BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tkacz Monika (Mondragon Unibertsitatea, Spain), Agirre-AramburuAgirre-Aramburu Izaskun (Mondragon Unibertsitatea, Spain), Lizartza-Martin Aitor (Mondragon Unibertsitatea, Spain)
Tytuł
Is Team Entrepreneurial Orientation Important in Generating Creative Business Ideas? The Moderating Role of Team-Perceived Heterogeneity and the Individual Creative Mindset
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2023, vol. 19, nr 1, s. 79-111, tab., rys., aneks, bibliogr. s. 104-108
Tytuł własny numeru
Current Trends in Entrepreneurship: Entrepreneurial Orientation, Intention, and Alertness
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Kreatywność, Orientacja przedsiębiorcza, Praca zespołowa
Entrepreneurship, Creativity, Entrepreneurial orientation, Team work
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M13, O31
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL: Głównym celem badania jest wykrycie czy orientacja przedsiębiorcza na poziomie zespołu (ang. TEO: Team Entrepreneurial Orientation) ma wpływ na generowanie kreatywnych (nowatorksich i jakościowych) pomysłów biznesowych. Orientacja przedsiębiorcza (ang. EO: Entreprenurial Orientation), rzadko była mierzona na poziomie zespołu i rzadko w odniesieniu do rzeczywistych i twórczych wyników zespołów przedsiębiorczych. Dlatego też, zaproponowany model badawczy poszukuje nowych wzorców, które mogą sprzyjać kreatywności zespołów przedsiębiorczych. Badanie dodaje moderujący efekt postrzeganej heterogeniczności zespołu i indywidualnego kreatywnego myślenia (wzrostowe i stałe kreatywne myślenie; ang. Growth/Fixed-Creative Mindset) jako zmienne warunkowe, aby lepiej zrozumieć, w jakich okolicznościach zespoły przedsiębiorcze generują kreatywne pomysły biznesowe.METODYKA: Próba badawcza obejmuje zespoły przedsiębiorców z Mondragon Team Academy w Kraju Basków w Hiszpanii. Dane ankietowe zostały zebrane po tym jak zespoły przedsiębiorców ukończyły proces generowania pomysłów biznesowych. Zastosowany eksperyment nie został stworzony na potrzeby badania, ale wpisuje się w naturalne procesy wyselekcjonowanej próby zespołów. Nowatorstwo i jakość pomysłów biznesowych zostały ocenione przez ekspertów w tej dziedzinie. Zależności danych analizowano za pomocą modelowania cząstkowych równań strukturalnych najmniejszych kwadratów - PLS-SEM.WYNIKI: Orientacja przedsiębiorcza zespołów może prowadzić do wejścia na rynek produktów, ale niekoniecznie nowatorskich. Orientacja przedsiębiorcza zespołów bardziej wpływa na ich tendencję do generowania/modyfikowania wysokiej jakości już istniejących pomysłów biznesowych niż do generowania nowatorskich możliwości rynkowych. Efekty moderacji prezentują różne wyniki interakcji z badanymi zależnościami. W szczególności osoby o stałym (ang. fixed) kreatywnym myśleniu w zespole mają antagonistyczną interakcję w relacji TEO-Jakość. Postrzegana heterogeniczność zespołu i wzrostowe (ang. growth) kreatywne myślenie jednostek nie ma wpływu ani na powiązanie TEO-Jakość, ani TEO-Nowatorstwo. IMPLIKACJE: Badanie wykazuje znaczenie konceptualizacji natury kreatywności w EO jako kluczowego poprzednika innowacji rynkowych. Nasze badanie wzbogaca literaturę i praktykę, dostarczając dowodów na to, że EO na poziomie zespołu (TEO) odgrywa kluczową rolę w eksploracji wysoko jakościowych pomysłów biznesowych. Jednakże, orientacja przedsiębiorcza zespołów nie przyczynia się do nowatorskich rezultatów. Ponadto, należy redukować liczbę osób o stałym (ang. fixed) kreatywnym sposobie myślenia w zespole, gdyż blokują one eksplorację jakościowych pomysłów biznesowych. Nasze badanie potwierdza zasadność orientacji przedsiębiorczej na poziomie zespołu, co może pomóc w opracowaniu odpowiednich praktyk tworzenia lub zarządzania zespołem i ich kreatywnością. ORYGINALNOŚĆ I WARTOŚĆ: W badaniu zastosowano rzadko spotykaną w literaturze analizę EO na poziomie zespołu i na poziomie młodych firm (start-up). Badanie przyczynia się do pominiętej w literaturze konceptualizacji EO w teorii "twórczej destrukcji" Schumpetera (1934). Zastosowany w badaniu powrót do teoretycznych podstaw EO doprowadził do wyraźniejszego ukazania efektów behawioralnych zespołów przedsiębiorczych w kierunku tworzenia pomysłów biznesowych. Badanie inicjuje, identyfikuje i wzywa do nowych i dalszych linii badawczych, które przyczynią się do lepszego i przede wszystkim warunkowego zrozumienia, w jaki sposób zespoły przedsiębiorcze generują kreatywne pomysły biznesowe, w szczególności nowatorskie pomysły biznesowe, które są niezbędne do "twórczej destrukcji", teoretycznej podstawy konstruktu EO i ogólnego rozwoju gospodarczego. (abstrakt oryginalny)

PURPOSE: The study aims to unveil if Team Entrepreneurial Orientation (TEO) facilitates identification of creative market opportunities understood as novelty and quality business ideas. Entrepreneurial Orientation (EO) has rarely been measured at a team level and few studies have attempted to examine the relationship between EO and actual creative outcomes. The proposed research model searches for new patterns that can foster creativity of entrepreneurial teams. In addition, the research adds the moderating effect of perceived team heterogeneity and individual creative mindset (Growth-Creative and Fixed-Creative Mindsets) as contingency variables to improve the understanding under which circumstances the entrepreneurial teams generate creative business ideas. METHODOLOGY: The research sample comprises entrepreneurial teams from the Mondragon Team Academy in the Basque Country, Spain. The survey data were collected after the entrepreneurial teams performed idea generation. The applied experiment of idea generation of entrepreneurial teams has not been generated for the purpose of the study but it formed part of the natural processes of the selected sample of teams. The novelty and quality of business ideas were evaluated by experts in the field. The data relationships were analyzed through partial least square structural equation modeling (PLS-SEM). FINDINGS: Entrepreneurial Orientation of teams leads to product-market entries but not necessarily to novel product-market entries. Entrepreneurially oriented teams have a greater tendency to generate quality and slightly modified existing business ideas rather than to generate novel market opportunities. The applied moderators present different interaction results with the studied relationships. Specifically, individuals with a Fixed-Creative Mindset in a team have an antagonistic interaction on the TEO-Quality relationship. Team-Perceived Heterogeneity and Growth-Creative Mindset of individuals have no effect on either the TEO-Quality or the TEO-Novelty link. IMPLICATIONS: The research demonstrates the importance of contextualization of the nature of creativity in EO as a crucial antecedent of market innovations. Our study adds to the literature and practice by providing evidence that EO at a team level (TEO) plays a critical role in exploring product-market entries, given that TEO facilitates Quality outcomes only. Entrepreneurially oriented teams do not easily achieve Novel outcomes that allow them to enter new markets. Individuals with Fixed Creative Mindset in a team should be avoided as they block the relationship between Team Entrepreneurial Orientation and Quality. Likewise, our study supports the validity of Entrepreneurial Orientation at a team level, which can lead to more suitable practical implications for a team and its creativity management if applied. It could help in developing appropriate team formation and team management practices. ORIGINALITY AND VALUE: The study proposes rare and unique EO analysis at a team level and at young companies' level (start-up). The study contributes to the original and overlooked in the literature conceptualization of EO within Schumpeter's perspective of "creative destruction" in entrepreneurial activities. The examined theoretical foundations of EO led to clearer antecedents of behavioural effects of entrepreneurial teams towards product-market entries. The study initiates, identifies and calls for new further research lines to contribute to a greater and contingent understanding of how entrepreneurial teams generate creative business ideas, especially, novel business ideas, which are necessary for "creative destruction", the EO construct itself and overall economic development. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amabile, T. M. (1997). Entrepreneurial creativity through motivational synergy. The Journal of Creative Behavior, 31(1), 18-26. https://doi.org/doi10.1177/014920630102700609
 2. Amabile, T. M. (2013). Componencial theory of creativity. In E. H. Kessler (Ed.), Encyclopedia of management theory (pp. 134-139). London: SAGE Publications, Ltd. https://doi.org/10.4135/9781452276090
 3. Baer, M., Oldham, G. R., Jacobsohn, G. C., & Hollingshead, A. B. (2008). The personality composition of teams and creativity: The moderating role of team creative confidence. The Journal of Creative Behavior, 42(4), 255-282. https://doi.org/10.1002/j.2162-6057.2008.tb01299.x
 4. Barczak, G., Lassk, F., & Mulki, J. (2010). Antecedents of team creativity: An examination of team emotional intelligence, team trust and collaborative culture. Creativity and Innovation Management, 19(4), 332-345. https://doi.org/10.1111/j.1467-8691.2010.00574.x
 5. Campion, M. A., Medsker, G. J., & Higgs, A. C. (1993). Relations between work group characteristics and effectiveness: Implications for designing effective work groups. Personnel Psychology, 46(4), 823-847. https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1993.tb01571.x
 6. Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. In G. A. Marcoulides (Ed.), Modern methods for business research (pp. 295-336). Lawrence Erlbaum Associates.
 7. Chin, W. W. (2010). How to write up and report PLS Analyses. In Handbook of Partial Least Squares (pp. 655-690). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-32827-8_29
 8. Corte, V. Della, & Gaudio, G. Del. (2017). Entrepreneurial creativity : Sources, processes and implications. International Journal of Business and Management, 12(6), 33-48. https://doi.org/10.5539/ijbm.v12n6p33
 9. Covin, J. G., Rigtering, J. P. C., Hughes, M., Kraus, S., Cheng, C.-F., & Bouncken, R. B. (2020). Individual and team entrepreneurial orientation: Scale development and configurations for success. Journal of Business Research, 112(February), 1-12. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.02.023
 10. Covin, J. G., & Slevin, D. P. (1989). Strategic management of small firms in hostile and benign environments. Strategic Management Journal, 10(1), 75-87. https://doi.org/10.1002/smj.4250100107
 11. Dean, D., Hender, J., Rodgers, T., & Santanen, E. (2006). Identifying quality, novel, and creative ideas: Constructs and scales for idea evaluation. Journal of the Association for Information Systems, 7(10), 646-699. https://doi.org/10.17705/1jais.00106
 12. Donbesuur, F., Boso, N., & Hultman, M. (2020). The effect of entrepreneurial orientation on new venture performance: Contingency roles of entrepreneurial actions. Journal of Business Research, 118, 150-161. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.06.042
 13. Fassott, G., Henseler, J., & Coelho, P. S. (2016). Testing moderating effects in PLS path models with composite variables. Industrial Management & Data Systems, 116(9), 1887-1900. https://doi.org/10.1108/IMDS-06-2016-0248
 14. Fellnhofer, K., Puumalainen, K., & Sjögrén, H. (2017). Entrepreneurial orientation in work groups - effects of individuals and group characteristics. International Entrepreneurship and Management Journal, 13(2), 427-463. https://doi.org/10.1007/s11365-016-0408-5
 15. Ferrier, W. J., & Lyon, D. W. (2004). Competitive repertoire simplicity and firm performance: The moderating role of top management team heterogeneity. Managerial and Decision Economics, 25(6-7). https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/25151319
 16. Gruber, M., Kim, S. M., & Brinckmann, J. (2015). What is an attractive business opportunity? An empirical study of opportunity evaluation decisions by technologists, managers, and entrepreneurs. Strategic Entrepreneurship Journal, 9(3), 205-225. https://doi.org/10.1002/sej.1196
 17. Gundry, L. K., Ofstein, L. F., & Monllor, J. (2016). Entrepreneurial team creativity: Driving innovation from ideation to implementation. Journal of Enterprising Culture, 24(01), 55-77. https://doi.org/10.1142/s0218495816500035
 18. Heavey, C., Simsek, Z., Roche, F., & Kelly, A. (2009). Decision comprehensiveness and corporate entrepreneurship: The moderating role of managerial uncertainty preferences and environmental dynamism. Journal of Management Studies, 46(8), 1289-1314. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2009.00858.x
 19. Henseler, J. (2017). Bridging design and behavioral research with variance-based structural equation modeling. Journal of Advertising, 46(1), 178-192. https://doi.org/10.1080/00913367.2017.1281780
 20. Henseler, J., Hubona, G., & Ray, P. A. (2016). Using PLS path modeling in new technology research: Updated guidelines. Industrial Management & Data Systems, 116(1), 2-20. https://doi.org/10.1108/IMDS-09-2015-0382
 21. Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. Journal of the Academy of Marketing Science, 43(1), 115-135. https://doi.org/10.1007/s11747-014-0403-8
 22. Hoegl, M., & Gemuenden, H. G. (2001). Teamwork quality and the success of innovative projects: A theoretical concept and empirical evidence. Organization Science, 12(4), 435-449. https://doi.org/10.1287/orsc.12.4.435.10635
 23. Hughes, M., Hughes, P., & Morgan, R. E. (2007). Exploitative learning and entrepreneurial orientation alignment in emerging young firms: Implications for market and response performance. British Journal of Management, 18(4), 359-375.
 24. Hughes, M., Chang, Y. Y., Hodgkinson, I., Hughes, P., & Chang, C. Y. (2021). The multi-level effects of corporate entrepreneurial orientation on business unit radical innovation and financial performance. Long Range Planning, 54(1), 101989. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2020.101989
 25. Jin, L., Madison, K., Kraiczy, N. D., Kellermanns, F. W., Crook, T. R., & Xi, J. (2017). Entrepreneurial team composition characteristics and new venture performance: A meta-analysis. Entrepreneurship: Theory and Practice, 41(5), 743-771. https://doi.org/10.1111/etap.12232
 26. Karwowski, M. (2014). Creative mindsets: Measurement, correlates, consequences. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 8(1), 62-70. https://doi.org/10.1037/a0034898
 27. Kier, A. S., & McMullen, J. S. (2020). Entrepreneurial imaginativeness and new venture ideation in newly forming teams. Journal of Business Venturing, 35(6), 106048. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2020.106048
 28. Knippenberg, D. Van, Ginkel, W. P. Van, & Homan, A. C. (2013). Organizational behavior and human decision processes diversity mindsets and the performance of diverse teams. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 121(2), 183-193. https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2013.03.003
 29. Kollmann, T., Stöckmann, C., Meves, Y., & Kensbock, J. M. (2017). When members of entrepreneurial teams differ: Linking diversity in individual-level entrepreneurial orientation to team performance. Small Business Economics, 48(4), 843-859. https://doi.org/10.1007/s11187-016-9818-6
 30. Kurtzberg, T. R., & Amabile, T. M. (2001). From Guiford to creativity synergy: Opening the black box of team-level creativity. Creativity Research Journal, 13(3&4), 285-294. https://doi.org/10.1207/S15326934CRJ1334
 31. Linton, G. (2016). Entrepreneurial orientation: Reflections from a contingency perspective (Örebro University, örebro University School of Business). Örebro University, örebro University School of Business, Örebro. Retrieved from www.oru.se/publikationer-avhandlingar
 32. Lumpkin, G. T., & Dess, G. G. (1996). Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance. The Academy of Management Review, 21(1), 135. https://doi.org/10.2307/258632
 33. Lumpkin, G. T., & Pidduck, R. J. (2021). Global Entrepreneurial Orientation (GEO): An updated, multidimensional view of EO. In A. C. Corbett, P. M. Kreiser, L. D. Marino, & W. J. Wales (Eds.), Entrepreneurial Orientation: Epistemological, Theoretical, and Empirical Perspectives. (Vol. 22, pp. 17-68). Bingley: Emerald Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/S1074-754020210000022002
 34. O'Connor, A. J., Nemeth, C. J., & Akutsu, S. (2013). Consequences of beliefs about the malleability of creativity. Creativity Research Journal, 25, 155-162. https://doi.org/doi:10.1080/10400419.2013.783739
 35. Palmer, C., Niemand, T., Stöckmann, C., Kraus, S., & Kailer, N. (2019). The interplay of entrepreneurial orientation and psychological traits in explaining firm performance. Journal of Business Research, 94(November 2017), 183-194. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.10.005
 36. Pérez-Luño, A., Wiklund, J., & Cabrera, R. V. (2011). The dual nature of innovative activity: How entrepreneurial orientation influences innovation generation and adoption. Journal of Business Venturing, 26(5), 555-571. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2010.03.001
 37. Perry-Smith, J. E., & Mannucci, P. V. (2017). From creativity to innovation: The social network drivers of the four phases of the idea journey. Academy of Management Review, 42(1), 53-79. https://doi.org/10.5465/amr.2014.0462
 38. Rauch, A., Wiklund, J., Lumpkin, G. T., & Frese, M. (2009). Entrepreneurial orientation and business performance: An assessment of past research and suggestions for the future. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(3), 761-787. https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2009.00308.x
 39. Rigdon, E. E., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2017). On Comparing Results from CB-SEM and PLS-SEM: Five Perspectives and Five Recommendations. Marketing ZFP, 39(3), 4-16. https://doi.org/10.15358/0344-1369-2017-3-4
 40. Ringle, C. M., Wende, S., & Becker, J.-M. (2015). SmartPls 3. Bönningstedt.
 41. Roldán, J. L., & Sánchez-Franco, M. J. (2012). Variance-based structural equation modeling. In M. Mora, O. Gelman, A. Steenkamp, & M. Raisinghani (Eds.), Research Methodologies, Innovations and Philosophies in Software Systems Engineering and Information Systems (pp. 193-221). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-4666-0179-6.ch010
 42. Sarstedt, M., Hair, J. F., Ringle, C. M., Thiele, K. O., & Gudergan, S. P. (2016). Estimation issues with PLS and CBSEM: Where the bias lies! Journal of Business Research, 69(10), 3998-4010. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.06.007
 43. Schumpeter, J. A. (1934). The Theory of Economic Development. Cambridge: Harvard University Press.
 44. Shahid, M., Chaudhry, S., Bilal, M., Amber, H., Aslam, S., Malik, S., & Shahzad, K. (2022). The link between team identification, entrepreneurial orientation, and innovative work behavior and its dimensions in the context of Pakistan. SAGE Open, 12(1). https://doi.org/10.1177/21582440221079893
 45. Sternberg, R. J. (1999). Handbook of Creativity (R. J. Sternberg, Ed.). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 46. To, L. M., Fisher, C. D., Ashkanasy, N. M., & Zhou, J. (2021). Feeling differently, creating together: Affect heterogeneity and creativity in project teams. Journal of Organizational Behavior, 42(9), 1228-1243. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/job.2535
 47. Wales, W. J., Gupta, V. K., & Mousa, F. T. (2013). Empirical research on entrepreneurial orientation: An assessment and suggestions for future research. International Small Business Journal, 31(4), 357-383. https://doi.org/10.1177/0266242611418261
 48. Wales, W. J., Kraus, S., Filser, M., Stöckmann, C., & Covin, J. G. (2020). The status quo of research on entrepreneurial orientation: Conversational landmarks and theoretical scaffolding. Journal of Business Research, 128, 564-577. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.10.046
 49. Wang, X., Dass, M., Arnett, D. B., & Yu, X. (2020). Understanding firms' relative strategic emphases: An entrepreneurial orientation explanation. Industrial Marketing Management, 84, 151-164. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2019.06.009
 50. Wright, R. T., Campbell, D. E., Thatcher, J. B., & Roberts, N. (2012). Operationalizing multidimensional constructs in structural equation modeling: Recommendations for IS research. Communications of the Association for Information Systems, 30(23), 367-412. https://doi.org/10.17705/1CAIS.03023
 51. Yi, H., Amenuvor, F. E., & Boateng, H. (2021). The impact of entrepreneurial orientation on new product creativity, competitive advantage and new product performance in SMEs : The moderating role of corporate life cycle. Sustainability, 13(6), 3586.
 52. Ylitalo, P. (2017). Value Creation Metrics in Systematic Idea Generation (Acta Univiversitatis Ouluensis, C, 611). Acta Univiversitatis Ouluensis, C, 611. Retrieved from http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526215334.pdf
 53. Yuan, Y. (2019). The emergence of team creativity. In P. B. Paulus & B. A. Nijstad (Eds.), The Oxford Handbook of Group Creativity and Innovation (pp. 133-154). Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190648077.013.9
 54. Zhai, Y., Sun, W., Tsai, S., Wang, Z., Zhao, Y., & Chen, Q. (2018). An empirical study on entrepreneurial orientation, absorptive capacity, and SMEs' innovation performance: A sustainable perspective. Sustainability, 10(2), 314. https://doi.org/10.3390/su10020314
 55. Zhou, J., Wang, X. M., Song, L. J., & Wu, J. (2017). Is it new? Personal and contextual influences on perceptions of novelty and creativity. Journal of Applied Psychology, 102(2), 180-202. https://doi.org/10.1037/apl0000166
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20231913
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu