BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olejniczak Jarosław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Bednarska-Olejniczak Dorota (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Kierunki wydatkowania środków w ramach funduszy sołeckich w latach 2010-2021 ze szczególnym uwzględnieniem województwa dolnośląskiego
Directions of Spending Village Funds in the Years 2010-2021 with Particular Including the Dolnośląskie Voivodeship
Źródło
Optimum : Economic Studies, 2022, nr 3 (109), s. 136-152, tab., wykr., bibliogr. s. 151-152
Słowa kluczowe
Fundusz sołecki, Partycypacja finansowa, Wydatki publiczne, Gmina
Sołecki fund, Financial participation, Public expenditures, District
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H72; O18; O30
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo dolnośląskie
Lower Silesian Voivodeship
Abstrakt
Cel - Celem niniejszego artykułu jest analiza zmian kierunków wydatkowania środków wskazywanych przez mieszkańców gmin w ramach funduszy sołeckich na przestrzeni lat 2010-2021. Metoda badań - W artykule zastosowano metodę opisową z elementami analizy danych sprawozdawczych pochodzących z baz Ministerstwa Finansów dotyczących wydatków gmin w ramach funduszy sołeckich. Wnioski - Na podstawie badań zidentyfikowano kierunki wydatkowania środków w ramach funduszy sołeckich w wybranych gminach (działy 921, 926, 900, 600, 750, 754 oraz 801). Głównymi były wydatki z działów 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przy czym zdiagnozowano istotne wahania w ich poziomie i częstości występowania w poszczególnych gminach w długim okresie. Duże różnice w udziale wydatków poszczególnych działów w kolejnych latach mogą sugerować, iż mieszkańcy zgłaszali do finansowania projekty dla nich najistotniejsze w danej chwili. Oryginalność/wartość/implikacje/rekomendacje - Przeprowadzona analiza jest pierwszą w literaturze próbą oceny zmian w kierunkach wydatkowania środków na poziomie poszczególnych gmin w tak długim okresie. Wskazuje ona, iż analiza kierunków wydatków środków z funduszy sołeckich nie powinna odnosić się do krótkich przedziałów czasowych przede wszystkim ze względu na zaobserwowane wahania w poziomie tych wydatków w poszczególnych latach. Jednocześnie wskazuje ona na konieczność dalszych szczegółowych badań nad długookresowymi zmianami w kierunkach wydatków z tych funduszy na poziomie samych sołectw. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this paper is to analyze the change in the directions of spending within the framework of village funds over the years 2010-2021indicated by the residents of municipalities. Research method - A descriptive method with elements of analysis of reporting data from databases of the Ministry of Finance on expenditure of municipalities within the village funds was used in this paper. Results - On the basis of the research, directions of spending within the framework of the village funds in selected municipalities (sections 921, 926, 900, 600, 750, 754 and 801) were identified. The main ones were expenditures from sections 921 and 900, but there were significant fluctuations in their level and frequency of occurrence in individual municipalities in the long term. Large differences in the share of expenditures of individual departments in successive years may suggest that residents submitted for financing the projects that were most important to them at a given moment. Originality/value/implications/recommendations - The analysis is the first attempt in the literature to assess changes in the directions of spending at the level of individual municipalities over such a long period. It indicates that the analysis of the direction of spending of the village funds should not refer to short periods of time, primarily due to the observed fluctuations in the level of these expenditures in different years. At the same time, it indicates the necessity of further detailed research on long-term changes in the direction of expenditures from these funds at the level of the villages (sołectwo) themselves. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarska-Olejniczak D., Olejniczak J., Svobodovâ L., 2020, How a Participatory Budget Can Support Sustainable Rural Development - Lessons From Poland, "Sustaina-bility", no. 12(7), s. 1-29, https://doi.org/10.3390/su12072620.
 2. Creighton J.L., 2005, The Public Participation Handbook: Making Better Decisions Through Citizen Involvement, Josey Bass. A Wiley Imprint, San Francisco.
 3. European governance - A white paper, Pub. L. No. C 287 COM(2001) 428 final (2001), https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=celex%3A52001DC0428 [data dostępu: 12.04.2022].
 4. Feltynowski M., 2019, The village fund as a support tool in spatial planning activities: A case study of Poland, "European Spatial Research and Policy", No. 26(2), s. 257-268, https://doi.org/10.18778/1231-1952.26.2.12.
 5. Feltynowski M., 2020, Local initiatives for green space using Poland's Village Fund: Evidence from Lodzkie voivodeship, "Bulletin of Geography. Socio-economic Series", no. 50, s. 31-41.
 6. Feltynowski M., Rzeńca A., 2019, Solecki Fund as Instrument in the Hands of Rural Development Policy Makers, [w:] Infrastructure and Environment, Krakowiak-Bal A., Vaverkova M. (red.), Springer International Publishing, Cham.
 7. Głod-van de Sanden U., 2017, Fundusz sołecki jako forma realizacji zadań gminy przez sołectwa, "Acta Iuris Stetinensis", nr 17, s. 109-135, DOI:10.18276/ais.2017.17-09.
 8. Gulińska E., Składanek B., 2017, Budżetpartyypayjny jako przejaw demokracji uczestniczącej w samorządzie terytorialnym, "Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne", nr 1, s. 30-40.
 9. Hennig K., Biesiacki W., Pintara M., 2018, Funkcjonowanie Funduszu Sołeckiego w latach 2010-2017. Analiza prawno-statystyczna i postulaty de lege ferenda, "Opinie i Analizy. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego", nr 38, https://www.nist.gov.pl/ nauka-i-badania/opinie-i-analizy-nr-38,1424.html [data dostępu: 19.03.2020].
 10. Kaczurak-Kozak M., 2017, Ujęcie funduszu sołeckiego w systemie rachunkowości gminy, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 88(1), s. 97-104.
 11. Kołodziejczyk D., 2016, Budżet partycypacyjny jako innowacyjny instrument współzarzą-dzania lokalną strefąpubliczną, "Studia KPZK PAN", nr 173, s. 103-113.
 12. Kowalczyk R., 2014, Wybrane problemy gospodarki finansowej jednostek pomocniczych gminy, "Prawo", nr 316(1), s. 69-77.
 13. Krawczyk P., 2011, Fundusz sołecki instrumentem realizacji rozwoju sołectw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie", nr 89, s. 227-235.
 14. Leśniewska-Napierała K., 2019, Budżet obywatelski jako nowy instrument partycypacji społecznej na obszarach wiejskich w Polsce, "Studia Obszarów Wiejskich", nr 53, s. 77- 93.
 15. Łukowiak D., 2020, Prawne formy bezpośredniego udziału mieszkańców w zarządzaniu finansami wspólnoty samorządowej, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego", nr 1, s. 64-80.
 16. Olejniczak J., Bednarska-Olejniczak D., 2019, Public participation in rural municipalities, [w:] Proceedings of the 10th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy: Economics, Balcerzak A.P., Pietryka I. (red.), Instytut Badań Gospodarczych, Olsztyn.
 17. Olejniczak J., Bednarska-Olejniczak D., 2019a, Solecki Fund as a Kind of Participatory Budgetfor Rural Areas Inhabitants in Poland, [in:] Vision 2025: Education Excellence and Management of Innovations through Sustainable Economic Competitive Advantage, Soliman K.S. (ed.), International Business Information Management Association, Madrid.
 18. Owsiak K., 2016, Wykorzystanie wybranych narzędzi public governance przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce a wzrost partycypacji społecznej, "Studia Ekonomiczne", nr 294, s. 109-120.
 19. Paczocha M., 2009, Fundusz sołecki jako narzędzie realizacji zadań gminy przez sołectwa, "Finanse Komunalne", nr 7-8, s. 5-27.
 20. Pięta P., 2020, Budżet partycypacyjny a fundusz sołecki, "Samorząd Terytorialny", nr 9, s. 27-36.
 21. Ptak A., 2015, Lokalna społeczność w procesie tworzenia funduszu sołeckiego, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 1(59), s. 138-153, https://doi.org/10.7366/1509499515907.
 22. Sołectwo - studium prawnoustrojowe, 2017, Gołębiowska A., Zientarski P. (red.), Kancelaria Senatu RP, Warszawa.
 23. Sześciło D., Wilk B., 2018, Can Top Down Participatory Budgeting Work? The Case of Polish Community Fund, "Central European Public Administration Review", no. 16(2), s. 179-192, https://doi.org/10.17573/cepar.2018.2.09.
 24. Trykozko R., 2014, Model uprawnień jednostki pomocniczej w procesach planowania i wykonywania budżetu gminy, Sieć obywatelska - Watchdog Polska, Warszawa.
 25. Trykozko R., 2018, Fundusz sołecki "Finanse Komunalne", nr 11, s. 45-54.
 26. Wójcik M., 2014, Fundusz sołecki w świetle nowych regulacji prawnych, "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu", nr 2(4), s. 103-114.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2022.03.109.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu