BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zachariasz Igor (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Lokalizacja farmy fotowoltaicznej w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy. Glosa aprobująca do Wyroku Naczelnego Sąd Administracyjnego z 12 października 2022 r. (II OSK 1482/21)
Location of a Photovoltaic Farm in Proceedings for Defining the Planning Conditions. Approving Commentary on the Ruling of the Supreme Administrative Court of 12 October 2022 (II OSK 1482/21)
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2023, nr 3, s. 89-94, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Infrastruktura techniczna, Budownictwo przemysłowe, Prawo budowlane
Technical infrastructure, Industrial architecture, Building Code
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Naczelny Sąd Administracyjny (NSA)
Supreme Administrative Court
Abstrakt
Przedmiotem glosowanego rozstrzygnięcia jest ocena prawna odnosząca się do zasad lokalizacji farm fotowoltaicznych, jakiej dokonał Naczelny Sąd Administracyjny w ramach kontroli wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, który to sąd uchylił decyzję o warunkach zabudowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach oraz poprzedzającą ją decyzję organu wykonawczego gminy dla inwestycji polegającej na budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Przedmiotem glosy jest problem konieczności dokonywania wykładni systemowej w sytuacji, gdy treści przepisów składających się na normę prawną będącą podstawą orzekania organów nie budzą wątpliwości, a w konsekwencji powoduje to klasyfikowanie farm fotowoltaicznych jako zabudowy przemysłowej a nie urządzenia infrastruktury technicznej.(abstrakt oryginalny)

The subject of the decision under review is the legal assessment by the Supreme Administrative Court of the principles of locating photovoltaic farms during its examination of the judgment of the Voivodship Administrative Court in Białystok, which reversed the decision of the Self-Government Board of Appeal in Suwałki regarding planning conditions and the preceding decision of the municipality's executive body for an investment involving the construction and installation of freestanding photovoltaic panels (solar power plant) of a total electrical capacity of up to 2MW, together with the necessary technical infrastructure. The commentary applies to the problem of the need to make a systemic interpretation in the situation where the content of the provisions constituting the legal norm, which is the basis for the ruling of the authorities, does not give rise to any doubts, and consequently, this results in the classification of photovoltaic farms as an industrial development and not as a technical infrastructure device.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Despot-Mładanowicz A., Komentarz do art. 61 [w:] Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz aktualizowany, red. A. Plucińska-Filipowicz, M. Wierzbowski, LEX 2021.
  2. Górka K., Zasoby naturalne jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, "Gospodarka w Praktyce i Teorii" 2014/3(36).
  3. Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2021.
  4. Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2014.
  5. Słownik języka polskiego, t. 7, red. W. Doroszewski, Warszawa 1965.
  6. Słownik języka polskiego, t. 9, red. W. Doroszewski, Warszawa 1967.
  7. Słownik języka polskiego, t. 10, red. W. Doroszewski, Warszawa 1968.
  8. Słownik języka polskiego, t. 11, red. W. Doroszewski, Warszawa 1969.
  9. Wielki słownik języka polskiego PWN, t. 2, red. S. Dubisz, Warszawa 2018.
  10. Zirk-Sadowski M. [w:] System prawa administracyjnego, t. 4, Wykładnia w prawie administracyjnym, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu