BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Utzig Monika (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
Individual Farmers' Bank Loans and Deposit in Poland Under Economic Uncertainty During the Covid-19 Pandemic
Kredyty i depozyty bankowe rolników indywidualnych w Polsce w warunkach niepewności gospodarczej podczas pandemii Covid-19
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2022, R. 21, nr 4, s. 37-43, tab., rys., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Kredyt, Rolnictwo, Depozyty kapitałowe, COVID-19
Credit, Agriculture, Capital deposits, COVID-19
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D80, G21, Q14
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel: Celem opracowania była ocena zmian wartości i struktury kredytów bankowych dla rolników indywidualnych w warunkach niepewności gospodarczej, głównie spowodowanej przez pandemię COVID-19.
Metodyka: Wykorzystano dane statystyczne Narodowego Banku Polskiego za okres od stycznia 2018 do września 2022 oraz policzono indeksy dynamiki. Wykorzystano również Globalny Indeks Niepewności Gospodarczej i Politycznej w celu pokazania, czy pandemia COVID-19 skutkowała zwiększeniem niepewności gospodarczej.
Wyniki: Wyniki wskazują, że w badanym okresie obserwowano zarówno zwiększenie wartości depozytów bankowych rolników, jak i spadek kredytów rolników. Zwiększenie wartości depozytów rolników występowało, gdy stopy procentowe były ekstremalnie niskie, dlatego można stwierdzić, że zwiększenie wartości depozytów bankowych rolników wynikało z niepewności gospodarczej a nie z rosnącej zyskowności depozytów. W tym samym czasie, wartość kredytów bankowych dla rolników spadała, ale trudno jest wskazać, czy jest to efektem zacieśniania polityki kredytowej banków czy awersji rolników do ryzyka.
Wnioski: Badania dotyczące aktywności kredytowej i depozytowej podmiotów gospodarczych są bardzo ważne z powodu rosnącej roli niepewności w dzisiejszych czasach. To co jest obserwowane, to fakt, że wartość kredytów rolników spadła, ale trudno jest stwierdzić z całą pewnością, czy wynikało to z niepewności gospodarczej i ograniczonych potrzeb kapitałowych rolników z tego powodu, czy z redukcji aktywności kredytowej banków i negatywnych decyzji kredytowych. (abstrakt oryginalny)

Aim: The paper aimed to evaluate changes in farmers' bank loans and deposit value under economic uncer-tainty, mainly caused by the COVID-19 pandemic.
Methodology: The statistical data from Narodowy Bank Polski for the span of January 2018-September 2022 was used and the dynamic indexes were computed. The Global Economic Policy Uncertainty Index was also used to show if the COVID-19 pandemic increased economic uncertainty.
Results: The results show that in the analyzed period, an increase in the value of farmers' bank deposits and a drop in farmers' bank loans were observed. An increase in the value of farmers' bank deposits occurred when interest rates were extremely low, so it can be stated that the growth of the value of farmers' bank deposits resulted from economic uncertainty, and not from the rising profitability of deposits. At the same time, the value of farmers' bank loans decreased, but it is difficult to indicate if this is an effect of the tightening of banks' loan policies or of the farmers' aversion to risk.
Conclusions: The research concerning economic entities' loan and deposit activity is a very important subject because of the increasing role of uncertainty nowadays. What is observed is that the value of farmers' bank loans dropped but it is difficult to state for sure if this was caused by economic uncertainty and therefore reduced capital needs of farms or by the reduction of banks' credit activity and negative credit decisions. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aaberge, R., Liu, K., Zhu, Y. (2017). Political Uncertainty and household savings. Journal of Comparative Economics, 45, 154-170.
 2. Al-Thaqeb, S.A., Algharabali, B.G., Alabdulghafor, K.T. (2020). The pandemic and economic policy uncertainty. International Journal of Finance and Economics, 27(3), 2784-2794.
 3. Baker, S., Bloom, N., Davis, S. (2016). Measuring Economic Policy Uncertainty. The Quarterly Journal of Econom-ics, 131 (4), 1593-1636.
 4. Bakas, D., Triantafyllou, A. (2020). Commodity price vola-tility and the economic uncertainty of pandemics. Economic Letters 193 (109283), 1-5.
 5. Barraza, S., Civelli, A. (2020). Economic policy uncertainty and the supply of business loans. Journal of Banking and Finance, 121 (105983), 1-13.
 6. Bochenek, M. (2012). Ryzyko i niepewność w naukach ekonomicznych - rozważania semantyczne (Risk and uncertainty in economic sciences: some semantic reflec-tions. Ekonomia). Economics, 4 (21), 46-63.
 7. Chi, Q., Li, W. (2017). Economic policy uncertainty, credit risks and banks' lending decisions: evidence from Chinese commercial banks. China Journal of Accounting Research, 10 (1), 33-50.
 8. Daniłowska, A. (2021). The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Credit Market in Poland. European Research Studies Journal, 24 (3), 229-240.
 9. Daniłowska, A. (2022). The deposit and credit activity of individual farmers in Poland during the COVID-19 pandemic. Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economics, 24 (1), 25-36.
 10. Davis, S.J. (2016). An Index of Global Economic Policy Uncertainty. NBER Working Papers 22740, National Bureau of Economic Research, 1-10.
 11. Economic Policy Uncertainty (2022). Global Economic Policy Uncertainty Index. Retrieved from https://www.policyuncertainty.com/global_monthly.html [accessed: 06.12.2022].
 12. Golonko, M., Wysokiński, M., Gromada, A., Trębska, P., Lenort, R. (2021). The income situation in agriculture after Poland entered the European Union. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 20 (1), 5-14.
 13. Karadima, M., Louri, H. (2021). Economic policy uncertainty and non-performing loans: The moderating role of bank concentration. Finance Research Letters, 38 (101458), 1-5.
 14. Knight, F. (1921). Risk, Uncertainty and Profit. Houghton Mifflin Company, The Riverside Press, Cambridge, Boston and New York.
 15. Martin, A., Markvida, M., Hallegatte, S., Walsh B. (2020). Socio-Economic Impacts of COVID-19 on Household Consumption and Poverty. Economics of Diseasters ad Climate Change, 4, 453-479.
 16. Narodowy Bank Polski (2022a). Assets and liabilities of banks (monthly data). Retrieved from https://www.nbp.pl/homen.aspx?f=/en/statystyka/zobowiazania.html [ac-cessed: 17.11.2022].
 17. Narodowy Bank Polski (2022b). Assets and liabilities of monetary financial institutions (MFIs)/banks. Retrieved from https://www.nbp.pl/en/statystyka/czasowe_dwn/DIC-nal-zob.pdf [accessed: 12.10.2022].
 18. Narodowy Bank Polski (2022c). Sectoral classification of the economy in monetary statistics. Retrieved from https://www.nbp.pl/en/statystyka/m3/Sectoral-classifi-cation-of-the-economy-in-monetary-statistics.pdf [accessed: 10.10.2022].
 19. Raczkowska, M., Wrzesińska-Kowal, J. (2020). Podstawy mikroekonomii (Fundamentals of microeconomics). Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 20. Skawińska, E., Zalewski, R. (2020). Impact of coronavirus COVID-19 on the food system. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 19 (4), 121-129.
 21. Stooq (2022). Historical data: WIBOR PLN 3M. Retrieved from https://stooq.com/q/d/?s=plopln3m&d1=20180101&d2=20230119&i=m&c=0 [accessed: 10.12.2022].
 22. Sulewski, P., Wąs, A., Kobus, P., Pogodzińska, K., Szymańska, M., Sosulski, T. (2020). Farmers' attitudes towards risk - an empirical study from Poland. Agronomy, 10 (1555), 1-21.
 23. Wu, W., Suardi, S. (2021). Economic Uncertainty and Bank Lending. Journal of Money, Credit and Banking, 53, 8, 2037-2069.
 24. Zając, A., Wielechowski, M., Czech, K. (2021). The impact of COVID-19 pandemic on credit financing of microen-terprises and farmer business activity in Poland. Journal of Modern Science, 2 (47), 475-496.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2022.21.4.16
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu