BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Montiel-Campos Héctor (Universidad de las Américas Puebla, Mexico)
Tytuł
An Overview of the Empirical Research on Entrepreneurial Alertness Using a Systematic Literature Review Method
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2023, vol. 19, nr 1, s. 141-173, tab., rys., aneks, bibliogr. s. 162-170
Tytuł własny numeru
Current Trends in Entrepreneurship: Entrepreneurial Orientation, Intention, and Alertness
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Systematyczny przegląd literatury, Rozwój przedsiębiorczości
Entrepreneurship, Systematic literature review, Entrepreneurship development
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M13, L26
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL: W ciągu ostatnich dwóch dekad koncepcja przedsiębiorczej czujności (EA) była uważana za kluczowy element w badaniu, w jaki sposób jednostki rozpoznają możliwości przedsiębiorcze. W rezultacie badania nad czujnością przedsiębiorczą znacznie się rozwinęły, przyciągając uwagę badaczy nie tylko z dziedziny przedsiębiorczości, ale także innych dyscyplin akademickich, w ramach których tę koncepcję badano z różnych perspektyw. Dlatego nadszedł czas, aby udokumentować skumulowaną wiedzę badaczy na temat czujności przedsiębiorczej. Niniejsze badanie ma na celu zapewnienie kompleksowego przeglądu jakościowego i oceny empirycznych badań czujności przedsiębiorczej. METODYKA: W oparciu o wieloetapowe podejście zastosowane w poprzednich badaniach, które gwarantuje systematyczny, przejrzysty i powtarzalny przegląd literatury, w tym badaniu zidentyfikowano ostateczną próbę 84 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych w latach 2005-2021, które empirycznie przetestowały koncepcję EA . Publikacje pochodzą z bazy Web of Science. Ich analiza obejmowała ewolucję opublikowanych artykułów, czasopism, które opublikowały najwięcej artykułów, krajów, w których przeprowadzono badania, zastosowanych skal pomiarowych oraz modeli badawczych, w których postawiono hipotezę czujności przedsiębiorczej i zbadano ją poprzez badania empiryczne. WYNIKI: Wyniki pokazują, że badania empiryczne dotyczące czujności przedsiębiorczej znacznie wzrosły od 2016 do 2021 roku, w którym to okresie publikowano prawie 11 artykułów rocznie. Siedem czasopism, które opublikowały artykuły, przyczyniło się do 28 procent wszystkich publikacji. Wyniki potwierdzają również, że większość badań empirycznych nad czujnością została przeprowadzona w krajach rozwijających się, z których Chiny wyróżniają się 14 publikacjami, co stanowi 16 proc. całości. Ponadto wyniki potwierdzają rosnący konsensus dotyczący konceptualizacji i pomiaru czujności przedsiębiorczej. Ostatecznie przegląd zaowocował identyfikacją pięciu szerokich modeli badawczych, w których postawiono hipotezę EA i zbadano ją poprzez badania empiryczne: poprzedniki, konsekwencje, mediacja, moderacja i moderowana mediacja. Najwięcej uwagi poświęcono modelowi badającemu konsekwencje lub skutki czujności przedsiębiorczej, który zawiera 59 artykułów w tym kontekście. IMPLIKACJE: Identyfikacja pojęć i rodzaju ich związku z czujnością przedsiębiorczą pomaga ocenić postęp badań empirycznych, a także obszary możliwości. W ten sposób przyszłe badania mogą wzmocnić i pogłębić ogólną wiedzę na temat czujności. Najczęściej badane tematy są również odzwierciedleniem wkładu czujności przedsiębiorczej w praktykę, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i organizacyjnym. Ponadto badaczy zainteresowanych czujnością przedsiębiorczą zachęca się do rozważenia postępów poczynionych w pomiarze tego aspektu, który oferuje alternatywy dla badań. ORYGINALNOŚĆ I WARTOŚĆ: W oparciu o przegląd literatury niniejsze badanie organizuje badania empiryczne czujności przedsiębiorczej w różnych modelach badawczych, które dostarczają ważnych informacji na temat tego procesu. Ponadto niniejsze badanie odkrywa potencjalne obszary, którymi należy się zająć, a tym samym stanowi wkład w badanie czujności przedsiębiorczej. (abstrakt oryginalny)

PURPOSE: In the last two decades, the concept of entrepreneurial alertness (EA) has been considered a key element in investigating how individuals recognize entrepreneurial opportunities. Consequently, research on entrepreneurial alertness has grown considerably, attracting researchers' attention from not only the field of entrepreneurship, but also other academic disciplines through which this concept has been studied from a variety of perspectives. Therefore, it is time to document researchers' cumulative knowledge on entrepreneurial alertness. The present study aims to provide a comprehensive qualitative review and evaluation of the empirical entrepreneurial alertness research. METHODOLOGY: Based on a multi-step approach used in previous studies, which guarantees a systematic, transparent, and replicable literature review, this study identified a final sample of 84 articles published in scientific journals between 2005 and 2021 that empirically tested the concept of EA. The publications were sourced from the Web of Science database. Their analysis involved the evolution of published articles, the journals that have published the most articles, the countries where the research was undertaken, the measurement scales that have been used, and the research models in which entrepreneurial alertness has been hypothesized and examined through empirical research. FINDINGS: The results show that empirical research on entrepreneurial alertness grew significantly from 2016 to 2021, during which period almost 11 articles per year were published. Seven of the journals that published the articles contributed 28 percent of the total publications. Also, the results confirm that most of the empirical research on alertness has been carried out in developing economies, from which China stands out with 14 publications, representing 16 percent of the total. Additionally, the results confirm the growing consensus regarding the conceptualization and measurement of entrepreneurial alertness. Finally, the review resulted in the identification of five broad research models in which EA has been hypothesized and examined through empirical research: antecedents, consequences, mediation, moderation, and moderated mediation. The model examining the consequences or outcomes of entrepreneurial alertness has received the most attention, with 59 articles in this context. IMPLICATIONS FOR THEORY AND PRACTICE: The identification of concepts and the type of relationship they have with entrepreneurial alertness help evaluate the advances of empirical research as well as the areas of opportunity. In this way, future studies can strengthen research and thus advance the general knowledge of alertness. The most studied topics are also a reflection of the contribution of entrepreneurial alertness toward practice, both at the individual and organizational levels. In addition, researchers interested in entrepreneurial alertness are encouraged to consider the progress made in the measurement of this aspect, which offers alternatives for investigation. ORIGINALITY AND VALUE: Based on the review of the literature, this study organizes the empirical research of entrepreneurial alertness in different research models, which provide important insights into its process. Moreover, this study uncovers potential areas to be addressed and thereby contributes to the study of entrepreneurial alertness. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adriaanse, L. S., & Rensleigh, C. (2013). Web of Science, Scopus and Google Scholar: A content comprehensiveness comparison. Electronic Library, 31(6), 727-744. https://doi.org/10.1108/el-12-2011-0174
 2. Adomako, S., Danso, A., Boso, N., & Narteh, B. (2018). Entrepreneurial alertness and new venture performance: Facilitating roles of networking capability. International Small Business Journal, 36(5), 453-472. https://doi.org/10.1177/0266242617747667
 3. Adomako, S. (2021). Entrepreneurial alertness and product innovativeness: Firm-level and environmental contingencies. International Journal of Innovation Management, 25(2), 2150023. http://dx.doi.org/10.1142/S1363919621500237
 4. Aimar, T., Bouhdaoiu, Y., Mateu, G., & Sutan, A. (2020). Entrepreneurial alertness in eustress complex environments: An experimental approach. Strategic Change, 29(3), 301-309. https://doi.org/10.1002/jsc.2329
 5. Agarwal, R., & Selen, W. (2009). Dynamic capability building in service value networks for achieving service innovation. Decision Sciences, 40(3), 431-475. https://doi.org/10.1111/j.1540-5915.2009.00236.x
 6. Allinson, W., Chell, E., & Hayes, J. (2000). Intuition and entrepreneurial behavior. European Journal of Work and Organizational Psychology, 9(1), 31-43. https://doi.org/10.1080/135943200398049
 7. Amato, C., Baron, R. A., Barbieri, B., Bélanger, J. J., & Pierro, A. (2017). Regulatory modes and entrepreneurship: The mediational role of alertness in small business success. Journal of Small Business Management, 55(S1), 27-42. https://doi.org/10.1111/jsbm.12255
 8. Ardichvili, A., Cardozo, R., & Ray, S. (2003). A theory of entrepreneurial opportunity identification and development. Journal of Business Venturing, 18(1), 105-123. https://doi.org/10.1016/s0883-9026(01)00068-4
 9. Arnold, A. (2019). Being alert: Bridging theory and practice in public sector entrepreneurship. International Journal of Public Sector Management, 32(7), 706-720. https://doi.org/10.1108/ijpsm-11-2018-0239
 10. Asenge, E. L., Diaka, H. S., & Soom, A. T. (2018). Entrepreneurial mindset and performance of small and medium scale interprises in Makurdi Metropolis, Benue State-Nigeria. International Journal of Innovation, 6(2), 124-146. https://doi.org/10.5585/iji.v6i2.223
 11. Aviram, A. (2010). Entrepreneurial alertness and entrepreneurial awareness: Are they the same? Academy of Entrepreneurship Journal, 16(1), 111-124.
 12. Baron, R. A. (2006). Opportunity recognition as pattern recognition: How entrepreneurs "connect the dots" to identify new business opportunities. Academy of Management Perspectives, 20(1), 104-119. https://doi.org/10.5465/amp.2006.19873412
 13. Baron, R. A., & Ensley, M. D. (2006). Opportunity recognition as the detection of meaningful patterns: Evidence from comparisons of novice and experienced entrepreneurs. Management Science, 52(9), 1331-1344. https://doi.org/10.1287/mnsc.1060.0538
 14. Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173-1182. https://doi.org/10.1037/0022-3514.51.6.1173
 15. Baskerville, R. F. (2003). Hofstede never studied culture. Accounting, Organizations and Society, 28(1), 1-14. https://doi.org/10.1016/s0361-3682(01)00048-4
 16. Bilal, A. R., & Fatima, T. (2021). Disentangling the individual entrepreneurial orientation and SMEs success nexus: An action-based interplay of exploration activities and entrepreneurial alertness. Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies, In press. https://doi.org/10.1108/jeee-09-2020-0323
 17. Biswas, A., & Verma, R. K. (2021). Attitudes and alertness in personality traits: A pathway to building entrepreneurial intentions among university students. Journal of Entrepreneurship, 30(2), 367-396. https://doi.org/10.1177/09713557211025656
 18. Bonney, L., Davis-Sramek, B., & Cadotte, E. R. (2016). "Thinking" about business markets: A cognitive assessment of market awareness. Journal of Business Research, 69(8), 2641-2648. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.10.153
 19. Boso, N., Adeleye, I., Donbesuur, F., & Gyensare, M. (2019). Do entrepreneurs always benefit from business failure experience? Journal of Business Research, 98, 370-379. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.01.063
 20. Boudreaux, C. J., Nikolaev, B. N., & Klein, P. (2019). Socio-cognitive traits and entrepreneurship: The moderating role of economic institutions. Journal of Business Venturing, 34(1), 178-196. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2018.08.003
 21. Busenitz, L. W. (1996). Research on entrepreneurial alertness. Journal of Small Business Management, 34(4), 35-44.
 22. Busenitz, L. W., & Barney, J. B. (1997). Differences between entrepreneurs and managers in large organizations: Biases and heuristics in strategic decision-making. Journal of Business Venturing, 12(1), 9-30. https://doi.org/10.1016/s0883-9026(96)00003-1
 23. Chavoushi, Z. H., Zali, M. R., Valliere, D., Faghih, N., Hejazi, R., & Dehkordi, A. M. (2021). Entrepreneurial alertness: A systematic literature review. Journal of Small Business and Entrepreneurship, 33(2), 123-152. https://doi.org/10.1080/08276331.2020.1764736
 24. Clarivate (2021). Web of science. Confident research begins here. Retrieved from www.clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science.
 25. Cui, Y., Sun, C., Xiao, H., & Zhao, C. (2016). How to become an excellent entrepreneur: The moderating effect of risk propensity on alertness to business ideas and entrepreneurial capabilities. Technological Forecasting & Social Change, 112, 171-177. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.08.002
 26. Daniel, A. D., Adeel, S., & Botelho, A. (2021). Entrepreneurial alertness research: Past and future. SAGE Open, 11(3), 1-12. https://doi.org/10.1177/21582440211031535
 27. Donaldson, L. (2001). The contingency theory of organizations. Thousand Oaks, CA: Sage.
 28. Eckhardt, J. T., & Shane, S. A. (2003). Opportunities and entrepreneurship. Journal of Management, 29(3), 333-349. https://doi.org/10.1177/014920630302900304
 29. Edigbo, A. O., Ogbo, A., Onwe, C. C., Igwe, A., & Okafor, L. C. (2021). Mediating role of entrepreneurial alertness between prior entrepreneurial exposures and entrepreneurial intentions. Entrepreneurial Business and Economics Review, 9(4), 67-84. https://doi.org/10.15678/eber.2021.090405
 30. Fiet, J. O., Norton, W. I., & Clouse, V. G. H. (2007). Systematic search as a source of technical innovation: An empirical test. Journal of Engineering and Technology Management, 24(4), 329-346. https://doi.org/10.1016/j.jengtecman.2007.09.001
 31. Fiet, J. O., & Patel, P. C. (2008). Entrepreneurial discovery as constrained, systematic research. Small Business Economics, 30(3), 215-229. https://doi.org/10.1007/s11187-006-9010-5
 32. Fiet, J. O., Norton, W. I., & Clouse, V. H. (2013). Search and discovery by repeatedly successful entrepreneurs. International Small Business Journal, 31(8), 890-913. https://doi.org/10.1177/0266242612465690
 33. Frazier, P. A., Tix, A. P., & Barron, K. E. (2004). Testing moderator and mediator effects in counseling psychology research. Journal of Counceling Psychology, 51(1), 115-134. https://doi.org/10.1037/0022-0167.51.1.115
 34. Gaglio, C. M., & Katz, J. A. (2001). The psychological basis of opportunity identification: Entrepreneurial alertness. Small Business Economics, 16(2), 95-111.
 35. George, N. M., Parida, V., Lahti, T., & Wincent, J. (2016). A systematic literature review of entrepreneurial opportunity recognition: Insights on influencing factors. International Entrepreneurship and Management Journal, 12(2), 309-350. https://doi.org/10.1007/s11365-014-0347-y
 36. Gill, S. A., Bencheva, N., Karayel, S., & Usman, M. (2021). Does entrepreneurial self-efficacy moderate effects of cognitive flexibility and entrepreneurial alertness on entrepreneurial intentions. Entrepreneurial Business and Economic Review, 9(3), 25-41. https://doi.org/10.15678/eber.2021.090302
 37. Hajizadeh, A., & Zali, M. (2016). Prior knowledge, cognitive characteristics and opportunity recognition. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 22(1), 63-83. https://doi.org/10.1108/ijebr-05-2015-0110
 38. Hammersley, M. (2001). On systematic reviews of research literature: A narrative response to Evans and Butterfield. British Education Research Journal, 27(5), 543-554. https://doi.org/10.1080/01411920120095726
 39. Hayes, A. F. (2013). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis. New York: The Guilford Press.
 40. Hayek, F. A. (1945). The use of knowledge in society. American Economic Review, 35, 519-530.
 41. Hosseini, S. H. K., Khoddami, S., Moshabaki, A., & Azar, A. (2011). Designing the model of customer agility and competitive activity. African Journal of Business Management, 5(33), 12915-12928. https://doi.org/10.5897/ajbm11.2455
 42. Hsieh, C., Nickerson, J. A., & Zenger, T. R. (2007). Opportunity discovery, problem solving and a theory of the entrepreneurial firm. Journal of Management Studies, 44(7), 1255-1277. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2007.00725.x
 43. Hu, R., Wang, L., Zhang, W., & Bin, P. (2018). Creativity, proactive personality, and entrepreneurial intention: The role of entrepreneurial alertness. Frontiers in Psychology, 9, 951. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00951
 44. James, L. R., & Brett, J. M. (1984). Mediators, moderators and tests for mediation. Journal of Applied Psychology, 69(2), 307-321. https://doi.org/10.1037/0021-9010.69.2.307
 45. Jiao, H., Cui, Y., Zhu, Y., & Chen, J. (2014). Building entrepreneurs' innovativeness through knowledge management: The mediating effect of entrepreneurial alertness. Technology Analysis & Strategic Management, 26(5), 501-516. https://doi.org/10.1080/09537325.2013.872774
 46. Kaish, S., & Gilad, B. (1991). Characteristics of opportunities search of entrepreneurs versus executives: Sources, interests, general alertness. Journal of Business Venturing, 6(1), 45-61. https://doi.org/10.1016/0883-9026(91)90005-x
 47. Kirzner, I. M. (1973). Competition and entrepreneurship. Chicago, IL: University of Chicago Press.
 48. Kirzner, I. M. (1979). Perception, opportunity, and profit. Chicago, IL: University of Chicago Press.
 49. Kirzner, I. M. (1985). Discovery and the capitalist process. Chicago, IL: University of Chicago Press.
 50. Kirzner, I. M. (1997). Entrepreneurial discovery process and the competitive market process: An Austrian approach. Journal of Economic Literature, 35(1), 60-85.
 51. Kirzner, I. M. (2009). The alert and creative entrepreneur: A clarification. Small Business Economics, 32(2), 145-152. https://doi.org/10.1007/s11187-008-9153-7
 52. Knight, F. (1921). Risk, uncertainty and profit. Chicago, IL: University of Chicago Press.
 53. Lee, K., Kim, Y., & Koh, D. (2016). Organizational learning, top management team's entrepreneurial alertness, and corporate entrepreneurship in high-tech firms. Asian Journal of Technology Innovation, 24(3), 338-360. https://doi.org/10.1080/19761597.2016.1249381
 54. Li, C., Murad, M., Shahzad, F., Khan, M. A. S., Ashraf, S. F., & Dogbe, C. S. K. (2020). Entrepreneurial passion to entrepreneurial behavior: Role of entrepreneurial alertness, entrepreneurial self-efficacy and proactive personality. Frontiers in Psychology, 11, 1611. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01611
 55. Li, Y., Wang, P., & Liang, Y. J. (2015). Influence of entrepreneurial experience, alertness, and prior knowledge on opportunity recognition. Social Behavior and Personality, 43(9), 1575-1584. https://doi.org/10.2224/sbp.2015.43.9.1575
 56. Liang, C. (2019). How entrepreneur personality affects agrirural entrepreneurial alertness. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 15(1), 147-170. https://doi.org/10.7341/20191516
 57. Liang, C., & Cheng, C. C. (2021). Empowering entrepreneurial intention through entrepreneurial self-efficacy: Comparison of farmers with and without entrepreneurial experience. Asia Pacific Business Review, 27(4), 595-611. https://doi.org/10.1080/13602381.2020.1857069
 58. Liu, H. C., & Liang, C. Y. (2021). How journalism experience translates social entrepreneurship: An intention formation study of the art at Dadaocheng in Taiwan. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 17(1), 175-201. https://doi.org/10.7341/20211716
 59. Ma, R., & Huang, Y. C. (2016). Opportunity-based strategic orientation, knowledge acquisition, and entrepreneurial alertness: The perspective of the global sourcing suppliers in China. Journal of Small Business Management, 54(3), 953-972. https://doi.org/10.1111/jsbm.12222
 60. MacKinnon, D. P., Fairchild, A. J., & Fritz, M. S. (2007). Mediation analysis. Annual Review of Psychology, 58(1), 593-614. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.58.110405.085542
 61. McMaffrey, M. (2013). On the theory of entrepreneurial incentives and alertness. Entrepreneurship Theory and Practice, 38(4), 891-911. https://doi.org/10.1111/etap.12013
 62. McMullen, J. S., & Shepherd, D. A. (2006). Entrepreneurial action and the role of uncertainty in the theory of entrepreneur. Academy of Management Review, 31(1), 132-152. https://doi.org/10.5465/amr.2006.19379628
 63. Miao, Q. (2006). Research on the corporate entrepreneurial opportunity recognition and decision-making mechanism based on regulatory focus. Hangzhou: Zhejiang University.
 64. Minniti, M. (2004). Entrepreneurial alertness and asymmetric information in a spin-glass model. Journal of Business Venturing, 19(5), 637-658. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2003.09.003
 65. Mises, L. V. (1949). Human action: A treatise on economics. New Haven, CT: Yale University Press.
 66. Montiel-Campos, H. (2019). Capitalizing on women's entrepreneurial alertness. The role of human, social and psychological capital. International Journal of Gender and Entrepreneurship, 11(3), 248-272. https://doi.org/10.1108/ijge-03-2019-0051
 67. Neneh, B. N. (2019). From entrepreneurial alertness to entrepreneurial behavior: The role of trait competitiveness and proactive personality. Personality and Individual Differences, 138, 273-279. https://doi.org/10.1016/j.paid.2018.10.020
 68. Newbert, S. L. (2007). Empirical research on the resource-based view of the firm: An assessment and suggestions for future research. Strategic Management Journal, 28(2), 121-146. https://doi.org/10.1002/smj.573
 69. Pirhadi, H., Soleimanof, S., & Feyzbakhsh, A. (2021). Unpacking entrepreneurial alertness: How character matters for entrepreneurial thinking. Journal of Small Business Management, In press. https://doi.org/10.1080/00472778.2021.1907584
 70. Popay, J., Roberts, H., Sowden, A., Petticrew, M., Arai, L., Rodgers, M., & Duffy, S. (2006). Guidance on the conduct of narrative synthesis in systematic reviews. Swindon: Economic and Social Research Council.
 71. Reynolds, P., Bosma, N., Autio, E., Hunt, S., De Bono, N., Servais, I., Lopez-Garcia, P., & Chin, N. (2005). Global Entrepreneurship Monitor: Data collection design and implementation 1998-2003. Small Business Economics, 24(3), 205-231. https://doi.org/10.1007/s11187-005-1980-1
 72. Roundy, P. T., Harrison, D. A., Khavul, S., Pérez-Nordtvedt, L., & McGee, J. E. (2018). Entrepreneurial alertness as a pathway to strategic decisions and organizational performance. Strategic Organization, 16(2), 192-226. https://doi.org/10.1177/1476127017693970
 73. Saadat, S., Aliakbari, A., Majd, A. A., & Bell, R. (2021). The effect of entrepreneurship education on graduate students' entrepreneurial alertness and the mediating role of entrepreneurial mindset. Education + Training. In press. https://doi.org/10.1108/et-06-2021-0231
 74. Sambamurthy, V., Bharadwaj, A., & Grover, V. (2003). Shaping agility through digital options: Reconceptualizing the role of information technology in contemporary firms. MIS Quarterly, 27(2), 237-263. https://doi.org/10.2307/30036530
 75. Sambasivan, M., Abdul, M., & Yusop, Y. (2009). Impact of personal qualities and management skills of entrepreneurs on venture performance in Malaysia: Opportunity recognition skills as a mediating factor. Technovation, 29(11), 798-805. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2009.04.002
 76. Sang, D., & Lin, J. (2019). How does entrepreneurial education influence the entrepreneurial intention of college students: The moderating and mediating effects of entrepreneurial alertness. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 14(8), 139-154. https://doi.org/10.3991/ijet.v14i08.10408
 77. Sassetti, S., Cavaliere, V., & Lombardi, S. (2022). The rhythm of effective entrepreneurs' decision-making process. The pathways of alertness scanning and search and cognitive style. A mediation model. International Entrepreneurship and Management Journal, 18(2), 555-578. https://doi.org/10.1007/s11365-021-00759-1
 78. Shane, S., & Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of Management Review, 25(1), 217-226. https://doi.org/10.5465/amr.2000.2791611
 79. Sharma, L. (2019). A systematic review of the concept of entrepreneurial alertness. Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies, 11(2), 217-233. https://doi.org/10.1108/jeee-05-2018-0049
 80. Short, J. C., Ketchen, D. J., Shook, C. L., & Ireland, R. D. (2010). The concept of opportunity in entrepreneurship research: Past accomplishments and future challenges. Journal of Management, 36(1), 40-65. https://doi.org/10.1177/0149206309342746
 81. Stanic, M. (2020). Decoding the entrepreneurial capacity: The case of entrepreneurial alertness. Zagreb International Review of Economics & Business, 23(S1), 1-12. https://doi.org/10.2478/zireb-2020-0019
 82. Sun, Z. (2015). Technology innovation and entrepreneurial state: The development of China's high-speed rail industry. Technology Analysis & Strategic Management, 27(6), 646-659. https://doi.org/10.1080/09537325.2015.1034267
 83. Tang, J. (2009). Exploring the constitution of entrepreneurial alertness: The regulatory focus view. Journal of Small Business and Entrepreneurship, 22(3), 221-238. https://doi.org/10.1080/08276331.2009.10593452
 84. Tang, J., Kacmar, K. M., & Busenitz, L. (2012). Entrepreneurial alertness in the pursuit of new opportunities. Journal of Business Venturing, 27(1), 77-94. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2010.07.001
 85. Tang, J. (2016). Linking personal turbulence and creative behavior: The influence of scanning and search in the entrepreneurial process. Journal of Business Research, 69(3), 1167-1174. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.09.017
 86. Tominc, P., & Rebernik, M. (2007). Growth aspirations and cultural support for entrepreneurship: A comparison of post-socialist countries. Small Business Economics, 28(2-3), 239-255. https://doi.org/10.1007/s11187-006-9018-x
 87. Tsou, H. T., & Cheng, C. C. J. (2018). How to enhance IT B2B service innovation? An integrated view of organizational mechanisms. Journal of Business & Industrial Marketing, 33(7), 984-1000. https://doi.org/10.1108/jbim-07-2017-0175
 88. Urban, B. (2017). Corporate entrepreneurship in South Africa: The role of organizational factors and entrepreneurial alertness in advancing innovativeness. Journal of Developmental Entrepreneurship, 22(3), 1750015. https://doi.org/10.1142/s1084946717500157
 89. Urban, B., & Msimango-Galawe, J. (2020). A focus on female entrepreneurs in South Africa: The role of alertness and institutions on venture performance. Journal of Developmental Entrepreneurship, 24(4), 1-19. https://doi.org/10.1142/s1084946720500223
 90. Valliere, D. (2013). Towards a schematic theory of entrepreneurial alertness. Journal of Business Venturing, 28(3), 430-442. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2011.08.004
 91. Wales, W. J., Gupta, V. K., & Mousa, F. T. (2013). Empirical research on entrepreneurial orientation: An assessment and suggestions for future research. International Small Business Journal, 31(4), 357-383. https://doi.org/10.1177/0266242611418261
 92. Xie, X., & Lv, J. (2016). Social networks of female tech-entrepreneurs and new venture performance: The moderating effects of entrepreneurial alertness and gender discrimination. International Entrepreneurship and Management Journal, 12(4), 963-983. https://doi.org/10.1007/s11365-016-0413-8
 93. Zhao, W., Li, J., Li, X., & Schott, T. (2020). Implications of network diversity for venture growth: The mediation effect of entrepreneurial alertness. Sustainability, 12(22), 9762. https://doi.org/10.3390/su12229762
 94. Zhao, W., Yang, T., Hughes, K. D., & Li, Y. (2021). Entrepreneurial alertness and business model innovation: The role of entrepreneurial learning and risk perception. International Entrepreneurship and Management Journal, 17(2), 839-864. https://doi.org/10.1007/s11365-020-00637-2
 95. Zhu, R. H., Tang, J. T., & Murphy, P.J. (2009). Entrepreneurial alertness, technological innovation, and new product development. Contemporary Finance and Economics, 292(3), 72-77.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20231915
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu