BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krajewska Aleksandra (Uniwersytet Łódzki), Nowak Ireneusz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Tymczasowy pełnomocnik szczególny w postępowaniu podatkowym
Interim Special Attorney in Tax Proceedings
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2022, t. 125, s. 59-79, tab., wykr., bibliogr. 31 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Podatki, Pełnomocnictwo, Ordynacja podatkowa, Regulacje prawne
Taxes, Power of attorney, Tax Code, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiot badań: Przedmiotem badań jest instytucja tymczasowego pełnomocnika szczególnego, ustanawianego w postępowaniu podatkowym na zasadach przewidzianych w art. 138l-138n Ordynacji podatkowej (w szczególności zakres i przesłanki jego umocowania, tryb wyznaczania oraz funkcjonowanie tymczasowych pełnomocników szczególnych, będących przedstawicielami zawodów zaufania publicznego w Polsce w latach 2017-2021). Cel badawczy: Celem badawczym jest ustalenie ratio legis instytucji tymczasowego pełnomocnika szczególnego oraz jego roli i "kompetencji" w postępowaniu podatkowym, jak również ocena funkcjonowania tej instytucji w Polsce w latach 2017-2021, z wykorzystaniem badań empirycznych. Metoda badawcza: W pracy wykorzystano co do zasady metodę teoretycznoprawną i dogmatycznoprawną (polegające na analizie uregulowań prawnych zawartych w Ordynacji podatkowej, a także komentarzy, monografii, artykułów oraz orzecznictwa sądów administracyjnych). Ponadto, dokonano interpretacji zgromadzonego materiału empirycznego, pozyskanego od organów samorządów zawodowych (doradców podatkowych, adwokatów oraz radców prawnych). Wyniki: Instytucję tymczasowego pełnomocnika szczególnego, pomimo zaledwie kilku lat funkcjonowania i tymczasowego charakteru, uznać należy za istotną i potrzebną, ponieważ stanowi ona gwarancję należytej reprezentacji osób nieobecnych, co jest przejawem zasady czynnego udziału strony w postępowaniu podatkowym. Liczba zawodowych tymczasowych pełnomocników szczególnych w latach 2017-2021 systematycznie rosła, co należy ocenić pozytywnie. Najliczniejszą grupę w tym zakresie stanowili w badanych latach radcy prawni. Można założyć, że zaobserwowana tendencja wzrostowa zostanie utrzymana.(abstrakt oryginalny)

Background: The subject of the research is the institution of an interim special attorney appointed in tax proceedings under the rules given in Articles 138l-138n of the Tax Ordinance Act (in particular, the scope and grounds of their authorising, the appointment procedure as well as the functioning of the interim special attorneys representing public trust professions in Poland in 2017-2021). Research purpose: The research purpose is to establish the ratio legis of the institution of interim special attorney, its role and competences in tax proceedings, as well as to assess the functioning of this institution in Poland from 2017-2021, using empirical research. Methods: The study uses the dogmatic-legal method (consisting in analysis legal regulations included in the Tax Ordinance Act, as well as commentaries, monographs, articles and the case law of the administrative courts). Moreover, the empirical material collected from the organs of professional self-regulatory bodies (tax advisors, advocates and attorneys-at-law) was interpreted. Conclusions: The institution of interim special attorney, despite only having existed for a few years and its temporary character, should be considered important and necessary, as it constitutes a guarantee of absent persons' due representation, which manifests the principle of a party's active participation in tax proceedings. The number of professional interim special attorneys from 2017 to 2021 has steadily increased, which should be assessed positively. In the years under review the most numerous group in this respect were attorneys-at-law. It can be assumed that the observed upward trend will be maintained.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiak B., Borkowski J., Komentarz do art. 34 k.p.a., w: B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2022, Legalis/el.
 2. Borkowski J., Adamiak B., Komentarz do art. 138l o.p., w: B. Adamiak, J. Borkowski, P. Borszowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2017, s. 876-877.
 3. Borkowski J., Adamiak B., Komentarz do art. 138m o.p., w: B. Adamiak, J. Borkowski, P. Borszowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2017, s. 878.
 4. Brzeziński B., Kalinowski M., Olesińska A. (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz praktyczny, ODDK, Gdańsk 2017.
 5. Charkiewicz M., Pełnomocnik na gruncie przepisów prawa podatkowego - istota, pozycja prawna i zakres odpowiedzialności, Temida 2, Białystok 2021.
 6. Etel L. (red.), Nowa Ordynacja podatkowa. Z prac Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, Białystok 2017.
 7. Etel L. (red.), Ordynacja podatkowa. Kierunkowe założenia nowej regulacji, Białystok 2015.
 8. Ignaczak-Jaworska K., Komentarz do art. 138l o.p., w: H. Dzwonkowski (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2020, Legalis/el.
 9. Kalinowski M., Masternak M., Pełnomocnictwo w jurysdykcyjnym postępowaniu podatkowym po zmianach ordynacji podatkowej, Przegląd Podatkowy 2016/3, s. 17-24.
 10. Łoboda M., Strzelec D., Kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego, Warszawa 2017, LEX/el.
 11. Matan A., Komentarz do art. 34 k.p.a., w: G. Łaszczyca, C. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2010, LEX/el.
 12. Nowak I., Krajewska A., Doradca podatkowy jako profesjonalny pełnomocnik w postępowaniu sądowoadministracyjnym, w: D. Gil, E. Kruk (red.), Role uczestników postępowań sądowych - wczoraj, dziś i jutro, t. 2, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 261-284.
 13. Nowak I., Mikołajczyk J., Kurator osoby fizycznej w postępowaniu podatkowym w świetle art. 138 § 1 Ordynacji podatkowej, Kwartalnik Prawa Podatkowego 2020/3, s. 57-83.
 14. Nowak I., Rutkowski B., Pełnomocnictwo w świetle Ordynacji podatkowej - stan obecny a planowane zmiany, Toruński Rocznik Podatkowy 2014/el, s. 184-204.
 15. Pietrasz P., Komentarz do art. 138 o.p., w: L. Etel (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Tom II, Procedury podatkowe. Art. 120-344, Warszawa 2022, LEX/el.
 16. Rodak B., Komentarz do art. 138l o.p., w: A. Mariański (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2021, Legalis/el.
 17. Rodak B., Komentarz do art. 138m o.p., w: A. Mariański (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2021, Legalis/el.
 18. Rodak B., Komentarz do art. 138n o.p., w: A. Mariański (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2021, Legalis/el.
 19. Rodak B., Szymański T., Tymczasowy pełnomocnik szczególny, w: A. Mariański (red.), Ordynacja podatkowa 2019. Poradnik dla praktyków, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019, s. 441-442.
 20. Stachurski W., Komentarz do art. 138l o.p., w: L. Etel (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Tom II, Procedury podatkowe. Art. 120-344, Warszawa 2022, LEX/el.
 21. Wrzesińska-Nowacka A., Komentarz do art. 34 k.p.a., w: L. Klat-Wertelecka, A. Mudrecki (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz dla praktyków, Gdańsk 2012, s. 163-168.
 22. Postanowienie WSA w Krakowie z dnia 25 marca 2021 r., sygn. I SA/Kr 804/20, CBOSA.
 23. Postanowienie WSA w Gliwicach z dnia 29 kwietnia 2021 r., sygn. I SA/Gl 1679/20, CBOSA.
 24. Wyrok NSA z dnia 18 lipca 2017 r., sygn. I FSK 2289/15, CBOSA.
 25. Wyrok NSA z dnia 14 listopada 2018 r., sygn. I GSK 2237/18, CBOSA.
 26. Wyrok WSA w Krakowie z dnia 25 października 2013 r., sygn. II SA/Kr 1003/13, CBOSA.
 27. Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 maja 2020 r., sygn. II SA/Go 195/20, CBOSA.
 28. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 lutego 2021 r., sygn. VII SA/Wa 1689/20, CBOSA.akres odpowiedzialności, Temida 2, Białystok 2021.
 29. https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/916897,kontrole-podatkowe-pelnomocnik-podatnika. html; stan na 10.10.2022 r.
 30. https://wsjp.pl/index.php/haslo/podglad/25485/niecierpiacy-zwloki; stan na 10.10.2022 r.
 31. https://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3462; stan na 10.10.2022 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26485/SPE/2022/125/3
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu