BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krystek Jacek (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Korelacja postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z celami ochrony środowiska dla obszaru Natura 2000 - studium przypadku
Correlation of the Provisions of the Land Use Plan with the Environmental Protection Objectives for the Natura 2000 Area - Case Study
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2023, nr 3, s. 25-38, bibliogr. 51 poz.
Słowa kluczowe
Ochrona środowiska, Program Natura 2000, Zagospodarowanie przestrzenne
Environmental protection, Natura 2000 Networking Programme, Spatial development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Szczegółowe rozwiązania związane z ochroną środowiska mogą być regulowane zarówno przez akty prawa miejscowego (na przykład miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego), jak i przez indywidualne decyzje administracyjne. Aby ochrona środowiska, przede wszystkim obszarów objętych szczególną ochroną, była realizowana w sposób optymalny, musi istnieć korelacja postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i rozstrzygnięć indywidualnych. Jeżeli taka korelacja nie wystąpi, to ochrona środowiska może nie być skuteczna, a jednocześnie pojawia się wątpliwość co do zaufania w postanowienia prawa miejscowego. W artykule, na przykładzie konkretnej miejscowości przeanalizowano brak korelacji między postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a celami ochrony środowiska dla obszaru Natura 2000.(abstrakt oryginalny)

Detailed solutions related to environmental protection may be regulated both by acts of local law (for example the land use plan) and by individual administrative decisions. The provisions of the land use plan must be correlated with individual decisions for the environment, primarily specially protected areas, to be optimally protected. In the absence of such a correlation, environmental protection may not be effective, while doubt simultaneously arises as to confidence in the provisions of local law. This article presents an analysis of a lack of correlation between the provisions of the land use plan and the environmental protection objectives for the Natura 2000 area using the example of a specific town.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bogusz M., Niedopuszczalność skargi konstytucyjnej na akt prawa miejscowego o charakterze generalno-konkretnym (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego), "Gdańskie Studia Prawnicze" 2020/1.
 2. Burlińska A., Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako narzędzie zarządzania przyrodą w mieście, "Zrównoważony Rozwój - Zastosowania" 2013/4.
 3. Chojnacka I., Przesłanki legalności aktu prawa miejscowego w orzecznictwie sądów administracyjnych, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2012/4.
 4. Cieszewska A., Zachowanie terenów cennych przyrodniczo w kształtowaniu struktury krajobrazu na poziomie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, "Problemy Ekologii Krajobrazu" 2008/21.
 5. Czarnik Z., Istota i zakres władztwa planistycznego gminy, "Administracja: Teoria, Dydaktyka, Praktyka" 2010/3.
 6. Dąbek D., Prawo miejscowe, Warszawa 2015.
 7. Dołęgowska E., Ograniczanie własności ze względu na ochronę środowiska w kontekście zasady zrównoważonego rozwoju, "Białostockie Studia Prawnicze" 2015/18.
 8. Domańska I., Społeczna odpowiedzialność a tworzenie opracowań planistycznych - na przykładzie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cennego przyrodniczo i kulturowo terenu Łodzi - Lasu Łagiewnickiego wraz z otuliną, "Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN" 2014/253.
 9. Gawroński K., Miejscowe planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony i kształtowania środowiska, "Rocznik Ochrona Środowiska" 2002/4.
 10. Gorzym-Wilkowski W.A., Planowanie przestrzenne jako czynnik kształtujący atrakcyjność rynkową nieruchomości - skuteczny i niebezpieczny, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio B - Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia" 2016/2.
 11. Górski M., Procedura oceny strategicznej [w:] Prawo ochrony środowiska, red. M. Górski, Warszawa 2009.
 12. Gruszecki K., Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz, Wrocław 2009.
 13. Hajduk S., Baran A., Planowanie przestrzenne gmin a proces inwestycyjny - zagadnienia problematyczne, "Optimum: Studia Ekonomiczne" 2013/2.
 14. Konarski M., Akty prawa miejscowego samorządu terytorialnego jako źródła prawa stanowionego, "Studia Prawnicze i Administracyjne" 2010/1.
 15. Korzeniak J., 6520 Górskie łąki konietlicowe i mietlicowe użytkowane ekstensywnie, https://siedliska.gios.gov.pl/images/pliki_pdf/publikacje/pojedyncze_metodyki_dla_siedlisk/Grskie-ki-konietlicowe-i-mietlicowe-uytkowane-ekstensywnie-Polygono-Trisetion-i-Arrhenatherion.pdf.
 16. Korzeniowski P., Uzgadnianie projektu decyzji o warunkach zabudowy przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska z uwzględnieniem problematyki obszaru Natura 2000, "Przegląd Prawa Ochrony Środowiska" 2016/3.
 17. Król M., Król K., Gawrońska G., Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wybrane zagadnienia prawne, "Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum" 2017/2.
 18. Krystek J., Ocena oddziaływania na środowisko. Teoria i praktyka, Warszawa 2020.
 19. Krystek J., Odszkodowanie z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w procedurze oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, "Studia Prawnoustrojowe" 2023/59.
 20. Kubalski G.P., Maksymiuk M., Znaczenie prawa miejscowego [w:] G.P. Kubalski (red.), K. Liszka-Michałka, M. Maksymiuk, Akty prawa miejscowego w praktyce działania samorządu terytorialnego, Warszawa 2019.
 21. Lipiński A., Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako instrument ochrony środowiska, "Studia Iuridica Agraria" 2016/14.
 22. Lipiński A., Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako źródło prawa, "Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska" 2017/1.
 23. Mirecka M., Prawne aspekty ochrony wartości przyrodniczych w planowaniu przestrzennym, "Kwartalnik Architektury i Urbanistyki" 2011/4.
 24. Nowak A., Rola odporności środowiska w planowaniu przestrzennym, "Problemy Ekologii Krajobrazu" 2014/37.
 25. Nowak M.J., Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako instrument zarządzania przestrzenią w małych miastach objętych obszarem Natura 2000, "Studia Ekonomiczne" 2013/144.
 26. Nowicki H., Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne jako polityka działania państwa [w:] Aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego, red. W. Szwajdler, Warszawa 2013.
 27. Ociepa-Kubicka A., Rola planowania przestrzennego w zarządzaniu ochroną środowiska, "Inżynieria i Ochrona Środowiska" 2014/1.
 28. Ogonowska A., Prawne ograniczenia działalności podejmowanej na wiejskich obszarach Natura 2000 - wybrane aspekty, "Acta Iuris Stetinensis" 2018/24.
 29. Ostojski A., Rola norm prawnych w ewolucji planowania i zagospodarowania przestrzennego, "Przegląd Prawa i Administracji" 2011/85.
 30. Owczarek L., Gumieniak A., Zarządzanie gminą w zakresie ochrony środowiska - zagadnienia wybrane, "Roczniki Ekonomii i Zarządzania" 2017/2.
 31. Paradowski M., Administracyjno-prawne ograniczenie wolności budowlanej przez plan zagospodarowania przestrzennego [w:] Prawo administracyjne w mechanizmie prawa, red. J. Filipek, Kraków 2012.
 32. Piekut K., Pawluśkiewicz B., Problemy kompensacji przyrodniczej na obszarach natura 2000 w procesie inwestycyjnym, "Nauka, Przyroda, Technologia" 2015/3.
 33. Podawca K., Planowanie przestrzenne gmin a zagospodarowanie przestrzenne parków narodowych, "Acta Scientiarum Polonorum. Architectura" 2006/5.
 34. Popardowski P., Odpowiedzialność gminy w związku ze zmianą lub uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego, "Studia Iuridica Agraria" 2012/10.
 35. Pracka M., Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w kontekście ograniczeń prawa własności nieruchomości, "Studia Ekonomiczne Prawne i Administracyjne" 2015/1.
 36. Radziwon I., Natura 2000 jako działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju, "Białostockie Studia Prawnicze" 2015/18.
 37. Rakoczy B., Ograniczenie praw i wolności jednostki ze względu na ochronę środowiska w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Toruń 2006.
 38. Rakoczy B., Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim [w:] Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko w planowaniu przestrzennym, red. R. Bednarek, Poznań 2012.
 39. Rogatka K., Środa-Murawska S., Biegańska J., Grzelak-Kostulska E., Chodkowska-Miszczuk J., Środowisko przyrodnicze a planowanie przestrzenne, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" 2015/3.
 40. Ronowicz J., Akty prawa miejscowego wojewody, "Studia Lubuskie" 2012/8.
 41. Serafin E., Skutki prawne uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius" 2018/2.
 42. Sikora K., Akty prawa miejscowego w ramach konstytucyjnego systemu źródeł prawa powszechnie obowiązującego, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio G" 2017/1.
 43. Stańczuk I., Akty prawa miejscowego w gminie i ich znaczenie dla bezpieczeństwa ekologicznego, "Roczniki Nauk Prawnych" 2019/3.
 44. Szewc T., Problem kwalifikacji aktów prawa miejscowego, "Przegląd Sejmowy" 2006/3.
 45. Szramka M., Zębek E., Ograniczenia realizacji przedsięwzięć na obszarach Natura 2000, "Studia Prawnoustrojowe" 2013/22.
 46. Wiącek M., Upoważnienie do wydania samorządowego aktu prawa miejscowego w świetle Konstytucji RP, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2013/3.
 47. Wilczyński P., Teoretycznoprawna koncepcja władztwa planistycznego gminy [w:] Wybrane zagadnienia modelu prawnego władztwa planistycznego gminy, red. P. Korzeniowski, I. Wieczorek, Łódź 2018.
 48. Woźniak M., Gmina wobec obszarów Natura 2000, "Przegląd Prawa Ochrony Środowiska" 2015/4.
 49. Zwolak S., Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12.04.2017 r., II OSK 12995/16, "Przegląd Prawno-Ekonomiczny" 2019/48.
 50. Zwolak S., Granice władztwa planistycznego przy uchwalaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, "Studia Prawa Publicznego" 2019/4.
 51. Zwolak S., Ochrona prawa własności w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, "Przegląd Prawno-Ekonomiczny" 2014/1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu