BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sabal Maciej (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Regionalne Programy Operacyjne szansą na wyjście z pułapki projektyzacji - przypadek firm rodzinnych
Regional Operational Programmes as an Opportunity to Get Out of the Projectization Trap - the Case of Family Businesses
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2023, nr 3, s. 48-59, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Projektyzacja, Regionalny Program Operacyjny, Fundusze unijne, Przedsiębiorstwo rodzinne
Projectification, Regional Operational Programme (ROP), EU funds, Family-owned business
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Wsparcie publiczne z funduszy europejskich realizowane jest w formie projektów. Jedną z grup, która otrzymała pomoc doradczo-szkoleniową, są firmy rodzinne. Wsparcie dla tych przedsiębiorstw było bardzo wartościowe ze względu na to, że wcześniej nie otrzymywały one żadnej pomocy. Jednocześnie formuła projektu powoduje, że wsparcie jest ograniczone w czasie, po zakończeniu projektów nie jest kontynuowane. To wpisuje się w zjawisko tzw. projektyzacji. W wyniku projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego doszło do zmiany zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego, co spowodowało, że firmom rodzinnym zagwarantowano pomoc także po jego zakończeniu. Celem artykułu jest identyfikacja największych barier wynikających ze wsparcia firm rodzinnych przyjmującego formę projektów, a także sformułowanie rekomendacji w zakresie działań skierowanych do tych przedsiębiorstw także po zakończeniu projektów. Rekomendacje powstały na podstawie pionierskiej inicjatywy zrealizowanej przez samorząd województwa małopolskiego.(abstrakt oryginalny)

Public support with European funds is implemented in the form of projects. Family businesses are one of the groups which have received advisory and training assistance. The support for these businesses was very valuable because they had not previously received any assistance. Simultaneously, the project formula means that the support is limited in time and is not continued after the projects come to an end. This is in line with the phenomenon of so-called projectization. The project implemented by the Marshal's Office of the Małopolska Voivodship led to the amendment of the provisions of the Regional Operational Programme which resulted in family businesses also being guaranteed assistance after projects are completed. The objective of the article is to identify the biggest barriers arising from the support for family businesses assuming the form of projects, as well as to formulate recommendations on activities addressed to these businesses, including after the completion of the projects. The recommendations are based on a pioneering initiative implemented by the self-government of the Małopolskie Voivodship.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. A User's Manual to the PMBOK Guide, John Wiley & Sons 2013.
 2. Armenia A., Dangelico R.M., Nonino F., Pompei A., Sustainable Project Management: A Conceptualization-Oriented Review and a Framework Proposal for Future Studies, Sustainability 2019/11.
 3. Basco R., BartkevičiūtėIs I., Is there any room for family business into European Union 2020 Strategy? Family business and regional public policy, "Local Economy: The Journal of the Local Economy Policy Unit" 2016/6.
 4. Boakye L.G., Liu L., With the Projectisation of the World, The Time is Right to Unravel Why International Development Project (IDP) Failure is Prevalent, "Universal Journal of Management" 2016/4.
 5. European Commission, Enterprise and Industry Directorate-General, Promotion of SMEs' Competitiveness. Final report of the expert group overview of family-business-relevant issues: Research, networks, policy measures and existing studies, https://ec.europa.eu/docsroom/documents/10388/attachments/1/translations/en/renditions/native.
 6. European Commision, Europe 2020 - A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Bruksela 2010.
 7. European Commission, Project Cycle Management Guidelines, Bruksela 2004.
 8. Godenhjelm S., Lundin R.A., Sjöblom S., Projectification in the Public Sector - The Case of the European Union, "International Journal of Managing Projects in Business" 2015/2.
 9. Hategan C., Curea-Pitorac R.J., Hategan V.P., The Romanian Family Businesses Philosophy for Performance and Sustainability, "Sustainability" 2019/11.
 10. Herrero I., Family Involvement and Sustainable Family Business: Analysing Their Effects on Diversification Strategies, "Sustainability" 2017/9.
 11. Kowalewska A. i in., Badanie firm rodzinnych. Raport końcowy, Warszawa 2009.
 12. Kowalewska A. i in., Firmy rodzinne w polskiej gospodarce - szanse i wyzwania, Warszawa 2009.
 13. Lewandowska A., Greser J., Jakubowski J., Barometr firm rodzinnych. Pewniejsze perspektywy, Inicjatywa firm rodzinnych 2015.
 14. Lewandowska A. i in., Raport z badania przeprowadzonego w ramach projektu "Statystyka firm rodzinnych", Poznań 2016.
 15. Midler C., Projectification of the Firm: The Renault Case, "Scandinavian Journal of Management" 2015/4.
 16. Miller D., Le Breton-Miller I., Managing for the long run: Lessons in competitive advantage from great family firms, Boston 2005.
 17. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Bilans otwarcia programów operacyjnych realizowanych w latach 2007-2013. Perspektywa regionalna, "Przegląd Regionalny" 2008/1.
 18. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa, wersja z 23.05.2014 r.
 19. NIK, Bariery prawne w rozwoju firm rodzinnych w Polsce, Warszawa 2018.
 20. Packendorff J., The temporary society and its enemies: Projects from an individual perspective [w:] K. Sahlin-Andersson, A. Söderholm, Beyond Project Management: New Perspectives on the Temporary-Permanent Dilemma, Malmö 2012.
 21. Płoskonka J., Szlachta J., Zaleski J., Układ instytucjonalny i aktorzy polityki rozwoju [w:] Zarządzanie strategiczne rozwojem, red. J. Górniak, S. Mazur, Warszawa 2012.
 22. Prawelska-Skrzypek G., Jałocha B., Projektyzacja sektora publicznego w Polsce - implikacje dla organizacji samorządu terytorialnego, "Zarządzanie Publiczne" 2014/3.
 23. Sabal M., Rola wsparcia szkoleniowego w procesie rozwoju polskich firm rodzinnych [w:]Wyzwania rynkowe współczesnych przedsiębiorstw rodzinnych: monografia, red. B. Skoworon-Grabowska, P. Nowodziński, Częstochowa 2019.
 24. Turek M., Tenets of local government reform from the perspective of its creators, "Homo Politicus" 2016/11.
 25. Tyge Payne G., Reflections on Family Business Research: Considering Domains and Theory, "Family Business Review" 2018/2.
 26. Wysogląd M., Zróżnicowanie wykorzystania środków w ramach programów operacyjnych w Polsce w okresie 2014-2017, "Europa Regionum" 2017/33.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu