BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Haraf Martyna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Nielegalne migracje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2019-2022
Illegal Migration on the Territory of the Republic of Poland in 2019-2022
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2022, nr 2, s. 69-84, tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Migracja nielegalna, Bezpieczeństwo, Granice państwa, Kryzys migracyjny
Illegal migration, Security, State boundaries, Migrant crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule ukazano ramy definicyjne, podział i charakterystykę zjawiska migracji. Przeanalizowano regulacje prawne dotyczące statusu migranta, statusu uchodźcy oraz przeanalizowano regulacje prawne dotyczące nielegalnego przekroczenia granicy państwowej, a także statusu migranta i uchodźcy. Przybliżono zakres i zasięg nielegalnej migracji występującej w ostatnich latach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Celem artykułu jest odpowiedź na pytania: jak wygląda ochrona i obrona granic na poziomie krajowym Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie kryzysu migracyjnego i nielegalnej migracji? Czy w perspektywie minionych lat liczba nielegalnych migrantów, przybywających na tereny Rzeczypospolitej Polskiej, uległa zmianie? Czy istnieją realne uzasadnienia przybywania migrantów na teren Rzeczypospolitej Polskiej? Hipoteza badawcza została ujęta w następujący sposób: system ochrony i obrony granic Rzeczypospolitej Polskiej przed nielegalną migracją funkcjonuje na poziomie dobrym (duża liczba ujawnień), lecz nie jest w pełni wystarczający w perspektywie aktualnie występujących zagrożeń. Metodę badawczą zastosowano do badań, których wyniki opisano w artykule: metoda syntezy i analizy -w tym analizy literatury oraz dostępnych statystyk Straży Granicznej.(abstrakt oryginalny)

The article shows the definitional framework, division,and characteristics of the migration phenomenon. It analyses the legal regulations concerning the status of a migrant, the status of a refugee,as well as the recognition of crossing the state border in violation of the law. The article discusses in detail the scope and range of illegal migration that has occurredin recent years on the territory of the Republic of Poland. The aim of the article is to answer the following questions: What is the border protection and defence at the national level of the Republic of Poland in the context of the migration crisis and illegal migration? Has the number of illegal migrants arriving on the territory of the Republic of Poland changed in the perspective of the past years? Are there real justifications for the arrival of migrants on the territory of the Republic of Poland? The research hypothesis was formulated as follows: the system of protection and defence of the borders of the Republic of Poland against illegalmigration functions at a good level (a large number of disclosures), but is not fully sufficient in the perspective of the currently occurring threats. The research method used in the article is the method of synthesis and analysis -Including analysis ofliterature and available statistics of the Border Guard.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartz B., 1997. Idea wielokulturowego wychowania w nowoczesnych społeczeństwach. Duisburg-Radom: Wydawnictwo ITE.
 2. Chojan A., Olszewski P., 2018. Kryzys migracyjny jako problem globalny. Konsekwencje dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. "Roczniki Nauk Społecznych" 10(46), zeszyt 1: 93-106.
 3. Górny A., Kaczmarczyk P., 2003. Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych, Warszawa: Instytut Studiów Społecznych UW.
 4. Kubiak H., Slany K. 2002. Migracje.W:Encyklopedia socjologii, 239-263. Oficyna Naukowa.
 5. Kaczmarczyk T., 2015. Migracja-charakterystyka zjawiska. "Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy" 16(3): 7-15.
 6. Kitler W., 2010. Bezpieczeństwo narodowe. Podstawowe kategorie, dylematy pojęciowe i próba systematyzacji. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej.
 7. Konwencja dotycząca statusu uchodźców, sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 1951 r. Dz.U. 1991 nr 119 poz. 515.
 8. Lisiecki M., 1993. Obrona i ochrona granicy państwowej Polski jako element bezpieczeństwa państwa. Warszawa: Wydawnictwo PISM.
 9. Maciejewska M., Piffer A., 2016. Rola Straży Granicznej w zakresie zwalczania mię-dzynarodowego terroryzmu i przestępczości zorganizowanej. "Zeszyty Naukowe Ruchu Studenckiego" 2: 19-28.
 10. Maksimczuk A., Sidorowicz L., 2007. Ochrona granic i obsługa ruchu granicznego. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.
 11. Mróz B. 2016. System ochrony granicy państwowej wobec współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa. "Journal of Modern Sience" 2(29): 307-320.
 12. Mróz B., 2017. Wpływ zagrożeń migracyjnych na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. "Journal of Modern Science" 2(33): 285-304.
 13. Pawłowski J., 2017. Podstawy bezpieczeństwa narodowego (państwa). Warszawa: Wydawnictwo ASzWoj.
 14. Sakowicz A., 2006. Nielegalna imigracja na obszarze Unii Europejskiej a prawo karne. W : Zwalczanie przestępczości w Unii Europejskiej. Współpraca sądowa i policyjna wsprawach karnych, 183-201. Wydawnictwo Lexis Nexis.
 15. Straż Graniczna. Informacja statystyczna, https://www.strazgraniczna.pl/pl/granica/statystyki-sg/2206, Statystyki-SG.html.
 16. Sójka W., Gąsiorek K., 2021. Ochrona, obrona i bezpieczeństwo granicy państwowej w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny. "Wiedza Obronna" 277(4): 64-97.
 17. Suduł R., 2012-2013. Definicje i uwarunkowania nielegalnej migracji. "Roczniki wydziału Nauk prawnych i Ekonomicznych KUL" Tom VIII-IX, zeszyt 1: 373-394.
 18. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej -stan prawny na dzień 1 stycznia 2023 r. (Dz.U.z 2022r.1138 t.j.).
 19. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej -stan prawny na dzień 19 maja 2022 r. (Dz.U. 1061).
 20. Wawrzusiszyn A., 2012. Wybrane problemy transgranicznego bezpieczeństwa Polski, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 21. Wilk P. 2016. Nielegalna migracja i jej rodzaje na przykładzie przejścia granicznego Warszawa-Okęcie w latach 2009-2014. "Studia Bezpieczeństwa Narodowego" 2(10): 177-208.
 22. Woźniak R. B., 1999. Socjologiczne implikacje migracji cudzoziemców w Polsce. Studium pogranicza polsko-niemieckiego. Szczecin: Rozprawy i Studia.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.34739/dsd.2022.02.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu