BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stefaniuk Renata Anna (University of Łódź)
Tytuł
Increasing the Effectiveness of Supervisory Boards as One of the Objectives of the Amendment To the Code of Commercial Companies
Zwiększenie skuteczności rad nadzorczych jako jeden z celów nowelizacji kodeksu spółek handlowych
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2022, R. 21, nr 4, s. 27-36, rys., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Rada nadzorcza, Ład korporacyjny, Nadzór, Kodeks spółek handlowych
Supervisory board, Corporate governance, Supervision, Code of Commercial Companies
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M1, M10, M12, M14.
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel: Celem artykułu jest ocena zasadności wprowadzenia zmian do Kodeksu Spółek Handlowych w zakresie efektywności zarządu. Następnie porównano wyniki badań przeprowadzonych przez autorkę artykułu z dotychczasowymi praktykami funkcjonowania Izb.
Metodologia: Badaniem objęto praktyczną działalność członków rad nadzorczych spółek. Badanie ilościowe przeprowadzono w latach 2018-2021 w formie ankiety dystrybuowanej drogą mailową, na portalu www.webankieta.pl oraz dostarczanej osobiście w formie papierowej. Badanie przeprowadzono wśród osób na stanowiskach kierowniczych (54%), wśród których większość ankietowanych stanowili mężczyźni (71%). Badana populacja została dobrana na podstawie doświadczenia zawodowego na stanowiskach kierowniczych i członków zarządów w przedsiębiorstwach państwowych.
Wyniki: Na próbie 100 respondentów zauważono, że jeśli rada nadzorcza jest zaangażowana w swoje obowiązki i składa się z wykwalifikowanej kadry, to rada nadzorcza przyczynia się do poprawy lub dobrego funkcjonowania firmy, a często nawet do jej rozwoju.
Wnioski: Główny wniosek, jaki został sformułowany to potwierdzenie zasadności wprowadzenia zmian prawnych w kierunku zwiększenia efektywności nadzoru, szczególnie w obszarze doradczym oraz informacyjnym, które mają kluczowe znaczenie w prawidłowym diagnozowaniu sytuacji spółki oraz we właściwym ukształtowaniu strategii rozwoju. Ze względu na poufność, jakiej podlegają członkowie rad nadzorczych i zarządów, uzyskanie od nich precyzyjnych odpowiedzi niezbędnych do zbadania funkcjonowania rad nadzorczych i zarządów jest bardzo trudne. (abstrakt oryginalny)

Aim: The purpose of this article is an assessment of the legitimacy of introducing changes to the Commercial Companies Code regarding the effectiveness of a Board of Directors, then comparing the results of the research performed by the author of the article to the current practices of the functioning of Boards.
Methodology: The research covered the practical activities of company supervisory board members. A quantitative survey was conducted from 2018 to 2021 in the form of a questionnaire distributed via email, the website www.webankieta.pl, and delivered in person in paper form. A survey was conducted on people in managerial positions (54%) where men were the majority of those polled (71%). The surveyed population was chosen based on their professional experience as managers and members of the board in the stateowned enterprises.
Results: On a sample of 100 respondents, it was observed that, provided the supervisory board is committed to their duties and consists of qualified personnel, the supervisory board contributes to the improvement or good functioning of the company, and often even its development.
Conclusions: The main conclusion that has been formulated is confirmation of the legitimacy of introducing legal changes aimed at increasing the effectiveness of supervision, especially in the advisory and information areas, which are of key importance in the correct diagnosis of the company's situation and in the proper shaping of the development strategy.Due to the confidentiality that members of supervisory and management boards are subjected to, it is very difficult to obtain from them the precise answers necessary to study the functioning of supervisory boards and management boards. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aluchna, M., Kuszewski, T. (2020). Does corporate gover-nance compliance increase company value? Evidence from the best practice of the board. Journal of Risk and Financial Management, 13, 242, 1-25. https://www.doi.org/10.3390/jrfm13100242
 2. Bohdanowicz, L. (2009). Profesjonalizm w funkcjonowaniu rad nadzorczych spółek akcyjnych (Professionalism in extended supervisory boards of jointstock companies).Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 3. Bohdanowicz, L. (2018). Wyniki finansowe polskich spółek publicznych a aktywność ich rad nadzorczych (Financial results of Polish public companies and the activity of their supervisory boards). Zeszyty Naukowe Politechni-ki Poznańskiej, Organizacja i Zarządzanie, 76, 21-35.
 4. Deloitte (2019). Aktywna rada nadzorcza kluczem do sukcesu spółki (An active supervisory board is the key to the company's success). Retrieved from: https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/aktyw-na-rada-nadzorcza-kluczem-do-sukcesu-spolki.html [accessed: 18.08.2022].
 5. Douma, S. (1997). The Twotier System of Corporate Governance. Long Range Planning, 4, 613.
 6. Gutenberg, E. (1970). Funktionswandel des Aufsichtrafs, Zeitschrift für Betriebswirtschaft, Dezember.
 7. Jeżak, J. (2012). Rada Nadzorcza w procesie kreowania wartości spółki - potrzeba zmian modelowych i organizacyjnych (The Supervisory Board in the process of creating the company's value - the need for model and organizational changes). Zarządzanie i Finanse, 4 (1), 237-250.
 8. Jeżak, J., Bohdanowicz, L. (2016). Zmiany polskiego modelu organów statutowych spółek w kontekście tendencji występujących w krajach Unii Europejskiej (Changes in the Polish model of statutory bodies of companies in the context of tendencies occurring in the European Union countries). Zarządzanie i Finanse, 14 (2/2) , 7-20.
 9. Johnson, L., Daily, C., Ellstrand, A. (1996). Boards of Directors: A Review and Research Agenda. Journal of Management, 22, 409-438.
 10. Kodeks Spółek Handlowych (Commercial Companies Code)
 11. Kowal, W. (2013). Skuteczność i efektywność - zróżnicowane aspekty interpretacji (Efficiency and efficiency - various aspects of interpretation). Organization and Management, 4 (157), 11-23.
 12. Lorsch, J.W., Sailer, J.S., (1995). Rada a ocena działalności spółki (Advice and assessment of the company's activity).[In:] M. Hensel (ed.), W poszukiwaniu skutecznej rady, czyli o kontroli spółek akcyjnych w gospodarce rynkowej (In search of effective advice, i.e. on the control of jointstock companies in a market economy). Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków, 101-112.
 13. Łukasik, P. (2021). Jakie są organy spółki europejskiej (What are the bodies of a European company). Re-trieved from: https://mojafirma.infor.pl/spolki/spolki/abc-spolek/256640,Jakie-sa-organy-spolki-europejsk-iej.html [accessed: 17.07.2022].
 14. Ministry of State Assets (2020). Kadencja a mandate (Tenure and mandate). Retrieved from: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/kadencja-a-mandat [accessed: 01.08.2022].
 15. Ministry of State Assets (2021). Draft Law on Amendments to the Commercial Companies Code law and certain other laws.
 16. Ministry of State Assets (2021). Justification of the draft law on amendments to the Commercial Companies Code law and certain other laws.
 17. Monitor FX (2021). Wskaźnik q Tobina (Tobin's q index). Retrieved from: https://monitorfx.pl/wskaznik-q-tobina/ [accessed: 30.07.2022].
 18. Forum Rad Nadzorczych (2017). Rady nadzorcze 2017, trendy i kierunki zmian (Supervisory boards 2017, trends and directions of change). Retrieved from https://www.pwc.pl/pl/pdf/pwc-raport-rady-nadzorcze-2017.pdf [ac-cessed: 30.07.2022].
 19. Pinior, P. (2019). Ocena rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz nie-których innych ustaw (Evaluation of the government's bill amending the Commercial Companies Code and some other acts). Zeszyty Prawnicze BAS, 3 (63), 106-123.
 20. Rybicki, P. (2022). Zarząd i rada nadzorcza, wyjaśnienia Najwyższej Izby Kontroli (Management Board and Supervisory Board, explanations of the Supreme Audit Office). Retrieved from https://nadzorkorporacyjny.pl/zarzad-i-rada-nadzorcza-wyjasnienia-nik/ [accessed: 20.08.2022].
 21. Skowron, K. (2018). Odpowiedzialność członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach publicznych (Responsibi-lity of members of the management board and supervisory board in public companies). Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni. Retrieved from https://www.kancelaria-csw.pl/odpowiedzialnosc-czlonkow-zarzadu-i-rady-nadzorczej-w-spolkach-pub-licznych/ [accessed: 20.08.2022].
 22. Stiles, P., Taylor, B. (2002). Boards at Work: How directors view their roles and responsibilities. Oxford University Press, Oxford.
 23. Strasser, J. (1989). Dieses Know-How muss ein Verwaltungsrat mitbringen (A board of directors must have this know-how). Management Zeitschrift - IO. 5, 27-30.
 24. Tyrolski, Ł. (2015). Czynniki wpływające na jakość rady nadzorczej i jej wpływ na działalność spółki na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (Factors affecting the quality of the supervisory board and its impact on the company's operations on the Warsaw Stock Exchange). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje, 74, 1, 675-683.
 25. Walczak, W. (2014). Wybrane problemy funkcjonowania spółek rad nadzorczych - kolegialny charakter podejmowanych decyzji i zasady wynagradzania członków (Selected problems of the functioning of supervisory board companies - the collegial nature of decisions made and the principles of remunerating members). Wiedza Prawnicza, 5, 3-26.
 26. Walińska, E. (2014). Doskonalenie sprawozdania finansowego jako narzędzia efektywnego nadzoru korporacyjnego (Improving the financial statements as an effective corporate governance tool). Studia Prawno-Ekonomiczne, 93, 351-365.
 27. Żukowska, H., Spoz, A., Zasuwa, G. (2016). Sprawo-zdawczość w procesie zarządzania i oceny działalności przedsiębiorstwa (Reporting in the process of managing and evaluating the company's activities.). Wydawnictwo KUL, Lublin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2022.21.4.15
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu