BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Keplin Jarosław (Akademia Pomorska w Słupsku)
Tytuł
Działania hybrydowe na Morzu Bałtyckim. Zarys problemu dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej
Hybrid Warfare in the Baltic Sea. Outline of the Problem for the Security of the Republic of Poland
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2022, nr 2, s. 54-86, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo narodowe, Polityka międzynarodowa, Interes narodowy
National security, International politics, National interest
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Morze Bałtyckie
Abstrakt
W niniejszym artykule podjęto się próby przedstawienia możliwych scenariuszy na Morzu Bałtyckim jako efektu działań hybrydowych. Współcześnie prezentowane w literaturze przedmiotu przykłady działania Federacji Rosyjskiej, szczególnie w aspekcie aneksji Krymu utrwalają przekonanie o skuteczności takich działań. Najczęściej przedstawia się, że są to działania skryte, wieloznaczne, a przez to powodujące trudność interpretacji co do czynu agresora. Dlatego rządy państw stoją przed wyzwaniem zachowania dotychczasowego status quo i wspólnie starają się wypracować skuteczne narzędzia do przeciwdziałania takim zagrożeniom. Podkreślenia wymaga, iż determinacja państw w osiąganiu swoich celów narodowych powoduje, że wykorzystują one narzędzia z obszarów politycznych, ekonomicznych i informacyjnych jako tańszą alternatywę dla instrumentów militarnych. Ponadto należy podkreślić, że w aspekcie Morza Bałtyckiego nadmierna eksploatacja zasobów ożywionych i nieożywionych powoduje jego ciągłą degradację. Dlatego w celu utrzymania ładu międzynarodowego na tym akwenie państwa i organizacje międzynarodowe wydają różnego rodzaju przepisy prawa i regulacje, które mają zabezpieczyć ich interesy oraz zapobiegać dalszej degradacji środowiska naturalnego. Z uwagi na ich niedoskonałość podlegają one ciągłej weryfikacji i aktualizacji, a w skrajnym przypadku mogą stanowić przedmiot sporu międzynarodowego.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is topresent possible scenarios in the Baltic Sea as a result of hybrid activities. Present in the literature on the subject,hybrid threats ofthe Russian Federation, especially in terms of the annexation of Crimea,are considered to be effective tools to achieve strategic goals. Most of these threats are presented as ambiguous,thus causing difficulties in interpretation as to the act of violence and agresion. Therefore, in the present,for governments,the challenge is to maintain thestatus quo and to develop effective tools to counteract such threats. It needs to beemphasized that the determination of states in achieving their national goals causes them to use tools from the political, economic and information fields as a cheaper alternative to military instruments. In addition, it should be underlinedthat in the Baltic Sea, excessive exploitation of living and non-living resources causes its continuous degradation. Therefore,to keep international order in the Baltic Sea, states and international organizations introducedifferent types of laws and regulations to protect their interests and prevent further degradation of the natural environment. Due to their imperfection, they are subject to constant verification and updating, and inspecific situations can be cases of an international dispute.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bałtyckie, Morze, Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Baltyckie-Mo-rze;3873844.html.
 2. Bezbronna infrastruktura europejska. Rosjanie testują zabezpieczenia. 2022, https://ener-gia.rp.pl/energetyka-zawodowa/art37448291-bezbronna-infrastruktura-europejska-ro-sjanie-testuja-zabezpieczenia.
 3. Bugajski D., 2011. Polsko-Niemiecki spór o status wód redy w Zatoce Pomorskiej, Prawo Morskie.t. XXVII: 357-370, Gdańsk: PAN w Gdańsku.
 4. Cele tworzenia obszarów/Przedmiot ochrony.2015, https://natura2000.gdos.gov.pl/cele-two-rzenia-obszarow-przedmiot-ochrony.
 5. Dezinformacja jest środkiem, a nie celem Rosji.2017, https://biznesalert.pl/dezinformacja-srodkiem-a-celem-rosji/.
 6. Hac B., Koszałka Jacek. 2015. Monitoring ruchu statków na obszarze morskiej farmy wiatrowej "Bałtyk Środkowy III".Raport końcowy z wynikami badań, Gdańsk:Instytut Morski w Gdańsku.
 7. Håkanson Lars.1991. Charakterystyka fizyczno-geograficzna zlewiska Morza Bałtyckiego, Uppsala: Uniwersytet w Uppsali.
 8. Hybrid Threats, https://www.hybridcoe.fi/hybrid-threats/.
 9. Jazukiewicz Z., 2021. Skarby polskiej ziemi: Neptun otwiera skarbiec, https://www.przeglad-techniczny.pl/artykuly?id=2991.
 10. Joint Framework onCountering Hybrid Threats, https://ec.europa.eu/commis-sion/presscorner/detail/it/MEMO_16_1250.
 11. Kardaś Szymon, Łoskot-Strachota A., 2022. Dywersja na gazociągach Nord Stream 1 i Nord Stream 2,https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2022-09-29/dywersja-na-gazociagach-nord-stream-1-i-nord-stream-2.
 12. Keplin J., 2022. Działania hybrydowe jako niewidzialne zagrożenia. W: Banasiak M., (red.). Wojna Federacji Rosyjskiej z Zachodem,Warszawa: Difin.
 13. Kęskrawiec M., 2019.Terror ekologiczny,https://www.newsweek.pl/polska/terror-ekolo-giczny-jak-organizacje-eko-sciagaja-haracze/ppdj2r4.
 14. Kolejny dowód na prawdziwe intencje tzw. ekologów. 2019, http://solidarni2010.pl/38476-ko-lejny-dowod-na-prawdziwe-intencje-tzwekolo-gow.html?PHPSESSID=12c315042e6a7b8ac896cc5cc65aa46e.
 15. Kroplewski J., 2021. Dezinformacja -bezpieczeństwo w labiryncie krzywych luster. W: Sommer H., Zakrzewski G. (red.), Zagadnienia bezpieczeństwa -wieloa-spektowość, Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
 16. Koncepcja udziału Sił Zbrojnych RP w przeciwdziałaniu zagrożeniom hybrydowym. 2017, Bydgoszcz: Centrum Doktryn i Szkolenia.
 17. Dokument doktrynalny Maskowanie Operacyjne DD-3.31 (A).2018, Bydgoszcz: Centrum Doktryn i Szkolenia SZ, 2018, s. 5-16.
 18. (Mini) Słownik Biura Bezpieczeństwa Narodowego (BBN). https://www.bbn.gov.pl/pl/bezpie-czenstwo-narodowe/minislownik-bbn-propozy/6035,MINISLOWNIK-BBN-Propozy-cje-nowych-terminow-z-dziedziny-bezpieczenstwa.html.
 19. Murphy M., Hoffman F. G., Schaub G. 2016. Hybrid Maritime Warfare and the Baltic Sea Region, Kopenhaga: Uniwersytet Kopenhaski.
 20. Oczko B. (red.). 1996. Sztuka wojny, wydanie III, Gliwice: Helion.
 21. Przyszłość Morza Bałtyckiego -tendencje rozwojowe.Program WWF na rzecz ochrony Ekoregionu Bałtyckiego, https://www.wwf.pl/sites/default/files/2017-07/Przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87%20Morza%20Ba%C5%82tyckiego-tenden-cje%20rozwojowe_0.pdf.
 22. Rokiciński K., 2007. "Geograficzna i hydrometeorologiczna charakterystyka Morza Bałtyckiego jako obszaru prowadzenia działań asymetrycznych". Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej. Rok XLVIII NR 1(168): 65-82.
 23. Słownik terminów i definicji NATO AAP-06.
 24. Edition 2021, Brussels: NATO Standardization Office.
 25. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. 2020, https://www.bbn.gov.pl/ftp/dokumenty/Strategia_Bezpieczenstwa_Narodo-wego_RP_2020.pdf
 26. Strategiczna koncepcja bezpieczeństwa morskiego Rzeczypospolitej Polskiej. 2017. Warszawa -Gdynia: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
 27. Szubrycht T., 2006. "Współczesne aspekty bezpieczeństwa państwa". Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, nr 4 (167): 87-98.
 28. Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej [Dz. U. z 1991r.Nr 32 poz. 131].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.34739/dsd.2022.02.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu