BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Moczuk Eugeniusz (Rzeszow University of Technology, Poland)
Tytuł
Dysfunctional and Socio-Pathological Phenomena in Police Forces: a Heuristic Approach
Źródło
Humanities and Social Sciences, 2023, vol. 30, nr 1, s. 77-90, bibliogr. 77 poz.
Słowa kluczowe
Policja, Zachowania społeczne, Patologie społeczne, Alkoholizm, Narkomania, Przemoc
Police, Social behaviour, Social pathologies, Alcoholism, Drug addiction, Abuse
Uwagi
summ.
Abstrakt
Police forces, as a social institution, are not free of various types of socially disadvantageous behavior and phenomena. Such occurrences entail dysfunctional and socio- -pathological phenomena; that is, phenomena that violate universally accepted norms, values, principles, and rules. Such instances must be intentional; that is, conscious and purposeful, not accidental or non-culpable. They must also be repetitive; that is, occurring more than once. The subject of this study is selected dysfunctional behaviors and occurrences of social pathology among individuals in the police environment; their essence involves individual "suffering" that exhibits specific phases and leads directly to the destruction of personality. The study discusses such issues as suicide, alcohol problems, drug addiction, and domestic violence. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acevedo, A. (2012). Officers in Texas Lose Their Peace Officer's License For a DUI Offense. "A Newsletter of the Police Executive Research Forum", Vol. 26, No. 5.
 2. Ballenger, J.F., Best, S.R., Metzler, T.J., Wasserman, D.A., Mohr, D.C., Liberman, A., Delucchi, K., Weiss, D.S., Fagan, J.A., Waldrop, A.E., Marmar, C.R. (2010). Patterns and Predictors of Alcohol Use in Male and Female Urban Police Officers. "American Journal on Addiction", Vol. 20, No. 1.
 3. Baranowska, M., Wiciak, I. (2007). Samobójstwa jako przejaw patologii społecznej. "Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji", nr 4.
 4. Benton, S.A. (2009). Understanding the High-Functioning Alcoholic. Professional Views and Personal Insights. Westport-London: Preager Publishers.
 5. Carter, D.L. (1990). Drug-Related Corruption of Police Officers. A Contemporary Typology. "Journal of Criminal Justice", Vol. 18, No. 2.
 6. Chae, M.H., Boyle, D.J. (2013). Police Suicie. Prevalence, Risk, and Protective Factors, Policing. "An International Journal of Police Strategies & Management", Vol. 36, No. 1.
 7. Cheema, R. (2016). Black and Blue Bloods. Protecting Police Officer Families from Domestic Violence. "Family Court Review", Vol. 54, No. 3.
 8. Chojnacka, M. (2013). Mundur nie chroni przed przemocą. "Niebieska Linia", nr 1(84).
 9. Chylak, S., Głowik, P., Sawicki, M. (2019). Scoping review w procesie tworzenia programu polityki zdrowotnej. Warszawa: Wydawca Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
 10. Coombs, R.H. (1997). Drug-Impaired Professionals. How Physicians, Dentists, Pharmacists, Nurses, Attorneys and Airline Pilots Get into and out of Addiction. Harvard University Press.
 11. Costa, S.H.N., Yonamine, M., Ramos, A.L.M., Oliveira, F.G.F., Rodrigues, C.R., da Cunha, L.C. (2015). Prevalence of Psychotropic Drug Use in Military Police Units. "Ciencia & Saude Coletiva", Vol. 20, No. 6.
 12. Czebotar, Ł., Gądzik, Z., Łyżwa, A., Michałek, A., Świerczewska-Gąsiorowska, A., Tokarski, M. (2015). Ustawa o Policji. Komentarz praktyczny. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 13. Ćwiklicki, M. (2020). Metodyka przeglądu zakresu literatury (scoping review) [w:] Sopińska A., Modliński, A., red., Współczesne zarządzanie - koncepcje i wyzwania. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 14. Davey, J.D., Obst, P.L., Sheehan, M.C. (2001). It goes with the Job. Officers Insights into the Impact of Stress and Culture on Alcohol Consumption within the Policing Occupation. "Drugs - Education - Prevention and Policy", Vol. 8, No. 2.
 15. Donohue, J. (2012). We Have Begun Testing for Steroids. "A Newsletter of the Police Executive Research Forum", Vol. 26, No. 5.
 16. Dudek, Z. (2020). Przestępczość funkcjonariuszy policji. Studium socjologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 17. Durkheim, E. (2011). Samobójstwo. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 18. Działoszyński, M., Szymborski, R., Wójcik, J. (2007). Korupcja i inne zjawiska przestępcze w polskiej policji z perspektywy funkcjonowania Biura Spraw Wewnętrznych [w:] Szymaniak, A., Ciepiela, W., red., Policja w Polsce. Stan obecny i perspektywy. Vol. I. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 19. Florkowski, A., Flinik-Jankowska, M., Gmitrowicz, A., Gądek, I., Krajewska, K., Zboralski, K. (2015). Psychopatologiczne uwarunkowania samobójstw żołnierzy. Rocznik Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego i Uczelni Łazarskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, Vol. VII.
 20. Florkowski, A., Gądek, I., Łacisz, J., Zboralski, K. (2015). Aspekty psychospołeczne samobójstw żołnierzy, t. VII. Rocznik Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego i Uczelni Łazarskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 21. Flynn, E. (2012). We Know that Policing is a High-Stress Job, So We Need to Address Alcoholism, Subject to Debate. "A Newsletter of the Police Executive Research Forum", Vol. 26, No. 5.
 22. Gorta, A. (2009). Illegal Drug Use by Police Officers. Using Research and Investigations to Inform Prevention Strategies, "International Journal of Police Science & Managment" 2009, Vol. 11, No. 1.
 23. Gwynne, P. (1988). Who Used Drugs. Encyclopedia of Psychoactive Drugs. New York: Chelsea House Publishers.
 24. Hesketh, I., Tehrani, N. (2018). Responding to Trauma in Policing. A Practical Guide. College of Policing Limited. London.
 25. Hołyst, B. (1999). Na granicy życia i śmierci. Warszawa: Agencja Wydawnicza "Cindrella Books".
 26. Hołyst, B. (2002). Suicydologia. Warszawa: PWN.
 27. Hołyst, B. (2011). Suicydologia. Warszawa: LexisNexis.
 28. Hołyst, B. (2013). Policja na świecie. Warszawa: LexisNexis.
 29. Jablonski, K. (2012). We Need to Teach Officers To Recognize Signs of Alcohol Abuse in Colleagues. "A Newsletter of the Police Executive Research Forum", Vol. 26, No. 5.
 30. Johnson, L.B., Todd, M., Subramanian, G. (2005). Violence in Police Families. Work-Family Spillover. "Journal of Family Violence", Vol. 20, No. 3.
 31. Kelly, C., Dale, E. (2011). Ethical perspectives on suicides and suicide prevention. "Advances in Psychiatric Treatment", Vol. 17, No. 3.
 32. Kohan, A., O'Connor, B.P. (2002). Police Officer Job Satisfaction in Relation to Mood, Well-being, and Alcohol Consumption. "The Journal of Psychology", Vol. 136, No. 3.
 33. Kojder, A. (2016). Podstawy socjologii prawa. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 34. Kwaśniewski, J. (1970). Negatywne zjawiska społeczne. "Kultura i Społeczeństwo", nr 4.
 35. Letkiewicz, A., Majer, P. (2010). Zarys dziejów polskiej policji. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji.
 36. Lindsay, L., Shelley, K. (2009). Social and Stress-related Influences of Police Officers Alcohol Consumption. "Journal of Police and Criminal Psychology", Vol. 24, No. 2.
 37. Lipowska-Teutsch, A. (1993). Rodzina a przemoc. Warszawa: PARPA.
 38. Lumb, R.C., Breazeale, R. (2002). Police Officer Attitudes and Community Policing Implementation. Developing Strategies for Durable Organizational Change. "Policing and Society", Vol. 13, No. 1.
 39. Maciejewski, J. (2014). Grupy dyspozycyjne. Analiza socjologiczna. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 40. Maj, S. (2008). Postępowanie dyscyplinarne w służbach mundurowych. Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2008.
 41. Mazur, Z., Orłowska A. (2018). Jak zaplanować i przeprowadzić systematyczny przegląd literatury. "Polskie Forum Psychologiczne", t. 23, nr 2.
 42. Merton, R. (1968). Social theory and social structure. New York: The Free Press.
 43. Misiuk, A. (2008). Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 44. Misiuk, A (2008a). Historia policji w Polsce. Od X wieku do współczesności. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 45. Mocarska, D. (2013). Przestępne nadużycie władzy przez funkcjonariuszy policji w ujęciu prawno karnym i kryminologicznym. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji.
 46. Moczuk, E. (2006). Czy możliwa jest socjologia policji? "Przegląd Policyjny", nr 1.
 47. Moczuk, E. (2013). Policja. Socjologiczne studium funkcjonowania instytucji, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 48. Moczuk, E. (2013a). Instytucjonalizacja subdyscypliny socjologicznej. Studium instytucjonalizacji socjologii bezpieczeństwa [w:] Motyka, K., Stec, R., red., Socjologia administracji in statu nascendi. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 49. Moczuk, E. (2015). Możliwości przeciwdziałania korupcji w Policji. Ujęcie socjologiczne [w:] Szreniawska, M., red., Administracja opiekuńcza. Lublin: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji.
 50. Moczuk, E., Jedynak, B. (2018). Profilaktyka zachowań suicydalnych. Ujęcie socjologiczno-pedagogiczne [w:] Ostasz, G., Moczuk, E., Jedynak, J., red., Bezpieczeństwo młodzieży szkolnej w aspekcie zachowań suicydalnych. Wychowanie. Edukacja. Profilaktyka. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
 51. Murtagh, C. (2010). Police Stress and Alcohol Abuse. Massachusetts: Brandeis University.
 52. Naja-Pasek, E. (2013). Agresor w mundurze. "Niebieska Linia", No. 3(86).
 53. Neidig, P.H., Russell, H.E., Seng A.F. (1992). Interspousal Aggression in Law Enforcement Families. A Preliminary Investigation. "Police Studies", Vol. 15, No. 1.
 54. Nowak, A., Wysocka, E. (2001). Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie. Elementy patologii społecznej i kryminologii, Katowice: Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2001.
 55. Od Straży Obywatelskich do Policji. Służby porządkowe na ziemiach polskich w XX wieku (2007). Łaszewski, R., Sprengel, B., red., Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno- -Ekonomiczna we Włocławku.
 56. Opaliński, B., Rogalski, M., Szustakiewicz, P. (2015). Ustawa o Policji. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.
 57. Orłowska, A., Mazur, Z., Raguna, M. (2017). Systematyczny przegląd literatury: Na czym polega i czym różni się od innych przeglądów. "Ogrody Nauk i Sztuk", nr 7.
 58. Ostasz, G., Moczuk, E. (2018). Pomiędzy obroną honoru a strachem i poczuciem winy. Samobójstwa wojskowych i konspiratorów na wybranych przykładach [w:] Ostasz, G., Moczuk, E., Jedynak, J., red., Bezpieczeństwo młodzieży szkolnej w aspekcie zachowań suicydalnych. Wychowanie. Edukacja. Profilaktyka. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
 59. Pendergrass, V.E., Ostrove, N.M. (1986). Correlates of alcohol use by police personel [In:] Reese, J.T., Goldstein H.A., eds., Psychological Services for Law Enforcement, Federal Bureau of Investigation. Washington.
 60. Pieniążek, A., Stefaniuk, M. (2014). Socjologia prawa. Zarys wykładu. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 61. Pieprzny, S. (2007). Policja. Organizacja i funkcjonowanie. Kraków: Zakamycze.
 62. Pietruszka-Pandey, M. (2013). Przemoc w rodzinach służb mundurowych - sytuacja w Polsce i na świecie. "Niebieska Linia", No. 1(84).
 63. Piotrowicz, D. (2006). Samobójstwo Policjanta. "Stołeczny Magazyn Policyjny", No. 6.
 64. Prawo policyjne (2014). red. M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, K. Orzeszyna. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 65. Ramsey, C. (2012). Steroid Use Has Been on the Rise in Philadelphia. "A Newsletter of the Police Executive Research Forum", Vol. 26, No. 5.
 66. Schultz, R. (2012). Oxycontin Cases Are Especially Difficult. "A Newsletter of the Police Executive Research Forum", Vol. 26, No. 5.
 67. Sokoluk, W. (2007). Seksuologiczne aspekty ryzyka zawodowego Policjanta [wn:] Przeszłość - Teraźniejszość - Przyszłość. X lecie działalności psychologów policyjnych. Materiały pokonferencyjne. Warszawa: Wydawnictwo Komendy Głównej Policji.
 68. Sprengel, B. (2008). Służby mundurowe ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego: Zarys problematyki. Toruń: Dom Organizatora TNOiK.
 69. Stinson, P.M., Liederbach, J. (2013). Fox in the Henhouse. A Study of Police Officers Arrested for Crimes Associated with Domestic and/or Family Violence. "Criminal Justice Faculty Publications", No. 6.
 70. Stock, S., Kelly, T. (1994). Police Suicide. Analysis. "American Journal of Police", nr 4, Vol. XIII.
 71. Sztompka, P. (2008). Życie codzienne - temat najnowszej socjologii [w:] P. Sztompka, Bogunia- -Borowska, M., red., Socjologia codzienności. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 72. Villasenor, R. (2012). Alcohol-Related Incidents Increased With the Economic Downturn. "A Newsletter of the Police Executive Research Forum", Vol. 26, No. 5.
 73. Violanti, J.M., Marshall, J.R., Howe, B. (1985). Stress, Coping, and Alcohol Use. The Police Connection. "Journal of Police Science and Administration", Vol. 13, No. 2.
 74. Violanti, J.M., Owens, S.L., McCanlies, E., Fekedulegn, D., Andrew, M.E. (2019). Law Enforcement Suicide. A Review. "Policing. An International Journal of Police Strategies & Management", Vol. 42, No. 2.
 75. Violanti, J.M., Slaven, J.E., Charles, L.E., Burchfield, C.M., Andrew, M.E., Homish, G.G. (2011). Police and Alkohol Use. A Descriptive Analisys and Associations with Stress Outcomes. "American Journal of Criminal Justice", Vol. 36, No. 4.
 76. Węgliński, M., Dziugieł, I. (2015). Prawne i organizacyjne aspekty zapobiegania oraz zwalczania przestępczości w Policji w latach 1998-2014. Spojrzenie z perspektywy 16 lat działalności Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji [w:] Pływaczewski, E.W., W. Filipkowski, W., Rau, Z., red., Przestępczość w XXI wieku. Zapobieganie i Zwalczanie. Problemy prawno-kryminologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 77. The Police Act of 6 April 1990 (Journal of Laws 2020 item 360, as amended).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-9918
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2023.hss.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu