BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Yayla Fidan Bural (Graduate School of Alanya Alaaddin Keykubat University, Turkey), Yıldırım Mustafa (Graduate School of Alanya Alaaddin Keykubat University, Turkey)
Tytuł
Being a Woman in Academia : Research in the Context of Career Experiences
Kobieta w środowisku akademickim : badania w kontekście doświadczeń zawodowych
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2022, R. 21, nr 1, s. 35-43, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Kobieta, Kariera zawodowa, Płeć
Woman, Professional career, Gender
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J160, J710, J810
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel: Celem badań było wyjaśnienie powodów barier rozwoju zawodowego kobiet pracujących w ośrodkach naukowych.
Metody: W badaniach wykorzystano fenomenologiczne projektowanie badań jako jedną z jakościowych metod badawczych. Grupa badawcza składa się z 20 osób, w tym trzech asystentek naukowych, sześciu asystentek nauczycielskich, sześciu adiunktów, dwóch profesorów nadzwyczajnych i trzech profesorów pracujących w różnych miastach Turcji. Branże uczestników i instytucje, w których pracują, były różne. Grupę badaną wyznaczono metodą doboru próby kuli śnieżnej. W badaniu wykorzystano jeden z typów wywiadów częściowo ustrukturyzowanych. Jako narzędzie zbierania danych zastosowano pół ustrukturyzowany formularz wywiadu, a po wykonaniu ekspertyzy dokonywano ostatecznych poprawek i wykorzystano je jako narzędzie zbierania danych.
Wyniki: W wyniku badań ujawniono przeszkody, jakie kobiety napotykają w akademickim życiu zawodowym, przyczyny tych przeszkód oraz strategie radzenia sobie, jakie kobiety opracowały w celu radzenia sobie z tymi przeszkodami.
Wnioski: Wyniki badań pokazują, że nawet pracownice akademickie, które mają wysoki status społeczny i mają wysoki poziom wykształcenia, narażone są na różne bariery rozwoju zawodowego. Dlatego można powiedzieć, że dyskryminacja ze względu na płeć dotyka wszystkich kobiet bez względu na ich status i poziom wykształcenia, choć na różnych poziomach i formach. (abstrakt oryginalny)

Aim: This study was carried out to understand why women academics, who are adequately represented and have an advantageous position, are subject to various obstacles.
Methods: In the research, phenomenological research design - one of the qualitative research methods - was used. The research's study group consisted of 20 female faculty members, including three research assistants, six teaching assistants, six assistant professors, two associate professors and three professors working in various cities in Turkey. The branches of the participants and the institutions they work vary. The study group was determined by using the snowball sampling method. In this study, a semi-structured interview type was used. As a data collection tool, a semi-structured interview form was prepared by the researcher.
Results: After, expert opinions were taken, and final corrections were made and used as a data collection tool. As a result of the research, the obstacles that female academics face in their work lives, the reasons for these obstacles and the coping strategies that female academics have developed to cope with these obstacles have been revealed.
Conclusions: The results of the research indicate that even academics, who have a status in society and require a high level of education, are exposed to various career barriers. Therefore, it is possible to say that gender discrimination affects all women regardless of their status and education level, albeit at different levels and forms. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ademe, G., Singh, M. (2015). Factors affecting women's participation in leadership and management in selected public higher education institutions in Amhara Region, Ethiopia. European Journal of Business and Management, 7 (31), 18-29.
 2. Arslan, G.E. (2014). Türkiye'de çalışan kadın olmak ve kadın akademisyenler. Akademik Bülten, Gazi Üniversiteli Öğretim Üyeleri Derneği Yayını, 12 (1), 36-40.
 3. Bingöl, O. (2014). Toplumsal cinsiyet olgusu ve Türkiye'de kadınlık. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16, 108-114.
 4. Bourdieu, P. (2001). Masculine Domination. Polity Press, Cambridge.
 5. Coşkuner, S. (2013). Akademisyenlerin iş ve aile karakteristiklerinin evlilik, aile ve yaşam tatmini ile ilişkisi: İş ve aile çatışmasının aracı rolü. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara [PhD thesis].
 6. Creswell, J.W. (2012). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. SAGE Publications, California.
 7. Demir, S. (2018). Akademide kadın: Farklı disiplinlerden kadınların akademideki yeri ve aile yaşamlarıyla etkileşimi. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, 6 (1), 187-210.
 8. Dlamini, E.T., Adams, J.D. (2014). Patriarchy: A case of women in institutions of higher education. Perspectives in Education, 32. 121-133.
 9. Ekine, A.O. (2018). Women in Academic Arena: Struggles, Strategies and Personal Choices. Gender Issues, 35, 318-329. https://doi.org/10.1007/s12147-018-9212-6
 10. Gerdek, K. (2017). Kariyer yaşamında karşılaşılan engeller ve iş yaşam yalnızlığı arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik kadın akademisyenler üzerine bir araştırma. Avrasya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon [master thesis].
 11. Gökkaya, V.B. (2014). Cam tavan, kadın ve ekonomik şiddet. International Journal of Social Science, 2 (26), 371-383.
 12. Kandiyoti, D. (2015). Cariyeler, bacılar, yurttaşlar (5. b.). Metis Yayınevi, İstanbul.
 13. Keskin, S. (2018). Türkiye'de eğitim düzeyine göre kadınların iş hayatındaki yeri. Kadın Araştırmaları Dergisi, (17), 1-30.
 14. Kozak, M. (2017). Bilimsel araştırma: Tasarım, yazım ve yayım teknikleri (3. b.). Detay Yayıncılık, Ankara.
 15. Öztan, E., Doğan, S.N. (2015). Akademinin cinsiyeti: Yıldız Teknik Üniversitesi örneği üzerinden üniversite ve toplumsal cinsiyet. Çalışma ve Toplum, 46 (3), 191-122.
 16. Sarı, E., Çevik, A. (2009). Kadın İçin Kariyer Gelişiminin Önemi. Uluslararası Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi Bildiri Kitapçığı, 1, 65-74.
 17. Sarıoğlu, B. (2019). Verilerle Türkiye'de Kadın Cinayetleri. My Security Analytics. Retrieved from https://mysecurityanalytics.com/verilerle-turkiyede-kadin-cinayetleri/ [accessed: 05.05.2021].
 18. Şentürk, B. (2015). Çokuz ama yokuz: Türkiye'deki akademisyen kadınlar üzerine bir analiz. Viraverita E-Dergi, (2), 1-22.
 19. Yıldırım, A., Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (11.b.). Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 20. Yorgun, S. (2010). Sömürü, koruma ve pozitif ayrımcılıktan çalışma hayatının egemen gücü olmaya doğru kadınlar: 21. yüzyıl ve pembeleşen çalışma hayatı. Sosyoekonomi, 11 (11), 167-190.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/doi.org/10.22630/ASPE.2022.21.1.4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu