigou, A.C. (1932). The economics of welfare (4th ed.), London: MacMillan and Co. Limited.
 101. Pilkington, A. (2003). Technology commercialisation: Patent portfolio alignment and the fuel cell. PICMET '03: Portland International Conference on Management of Engineering and Technology, Technology Management for Reshaping the World (pp. 400-407). Portland, OR, USA. https://doi.org/10.1109/picmet.2003.1222819
 102. Popescu, C., Hysa, E., & Panait, M. (2022). Perspectives of responsible management in today's VUCA world. In B. Akkaya, M.W. Guah, K. Jermsittiparsert, H. Bulinska-Stangrecka, & Y. Kaya (Eds.), Agile management and VUCA-RR: Opportunities and threats in industry 4.0 towards society 5.0 (pp. 57-71). Bingley: Emerald Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/978-1-80262-325-320220005
 103. Porter, A.L., Watts, R.J., & Anderson, T.R. (2003). Mining PICMET: 1997-2003 papers help track you management of technology developments. PICMET '03: Portland International Conference on Management of Engineering and Technology, Technology Management for Reshaping the World (pp. 188-193). Portland, OR, USA. https://doi.org/10.1109/PICMET.2003.1222794
 104. Porter, A., & Watts, R. (2005). Using the PICMET abstracts, 1997-2005. In VantagePoint Reader on your Conference CD: Tutorial, Portland International Conference on Management Engineering and Technology (PICMET'05).
 105. Post, J., & Altmann, B. (1994). Managing the environmental change process: Barriers and opportunities, Journal of Organizational Change Management, 7(4), 64-81. https://doi.org/10.1108/09534819410061388
 106. Rezaei, J. & Ortt, R. (2018). Entrepreneurial orientation and firm performance: The mediating role of functional performances, Management Research Review, 41(7), 878-900. https://doi.org/10.1108/MRR-03-2017-0092
 107. Reijnders, L. (2021). Substitution, natural capital and sustainability. Journal of Integrative Environmental Sciences, 18(1), 115-142. https://doi.org/10.1080/1943815x.2021.2007133
 108. Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., Persson, Å., Chapin, F. S. III., Lambin, E., ... Foley, J. (2009). Planetary boundaries: Exploring the safe operating space for humanity. Ecology and Society, 14(2), 32. https://doi.org/10.5751/ES-03180-140232
 109. Roxas, B., & Coetzer, A. (2012). Institutional environment, managerial attitudes and environmental sustainability orientation of small firms. Journal of Business Ethics, 111(4), 461-476. https://doi.org/10.1007/s10551-012-1211-z
 110. Salmivaara, V., & Kibler, E. (2020). "Rhetoric Mix" of argumentations: How policy rhetoric conveys meaning of entrepreneurship for sustainable development. Entrepreneurship Theory and Practice, 44(4), 700-732. https://doi.org/10.1177/1042258719845345
 111. Sawhney, M., Wolcott, R.C., & Arroniz, I. (2006). The 12 different ways for companies to innovate. MIT Sloan Management, 47, 74-81. Retrieved from https://sloanreview.mit.edu/article/the-different-ways-for-companies-to-innovate/
 112. Schaltegger, S., Beckmann, M., & Hockerts, K. (2018). Collaborative entrepreneurship for sustainability: Creating solutions in light of the UN sustainable development goals. International Journal of Entrepreneurial Venturing, 10(2), 131-152. https://doi.org/10.1504/IJEV.2018.092709
 113. Schlange, L. E. (2006). What drives sustainable entrepreneurs. In Proceedings of the Applied Business and Entrepreneurship Association International (ABEAI) Conference (pp. 1-11), Kona, HI, USA.
 114. Seelos, C., & Mair, J. (2004). Social entrepreneurship - the contribution of individual entrepreneurs to sustainable development. IESE Research Papers D/553, IESE Business School. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.701181
 115. Senge, P.M., & Carstedt, G. (2001). Innovating our way to the next industrial revolution. MIT Sloan Management Review, 42(2), 24-38. Retrieved from https://sloanreview.mit.edu/article/innovating-our-way-to-the-next-industrial-revolution/
 116. Senge, P., Lichtenstein, B., Kaeufer, K., Bradbury, H., & Carroll, J. (2007). Collaborating for Change. MIT Sloan Management Review, 48(2), 44-53. Retrieved from https://sloanreview.mit.edu/article/collaborating-for-systemic-change/.
 117. Shepherd, D.A., & Patzelt, H. (2011). The new field of sustainable entrepreneurship: Studying entrepreneurial action linking "what is to be sustained" with "what is to be developed." Entrepreneurship Theory and Practice, 35(1), 137-163. https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2010.00426.x
 118. Si, S., Zahra, S.A., Wu, X., & Jeng, D.J.F. (2020). Disruptive innovation and entrepreneurship in emerging economics. Journal of Engineering and Technology Management, 58, 101601. https://doi.org/10.1016/j.jengtecman.2020.101601
 119. Singh, R.K., Murty, H., Gupta, S., & Dikshit, A. (2009). An overview of sustainability assessment methodologies. Ecological Indicators, 9(2), 189-212. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2008.05.011
 120. Smallbone, D., Welter, F., & Ateljevic, J. (2014). Entrepreneurship in emerging market economies: Contemporary issues and perspectives. International Small Business Journal, 32(2), 113-116. https://doi.org/10.1177/0266242613511479
 121. Stål, H. I., & Bonnedahl, K. (2016). Conceptualizing strong sustainable entrepreneurship. Small Enterprise Research, 23(1), 73-84. https://doi.org/10.1080/13215906.2016.1188718
 122. Starnawska, M. (2016). Social entrepreneurship research - challenges, explanations and suggestions for the field development. Problemy Zarzadzania, 14(3), 13-31. https://doi.org/10.7172/1644-9584.61.1
 123. Steffen, W., Richardson, K., Rockström, J., Cornell, S.E., Fetzer, I., Bennett, E.M., ... Sörlin, S. (2015). Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet. Science, 347(6223). https://doi.org/10.1126/science.1259855
 124. Stoica, O., Roman, A., & Rusu, V.D. (2020). The nexus between entrepreneurship and economic growth: A comparative analysis on groups of countries. Sustainability, 12(3), 1186. https://doi.org/10.3390/su12031186
 125. Sung, C.S., & Park, J.Y. (2018). Sustainability orientation and entrepreneurship orientation: Is there a tradeoff relationship between them? Sustainability, 10(2), 379. https://doi.org/10.3390/su10020379
 126. Thai, M.T.T., & Turkina, E. (2014). Macro-level determinants of formal entrepreneurship versus informal entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 29(4), 490-510. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2013.07.005
 127. Thompson, J.L. (1998). Will the real entrepreneur please stand up! Professorial Inaugural Lecture. Huddersfield, UK: University of Huddersfield.
 128. Tietenberg, T. (2000). Environmental and natural resource economics (5th ed.). New York: Addison-Wesley.
 129. Tracey, P., & Phillips, N. (2011). Entrepreneurship in emerging markets. Management International Review, 51(1), 23-39. https://doi.org/10.1007/s11575-010-0066-8
 130. Tran, A.T., & Von Korflesch, H. (2016). A conceptual model of social entrepreneurial intention based on the social cognitive career theory. Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship, 10(1), 17-38. https://doi.org/10.1108/apjie-12-2016-007
 131. United Nations (1972). Stockholm Declaration and Action Plan for Human Environment. In United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, Sweden. Retrieved from https://www.un.org/en/conferences/environment/stockholm1972
 132. United Nations (1987). United Nations general assembly: Development and international co-operation. Environment report of the world commission on environment and development. Our common future. Released by the Brundtland commission. Retrieved from https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf
 133. Venkataraman, S. (1997). The distinctive domain of entrepreneurship research: An editor's perspective. In J. Katz, R. Brockhaus (Eds.), Advances in entrepreneurship, firm emergence, and growth (pp. 119-138). Greenwich, CT: JAI Press.
 134. Vuorio, A.M., Puumalainen, K., & Fellnhofer, K. (2018). Drivers of entrepreneurial intentions in sustainable entrepreneurship. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 24(2), 359-381. https://doi.org/10.1108/ijebr-03-2016-0097
 135. Wadhwa, A., & Kotha, S. (2006). knowledge creation through external venturing: Evidence from the telecommunications equipment manufacturing industry. The Academy of Management Journal, 49(4), 819-835. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/20159800
 136. Walley, E.E., & Taylor, D.W. (2002). Opportunists, champions, mavericks ...? A typology of green entrepreneurs. Greener Management International, 38, 31-43. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/greemanainte.38.31
 137. Wheeler, D., McKague, K., Thomson, J., Davies, R., Medalye, J., & Prada, M. (2005). Creating sustainable local enterprise networks. MIT Sloan Management Review, 47(1), 33-40. Retrieved from https://sloanreview.mit.edu/article/creating-sustainable-local-enterprise-networks/
 138. York, J.G., & Venkataraman, S. (2010). The entrepreneur-environment nexus: Uncertainty, innovation, and allocation. Journal of Business Venturing, 25(5), 449-463. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2009.07.007
 139. Yuzhanin, S., & Fisher, D. (2016). The efficacy of the theory of planned behavior for predicting intentions to choose a travel destination: A review. Tourism Review, 71(2), 135-147. https://doi.org/10.1108/tr-11-2015-0055
 140. Zahra, S.A., Gedajlovic, E., Neubaum, D.O., & Shulman, J.M. (2009). A typology of social entrepreneurs: Motives, search processes and ethical challenges. Journal of Business Venturing, 24(5), 519-532. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2008.04.007
 141. Zaki, I.M., & Rashid, N.H. (2016). Entrepreneurship impact on economic growth in emerging countries. The Business & Management Review, 7(2), 31. Retrieved from https://cberuk.com/cdn/conference_proceedings/conference_40058.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20231912
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu