BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korporowicz Łukasz J. (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
"Rzym a odrodzenie. Z dziejów ideologii rzymskiej". Uwagi na temat zaginionej książki Borysa Łapickiego
Rome and the Renaissance. From the History of Roman Ideology. Remarks on the Lost Book of Borys Łapicki
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2022, t. 125, s. 27-57, bibliogr. 30 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Prawo, Prawo rzymskie, Ideologia, Historia
Law, Roman law, Ideology, History
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiot badań: Zawartość teczki archiwalnej zawierającej dokumentację procesu przygotowywania recenzji wydawniczych monografii Borysa Łapickiego, noszącej tytuł Rzym a Odrodzenie. Z dziejów ideologii rzymskiej. Cel badawczy: (1) Zaprezentowanie trudności związanych z przeprowadzeniem procesu recenzyjnego monografii Łapickiego, która pomimo podjęcia przez Łódzkie Towarzystwo Naukowe licznych prób uzyskania merytorycznych recenzji zakończyła się niepowodzeniem. (2) Skonfrontowanie napotkanych przez ŁTN trudności z pozycją Łapickiego zajmowaną w polskim powojennym środowisku naukowym. (3) Próba odtworzenia treści monografii. Metoda badawcza: Analiza materiału archiwalnego zgromadzonego w zachowanej teczce dokumentującej proces recenzyjny. Rekonstrukcja zachowanych fragmentów monografii. Wyniki: (1) Większość kandydatów na recenzentów odmówiła podjęcia się zaproponowanej im funkcji. (2) Recenzenci, którzy przygotowali opinie na temat monografii, pozostawali w znacznym stopniu krytyczni wobec jej treści oraz przyjętej metodologii, jednak żaden nie zdecydował się na wyrażenie negatywnego stanowiska w odniesieniu do jej opublikowania. (3) Brak maszynopisu monografii uniemożliwia jednoznaczną weryfikację ocen recenzentów, lecz zachowane (zrekonstruowane) fragmenty książki pozwalają dostrzec jej istotne wady.(abstrakt oryginalny)

Background: Content of the archival file that contains the documentation of the review process of the scholarly book titled Rome and the Renaissance. From the History of Roman Ideology written by Borys Łapicki. Research purpose: (1) Presentation of difficulties related to the review process of the Łapicki book, which, despite numerous attempts by the Lodz Scholarly Society, was not completed successfully. (2) Confronting the difficulties encountered with the position held by Łapicki in the Polish post-war scientific world. (3) An attempt to reconstruct the content of the book. Methods: An analysis of the archival sources collected in the surviving file that contains documentation of the review process. Reconstruction of the surviving passages of the book. Conclusions: (1) Most of the candidates who received an offer to review the book rejected it. (2) Reviewers who prepared their opinions on the book were largely critical of its content as well as the applied methodology, but no one publicly expressed the opinion that the book should not be published. (3) No surviving typescript of the book makes it impossible to clearly verify the opinions, but surviving (reconstructed) passages of the book allow one to note their significant disadvantages.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banach T., Prawo rzymskie i etyka w poglądach Borysa Łapickiego, Studia Iuridica Lublinensia 2007/10, s. 97-114.
 2. Banyś T.A.J., Korporowicz Ł.J., Borys Łapicki (1889-1974), w: A. Liszewska, A. Pikulska- -Radomska (red.), 70 lat Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 129-134.
 3. Barwicka-Tylek I., Pamięć o Konstantym Grzybowskim, w: M. Maciejewski, M. Marszał, M. Sadowski (red.), Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej, Wrocław 2014, s. 31-39, http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/46491/02_Iwona_Barwicka_Tylek.pdf; stan na 23.10.2022 r.
 4. Bromboszcz M., Romanista w czasach stalinizmu - Borys Łapicki o powstaniach oraz walce niewolników z panami, w: E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański (red.), Wojna i pokój. Wybrane zagadnienia prawno-historyczne, Opole 2013, s. 75-87.
 5. Czech-Jezierska B.A., Nauczanie prawa rzymskiego w Polsce w okresie międzywojennym (1918-1939), Lublin 2011.
 6. Czech-Jezierska B., Utilitas rei publicae contra misericordiam. Justinian's criminal legislation in Borys Łapicki's view, Studia Prawne KUL 2019/4, s. 57-73.
 7. Czech-Jezierska B., Wolność i godność w starożytnym Rzymie - dobra osobiste czy społeczne? Kilka uwag na tle poglądów Borysa Łapickiego, Studia Prawnoustrojowe 2019, s. 51-67.
 8. Dubiel L., Grzegorz Leopold Seidler, w: M. Maciejewski, M. Marszał, M. Sadowski (red.), Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej, Wrocław 2014, s. 97-101, http://www.biblioteka cyfrowa.pl/Content/46498/09_Lech_Dubel.pdf; stan na 23.10.2022 r.
 9. Jońca M., Działalność Borysa Łapickiego w latach okupacji hitlerowskiej, w: E. Gajda (red.), Ad laudem magistri nostri: Mistrzowie. Dzieła polskiej romanistyki, Toruń 2018, s. 65-80.
 10. Kodrębski J., Borys Łapicki (1889-1974), Acta Universitatis Lodziensis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne, Seria I, 1976/6, s. 269-284.
 11. Kodrębski J., Borys Łapicki (1889-1974), Czasopismo Prawno-Historyczne 1974/26/2, s. 287-288.
 12. Kodrębski J., Borys Łapicki (1889-1974), w: A. Pikulska-Robaszkiewicz (red.), Profesorowi Janowi Kodrębskiemu in memoriam, Łódź 2000, s. 93-115.
 13. Korneć G., Tajna oświata na południowym Podlasiu i wschodnim Mazowszu 1939-1944, Siedlce 2006.
 14. Litewski W., Słownik prawa rzymskiego, Kraków 1998.
 15. Łapicki B., Etyczna kultura starożytnego Rzymu a wczesne chrześcijaństwo, Łódź 1958.
 16. Łapicki B., Ideologia rzymska w średniowieczu Europy Zachodniej, Łódź 1964.
 17. Łapicki B., Odpowiedź na krytykę mojego podręcznika "Prawo rzymskie", Myśl Współczesna 1949/10, s. 113-125.
 18. Łapicki B., O spadkobiercach ideologii rzymskiej. Okres chrystianizacji cesarstwa rzymskiego, Łódź 1962.
 19. Łapicki B., Poglądy prawne niewolników i proletariuszy rzymskich. Studium historyczne na tle bazy gospodarczej i antagonizmów klasowych, Łódź 1955.
 20. Łapicki B., Prawo rzymskie, Warszawa-Łódź 1948.
 21. Malec D. (red.), Profesorowie Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. 2, 1780-2012, Kraków 2014.
 22. Osterloff B., Andrzej Łapicki. Biografia artysty, w: B. Osterloff (red.), Łapicki. Aktor. Reżyser. Pedagog, Warszawa 2004, 15-75.
 23. Ożarowska-Sobieraj J., Bromboszcz M., Ideologia warstwy oświeconej - inteligencji rzymskiej okresu pryncypatu w poglądach Borysa Łapickiego, w: E. Kozerska, P. Sadowski, A. Szymański (red.), Egalitaryzm i elitaryzm. Tradycja i przeszłość Europy, Opole 2012, s. 73-79.
 24. Słapek D., Solidarism vs Marxism: "Legal Views of Slaves and Roman Proletarians" by Borys Łapicki Revisited, Studia Iuridica Lublinensia 2021/30/1, s. 265-288.
 25. Słomski W., Jan Legowicz - filozof i nauczyciel, ΣΟΦΙΑ. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich 2004/4, s. 371-379.
 26. Sokala A., Toruński romanista - Witold Warkałło. Przyczynek do biografii, Studia Iuridica Toruniensia 2012/11, s. 173-184.
 27. Szymańska A., Z dziejów Katedry, a później Zakładu Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Wrocławskiego (1945-2015), Acta Universitatis Wratislaviensis, 3661. Przegląd Prawa i Administracji 2015/C/1, s. 69-82.
 28. Taubenschlag R., Czasopismo Prawno-Historyczne 1949/2, s. 483-491.
 29. Wołodkiewicz W., Rafał Taubenschlag and Roman Law in Poland during Real Socialism, w: G. Karsai, G. Klaniczay, D. Movrin, E. Olechowska (eds.), Classics and Communism. Greek and Latin behind the Iron Curtain, Ljubljana-Budapest-Warsaw 2013, s. 237-256.
 30. Zabłocka M., Borys Łapicki (1889-1974), w: G. Bałtruszajtis (red.), Profesorowie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 1808-2008, Warszawa 2008, s. 162-163.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26485/SPE/2022/125/2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu