BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Haromszeki Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Kształtowanie kultury organizacyjnej zorientowanej na zarządzanie talentami przywódczymi w polskich firmach międzynarodowych przed pandemią i w jej trakcie
Shaping Talent Management Oriented Organizational Culture in International Polish Companies Before and During the Pandemic
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2023, t. 150, nr 1, s. 42-58, tab., rys., bibliogr. 62 poz.
Human Resource Management
Słowa kluczowe
Zarządzanie talentami, Przedsiębiorstwo międzynarodowe, Kultura organizacyjna, Pandemia
Talent management, International enterprise, Organisational culture, Pandemic
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M12, M16, F23
summ., streszcz.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Głównym celem artykułu było zidentyfikowanie potencjalnych prawidłowości, jakie mogą się pojawiać między poziomem zarządzania talentami przywódczymi (ZTP) i komponującymi go działaniami a wynikami organizacji w kontekście uwarunkowań pandemicznych w jednostkach zagranicznych polskich przedsiębiorstw. Próba badawcza objęła 200 niefinansowych podmiotów gospodarczych. Do analizy zgromadzonych danych empirycznych wykorzystano statystyki opisowe oraz korelacyjne. Przeprowadzone badania prowadzą do wniosku, że wyniki organizacji zależały od praktyk ZTP w różnym stopniu w okresie przedpandemicznym i w trakcie pandemii. Istotne statystycznie różnice zaobserwowano w takich obszarach, jak m.in.: finansowanie studiów z przywództwa, MBA i wyniki ekonomiczne; jakość usług/produktów i identyfikacja talentów przywódczych spośród pracowników; baza kompetencji przywódczych; regularne badania potrzeb, problemów talentów przywódczych oraz system motywowania dostosowanego do ich potrzeb; a także delegowanie uprawnień i tworzenie warunków do większej autonomii; innowacyjność i forma kontaktu z kandydatami. (abstrakt oryginalny)

The main goal of the article is to identify potential regularities that may exist between the advancement level of leadership talent management together with actions composing it and company performance results in foreign subsidiaries of Polish enterprises in the context of COVID-19. The research sample encompassed 200 non-financial business entities with Polish capital. Descriptive and correlational statistics were used to analyze the collected empirical data. The empirical research results lead to the conclusion that, to various degrees, leadership talent management practices are of significance and importance with respect to an organization's results during the period preceding the pandemic and over its course. Meaningful statistical differences were noted in such areas including: the financing of leadership studies, MBAs, and economic results; the quality of products and services and the identification of leadership talent among workers; the leadership competence database; the regular examination of the needs and problems of leadership talent and the motivational system adapted to those needs; the delegating of rights and creating conditions for greater autonomy; and innovativeness and forms of contact with candidates. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aguinis, H., Burgi-Tian, J. (2021). Talent management challenges during COVID-19 and beyond: Performance management to the rescue. Business Research Quarterly. 24(3), 233-240.
 2. Al-Damalahmeh, M. L., Dajnoki, K. (2020). Do Talent Management Practices Affect Organizational Culture?. International Journal of Engineering and Management Sciences (IJEMS), 5(1). DOI: 10.21791/IJEMS.2020.1.40.
 3. Armstrong, M. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 4. Björkman, I., Ehrroot,h M., Makela, K., Smale, A., Sumelius, J. (2017). Talent management in multinational corporations. W: D. G. Collings, K. Mellahi, W. F. Cascio. The Oxford Handbook of Talent Management. Oxford University Press.
 5. Collings, D. G., Mellahi, K., Cascio, W. F. (2017). The Oxford Handbook of Talent Management. Oxford University Press.
 6. Collins, D., MacNamara, A., Cruickshank, A. (2019). Research and Practice in Talent Identification and Development-Some Thoughts on the State of Play. Journal of Applied Sport Psychology, 31(3), 340-351.
 7. Dayeha, K. A., Farmanesha, P. (2021). The link between talent management, organizational commitment and turnover intention: A moderated mediation model. Management Science Letters, 11.
 8. Deters, J. (2017). Global Leadership Talent Management: Successful Selection of Global Leadership Talents as an Integrated Process. Bingley, UK: Emerald Publishing Limited.
 9. Dries, N. (2013). The psychology of talent management: A review and research agenda. Human Resource Management Review, 23(4), 272-285.
 10. Drucker, P. F. (2004). Zawód menedżer. Warszawa: MT Biznes.
 11. Garrow, V., Hirsh, W. (2008). Talent Management: Issues of Focus and Fit. Public Personnel Management, 37(4).
 12. Global Talent. (2021). Oxford Economics. Pobrane z: http://www.scm.oas.org/ pdfs/2013/ CIDI03946E.pdf.
 13. Global Talent Trends. (2022). Mercer. Pobrane z: https://www.mercer.com/our-thin- king/career/global-talent-hr-trends.html.
 14. GUS (2021). Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2021 roku. Pobrane z: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/ przedsiebiorstwa-niefinansowe/dzialalnosc-przedsiebiorstw-niefinansowych-w- 2021-roku,2,18.html.
 15. Haromszeki, Ł. (2010). Przywództwo w czasie kryzysu. W: T. Listwan (red.), Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych podczas Euro 2012. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 16. Haromszeki, Ł. (2018). Identyfikowanie talentów przywódczych w polskich firmach posiadających jednostki zagraniczne. Zarządzanie i Finanse, 16(1/2).
 17. Ingram, T. (red.). (2011). Zarządzanie talentami. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 18. Kontoghiorghes, C. (2016). Linking high performance organizational culture and ta- lent management: satisfaction/motivation and organizational commitment as mediators. The International Journal of Human Resource Management, 27(16), 1833-1853. DOI: 10.1080/09585192.2015.1075572.
 19. Kuc, B. R., Moczydłowska, J. M. (2009). Zachowania organizacyjne. Warszawa: Difin.
 20. Meng, F., Wang, X., Chenand, H.., Zhang, J. (2016). The influence of organizational culture on talent management. Journal of Chinese Human Resource Management, 7(2), 129-146. DOI: 10.1108/JCHRM-07-2016-0010.
 21. Miś, A. (2020). Zarządzanie talentami w polskich organizacjach. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 22. New talent strategy. Society for HRM. (2020). Pobrane z: https://www.shrm.org/hr- today/news/hr-news/pages/cms_015460.aspx.
 23. Odeesh, J. Y. (2021). Leadership Talent Management: The Integrated Model. Interna- tional Journal of Academic Management Science Research (IJAMSR), 5(10), 26-33.
 24. Pocztowski, A., Urban, P., Miś, A. (2020). Talent Management in Small and Medium Enter- prises Context, Practices and Outcomes. New York: Routledge.
 25. Rhodes, C. (2012). Should leadership talent management in schools also include the management of self-belief?. School Leadership and Management, 32(5). DOI:10.1080/13632434.2012.724671.
 26. Saleh, R., Atan, T. (2021). The Involvement of Sustainable Talent Management Practices on Employee's Job Satisfaction: Mediating Effect of Organizational Culture. Sustainability, 13. DOI: 10.3390/su132313320.
 27. Schein, E. (1985). Organization Culture and Leadership. A Dynamic View. San Francisco: Jossey-Bass.
 28. Scullion, H., Caligiuri, P. M., Collings, D. G. (2019). Global talent management. Taylor & Francis.
 29. Silzer, R., Dowell, B. E. (2010). Strategy-Driven Talent Management: A Leadership Imperative. Pfeiffer.
 30. Srihandayani, U., Kusnendi, K. (2018). Effect of Talent Management and Organizational Culture on the Performance of Employees (Study on Employee Brantas Abipraya Company, Jakarta). Advances in Economics, Business and Management Research, 117. 3rd Global Conference On Business, Management, and Entrepreneurship (GCBME 2018).
 31. Stor, M., Haromszeki, Ł. (2020). The Logic of Internal HRM Consistency: The Synergic Effect of the Subfunctions' Advancement Levels on the Financial Performance Results of MNCs. Journal of Human Resources Management Research.
 32. Stor, M., Haromszeki, Ł. (2019). Organizational leadership practices in MNCs: the effect of the HRs value as a competitive factor and the FDI structure. Journal of Transnational Management, 24(2), 83-121.
 33. Stor, M., Haromszeki, Ł. (2021). Talent Management and the Financial Results of the Foreign Subsidiaries of Polish MNCs - Empirical Research Findings. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie/Cracow Review of Economics and Management, 3(993), 27-44.
 34. Strategic talent management for the post-pandemic world (2020), McKinsey & Company. Pobrane z: https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-organizational-performance/our-insights/the-organization-blog/strategic-talent-management- for-the-post-pandemic-world.
 35. Talent Management. Human Capital Institute, Hewitt. (2021). Pobrane z: https://www. studocu.com/en-za/document/damelin/public-personnel-management/talent-management/15220223.
 36. Talent Management: Employers' Views. Kaplan (2018). Pobrane z: https://kaplan.co.uk/docs/ default-source/pdfs/kaplan_talent_management_whitepaper.pdf?sfvrsn=2.
 37. Tarique, I. (red.). (2022). Contemporary Talent Management. New York: A Research Com- panion, Routledge.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
2543-4411
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0016.2924
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu