BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zdrojkowska Marta (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Dopuszczalny zakres badania projektu budowlanego w toku postępowania o pozwolenie na budowę
The Admissible Scope of Examination of a Construction Plan in the Course of the Planning Permission Procedure
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2023, nr 3, s. 71-85, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Prawo budowlane, Zezwolenia budowlane, Organy administracji
Building Code, Planning permission, Administrative bodies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest zakres badania projektu budowlanego przez organy administracji architektoniczno-budowlanej przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego. Zagadnienie to jest o tyle istotne, że przepis art. 35 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane dopuszcza badanie przez organ administracji architektoniczno-budowlanej zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, tylko projektu zagospodarowania działki lub terenu, a pominięcie projektu architektoniczno-budowlanego. Przyjęcie takiego rozwiązania przez ustawodawcę miało na celu przyspieszenie procesu budowlanego, a w ostateczności doprowadziło do pojawienia się rozbieżności w zakresie określonego w tym przepisie ograniczenia i obowiązku organów wynikającego z art. 81 ust. 1 pkt 1 lit. c Prawa budowlanego. Celem opracowania jest w związku z tym odpowiedź na pytanie, czy wskazana wyżej regulacja jest normą bezwzględnie obowiązującą, a zatem odstępstwo od zasady wyrażonej w tym przepisie nie jest możliwe. Ewentualnie - czy w kontekście art. 81 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy - Prawo budowlane organy administracji architektoniczno-budowlanej mogą ingerować w projekt architektoniczno-budowlany, a jeżeli tak - to w jakich przypadkach i zakresie.(abstrakt oryginalny)

The article addresses the extent to which the construction plan is examined by the architectural and construction administrative authorities before issuing planning permission or a separate decision approving a plot or land development plan and an architectural and construction design. This issue is important insofar as the provision of Article 35, para. 1 of the Construction Law allows the architectural and construction administrative body to examine compliance with the regulations, including the building regulations, only of the plot or land development plan, and to omit the architectural and construction plan. The legislator's objective in accepting such a solution was to accelerate the construction process, whereas it ultimately led to the emergence of discrepancies between the extent of the limitation specified in this provision and the obligation of the authorities arising from Article 81, para. 1, item 1, point (c) of the Construction Law. The objective of the article is therefore to answer the question of whether the said regulation is an unconditionally obligatory norm and, as such, whether a derogation from the principle expressed in this provision is possible. Alternatively - whether, in the context of Article 81, para. 1, item 1, point c of the Construction Law, the architectural and construction administrative authorities can interfere with an architectural and construction plan, and if so, in which cases and to what extent.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bursztynowicz M., Sługocka M., Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Komentarz, Warszawa 2022, § 18.
 2. Dessoulavy-Śliwiński J., Prawo budowlane, Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2022, komentarz do art. 35.
 3. Filipowicz T., Prywatnoprawne aspekty projektu budowlanego. Proces inwestycji budowlanych, red. A. Plucińska-Filipowicz, M. Wierzbowski, Warszawa 2015.
 4. Fornalik A., Kociemba A., Jacieczko I., Pozwolenie na budowę - wybrane problemy praktyczne, Warszawa 2022.
 5. Góralski J., Goss M., Godlewski R., Gunia W., Sypniewski D., Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2022.
 6. Kosicki A., Komentarz do art. 34 [w:] Prawo budowlane. Komentarz aktualizowany, red. A. Plucińska-Filipowicz, M. Wierzbowski, LEX 2022.
 7. Ostrowska A., Komentarz do art. 35 [w:] Prawo budowlane. Komentarz, red. A. Gliniecki, Warszawa 2016.
 8. Prawo budowlane. Komentarz, red. D. Sypniewski, Warszawa 2022.
 9. Prawo budowlane. Komentarz, red. M. Wierzbowski, A. Plucińska-Filipowicz, Warszawa 2021.
 10. Radziszewski E., Prawo budowlane. Przepisy i komentarz, Warszawa 2006.
 11. Szewczyk M., Nadzór w materialnym prawie administracyjnym, Poznań 1996.
 12. Ścieranka G., Budowa w przepisach, Gliwice 2020.
 13. Żelazowska W., Prawo budowlane, Warszawa 2022.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu