BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rudolf Stanisław (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Procesy integracji głównych modeli nadzoru korporacyjnego
Integration Processes of the Main Models of Corporate Governance
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2022, t. 125, s. 141-160, bibliogr. 48 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Korporacje, Finanse korporacji, Nadzór
Financial crisis, Corporation, Corporate finance, Supervision
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G28, G34, H12
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiot badań: Ostatnie dziesięciolecia przyniosły wzrost zainteresowania nadzorem korporacyjnym. Uświadomiono sobie bowiem, że nadzór stać się może ważnym czynnikiem wzrostu gospodarczego czy podnoszenia konkurencyjności gospodarki. Zauważono również, że błędy w nadzorze przynosić mogą negatywne konsekwencje zarówno dla spółek, jak i dla całych gospodarek. Stanowić mogą także przyczynę kryzysów finansowych. W artykule przedstawiono dokonujące się procesy zmian w modelach monistycznym i dualistycznym nadzoru. Analizę prowadzono pod kątem integracji obu tych modeli. Cel badawczy: Opracowanie ma na celu określenie zakresu procesów integracji głównych modeli nadzoru korporacyjnego, a mianowicie monistycznego i dualistycznego. Metoda badawcza: Dla osiągnięcia wspomnianego celu zastosowano krytyczną analizę literatury przedmiotu oraz odpowiednich regulacji prawnych. Wyniki: Prowadzone rozważania pozwalają stwierdzić, że w obu badanych modelach nadzoru zmiany przebiegają w tym samym bądź zbliżonym kierunku (zjawisko konwergencji). Zmiany te mają generalnie charakter ewolucyjny, ale głębsze z nich dokonywały się pod wpływem największych w ostatnich dziesięcioleciach kryzysów finansowych lat 1997-1998 i 2007-2008. Zauważyć można również, że pierwszy ze wspomnianych kryzysów spowodował większe zmiany w modelu monistycznym, podczas gdy drugi w modelu dualistycznym.(abstrakt oryginalny)

Background: Recent decades have seen an increase in interest in corporate governance. It was realized that supervision may become an important factor of economic growth or increasing the competitiveness of the economy. It was also noticed that errors in supervision may have negative consequences both for companies and for entire economies. They can also be the cause of financial crises. The article presents the processes of changes taking place in the monistic and dualistic models of supervision. The analysis was conducted in terms of the integration of both these models. Research purpose: The aim of the study is to define the scope of the integration processes of the main models of corporate governance, namely monistic and dualistic. Methods: In order to achieve the above-mentioned goal, a critical analysis of the literature on the subject and relevant legal regulations was applied. Conclusions: The conducted considerations allow to conclude that in both examined models of supervision the changes run in the same or a similar direction (convergence phenomenon). These changes are generally evolutionary in nature, but the deeper changes took place under the influence of the largest financial crises in the recent years, 1997-1998 and 2007-2008. It can also be seen that the first of these crises resulted in greater changes in the monistic model, while the second in the dualistic model.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baums Commission, Report of the Government Commission on Corporate Governance, 2001 July 10.
 2. Blue Ribbon Committee on Improving the Effectiveness of Corporate Audit Committee, Report and Recommendations, NYSE 1999, February.
 3. Butzbach O., Rotondo G., Italian Banking regulation and the legal obstacles to corporate governance convergence, Competition & Change 2018/24/5, s. 493-514.
 4. Campbell K., Jerzemowska M., Najman K., Wstępna analiza przestrzegania zasad nadzoru korporacyjnego przez spółki notowane na GPW w Warszawie w 2005 roku, w: S. Rudolf (red.), Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
 5. Cernat F., The Emerging European Corporate Governance Model: Anglo-Saxon, Continental, or Still the Century of Diversity?, Journal of European Public Policy 2004/11/1, s. 147-166.
 6. Clarke T., Deconstructing the mythology of shareholder value, Accounting, Economics and Law 2013/3/1, s. 15-42.
 7. Clarke T., The continuing diversity of corporate governance: Theories of convergence and variety, Ephemera: Theory and Politics in Organization 2016/16/1, s. 19-52.
 8. Clift B., Comparative Political Economy: States, Markets and Global Capitalism, Red Global, London 2014.
 9. Commission Recommendation of 30 April 2009 on remuneration policies in the financial services sector, 2009/384/EC, OJ L 120/22.
 10. Corporate Governance and Financial Crisis, OECD, 2009.
 11. Corporate Governance Code and Principles, Final NYSE Corporate Governance Role, USA, 2003.
 12. Dobre praktyki w spółkach publicznych 2002, Warszawa 2002.
 13. Duam J.H., Spencer Stuart Board Index: How Boards are Changing, Business Week on Line 2010/17/03.
 14. European Commission, Green Paper. Corporate Governance in financial institutions and remuneration policies, COM (2010) 284 final, Brussels, 2.06.2010.
 15. Fernandez-Sanchez J.L., Odrizola-Zamanillo M.D., Luna M., How corporate governance mechanism of banks have changed after the 2007-2008 financial crisis, Global Policy 2020/11, s. 22-61.
 16. G20/OECD Principles of Corporate Governance, OECD, 2015.
 17. German Corporate Governance Code, Berlin 2002.
 18. Gindis D., Veldman J., Willmott H., Convergent and Divergent Trajectories of Corporate Governance, Competition and Change 2020/24 (5), s. 408-428.
 19. Gordon J.N., Roe M.J., Convergence and Persistence in Corporate Governance, Cambridge University Press, Cambridge 2004.
 20. Hopt K.J., Corporate Governance of Banks and other Financial Institutions after the Financial Crisis, Journal of Corporate Law Studies 2013/13/2, s. 219-253.
 21. Isaksson M., Corporate governance and the financial crisis. Questions and answers, OECD, Paris 2009.
 22. Jansson A., Global financial reporting convergence: A study of the adoption of International Financial Reporting Standards by Swedish accountancy profession, Competition & Change 2018/24/5, s. 429-449.
 23. Jerzemowska M., Zasady nadzoru korporacyjnego OECD w świetle globalnego kryzysu finansowego, w: P. Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 24. Jeżak J., Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 25. Kirkpatrick G., The corporate governance lessons from the financial crisis, OECD, Paris 2009.
 26. La Porta R., Lopez-de-Silianes F., Shleifar A., Vishny R., Investor protection and corporate governance, Journal of Financial Economics 2000/58, s. 3-27.
 27. Lenter C., Vesa L., Kolozsi P.P., Zeman Z., New Dimensions of Internal Control in Banking after the GFC, Economic Annals - XXI 2019/176/3-4.
 28. Marcinkowska M., Corporate Governance in Banks: Problems and Remedies, Financial Assets and Investing 2012/3/2, s. 47-67.
 29. Maxfield S., Wang L., Magaldi de Sousa M., The Effectiveness of Bank Governance Reforms in the Wake of the Financial Crisis: A Stakeholder Approach, Journal of Business Ethics 2018/150/2, s. 485-503.
 30. Montagnon P., Convergence - balancing regulatory and investor engagement, Keeping Good Companies, 2011 (March), s. 77-81.
 31. The OECD Principles of Corporate Governance, OECD, 2004.
 32. O'Sullivan M., Corporate Governance and Globalization, The Annals of the American Academy of Political and Social Science 2000/570/1, s. 153-172.
 33. Palepu K., Khanna T., Kogan J., Globalization and Similarities in Corporate Governance: A Cross-Country Analysis, Working Papers 2002/02-041, Harvard University.
 34. Pirson M., Turnbull S., The future of corporate governance: Network governance - A lesson from financial crisis, Human Systems Management 2015/34/1.
 35. Report to G20 on the implementation of the G20/OECD Principles of the Corporate Governance, OECD, 2019.
 36. Rudolf S., The Efficiency of Employee Representation in Corporate Governance in the Selected EU Countries, w: L. Winkler, H. Codrington (eds.), Global Economy in Transition. The European Union and Beyond, Vernon Press, Vernon Series in Economics, USA, 2017.
 37. Rudolf S., Udział przedstawicieli załogi w nadzorze korporacyjnym. Tendencje zmian, Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance 2018/16/2.
 38. Samborski A., Perspektywy i bariery konwergencji systemów nadzoru korporacyjnego, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2013/141, s. 72-89.
 39. Sarbanes-Oxley Act, Sarbanes-Oxley Act of 2002, Public Law 107-204, 116 Stat 745, Government Printing Office Washington, DC 2002.
 40. Siems M., Alvarez-Macotela O., The G20/OECD Principles of Corporate Governance 2015: A Critical Assessment of their Operation and Impact, OECD, 2017, 17 Sep.
 41. Stiglitz J.E., Freefall. Jazda bez trzymanki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 42. Turlea E., Mocanu M., Radu C., Corporate Governance in the Banking Industry, Accounting and Management Information Systems 2010/9/3, s. 379-402.
 43. Urbanek P., Kryzys finansowy a polityka wynagradzania menedżerów, w: P. Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 44. Winter J. (ed.), Report of the High Level Group of Company Law Experts on a Modern Regulatory Framework for Company Law in Europe, Brussels 2002.
 45. Zalecenie Komisji z dnia 14 grudnia 2004 w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie, 2004/913/WE (Dz.U. U.E. L 388/55).
 46. Zalecenie Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), 2005/162/U.E. (Dz.U. U.E. L.52/51), Załącznik II.
 47. Zalecenie Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie polityki wynagrodzeń w sektorze usług finansowych, 2009/384/WE (Dz.U. UE L 120/22).
 48. Zasady nadzoru korporacyjnego, Ministerstwo Skarbu Państwa, 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26485/SPE/2022/125/8
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu