BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Obora Patryk (Krakow University of Economics)
Tytuł
Accounting Geared towards Corporate Social Responsibility: Analysis of the Polish Insurance Sector
Rachunkowość ukierunkowana na społeczną odpowiedzialność biznesu: analiza polskiego sektora ubezpieczeń
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2022, vol. 27, nr 2, s. 34-48, tab., bibilogr. 45 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Sprawozdawczość niefinansowa
Corporate Social Responsibility (CSR), Insurance company, Non-financial reporting
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G0, G3, G22
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań jest analiza udostępnianych informacji w zakresie raportowania niefinansowego przez firmy polskiego sektora ubezpieczeń. Ponadto przeprowadzono analizę stopnia zaangażowania polskich zakładów ubezpieczeń w raportowanie niefinansowe, weryfikację obszarów, w jakich są one odpowiedzialne społecznie, oraz zaprezentowano wzorcowy sposób raportowania. Badania przeprowadzono metodą zestawiania danych wtórnych znajdujących się na oficjalnych stronach internetowych polskich zakładów ubezpieczeń i poprzez case study raportu zrównoważonego rozwoju Ergo Hestia Group z 2020 roku. Wzorem przejrzystego raportowania CSR jest raport społeczny Grupy Ergo Hestia z 2020 roku przygotowany zgodnie ze standardami GRI, celami ONZ "Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030" oraz zasadami "Dobrych Praktyk". Z badań wynika, że rynek ubezpieczeniowy w niewystarczającym stopniu angażuje się w kwestie zrównoważonego rozwoju i koncentruje się przede wszystkim na budowaniu dobrej reputacji. Zaangażowanie społeczne firm przytłacza inne obszary CSR, co utrudnia proces porównania informacji niefinansowych między jednostkami.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to present the way in which non-financial information associated with Corporate Social Responsibility (CSR) is reported in the Polish insurance sector. Moreover was intended to check the engagement of Polish insurance companies in non-financial reporting and to determine in which areas they are socially responsible. Non-financial reporting is facing many problems which derive from the lack of uniform standards and regulations. The research was carried out by compiling the existing data on the official websites of insurance companies and elaborating a case study of Ergo Hestia. A role model of transparent CSR reporting is the social report of the Ergo Hestia Group from 2020, which was prepared in accordance with GRI (Global Reporting Initiative) standards, the UN "2030 Agenda for Sustainable Development" goals and the principles of "Good Practice". The study shows that the insurance market is insufficiently involved in sustainable development issues and focuses primarily on building a good reputation. The social commitment of companies outweighs other areas of CSR, which makes the comparison process difficult to realise.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aegon Services Sp. z o.o. (2022). Odpowiedzialność korporacyjna. Retrieved from https://www.aegon.pl/O-firmie/odpowiedzialnosc-korporacyjna/
 2. ALLIANZ POLSKA SERVICES SP. z o.o. (2022). Działalność społeczna. Retrieved from https://www.allianz.pl/pl_PL/dla-ciebie/o-allianz/dzialalnosc-spoleczna.html
 3. Aviva Sp. z o.o. (2022). Działania społeczne. Retrieved from https://www.aviva.pl/o-naszej-firmie/dzialania-spoleczne/
 4. Bartoszewicz, A., & Rutkowska-Ziarko, A. (2021). Practice of non-financial reports assurance services in the Polish audit market - the range, limits and prospects for the future. Risks, 9(10). Retrieved from https://www.mdpi.com/2227-9091/9/10/176
 5. Bauer, K., Chmielowiec-Lewczuk, M., Lament, M., & Spigarska, E. (2021). Wielowymiarowość informacji finansowych i niefinansowych zakładów ubezpieczeń. Katowice: Wydawnictwo IUS PUBLICUM.
 6. Błażyńska, J. (2018). Standaryzacja raportowania niefinansowego. Zeszyt Naukowy, (169).
 7. CA ŻYCIE TU S.A. (2022). Ukraina. Retrieved from https://www.ca-ubezpieczenia.pl/pl/ukraina
 8. Cardif Services Sp. z o.o. (2022). CSR. Retrieved from https://cardif.pl/onas/csr
 9. Chojnacka, E., & Jadanowska, E. (2020). Użyteczność i korzyści ujawniania informacji niefinansowych, wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, (106).
 10. Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group. (2022). Zrównoważone finanse. Retrieved from https://www.compensa.pl/zrownowazone-finanse/
 11. Czerwiński, B. (2013). The conception of Corporate Social Responsibility in the insurance services. Problemy Zarządzania, 11(2), 80-90. Retrieved from https://mostwiedzy.pl/pl/publication/koncepcja-spolecznej-odpowiedzialnosci-biznesu-w-uslugach-ubezpieczeniowych,126088-1
 12. Duff, A. (2016). Corporate social responsibility reporting in professional accounting firms. The British Accounting Review, 48(1), 74-86. https://doi.org/10.1016/j.bar.2014.10.010
 13. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy (Dz.U. L 330)
 14. Ergo Hestia Group. (2020). "Care" Sustainability Report for 2020. Retrieved from https://www.ergohestia.pl/
 15. Europa S.A. (2022). Odpowiedzialność społeczna. Retrieved from https://tueuropa.pl/odpowiedzialnosc-spoleczna.htm
 16. GENERALI POLSKA SP z o.o. (2022). O firmie. Retrieved from https://www.generali.pl/o-firmie
 17. Global Reporting Initiative. (2021). Full set of GRI standards. Retrieved from https://www.globalreporting.org/
 18. Grupa Inter. (2022). Dokumenty spółki. Retrieved from https://interpolska.pl/grupa-inter/dokumenty-spolki/
 19. INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. (2022). Dokumenty spółki. Retrieved from https://interpolska.pl/grupa-inter/dokumenty-spolki/
 20. Kowalewski, E. (2002). Umowa ubezpieczenia. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.
 21. Krasodomska, J. (red.). (2017). Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości: teoria i praktyka. Warszawa: Difin SA.
 22. KUKE FINANCE S.A. (2022). O firmie. Retrieved from https://kuke.com.pl/o-firmie
 23. Lament, M. (2017). Raportowanie informacji niefinansowych w zakładach ubezpieczeń w Polsce. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 63-86.
 24. Lament, M. (2019). Raportowanie niefinansowe a wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 25. MetLife S.A. (2022). Zrównoważony rozwój. Retrieved from https://www.metlife.pl/o_metlife/metlife_polska_swiat/zrownowazony_rozwoj/
 26. Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe Sp. z o.o. (2022). O Nationale Nederlanden. Retrieved from https://www.nn.pl/o-nationale-nederlanden.html
 27. Open Life TU Życie S.A. (2022). Odpowiedzialność społeczna. Retrieved from https://www.openlife.pl/o-nas/odpowiedzialnosc-spoleczna/
 28. PKO ŻYCIE TU S.A. (2022). Bądź eko. Retrieved from https://pkoubezpieczenia.pl/badz-eko
 29. PZU S.A. (2022). Zrównoważony rozwój. Retrieved from https://www.pzu.pl/grupa-pzu/zrownowazony-rozwoj
 30. Rice, T., & Peter, C. (2016). Banking on Corporate Social Responsibility. Journal of Management Sciences, 2(2), 256-273: 10.20547/jms.2014.1502203
 31. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019.2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. U. L 317)
 32. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz. U. L 198)
 33. Saltus Sp. z. o. o. (2022). Zdrowie pracy. Retrieved from https://zdrowiewpracy.pl/
 34. Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (2022). O nas. Retrieved from https://www.santander.aviva.pl/o-nas/
 35. Scholtens, B. (2011). Corporate Social Responsibility in the international insurance industry. Sustainable Development, 19(2), 143-156. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/227650915_Corporate_Social_Responsibility_in_the_International_Insurance_Industry
 36. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. (2022). Signal Iduna Park. Retrieved from https://www.signal-iduna.pl/o-nas/signal-iduna-park/
 37. Turzo, T., Marzi, G., Favino, C., & Terzani, S. (2022). Non-financial reporting research and practice: Lessons from the last decade. Journal of Cleaner Production, (345). https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.131154
 38. TUW PZUW. (2022). Dobre praktyki grupy PZU. Retrieved from https://www.tuwpzuw.pl/dobre-praktyki-grupy-pzu.html
 39. Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. (2022). O firmie. Retrieved from https://www.unum.pl/o-firmie/
 40. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2021.0.217, art. 49b)
 41. VIENNA LIFE TU na ŻYCIE S.A. VIENNA INSURANCE GROUP. (2022). Zrównoważony rozwój. Retrieved from https://viennalife.pl/o-nas/zrownowazony-rozwoj
 42. Warta S.A. (2022). Zrównoważony rozwój. Retrieved from https://www.warta.pl/zrownowazony-rozwoj/
 43. Wawer-Bernat, J. (2016). Działalność zakładów ubezpieczeń a społeczna odpowiedzialność biznesu. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, (2).
 44. Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group. (2022). Ubezpieczenia dla sektora energii odnawialnej. Retrieved from https://www.wiener.pl/dla-firmy/ubezpieczenia-dla-sektora-energii-odnawialnej
 45. Zachariasz, K. (2022). Wpis liderki zrównoważonego rozwoju. Retrieved from https://www.linkedin.com/posts/kinga-zacharjasz-594954103_sustainability-humanrights-impactleadership-activity-6910171711292203008-K5-R?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.15611/fins.2022.2.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu