BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wibowo Agus (Universitas Negeri Jakarta, Indonesia), Narmaditya Bagus Shandy (Universitas Negeri Malang, Indonesia), Widhiastuti Ratieh (Universitas Negeri Semarang, Indonesia), Saptono Ari (Universitas Negeri Jakarta, Indonesia)
Tytuł
The Linkage Between Economic Literacy and Students' Intention of Starting Business: the Mediating Role of Entrepreneurial Alertness
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2023, vol. 19, nr 1, s. 175-196, tab., rys., bibliogr. s. 190-195
Tytuł własny numeru
Current Trends in Entrepreneurship: Entrepreneurial Orientation, Intention, and Alertness
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Pobudzanie przedsiębiorczości, Wiedza ekonomiczna, Działalność gospodarcza
Entrepreneurship, Stimulation of entrepreneurship, Economic knowledge, Business activity
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M13, L26
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL: Zwiększenie liczby przedsiębiorców jest ważnym badaniem mającym na celu zwalczanie problemów gospodarczych i społecznych. Czynniki psychologiczne uważane za skuteczne stymulatory zachowań przedsiębiorczych przyciągnęły wielu badaczy w ostatniej dekadzie. Celem tych badań jest próba zbadania, w jaki sposób wpływ wiedzy ekonomicznej może promować zamiar założenia nowej firmy wśród studentów oraz zbadanie roli czujności przedsiębiorczej w pośredniczeniu w tej relacji. METODYKA: W badaniu przyjęto podejście ilościowe, w którym hipotezy zostały oszacowane statystycznie przy użyciu modelowania równań strukturalnych (PLS-SEM) w oparciu o dane ankietowe z wykorzystaniem samodzielnie wypełnionego kwestionariusza (n=450) z kilku uniwersytetów w Indonezji. WYNIKI: Analiza wskazuje, że znajomość ekonomii ma znaczący wpływ na czujność uczniów w zakresie przedsiębiorczości i zamiar rozpoczęcia nowej działalności gospodarczej. Rzeczywiście, przedsiębiorcza czujność może pośredniczyć w związku między znajomością ekonomii a zamiarem założenia nowej firmy. Jednak wśród wymiarów czujności przedsiębiorczej skanowanie i wyszukiwanie nie powiodło się w określeniu intencji studentów do założenia nowej firmy. IMPLIKACJE: Wynik tych badań może zapewnić wgląd w literaturę na temat przedsiębiorczości i decydentów zainteresowanych tworzeniem nowych przedsiębiorstw. Poza tym instytucje edukacyjne mogą rozważyć kwestię umiejętności ekonomicznych jako część swoich programów nauczania, aby wspierać zamiary studentów dotyczące zakładania działalności gospodarczej. Ponadto znajomość ekonomii musi być powiązana z przykładami odnoszącymi się do działalności przedsiębiorczej, zwłaszcza w zakresie produkcji, dystrybucji i marketingu internetowego. ORYGINALNOŚĆ I WARTOŚĆ: Interesujące wyniki tego artykułu przypominają, że czujność przedsiębiorcza jest jedną ze zmiennych predykcyjnych i mediatorów zwiększania intencji uczniów. Oznacza to, że czujność przedsiębiorczą można zwiększyć dzięki znajomości zagadnień ekonomicznych, a także w jaki sposób należy je wykorzystać do ulepszenia programu nauczania i pedagogiki nauczania. Ponadto instytucje edukacyjne mogłyby zapewnić programy staży biznesowych i inkubatory przedsiębiorczości, aby wzbudzić w studentach chęć rozpoczęcia działalności gospodarczej. (abstrakt oryginalny)

PURPOSE: Enhancing the number of entrepreneurs is a major study to combat economic and social problems. Psychological factors considered as effective stimulants for entrepreneurial behavior have attracted many researchers in the last decade. The purpose of this research attempts to examine how the influence of economic literacy can promote the intention of starting a new business among students and explore the role of entrepreneurial alertness in mediating this relationship. METHODOLOGY: The research adopted a quantitative approach in which hypotheses were statistically estimated using partial least square structural equation modeling (PLS-SEM) based on survey data using a self-administered questionnaire (n=450) from several universities in Indonesia. FINDINGS: The analysis indicates that economic literacy has a significant effect on students' entrepreneurial alertness and intention to start a new business. Indeed, entrepreneurial alertness can mediate the relationship between economic literacy and the intention of starting a new business. However, among entrepreneurial alertness dimensions, scanning and search failed in determining the students' intention of starting a new business. IMPLICATIONS: The result of this research can provide insight into the literature on the entrepreneurship theme and policymakers concerned with delivering new business creation. Besides, educational institutions can consider the matter of economic literacy to be part of their curricula in order to foster the students' intention of starting a business. In addition, economic literacy also needs to be associated with examples relevant to entrepreneurial activities, especially in production, distribution, and online marketing. ORIGINALITY AND VALUE: The interesting findings of this paper serve as a reminder that entrepreneurial alertness is one of the predictor variables and mediators for raising the students' intention. This implies that entrepreneurial alertness can be enhanced by economic literacy, as well as how they need to be used to improve course curriculum and the teaching pedagogy. Furthermore, educational institutions could provide business internship programs and entrepreneurship incubators to raise the students' intention of starting business. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179-211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T
 2. Cameron, M. P., & Lim, S. (2019). Economic literacy in New Zealand: Sources of student prior knowledge. Journal of Asia-Pacific Studies, 35, 342-350. https://doi.org/10.57278/wiapstokyu.35.0_342
 3. Doanh, D. C. (2021). The role of contextual factors on predicting entrepreneurial intention among Vietnamese students. Entrepreneurial Business and Economics Review, 9(1), 169-188. https://doi.org/10.15678/EBER.2021.090111
 4. Fatoki, O., & Oni, O. A. (2015). The impact of entrepreneurial alertness on the performance of immigrant-owned enterprises in South Africa. Journal of Economics, 6(3), 219-225. https://doi.org/10.1080/09765239.2015.11917611
 5. Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Structural equation models with unobservable variables and measurement error: Algebra and statistics. Journal of Marketing Research, 18(3). https://doi.org10.1177/002224378101800313
 6. Hair, J. F., Howard, M. C., & Nitzl, C. (2020). Assessing measurement model quality in PLS-SEM using confirmatory composite analysis. Journal of Business Research, 109, 101-110. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.11.069.
 7. Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2013). Partial least squares structural equation modeling: Rigorous applications, better results and higher acceptance. Long Range Planning, 46(1-2), 1-12. https://doi.org/10.1108/EBR-10-2013-0128
 8. Hassan, A., Anwar, I., Saleem, I., Islam, K. B., & Hussain, S. A. (2021). Individual entrepreneurial orientation, entrepreneurship education and entrepreneurial intention: The mediating role of entrepreneurial motivations. Industry and Higher Education, 35(4), 403-418. https://doi.org/10.1177/09504222211007051
 9. Henseler, J., & Schuberth, F. (2020). Using confirmatory composite analysis to assess emergent variables in business research. Journal of Business Research, 120, 147-156. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.07.026.
 10. Hu, R., & Ye, Y. (2017). Do entrepreneurial alertness and self-efficacy predict Chinese sports major students' entrepreneurial intention? Social Behavior and Personality: An International Journal, 45(7), 1187-1196. https://doi.org/10.2224/sbp.6356
 11. James, E., & Sahid, S. (2022). Entrepreneurial literacy and social entrepreneurship intentions among youth. International Journal of Academic Research in Business and Social Research, 12(5), 1367 - 1382. http://dx.doi.org/10.6007/IJARBSS/v12-i5/12893
 12. Jappelli, T. (2010). Economic literacy: An international comparison. The Economic Journal, 120(548), F429-F451. https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2010.02397.x
 13. Kock, N., & Gaskins, L. (2014). The mediating role of voice and accountability in the relationship between Internet diffusion and government corruption in Latin America and Sub-Saharan Africa. Information Technology for Development, 20(1), 23-43. https://doi.org/10.1080/02681102.2013.832129
 14. Kirzner, I.M. (1979). Perception, opportunity, and profit. Chicago, IL: University of Chicago Press.
 15. Lanivich, S. E., Smith, A., Levasseur, L., Pidduck, R. J., Busenitz, L., & Tang, J. (2022). Advancing entrepreneurial alertness: Review, synthesis, and future research directions. Journal of Business Research, 139, 1165-1176. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.10.023
 16. Lee, S., Kang, M. J., & Kim, B. K. (2022). Factors influencing entrepreneurial intention: Focusing on individuals' knowledge exploration and exploitation activities. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 8(3), 165. https://doi.org/10.3390/joitmc8030165
 17. Levasseur, L., Tang, J., Karami, M., Busenitz, L., & Kacmar, K. M. (2020). Increasing alertness to new opportunities: The influence of positive affect and implications for innovation. Asia Pacific Journal of Management, 1-23. https://doi.org/10.1007/s10490-020-09724-y
 18. Liang, C. (2019). How entrepreneur personality affects agrirural entrepreneurial alertness. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 15(1), 147-170. https://doi.org/10.7341/20191516
 19. Li, C., Murad, M., Shahzad, F., Khan, M. A. S., Ashraf, S. F., & Dogbe, C. S. K. (2020). Entrepreneurial passion to entrepreneurial behavior: Role of entrepreneurial alertness, entrepreneurial self-efficacy and proactive personality. Frontiers in Psychology, 11, 1611. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01611
 20. Li, L., & Wu, D. (2019). Entrepreneurial education and students' entrepreneurial intention: Does team cooperation matter?. Journal of Global Entrepreneurship Research, 9(1), 1-13.
 21. Lin, L. L., Pena, A. V., & Chen, C. N. (2017). Factors related to the intention of starting a new business in El Salvador. Asia Pacific Management Review, 22(4), 212-222. https://doi.org/10.1016/j.apmrv.2017.07.008
 22. Liu, B., Wang, J., Chan, K. C., & Fung, A. (2021). The impact of entrepreneurs's financial literacy on innovation within small and medium-sized enterprises. International Small Business Journal, 39(3), 228-246. https://doi.org/10.1177/0266242620959073
 23. Lu, H., & Wang, J. (2018). Entrepreneurial intention of two patterns of planned behaviour and alertness: Empirical evidence in China. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 5(2), 63-72. https:// doi.org/10.13106/jafeb.2018.vol5.no2.63
 24. Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. Journal of Economic Literature, 52(1), 5-44. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/24433857
 25. Lusardi, A. (2019). Financial literacy and the need for financial education: Evidence and implications. Swiss Journal of Economics and Statistics, 155(1), 1-8. https://doi.org/10.1186/s41937-019-0027-5
 26. Montiel Campos, H. (2017). Impact of entrepreneurial passion on entrepreneurial orientation with the mediating role of entrepreneurial alertness for technology-based firms in n Mexico. Journal of Small Business and Enterprise Development, 24(2), 353-374. https://doi.org/10.1108/JSBED-10-2016-0166
 27. Mukhtar, S., Wardana, L. W., Wibowo, A., & Narmaditya, B. S. (2021). Does entrepreneurship education and culture promote students' entrepreneurial intention? The mediating role of entrepreneurial mindset. Cogent Education, 8(1), 1918849. https://doi.org/ 10.1080/2331186X.2021.1918849
 28. Neneh, B. N. (2019). From entrepreneurial alertness to entrepreneurial behavior: The role of trait competitiveness and proactive personality. Personality and Individual Differences, 138, 273-279. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.paid.2018.10.020
 29. Nurjanah, S., Ilma, R. Z., & Suparno, S. (2018). Effect of economic literacy and conformity on student consumptive behaviour. Dinamika Pendidikan, 13(2), 198-207. https://doi.org/ 10.15294/dp.v13i2.18330
 30. Obschonka, M., Hakkarainen, K., Lonka, K., & Salmela-Aro, K. (2017). Entrepreneurship as a twenty-first century skill: Entrepreneurial alertness and intention in the transition to adulthood. Small Business Economics, 48(3), 487-501. https://doi.org/10.1007/s11187-016-9798-6
 31. Osei, C. D., & Zhuang, J. (2020). Rural poverty alleviation strategies and social capital link: The mediation role of women entrepreneurship and social innovation. Sage Open, 10(2), 2158244020925504. https://doi.org/10.1177/2158244020925504
 32. Peng, S., Yang, A., Cao, L., Yu, S., & Xie, D. (2017). Social influence modeling using information theory in mobile social networks. Information Sciences, 379, 146-159. https://doi.org/10.1016/j.ins.2016.08.023
 33. Pirhadi, H., Soleimanof, S., & Feyzbakhsh, A. (2021). Unpacking entrepreneurial alertness: How character matters for entrepreneurial thinking. Journal of Small Business Management, 1-32. https://doi.org/10.1080/00472778.2021.1907584
 34. Pradhan, R. P., Arvin, M. B., Nair, M., & Bennett, S. E. (2020). The dynamics among entrepreneurship, innovation, and economic growth in the Eurozone countries. Journal of Policy Modeling, 42(5), 1106-1122. https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2020.01.004
 35. Pratomo, L. C., & Wardani, D. K. (2021). The effectiveness of design thinking in improving student creativity skills and entrepreneurial alertness. International Journal of Instruction, 14(4), 695-712. https://doi.org/10.29333/iji.2021.14440a
 36. Rasli, A., Khan, S., Malekifar, S., & Jabeen, S. (2013). Factors affecting entrepreneurial intention among graduate students of Universiti Teknologi Malaysia. International Journal of Business and Social Science, 4(2), 182-188. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/272296024_Factors_Affecting_Entrepreneurial_Intention_Among_Graduate_Students_of_Universiti_Teknologi_Malaysia
 37. Rastiti, M. S., Widjaja, S. U. M., & Handayati, P. (2021). The role of self-efficacy in mediating the effect of entrepreneurship education, economic literacy and family environment on entrepreneurial intentions for vocational school students in Jember regency. Economics and Laws, 24(2), 26-42. Retrieved from https://seajbel.com/wp-content/uploads/2021/03/SEAJBEL24_511.pdf
 38. Reichert-Schlax, J., Zlatkin-Troitschanskaia, O., Happ, R., Yamaoka, M., Asano, T., & Abe, S. (2022). Economic literacy among beginning higher education economics students in Japan and Germany and its socio-demographic influencing factors. Research in Comparative and International Education, 17454999211057621. https://doi.org/10.1177/17454999211057621
 39. Rizqi, U. A., Pratikto, H., & Kusdiyanti, H. (2022). Entrepreneurship education and economic literacy mediated by entrepreneurial self-efficacy affect entrepreneurial intention. International Journal of Humanities Education and Social Sciences, 2(1). https://doi.org/10.55227/ijhess.v2i1.208
 40. Sassetti, S., Cavaliere, V., & Lombardi, S. (2022). The rhythm of effective entrepreneurs' decision-making process. The pathways of alertness scanning and search and cognitive style. A mediation model. International Entrepreneurship and Management Journal, 18(2), 555-578. https://doi.org/10.1007/s11365-021-00759-1
 41. Setiawan, A., Soetjipto, B. E., & Rudijanto, E. T. D. (2020). The impact of understanding economic literacy and lifestyle on entrepreneurial intention of students in higher education. Management and Economics Journal, 4(3), 215-222. http://dx.doi.org 10.18860/mec-j.v4i3.9565
 42. Suparno, S., Suwatno, S., Saptono, A., Wibowo, A., & Narmaditya, B. S. (2020). Factors influencing students' intention to establish a digital business (Start-up). International Journal of Innovation, Creativity and Change, 12(8), 73-91. Retrieved from https://www.ijicc.net/images/vol12/iss8/12807_Suparno_2020_E_R.pdf
 43. Suratno, S., Narmaditya, B. S., & Wibowo, A. (2021). Family economic education, peer groups and students' entrepreneurial intention: the mediating role of economic literacy. Heliyon, 7(4), e06692. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06692
 44. Tang, J., Kacmar, K. M., & Busenitz, L. W. (2012). Entrepreneurial alertness in the pursuit of new opportunities. Journal of Business Venturing, 27(1), 77-94. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2010.07.001
 45. Tang, J., Zhang, S. X., & Lin, S. (2021). To reopen or not to reopen? How entrepreneurial alertness influences small business reopening after the COVID-19 lockdown. Journal of Business Venturing Insights, 16, e00275. https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2021.e00275
 46. Urban, B. (2019). Entrepreneurial alertness and self-efficacy: A focus on social values and innovation performance. SA Journal of Human Resource Management, 17(1), 1-9 https://doi.org/10.4102/sajhrm.v17i0.1132
 47. Uy, M. A., Chan, K. Y., Sam, Y. L., Ho, M. H. R., & Chernyshenko, O. S. (2015). Proactivity, adaptability and boundaryless career attitudes: The mediating role of entrepreneurial alertness. Journal of Vocational Behavior, 86, 115-123. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2014.11.005
 48. Wahyono, H., Narmaditya, B. S., Wibowo, A., & Kustiandi, J. (2021). Irrationality and economic morality of SMEs' behavior during the Covid-19 pandemic: lesson from Indonesia. Heliyon, 7(7), e07400. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07400
 49. Walstad, W. B., & Robson, D. (1997). Differential item functioning and male-female differences on multiple-choice tests in economics. The Journal of Economic Education, 28(2), 155-171. https://doi.org/10.2307/1182910
 50. Walstad, W. B., Rebeck, K., & Butters, R. B. (2013). The test of economic literacy: Development and results. Journal of Economic Education, 44(3), 298-309. https://doi.org/10.1080/00220485.2013.795462.
 51. Ward, A., Hernández-Sánchez, B. R., & Sánchez-García, J. C. (2019). Entrepreneurial potential and gender effects: the role of personality traits in university students' entrepreneurial intentions. Frontiers in Psychology, 10, 2700. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02700
 52. Wardana, L. W., Narmaditya, B. S., Wibowo, A., Mahendra, A. M., Wibowo, N. A., Harwida, G., & Rohman, A. N. (2020). The impact of entrepreneurship education and students' entrepreneurial mindset: the mediating role of attitude and self-efficacy. Heliyon, 6(9), e04922. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04922
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20231916
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu