BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szkurłat Izabela (Akademia Pomorska w Słupsku), Żebrowski Andrzej (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
Aktywność informacyjna uczestników stosunków międzynarodowych zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa. Wybrane aspekty
Information Activity of Actors of International Relations as a Threat to State Security. Selected Aspects
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2022, nr 2, s. 100-118, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo publiczne, Informacja, Stosunki międzynarodowe
Public security, Information, International relations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Państwa zawsze uczestniczyły w kooperacji negatywnej zarówno o charakterze militarnym, jak i pozamilitarnym. Była ona i jest wspierana przez operacje informacyjne, prowadzone w ramach trwającego globalnego konfliktu informacyjnego. Jej uczestnicy angażują się w prowadzenie agresji informacyjnej kierując się różnymi motywami. Ta agresja jest obecna w osobowej i technicznej przestrzeni informacyjnej, co pozwala, przy trwającym postępie naukowo-technicznym i technologicznym, adaptować dla tego rodzaju działalności techniki teleinformatyczne, komunikacyjne i cyberprzestrzeń. Agresja informacyjna ukierunkowana jest na człowieka i walkę o jego duszę przy realizacji partykularnych interesów przez aktywność podmiotów uczestniczących. Zmieniającemu się otoczeniu państw towarzyszą zintensyfikowane operacje informacyjne, gdzie występują elementy właściwe dla agresji informacyjnej. Dostęp do informacji w czasie niemal rzeczywistym, a także bombardowanie społeczeństw ogromną ilością informacji przy jednoczesnym braku czasu na ich weryfikację, ułatwia prowadzenie agresji informacyjnej. Należy mieć świadomość tego, że zjawiska, zdarzenia i procesy występujące w globalnej przestrzeni bezpieczeństwa będą nadal poddawane ocenie przez podmioty państwowe i pozapaństwowe, gdzie każdy z nich będzie dążył do zajęcia znaczącej pozycji w procesie kształtowania środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku. Chodzi nie tylko o teraźniejszość, ale i o przyszłość, gdzie agresja informacyjna będzie zaznaczała coraz większą obecność w globalnej przestrzeni informacyjnej.(abstrakt oryginalny)

States have always participated in negative cooperation of both a military and non-military nature. It has been and continues to be supported by information operations conducted as part of ongoing global information conflict. Its participants engage in the conduct of information aggression with different motives. This aggression is present in the personal and technical information space, which, with ongoing scientific, technical and technological advances, allows for the adoption of ICT, communication and cyberspace techniques for this type of activity. Information aggression is oriented towards the human being and the struggle for his or her soul in the pursuit of particular interests through the activities of the actors involved. The changing environment of states is accompanied by intensified information operations, where the elements inherent in information aggression are present. The access to information in almost real time, as well as the bombardment of societies with a huge amount of information, while lacking time to verify it, facilitates the conduct of information aggression. It is important to be aware that the phenomena, events and processes occurring in the global security space, will continue to be assessed by state and non-state actors, where each will seek to occupy a prominent position in shaping the copperbeard security environment in the 21st century. This is not only about the present, but also about the future, where information aggression will mark an increasing presence in the global information space.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamski Jacek., 2007. Nowe technologie w służbie terrorystów. Warszawa: Wydawnictwo TRIO.
 2. Barczak Andrzej, Sydoruk Tadeusz. 2002. Bezpieczeństwo systemów informatycznych. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 3. Chudy Wojciech. 2004.Kłamcy profesjonalni? Praca dyplomaty i szpiega w ujęciu etyki. Tychy: Wydawnictwo Maternus Media.
 4. Denning Dorothy E. 2002. Wojna informacyjna i bezpieczeństwo informacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
 5. Dobrosielski Marian. 2003."Europejsko -amerykańskie kontrowersje".Dziś 5.
 6. Flakiewicz Wiesław. 2002. Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 7. Gawliczek Piotr, Pawłowski Jacek. 2003. Zagrożenia asymetryczne. Warszawa: AON.
 8. Głębocki B. 2002. "Terroryści wzmocnili Amerykę".Przegląd 36.
 9. Hahne Peter. 1997.Siła manipulacji. Warszawa: Oficyna Wydawnicza "Vocatio".
 10. Janczak Józef. 2001. Zakłócanie informacyjne. Warszawa:AON.
 11. Kubiak K. 2003."Jednobiegunowe ryzyko".RAPORT.7.
 12. Kwećka Roman. 2001.Informacja w walce zbrojnej. Warszawa: AON.
 13. Maliszewski Wojciech. 1999. "Zadania działań psychologicznych". Myśl Wojskowa 5.
 14. Michalski Z.C.1999. "Dostosowanie regulacji prawno-organizacyjnych w ochronie tajemnicy państwowej i wojskowej do standardów NATO". Zeszyt Problemowy Towarzystwo Wiedzy Obronnej 3.
 15. Narski Zygmunt. 2004. O dyktaturze kapitału globalnego. Toruń: Wydawnictwo SUSPENS.
 16. Nowacki Gabriel. 2002.Rozpoznanie satelitarne USA i Federacji Rosyjskiej. Warszawa: AON.
 17. Penc Józef. 1998.Zarządzanie dla przyszłości. Twórcze kierowanie firmą. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 18. Podkowski Andrzej. 1992. Działania psychologiczno-propagandowe w walce zbrojnej (historia i teraźniejszość). Warszawa: AON.
 19. Szpyra Ryszard. 2003. Militarne operacje informacyjnej. Warszawa: AON.
 20. Volkoff Vladimir. 1999. Psychotechnika, dezinformacja -oręż wojny. Komorów: Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski.
 21. Walters Stan B. 2003. Kłamstwo. Cała prawda o ..., Jak wykryć kłamstwo i nie dać się oszukać. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 22. Wrzosek Marek. 2002. Potrzeby informacyjne wsparcia procesu decyzyjnego w działaniach wojsk lądowych. W Informacja w walce zbrojnej, AON.
 23. Żebrowski Andrzej. 2005. Ewolucja polskich służb specjalnych. Wybrane obszary walki informacyjnej. (Wywiad i kontrwywiad w latach 1989-2003). Kraków: Wydawnictwo ABRYS.
 24. Żebrowski Andrzej. 2006. Walka informacyjna w asymetrycznym środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego. Kraków: Wydawnictwo Sztafeta.
 25. Żebrowski Andrzej. 2012.Zarządzanie kryzysowe elementem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 26. Żebrowski Andrzej. 2018. Globalna przestrzeń zagrożeń. Wybrane aspekty. Kraków: Wydawnictwo Sztafeta.
 27. Żmigrodzki Radosław. 2017. Pojęcie informacji. W Informacja jednym z elementów bezpieczeństwa państwa. Wybrane aspekty, Wydawnictwo Sztafeta.
 28. Żmigrodzki Radosław. 2017.Znaczenie informacji dla bezpieczeństwa państwa, W Informacja jednym z elementów bezpieczeństwa państwa. Wybrane aspekty, Wydawnictwo Sztafeta
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.34739/dsd.2022.02.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu