BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kolman Piotr (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie)
Tytuł
Systemy ratownictwa górskiego w Polsce
The Mountain Rescue System in Poland
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2022, nr 2, s. 162-175, tab., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Ratownictwo górskie, Bezpieczeństwo
Mountain rescue, Security
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ratownictwo górskie stanowi złożoną działalność człowieka, która to w Polsce znalazła swoje odzwierciedlenie w regulacjach prawnych oraz przybrała formę organizacyjną dedykowanego systemu ochronnego -został on umiejscowiony przy tym w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego i stanowi jego integralną część. W artykule zawarto wyniki badań naukowych przeprowadzonych pod kątem potrzeby sporządzenia charakterystyki systemu ratownictwa w górach. Wobec zidentyfikowania zróżnicowanych właściwych rozwiązań organizacyjnych funkcjonujących w wielu państwach świata posłużono się przykładem Polski z jednoczesnym wskazaniem potrzeby przeprowadzenia stosownego studium komparatystycznego jako kolejnego etapu procesu poznania systemów ratownictwa górskiego. Konieczne jest bowiem stałe doskonalenie zarówno omawianego,jak i wszystkich systemów ochronnych składających się na bezpieczeństwo narodowe -celem nie tylko zwiększania skuteczności realizacji powierzanych im zadań, ale i optymalizacji względem innych kluczowych kryteriów ocenowych.(abstrakt oryginalny)

Mountain rescue is a complex human activity thatin Poland has found its reflection in legal regulations and took the organizational form of a dedicated protection system -it has been located in the internal security system and is its integral part. The article contains the results of scientific research carried out in terms of the need to prepare the characteristics of the rescue system in the mountains. Toidentify variousappropriate organizational solutions that arefunctioning in many countries around the world, theexample of Poland was used,indicating the need to conduct an appropriate comparative study as the next stage of the cognitive process of mountain rescue systems. It is necessary to constantly improve both the discussed and all protective systems that contribute to national security,not only to increase the effectiveness of the realization of the tasks entrusted to them, but also to optimize in relation to other key assessment criteria.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Grochowski B., Studzieniecki T., 2021. "Bezpieczeństwo jako determinanta rozwoju turystyki górskiej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Tatr". Studia Periegetica 33: 107-123.
 2. Informacja o wynikach kontroli pt. "Zapewnienie bezpieczeństwa turystyki i rekreacji w górach". 2014. Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli.
 3. Mazur J., Michalczyk Tadeusz. 2017. "Rola GOPR w systemie grup dyspozycyjnych w procesie zapobiegania zagrożeniom w regionach transgranicznych". Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne 53: 95-115.
 4. Mrozowicz K., Halemba P., 2012. Ratownictwo górskie. Psychologiczne i organizacyjne aspekty zarządzania bezpieczeństwem w górach. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.
 5. Mrozowicz K., 2007. "Zarządzanie bezpieczeństwem w systemie ratownictwa górskiego". Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 10: 67-90.
 6. Mrozowicz K. 2013. Czynnik ludzki w górskim pogotowiu ratunkowym. Analiza osobowościowych uwarunkowań i zachowań organizacyjnych ratowników górskich. Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks.Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.
 7. Porozumienie między Komendantem Głównym Policji i Zarządem Głównym Górskiego Ochotni-czego Pogotowia Ratunkowego z 5 lutego 2008 r. w sprawie współdziałania Policji z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym (Dz.Urz. KGP z 2008 r. Nr 3, poz. 28).
 8. Porozumienie nr 72 Komendanta Głównego Straży Granicznej i Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z 7 lipca 2014 r w sprawie współdziałania Straży Granicznej i Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego(ze zm. aneksem nr 1/23 z 26 września 2016 r.).
 9. Porozumienie nr 76 Komendanta Głównego Straży Granicznej i Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z 26 sierpnia 2014 r. w sprawie współdziałania Straży Granicznej i Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego(ze zm. aneksem nr 1/25 z 7 października 2016 r.).
 10. Porozumienie pomiędzy Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej a Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym z 12 stycznia 1994 r.
 11. Porozumienie w sprawie określenia zasad współdziałania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym zawarte 12 marca 2004 r. w Warszawie między Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej a Prezesem Zarządu Głównego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
 12. Porozumienie w sprawie określenia zasad współdziałania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym zawarte 12 października 2000r. w Warszawie między Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej a Prezesem Zarządu Głównego Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
 13. Porozumienie zawarte 10 lutego 2022 r. w Zakopanem pomiędzy Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym a Służbą Ochrony Państwa w sprawie współdziałania podczas działań w terenach górskich.
 14. Porozumienie zawarte 10 lutego 2022 r. w Zakopanem pomiędzy Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym a Służbą Ochrony Państwa w sprawie współdziałania podczas działań w terenach górskich.
 15. Porozumienie zawarte 12 października 2017 r. w Zakopanem pomiędzy Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym i Transportowym Dozorem Technicznym dotyczące poprawy bezpieczeństwa pasażerów kolei linowych.
 16. Porozumienie zawarte 4 stycznia 2022 r. w Warszawie pomiędzy Dyrektorem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego a Prezesem Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
 17. Porozumienie zawarte 6 sierpnia 2003 r. w Zakopanem pomiędzy Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe a Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.
 18. Protokół z kontroli z dnia 8 czerwca 2018 r.o znaku sprawy DOLiZK-NRGW-5503-54-11/2017.
 19. Raport wspólny Najwyższej Izby Kontroli i Najwyższego Urzędu Kontroli Republiki Słowackiej "Zapewnienie warunków bezpieczeństwa turystyki i rekreacji w górach". 2014. [b.m.]: Najwyższa Izba Kontroli/Najwyższy Urząd Kontroli Republiki Słowackiej.
 20. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2013. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 21. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2015. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 22. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2017. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 23. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 24. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 25. Szynowski Ryszard (red.). 2022. Ratownictwo górskie. Edukacja transgraniczna ratowników górskich w Polsce i w Słowacji. Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.
 26. Ustawa zdnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich(Dz.U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1241 z późn. zm.).
 27. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych(Dz.U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1240 z późn. zm.).
 28. Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli(Dz.U. z 1995 r. Nr 13, poz. 59zpóźn. zm.).
 29. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.).
 30. Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli nr KBP.410.005.05.2016 z 19 grudnia 2016 r.
 31. Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli nr LKR-4101-11-02/2013 z 2 października 2013 r.
 32. Ziobro Jan. 2020. "Ratownictwo transgraniczne jako forma współpracy i integracji międzynarodowej oraz środek w procesie zapewniania bezpieczeństwa powszechnego -wybrane aspekty, problemy i uwarunkowania organizacji transgranicznych działań ratowniczych". Zeszyty Naukowe SGSP73: 165-192.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.34739/dsd.2022.02.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu