BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pham Van Hieu (Hanoi University of Business and Technology, Vietnam), Nguyen Thi Kim Chi (Hanoi University of Business and Technology, Vietnam), Nguyen Thi Bich Lien (Vinh University, Vietnam), Tran Thi Thanh Thuy (Vinh University, Vietnam), Nguyen Thi Viet Nga (Academy Of Finance, Vietnam)
Tytuł
Subjective Norms and Entrepreneurial Intention: a Moderated-Serial Mediation Model
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2023, vol. 19, nr 1, s. 113-140, tab., rys., aneks, bibliogr. s. 133-138
Tytuł własny numeru
Current Trends in Entrepreneurship: Entrepreneurial Orientation, Intention, and Alertness
Słowa kluczowe
Poczucie własnej skuteczności, Przedsiębiorczość, Edukacja w zakresie przedsiębiorczości, Edukacja przedsiębiorcza, Kreatywność
Self-efficacy, Entrepreneurship, Entrepreneurship education, Entrepreneurial education, Creativity
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L26
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL: Niniejsze badanie ma na celu wyjaśnienie mechanizmu wpływu norm subiektywnych na intencje przedsiębiorcy. Wyniki dotyczące tego, jak subiektywne normy przyczyniają się do kształtowania intencji start-upu, są niespójne i niejasne, co można zauważyć we wcześniejszych badaniach. Integrując teorię planowanych zachowań i teorię własnej skuteczności, badamy, czy przedsiębiorcze poczucie własnej skuteczności i stosunek do przedsiębiorczości seryjnie pośredniczą w związku między subiektywnymi normami a zamiarem założenia firmy. Ponadto niniejsze badanie analizuje umiarkowaną rolę edukacji w zakresie przedsiębiorczości w szeregowym pośrednim wpływie subiektywnych norm na intencje przedsiębiorcze poprzez poczucie własnej skuteczności i nastawienie do przedsiębiorczości. METODYKA: W badaniu tym wykorzystano próbę 958 studentów studiów magisterskich w Wietnamie w celu zbadania moderowanego modelu mediacji szeregowej subiektywnych norm dotyczących intencji przedsiębiorczych. W celu sprawdzenia rzetelności i trafności skal przeprowadzono konfirmacyjną analizę czynnikową (CFA). Następnie do przetestowania modelu badawczego wykorzystano makro SPSS PROCESS opracowany przez Hayesa. Konkretnie, Model 6 został wykorzystany do zbadania seryjnego pośredniego wpływu subiektywnych norm na intencje założenia firmy, a Model 84 został wdrożony do zbadania umiarkowanego wpływu edukacji w zakresie przedsiębiorczości. WYNIKI: Wyniki tego badania wykazały, że poczucie własnej skuteczności i postawa przedsiębiorcza znacząco pośredniczą w wpływie norm subiektywnych na intencje przedsiębiorcze. W szczególności wyniki ujawniają, że seryjny efekt mediacji poczucia własnej skuteczności i postawy przedsiębiorczości był znaczący, a poczucie własnej skuteczności i postawy przedsiębiorczości odgrywało rolę w pełni pośredniczącą w relacji między normami subiektywnymi a intencjami start-upu. Ponadto badanie to wykazało, że efekt seryjnej mediacji subiektywnych norm na intencje rozpoczęcia działalności poprzez poczucie własnej skuteczności i postawę przedsiębiorczą był negatywnie moderowany przez edukację w zakresie przedsiębiorczości. IMPLIKACJE: Wyniki tego badania dodatkowo wyjaśniają związek między subiektywnymi normami a intencjami przedsiębiorczymi oraz rolą edukacji w zakresie przedsiębiorczości, przyczyniając się w ten sposób do zmniejszenia zauważalnej luki między tym związkiem. Poza tym nasze badanie dostarcza kilku implikacji dla rządów i decydentów politycznych, aby promować zamiar założenia firmy. Wyniki naszego badania wskazują, że subiektywne normy są ważnym czynnikiem w promowaniu intencji przedsiębiorczych. Dlatego decydenci powinni podjąć pewne działania promujące kulturę przedsiębiorczości, takie jak wzmocnienie działań propagandowych w celu promowania wizerunku odnoszących sukcesy przedsiębiorców, chwalenie firm i przedsiębiorców, którzy wnoszą wkład w społeczeństwo oraz dawanie dowodów ich wkładu w rozwój kraju. Promowanie kultury przedsiębiorczości może zwiększyć presję grupy rówieśniczej na potencjalnych przedsiębiorców, wzmacniając w ten sposób zamiar założenia firmy. ORYGINALNOŚĆ I WARTOŚĆ: Niniejsze badanie ma przyczynić się do lepszego zrozumienia mechanizmu wpływu norm subiektywnych na intencje przedsiębiorcze i wyjaśnić rolę edukacji w zakresie przedsiębiorczości w tym związku. Niniejsze badanie bada mediacyjną rolę poczucia własnej skuteczności i postawy przedsiębiorczej w związku między normami subiektywnymi a zamiarem założenia firmy. Ponadto badanie pokazuje, że edukacja w zakresie przedsiębiorczości osłabia model seryjnej mediacji subiektywnych norm dotyczących zamiaru założenia firmy. (abstrakt oryginalny)

PURPOSE: This study aims to clarify the effect mechanism of subjective norms on entrepreneurial intention. The results of how subjective norms contribute to forming start-up intention are inconsistent and unclear, which is notable in previous research. By integrating the theory of planned behavior and the theory of self-efficacy, we investigate whether entrepreneurial self-efficacy and attitude toward entrepreneurship serially mediate the relationship between subjective norms and intention to start a business. In addition, this study examines the moderate role of entrepreneurial education on the serial indirect effect of subjective norms on entrepreneurial intention via entrepreneurial self-efficacy and attitude toward entrepreneurship. METHODOLOGY: This study utilized a sample of 958 master's students in Vietnam to investigate a moderated-serial mediation model of subjective norms on entrepreneurial intention. Confirmatory factor analysis (CFA) was carried out to check the reliability and validity of the scales. Then, the SPSS PROCESS macro developed by Hayes was employed to test the research model. Specifically, Model 6 was used to examine the serial indirect effect of subjective norms on start-up intention and Model 84 was implemented to investigate the moderate effect of entrepreneurial education. FINDINGS: The results of this study found that entrepreneurial self-efficacy and entrepreneurial attitude significantly mediate subjective norms' effect on entrepreneurial intention. Especially, the results reveal that the serial mediation effect of entrepreneurial self-efficacy and attitude toward entrepreneurship was significant and entrepreneurial self-efficacy and attitude toward entrepreneurship played a fully mediating role in the relationship between subjective norms and start-up intention. In addition, this study found that the serial mediation effect of subjective norms on start-up intention via entrepreneurial self-efficacy and entrepreneurial attitude was negatively moderated by entrepreneurial education. IMPLICATIONS: The results of this study further clarify the relationship between subjective norms and entrepreneurial intention and the role of entrepreneurial education, therefore, contributing to narrowing the notable gap between this relationship. Besides, our study provides several implications for governments and policymakers to promote the intention to start a business. The finding of our study indicates that subjective norms are an important factor in promoting entrepreneurial intention. Therefore, policymakers should take some actions to promote entrepreneurial culture, such as strengthening propaganda activities to promote the image of successful entrepreneurs, praising businesses and entrepreneurs who contribute to society, and giving evidence of their contribution to the development of the country. Promoting an entrepreneurial culture may increase peer group pressure on potential entrepreneurs, thus enhancing the intention to start a business. ORIGINALITY AND VALUE: This study expects to contribute to a better understanding of the effect mechanism of subjective norms on entrepreneurial intention and explain the role of entrepreneurial education in this relationship. This study explores the mediating role of entrepreneurial self-efficacy and entrepreneurial attitude in the relationship between subjective norms and the intention to start a business. Additionally, this study demonstrates that entrepreneurial education weakens the serial mediation model of subjective norms on the intention to start a business. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adler-Constantinescu, C., Beşu, E.-C., & Negovan, V. (2013). Perceived social support and perceived self-efficacy during adolescence. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 78, 275-279. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.04.294
 2. Ahmed, T., Chandran, V. G. R., Klobas, J. E., Liñán, F., & Kokkalis, P. (2020). Entrepreneurship education programmes: How learning, inspiration and resources affect intentions for new venture creation in a developing economy. The International Journal of Management Education, 18(1), 100327. https://doi.org/10.1016/j.ijme.2019.100327
 3. Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179-211.
 4. Ajzen, I., & Fishbein, M. (2005). The influence of attitudes on behavior. In B. T. J. In D. Albarracín, & M. P. Zanna (Eds.), The handbook of attitudes (pp. 173-221). New York: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
 5. Amofah, K., & Saladrigues, R. (2022). Impact of attitude towards entrepreneurship education and role models on entrepreneurial intention. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 11(1). https://doi.org/10.1186/s13731-022-00197-5
 6. Ashraf, M. A., Alam, M. M. D., & Alexa, L. (2021). Making decision with an alternative mind-set: Predicting entrepreneurial intention toward f-commerce in a cross-country context. Journal of Retailing and Consumer Services, 60. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2021.102475
 7. Autio, E., H. Keeley, R., Klofsten, M., G. C. Parker, G., & Hay, M. (2010). Entrepreneurial intent among students in Scandinavia and in the USA. Enterprise and Innovation Management Studies, 2(2), 145-160. https://doi.org/10.1080/14632440110094632
 8. Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. American Psychologist, 37(2), 122-147. https://doi.org/10.1037/0003-066X.37.2.122
 9. Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W.H. Freemann & Co.
 10. Baum, J. R., Locke, E. A., & Smith, K. G. (2001). A multidimensional model of venture growth. Academy of Management Journal, 44(2), 292-303. https://doi.org/10.5465/3069456
 11. Doan, X. H., Le, T. T., Duong, C. D., Nguyen, T. P. L., Tran, D. D., & Tran, T. P. H. (2021). Impulsivity traits and the rational cognitive process of entrepreneurship: empirical evidence from Vietnam. Asia-Pacific Journal of Business Administration, 13(4), 497-519. https://doi.org/10.1108/apjba-05-2021-0200
 12. Doanh, D. C., & Bernat, T. (2019). Entrepreneurial self-efficacy and intention among Vietnamese students: A meta-analytic path analysis based on the theory of planned behavior. Procedia Computer Science, 159, 2447-2460. https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.09.420
 13. Duong, C. D. (2021). Exploring the link between entrepreneurship education and entrepreneurial intentions: The moderating role of educational fields. Education + Training. https://doi.org/10.1108/et-05-2021-0173
 14. Duong, C. D., Ha, N. T., Le, T. L., Nguyen, T. L. P., Nguyen, T. H. T., & Pham, T. V. (2022). Moderating effects of Covid-19-related psychological distress on the cognitive process of entrepreneurship among higher education students in Vietnam. Higher Education, Skills and Work-Based Learning. https://doi.org/10.1108/heswbl-01-2022-0006
 15. Duong, C. D., & Le, T. L. (2021). ADHD symptoms and entrepreneurial intention among Vietnamese college students: An empirical study. Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies, 14(3), 495-522. https://doi.org/10.1108/jeee-02-2021-0049
 16. Entrialgo, M., & Iglesias, V. (2016). The moderating role of entrepreneurship education on the antecedents of entrepreneurial intention. International Entrepreneurship and Management Journal, 12(4), 1209-1232. https://doi.org/10.1007/s11365-016-0389-4
 17. Farooq, M. S., Salam, M., ur Rehman, S., Fayolle, A., Jaafar, N., & Ayupp, K. (2018). Impact of support from social network on entrepreneurial intention of fresh business graduates. Education + Training, 60(4), 335-353. https://doi.org/10.1108/et-06-2017-0092
 18. Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to theory and research. Reading, MA: Addison-Wesley.
 19. González-Serrano, M. H., Valantine, I., Hervás, J. C., Pérez-Campos, C., & Moreno, F. C. (2018). Sports university education and entrepreneurial intentions. Education + Training, 60(5), 389-405. https://doi.org/10.1108/et-12-2017-0205
 20. Guerrero, M., Rialp, J., & Urbano, D. (2006). The impact of desirability and feasibility on entrepreneurial intentions: A structural equation model. International Entrepreneurship and Management Journal, 4(1), 35-50. https://doi.org/10.1007/s11365-006-0032-x
 21. Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2010). Multivariate data analysis. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
 22. Hassan, A., Anwar, I., & Saleem, I. (2021). Individual entrepreneurial orientation, entrepreneurship education and entrepreneurial intention: The mediating role of entrepreneurial motivations. Industry and Higher Education, 35(4), 403-418.
 23. Hayes, A. F. (2012). PROCESS: A versatile computational tool for observed variable mediation, moderation, and conditional process modeling. Kansas: University of Kansas.
 24. Hayes, A. F. (2018). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach. New York, NY: The Guilford Press.
 25. Hoang, G., Le, T. T. T., Tran, A. K. T., & Du, T. (2020). Entrepreneurship education and entrepreneurial intentions of university students in Vietnam: The mediating roles of self-efficacy and learning orientation. Education + Training, 63(1), 115-133. https://doi.org/10.1108/et-05-2020-0142
 26. Hu, L., & Bentler, P. (1999). Cutoff criteria for fit indices in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6, 1-55.
 27. Kenny, D. A., Kaniskan, B., & McCoach, D. B. (2015). The performance of RMSEA in models with small degrees of freedom. Sociological Methods & Research, 44(3), 486-507.
 28. Kibler, E. (2013). Formation of entrepreneurial intentions in a regional context. Entrepreneurship & Regional Development, 25(3-4), 293-323. https://doi.org/10.1080/08985626.2012.721008
 29. Kline, R. B. (2016). Principles and practice of structural equation modeling. New York, NY: Guilford Publications.
 30. Kolvereid, L. (1996). Prediction of employment status choice intentions. Entrepreneurship Theory and Practice, 21(1), 47-58. https://doi.org/10.1177/104225879602100104
 31. Krueger, J. N. F., Reilly, M. D., & Carsrud, A. L. (2000). Competing models of entrepreneurial intentions. Journal of Business Venturing, 15(5-6), 411-432. https://doi.org/10.1016/S0883-9026(98)00033-0
 32. Liguori, E. W., Winkler, C., Vanevenhoven, J., Winkel, D., & James, M. (2019). Entrepreneurship as a career choice: Intentions, attitudes, and outcome expectations. Journal of Small Business & Entrepreneurship, 32(4), 311-331. https://doi.org/10.1080/08276331.2019.1600857
 33. Liñán, F. (2008). Skill and value perceptions: How do they affect entrepreneurial intentions? International Entrepreneurship and Management Journal, 4, 257-272. https://doi.org/10.1007/s11365-008-0093-0
 34. Liñán, F., & Chen, Y. W. (2009). Development and cross-cultural application of a specific instrument to measure entrepreneurial intentions. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(3), 593-617. https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2009.00318.x
 35. Lortie, J., & Castogiovanni, G. (2015). The theory of planned behavior in entrepreneurship research: What we know and future directions. International Entrepreneurship and Management Journal, 11(4), 935-957. https://doi.org/10.1007/s11365-015-0358-3
 36. Maheshwari, G., & Kha, K. L. (2022). Investigating the relationship between educational support and entrepreneurial intention in Vietnam: The mediating role of entrepreneurial self-efficacy in the theory of planned behavior. The International Journal of Management Education, 20(2). https://doi.org/10.1016/j.ijme.2021.100553
 37. Maheshwari, G., Kha, K. L., & Arokiasamy, A. R. A. (2022). Factors affecting students' entrepreneurial intentions: A systematic review (2005-2022) for future directions in theory and practice. Management Review Quarterly. https://doi.org/10.1007/s11301-022-00289-2
 38. Manning, M. (2009). The effects of subjective norms on behavior in the theory of planned behavior: A meta-analysis. British Journal of Social Psychology, 48(Pt 4), 649-705. https://doi.org/10.1348/014466608X393136
 39. Maresch, D., Harms, R., Kailer, N., & Wimmer-Wurm, B. (2016). The impact of entrepreneurship education on the entrepreneurial intention of students in science and engineering versus business studies university programs. Technological Forecasting and Social Change, 104, 172-179. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2015.11.006
 40. Ndofirepi, T. M. (2020). Relationship between entrepreneurship education and entrepreneurial goal intentions: Psychological traits as mediators. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 9(1). https://doi.org/10.1186/s13731-020-0115-x
 41. Nguyen, A. T., Do, T. H. H., Vu, T. B. T., Dang, K. A., & Nguyen, H. L. (2019). Factors affecting entrepreneurial intentions among youths in Vietnam. Children and Youth Services Review, 99, 186-193. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2019.01.039
 42. Nowiński, W., Haddoud, M. Y., Lančarič, D., Egerová, D., & Czeglédi, C. (2017). The impact of entrepreneurship education, entrepreneurial self-efficacy and gender on entrepreneurial intentions of university students in the Visegrad countries. Studies in Higher Education, 44(2), 361-379. https://doi.org/10.1080/03075079.2017.1365359
 43. Otache, I., Edopkolor, J. E., & Kadiri, U. (2022). A serial mediation model of the relationship between entrepreneurial education, orientation, motivation and intentions. The International Journal of Management Education, 20(2). https://doi.org/10.1016/j.ijme.2022.100645
 44. Otache, I., Umar, K., Audu, Y., & Onalo, U. (2019). The effects of entrepreneurship education on students' entrepreneurial intentions. Education + Training, 63(7/8), 967-991. https://doi.org/10.1108/et-01-2019-0005
 45. Ozaralli, N., & Rivenburgh, N. K. (2016). Entrepreneurial intention: Antecedents to entrepreneurial behavior in the U.S.A. and Turkey. Journal of Global Entrepreneurship Research, 6(1). https://doi.org/10.1186/s40497-016-0047-x
 46. Pauline, E. O., & T, P. (2019). Gender as a moderator between entrepreneurship intention and its predictors among university graduates in Nigeria and India. African Journal of Business Management, 13(18), 622-629. https://doi.org/10.5897/ajbm2019.8853
 47. Santos, S. C., & Liguori, E. W. (2020). Entrepreneurial self-efficacy and intentions: Outcome expectations as mediator and subjective norms as moderator. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 26(3), 400-415. doi:10.1108/IJEBR-07-2019-0436
 48. Setiawan, J. L., Kasim, A., & Ardyan, E. (2022). Understanding the consumers of entrepreneurial education: Self-efficacy and entrepreneurial attitude orientation among youths. Sustainability, 14(8). https://doi.org/10.3390/su14084790
 49. Shah, I. A., Amjed, S., & Jaboob, S. (2020). The moderating role of entrepreneurship education in shaping entrepreneurial intentions. Journal of Economic Structures, 9(1). https://doi.org/10.1186/s40008-020-00195-4
 50. Shahab, Y., Chengang, Y., Arbizu, A. D., & Haider, M. J. (2019). Entrepreneurial self-efficacy and intention: Do entrepreneurial creativity and education matter? International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 25(2), 259-280. https://doi.org/10.1108/ijebr-12-2017-0522
 51. Shi, Y., Yuan, T., Bell, R., & Wang, J. (2020). Investigating the relationship between creativity and entrepreneurial intention: The moderating role of creativity in the theory of planned behavior. Front Psychiatry, 11, 1209. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01209
 52. Sun, H., Lo, C. T., Liang, B., & Wong, Y. L. B. (2017). The impact of entrepreneurial education on entrepreneurial intention of engineering students in Hong Kong. Management Decision, 55(7), 1371-1393. https://doi.org/10.1108/md-06-2016-0392
 53. Thompson, E. R. (2009). Individual entrepreneurial intent: Construct clarification and development of an internationally reliable metric. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(3), 669-694. https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2009.00321.x
 54. Tsai, K.-H., Chang, H.-C., & Peng, C.-Y. (2016). Extending the link between entrepreneurial self-efficacy and intention: A moderated mediation model. International Entrepreneurship and Management Journal, 12, 445-463. https://doi.org/10.1007/s11365-014-0351-2
 55. Tung, D. T., Hung, N. T., Phuong, N. T. C., Loan, N. T. T., & Chong, S.-C. (2020). Enterprise development from students: The case of universities in Vietnam and the Philippines. The International Journal of Management Education, 18(1). https://doi.org/10.1016/j.ijme.2019.100333
 56. Walter, S. G., & Block, J. H. (2016). Outcomes of entrepreneurship education: An institutional perspective. Journal of Business Venturing, 31(2), 216-233. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2015.10.003
 57. Wang, S., Feng, K., Zhang, Y., Liu, J., Wang, W., & Li, Y. (2020). Antecedents of public mental health during the COVID-19 pandemic: Mediation of pandemic-related knowledge and self-efficacy and moderation of risk level. Front Psychiatry, 11, 567119. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.567119
 58. Wang, Y.-S., Lin, S.-j., Yeh, C.-H., Li, C.-R., & Li, H.-T. (2016). What drives students' cyber entrepreneurial intention: The moderating role of disciplinary difference. Thinking Skills and Creativity, 22, 22-35. https://doi.org/10.1016/j.tsc.2016.08.003
 59. Wardana, L. W., Narmaditya, B. S., Wibowo, A., Mahendra, A. M., Wibowo, N. A., Harwida, G., & Rohman, A. N. (2020). The impact of entrepreneurship education and students' entrepreneurial mindset: The mediating role of attitude and self-efficacy. Heliyon, 6(9), e04922. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04922
 60. Yousaf, U., Ali, S. A., Ahmed, M., Usman, B., & Sameer, I. (2021). From entrepreneurial education to entrepreneurial intention: A sequential mediation of self-efficacy and entrepreneurial attitude. International Journal of Innovation Science, 13(3), 364-380. https://doi.org/10.1108/ijis-09-2020-0133
 61. Zaremohzzabieh, Z., Ahrari, S., Krauss, S. E., Samah, A. A., Meng, L. K., & Ariffin, Z. (2019). Predicting social entrepreneurial intention: A meta-analytic path analysis based on the theory of planned behavior. Journal of Business Research, 96, 264-276. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.11.030
 62. Zdolsek Draksler, T., & Sirec, K. (2021). The study of entrepreneurial intentions and entrepreneurial competencies of business vs. non-business students. Journal of Competitiveness, 13(2), 171-188. https://doi.org/10.7441/joc.2021.02.10
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20231914
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu