BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wyszkowska Dorota (Uniwersytet w Białymstoku), Wyszkowski Adam (Uniwersytet w Białymstoku), Dziekański Paweł (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
"Polish Deal" and Financial Autonomy of Communes in Poland
Źródło
Optimum : Economic Studies, 2022, nr 3 (109), s. 120-135, tab., wykr., bibliogr. s. 133-135
Słowa kluczowe
Dochody, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Dochody gospodarstw domowych, Dochody gminy, Finansowanie samorządu terytorialnego
Income, Individual income tax, Household income, Local revenues, Local government financing
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H71, H72
summ.
Abstrakt
Purpose - The article aims to present the main changes in the financing of municipalities in Poland resulting from the implemented "Polish Deal" and "Polish Deal 2.0" programs and to assess the consequences of their introduction for the financial autonomy of municipalities. Research method - The article will use methods typical of social sciences, i.e. the method of empirical cognition, in particular observation, comparison, and measurement. The authors will compare the amount of loss of revenue of municipalities resulting from the reduction of their revenue from share in PIT with the amount of "compensation" in the form of a development part of the general subsidy and will assess their impact on the financial autonomy of municipalities. Results - A significant loss of own revenue from the share of municipalities in PIT is to be compensated by revenue under the development part of the general subsidy. However, even the cumulative equalised compensation, which is unlikely to occur, will lead to a reduction in the financial autonomy of municipalities. The proposed construction of the development part of the subsidy will favour units with funds for the implementation of property expenditures, and at the same time, the upper limits of its allocation will restrict the acquisition of funds by the largest units in terms of investment potential. Although shares in taxes constituting central budget revenue are not a source of revenue that clearly has a positive impact on the financial autonomy of municipalities, their replacement with an additional part of the general subsidy will contribute to further limitiations of this autonomy, which should be the foundation of the local government. Originality/value/implications/recommendations - It seems necessary to undertake a broad discussion on the reconstruction of the system of financing municipalities and other local government units in Poland. The system does not currently provide an appropriate revenue structure for the entities and does not favour the sustentation of one of the basic principles of operation - financial autonomy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Act of 13 November 2003 on the revenue of local government units, Journal of Laws of 2021, item 1672, as amended.
 2. Antkowiak P., 2011, Decentralizacja władzy publicznej w Polsce na przykładzie samorządu terytorialnego, "Środkowoeuropejskie Studia Polityczne", nr 2, pp. 155-174.
 3. Assessment of the effects of regulations - Act amending the Personal Income Tax Act, the Corporate Income Tax Act and certain other acts, Assessment of the effects of regulations - draft Act amending the Personal Income Tax Act and certain other acts.
 4. Bartle J.R., Kriz K.A., Morozov B., 2011, Local Government Revenue Structure: Trends and Challenges, "Public Administration Faculty Publications", no. 4, pp. 268-287.
 5. Chojna-Duch E., Komberger-Sokołowska E., 1998, Dochody gmin z podatków i opłat, PWN, Warszawa.
 6. Dolnicki B., 2021, Samorząd terytorialny, Wolters Kluwer, Warszawa.
 7. Draft Act amending the Personal Income Tax Act, the Corporate Income Tax Act, and certain other acts, https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-o-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych-oraz-niektorych-innych-ustaw3 [date of entry: 11.06.2022].
 8. Dziemianowicz R., 2017, Dysfunkcje udziałów w podatkach państwowych w aspekcie zmniejszającej się samodzielności dochodowej samorządu terytorialnego w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 485, pp. 90-107.
 9. Felis P., 2015, Funkcja fiskalna i społeczna w powierzchniowym systemie opodatkowania nieruchomości na przykładzie gmin w Polsce, "Gospodarka Narodowa", nr 3(277), pp. 133-158.
 10. Felis P., 2011, Decentralizacja władztwa podatkowego jako wyzwanie dla reformy systemu podatków lokalnych. Tezy, [w:] Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych, Bartkowiak R., Ostaszewski J. (red.), SGH, Warszawa.
 11. Grdinić M., Matić R., Drezgić S., Analysis of Fiscal and Tax Autonomy of Local government units in selected EU-13, https://www.nispa.org/files/conferences/2019/ e-proceedings/system_files/papers/analysis-of-fiscal-grdinic.pdf Member States [date of entry: 8.07.2022].
 12. Jastrzębska M., 2004, Samodzielność ekonomiczna i finansowa jednostek samorządu terytorialnego, "Ekonomia", nr 13, pp. 100-112.
 13. Kobiałka A., 2017, Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, [w:] Żukowski M. (red.), Sektor finansów publicznych a rozwój gospodarczy: problemy i dylematy, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 14. Kornberger-Sokołowska E., 2012, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa.
 15. Kosek-Wojnar M., Surówka K., 2007, Podstawy finansów samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa.
 16. Kotlińska J., 2009, Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", Rok LXXI, z. 3, pp. 143-161.
 17. Kubalski G.P., 2022, Finanse samorządów po Polskim Ladzie, "Dziennik Gazeta Prawna", nr 95 (5757), p. B2.
 18. Owsiak S., 1998, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Patrzałek L., 2004, Finanse samorządu terytorialnego, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 20. Poniatowicz M., 2016, Udziały samorządu terytorialnego w państwowych podatkach dochodowych w aspekcie postulatów teoretycznych federalizmu fiskalnego, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin - Polonia", vol. L, 1 Sectio H, pp. 296-303, DOI:10.17951/h.2016.50.1.295.
 21. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, https://www.gov.pl/web/ premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-ustawy-o-podatku-dochodowym-od-osob-prawnych-oraz-niektorych-innych-ustaw3 [date of entry: 11.06.2022].
 22. Regulatory Impact Assessment - Draft Act amending the Personal Income Tax Act and certain other acts.
 23. Sawicka K., 2013, Finanse samorządu terytorialnego - podstawy wyodrębnienia, struktur, [w:] Województwo, region, regionalizacja 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej: II Wydziałowa Konferencja Kół Naukowych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Korczak J. (red.), Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław.
 24. Kobiałka A., 2017, Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, [w:] Sektor finansów publicznych a rozwój gospodarczy: problemy i dylematy, Żukowski M. (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin.
 25. Swianiewicz P., 2011, Finanse samorządowe, koncepcje, realizacja, polityki lokalne, Muni-cipium SA, Warszawa.
 26. Szydlik A., 2017, Cechy jednostki samorządu terytorialnego, [w:] Bobak D i in., Samorząd terytorialny. Praktyka, prawo, finansowanie, perspektywy, Wydawnictwo Think & Make, Warszawa.
 27. UN-HABITAT, 2015, The Challenge of Local Government Financing in Developing Countries, United Nations Human Settlements Programme, Nairobi, https://unha-bitat.org/the-challenge-of-local-government-financing-in-developing-countries [date of entry: 7.07.2022].
 28. Wójtowicz K., 2021, Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatkach państwowych, "Studia BAS", nr 1(65), pp. 147-169.
 29. Wyszkowska D., Wyszkowski A., 2021, Podatek dochodowy od osób fizycznych jako źródło dochodów miast wojewódzkich - kontrowersje wokół zasad podziału, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, ROK LXXXIII, z. 3, pp. 269-286, https:// doi.org/10.14746/ rpeis.2021.83.3.18.
 30. Żółciak T., 2022, Budżetowe nadwyżki topnieją w oczach, "Dziennik Gazeta Prawna", nr 111(5773).
 31. www 1, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/statystyka-sek-tora-instytucji-rzadowych-i-samorzadowych/gospodarka-finansowa-jednostek-samorzadu-terytorialnego-2020,5,17.html [date of entry: 20.05.2022].
 32. www 2, https://www.gov.pl/web/finanse/2021-r3 [date of entry: 3.06.2022].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2022.03.109.09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu