BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rytwińska-Rasz Magdalena (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Ochrona prawna fotografii produktowej w prawie polskim
Legal Protection of Product Photography in Polish Law
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2022, t. 125, s. 81-93, bibliogr. 23 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Fotografia cyfrowa, Ochrona prywatności, Prawo, Regulacje prawne
Digital photography, Protection of privacy, Law, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiot badań: Przedmiotem badań w niniejszym opracowaniu jest ustalenie progów ochrony prawnej fotografii produktowych, które powszechnie wykorzystywane są w celu promocji i reklamy towarów i usług, w tym w szczególności w Internecie. Łatwość "zapożyczania" fotografii ze stron internetowych czy aukcji innych przedsiębiorców generuje częste spory, w ramach których poszkodowany coraz częściej domaga się ochrony prawnej. Cel badawczy: Ustalenie kryteriów, których spełnienie uprawnia poszkodowanego do poszukiwania ochrony prawnej, jak również podstaw prawnych tej ochrony. Metoda badawcza: W badaniach oparto się na analizie nielicznego orzecznictwa w sprawach dotyczących fotografii produktowych, a także - pomocniczo - innych utworów o podobnym (użytkowym) charakterze, a także wyroku ETS wydanego na tle fotografii portretowej. Odwołano się również do śladowych wypowiedzi doktryny. Część opracowania poświęcona jest analizie typu case study. Wyniki: Badania wykazały, że fotografia produktowa może być przedmiotem ochrony prawno- -autorskiej, przy spełnieniu przesłanek ustawowych. Dla powstania tej ochrony nie ma natomiast znaczenia ani subiektywne przekonanie autora o walorach fotografii, ani nakład jego pracy, ani fotografowany przedmiot, ani używany sprzęt.(abstrakt oryginalny)

Background: This article focuses on the legal protection of product photography, which is often used for the purpose of promoting and advertising products and services, especially on the Internet. The ease of using the photographs from other enterpreneurs' websites or auctions leads to many disputes in which they often seek legal protection. Research purpose: The purpose of this work is to identify the legal basis of this protection as well as to determine the criteria that, if met, allow the plaintiff to seek legal protection. Methods: The research is based on the analysis of (still very few) court judgements in cases involving product photography, but also other works of a comparable (commercial) character, as well as on the ECJ ruling on portrait photography. The author also referred to legal literature, although this topic has not yet fully attracted the attention of scholars. Part of the article focuses on the case study analysis. Conclusions: The research leads to the conclusion that product photography can be protected by copyright if the legal requirements are met. This protection exists regardless of the author's subjective opinion of the value of the photograph, the amount of work the author did, the subject being photographed, or the equipment used.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barta J., Markiewicz R., w: J. Barta, R. Markiewicz (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Zakamycze 2005.
 2. Barta J., Markiewicz R., Matlak A., w: J. Barta (red.), System prawa prywatnego, tom 13, Prawo autorskie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017.
 3. Laskowska-Litak E., Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w: R. Markiewicz (red.), Ustawy autorskie. Komentarze, t. I, Warszawa 2021, art. 1, https://sip.lex.pl/#/ commentary/587837745/635185/markiewicz-ryszard-red-komentarz-do-ustawy-o-prawieautorskim-i-prawach-pokrewnych-w-ustawy...?cm=URELATIONS; stan na 29.08.2021 r.
 4. Markiewicz R. (red.), Ustawy autorskie. Komentarze. Tom I, Warszawa 2021, Legalis.
 5. Orżewski W., Fotograf, fotografia, prawo, Warszawa 2006.
 6. Poźniak-Niedzielska M., Niewęgłowski A., w: J. Barta (red.), System prawa prywatnego, tom 13, Prawo autorskie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017.
 7. Sarbiński R.M., w: W. Machała (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2019, art. 1, https://sip.lex.pl/#/commentary/587792145/589585/machala-wojciechred-sarbinski-rafal-marcin-red-prawo-autorskie-i-prawa-pokrewne-komentarz?cm= URELATIONS; stan na 29.08.2021 r.
 8. Sarbiński R.M., Utwór fotograficzny i jego twórca w prawie autorskim, Zakamycze 2004.
 9. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 29 stycznia 2015 r., I ACa 731/14, LEX nr 1648822.
 10. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 22 stycznia 2016 r., I Aca 859/15, LEX nr 2000481.
 11. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 29 października 1997 r., I ACa 477/97, LEX nr 533708.
 12. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 30 grudnia 2014 r., I ACa 1433/14.
 13. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 12 września 2016 r., I ACa 942/15, LEX nr 2209926.
 14. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w wyroku z dnia 15 lipca 2013 r., I ACa 387/13, LEX nr 1363333.
 15. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 lipca 1995 r., I ACr 453/95, LEX nr 62609.
 16. Wyrok Sądu Najwyższego Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 26 czerwca 1998 r., I PKN 196/98, LEX nr 36707.
 17. Wyrok Sądu Najwyższego z 22 czerwca 2010 r., IV CSK 359/09, OSNC 2011, nr 2, poz. 16.
 18. Wyrok Sądu Najwyższego z 23 lipca 1971 r., II CR 244/71, LEX nr 63863.
 19. Wyrok Sądu Najwyższego z 8 listopada 1932 r., II K 1092/32, OSN 1933, nr 1, poz. 7.
 20. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2006 r., I CK 281/05, Lex nr 181263.
 21. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2009 r., V CSK 337/08, LEX nr 488738.
 22. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 lipca 2002 r., III CKN 1096/00, Lex nr 81369.
 23. Wyrok TS z 1.12.2011 r., C-145/10, EVA-MARIA PAINER v. STANDARD VERLAGSGMBH I INNI, LEX nr 1053371.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26485/SPE/2022/125/4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu