BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciekanowski Zbigniew (Bialska Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Nowicka Julia (Akademia Sztuki Wojennej), Żurawski Sławomir (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu)
Tytuł
Frontex w systemie zarządzania bezpieczeństwem granic Unii Europejskiej
Frontex in the Border Security Management System of the European Union
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2022, nr 2, s. 176-186, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo, Granice państwa, Migracja, Agencje UE
Security, State boundaries, Migration, EU Agencies
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Głównym celem niniejszego artykułu jest charakterystyka agencji UE, którą jest Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), a także przedstawienie jej roli w systemie zarządzania granicami zewnętrznymi UE. W pierwszej części autorzy przedstawiają podstawowe informacje dotyczące polityki azylowej i migracyjnej UE. Następnie opisują system zarządzania granicami zewnętrznymi UE oraz wskazują na rolę Frontexu w tym systemie, charakteryzując jego instrumenty, tj. EUROSUR, ETIAS i FADO. W głównej części autorzy skupiają się na strukturze i zadaniach tej agencji. W podsumowaniu zwracają uwagę na zmiany globalizacyjne, kulturowe, gospodarcze i militarne, które niosą ze sobą poważne zagrożenia, powodując zachwianie stabilnej egzystencji obywateli Unii Europejskiej. Artykuł dowodzi także, iż agencja Frontex znacznie przyczynia się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Główny problem badawczy został wyrażony pytaniem: Jaki wpływ na bezpieczeństwo granic Unii Europejskiej ma działalność Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej? Przyjęto następującą hipotezę: Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej poprzez swoje działania zwiększa poziom bezpieczeństwa granic Unii Europejskiej. Dopełnieniem głównego problemu badawczego są następujące problemy szczegółowe: Na czym polega polityka azylowa i migracyjna UE? Jakie zadania wykonuje Frontex w celu zwiększenia bezpieczeństwa granic? Oraz: Jakimi posługuje się narzędziami w systemie zarządzania granicami? Weryfikacja hipotezy oraz uzyskanie odpowiedzi na powyższe pytania wymagały zastosowania metod jakościowych, w tym: dokonania krytycznej analizy aktów prawnych, dokumentów strategicznych i wybranych pozycji literatury przedmiotu. Uwzględniono także dotychczasową wiedzę autorów w zakresie tej problematyki.(abstrakt oryginalny)

The main purpose of this article is to describe the EU Agency, which is the European Border and Coast Guard Agency (Frontex), as well as to present the role it plays in the EU's external border management system. In the first part of the article,the authors present basic information on the asylum and migration policy of the EU. Then they describe the EU's external border management system and indicate the role of Frontex in this system, characterizing the Agency's instruments, i.e. EUROSUR, ETIAS, and FADO The main part of the article focuses on the structure and tasks of Frontex. In summary, they draw attention to globalization, cultural, economic, and military changes, which bring with them serious threats and disturb the stable existence of citizens of the European Union. The article also shows that the Frontex Agency significantly increases the level of security of the European Union. The main research problem was expressed by the following question: What impact does the activity of the European Border and Coast Guard Agency have on the security of the European Union's borders? The following hypothesis was adopted: the Border and Coast Guard Agency, through its activities, increases the level of security of the borders of the European Union. Complementary,to solve the main research problem, the following specific problems are: What is the EU's asylum and migration policy? What tasks does Frontex perform to enhance border security? and what tools does it use to enhancethe border management system? Verification of the above hypothesis andobtaining ofanswers to the above questions required the use of qualitative methods, including critical analysis of legal acts, policy documents, and selected items of literature on the subject. The authors'previous knowledge of the issue was also taken into account.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich.
 2. Frontex. Informacjeogólne, https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institu-tions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/frontex_pl.
 3. Frontex. Who we are, https://frontex.europa.eu/about-frontex/who-we-are/structure/.
 4. Global Approach to Migration and Mobility (GAMM), https://home-affairs.ec.eu-ropa.eu/pages/glossary/global-approach-migration-and-mobility-gamm_en.
 5. Konwencja wykonawcza z dnia 19 czerwca 1990 r. do układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, (Dz.U. L 239 z 22.9.2000).
 6. Laitinen Ilkka. 2010. Funkcje i zadania Agencji Frontex. W W. Bednaruk, M. Bielecki, G.Kowalski (red.), Polska w strefie Schengen: konsekwencje dla stosunków społecznych i gospodarczych Polski i państw ościennych. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 7. Łopuchow Barbara. 2021. Uchodźcy na granicy państwa -prawo do ubiegania się o ochronę międzynarodową, https://www.lex.pl/uchodzcy-a-ochrona-miedzynarodowa,18095.html.
 8. Maksimczuk Aleksander, Sidorowicz Leszek. 2008. Graniczna obsługa ruchu osobowego itowarowego w Unii Europejskiej (wybrane aspekty). Warszawa: Zakład Wydawniczy DrukTur.
 9. Moraczewska Anna. 2015. Instytucjonalizacja zarządzanie ryzykiem na granicach zewnętrznych państw członkowskich Unii Europejskiej. W Agencja Frontex w strefie Schengen. 10 lat doświadczeń, s. 55-67.Lublin: Wydawnictwo KUL.
 10. Pachocka Marta, Misiuna Jan. 2015. Migracje międzynarodowe -dylematy definicyjne i poznawcze. Przykłady z Unii Europejskiej i ze Stanów Zjednoczonych. W Współczesny Matrix? Fikcja w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym, s. 293-312. Oficyna Wydawnicza SGH.
 11. Polityka azylowa i migracyjna,https://www.gov.pl/web/mswia/polityka-azylowa-i-migracyjna.
 12. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen).
 13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1240 z dnia 12 września 2018 r. ustanawiające europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS).
 14. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1052/2013 z dnia 22 października 2013 r. ustanawiające europejski system nadzorowania granic (EUROSUR).
 15. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 656/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiające zasady ochrony zewnętrznych granic morskich w kontekście współpracy operacyjnej koordynowanej przez Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych państw członkowskich Unii Europejskiej.
 16. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/1624 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej.
 17. Surdej Aleksander. 2004. "Rola wyspecjalizowanych agencji w funkcjonowaniu Unii Europejskiej: stan obecny i kierunki rozwoju". Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 654: 87-102.
 18. Szachoń-Pszenny Anna, Wantuch Natalia. 2015. Celowość budowy i charakter prawny EUROSUR-u. W: Agencja Frontex w strefie Schegen. 10 lat doświadczeń, s. 69-92. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 19. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,(Dz.Urz. UE 2016 C 202).
 20. Woźniak Robert B. 1999. Socjologiczne implikacje migracji cudzoziemców w Polsce. Studium pogranicza polsko-niemieckiego. Szczecin: Wydawnictwo Nauk Uniwersytetu Szczecińskiego.
 21. Zdanowicz Mieczysław, Doliwa-Klepacka Anna. 2016. Kierunki zmian w obszarze zintegrowanego zarządzania zewnętrznymi granicami Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.34739/dsd.2022.02.12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu