BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maślak Edyta (Uniwersytet Łódzki), Popławska Justyna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wielokulturowość a jedność narodowa - problemy społeczne w Malezji na przełomie XX i XXI wieku
Between Multiculturalism and National Unity - Social Problems in Malaysia at the Turn of the 20th and 21st Centuries
Źródło
International Studies : Interdisciplinary Political and Cultural Journal, 2021, vol. 28, nr 2, s. 63-77, wykr., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Społeczeństwo, Grupy etniczne, Wielokulturowość, Ekonomia, Edukacja, Dobrostan
Society, Ethnics group, Multicultural, Economics, Education, Well-being
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Malezja
Malaysia
Abstrakt
Malezja to zróżnicowany kulturowo i etnicznie kraj w Azji Południowo-Wschodniej. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie przyczyn oraz wpływu braku spójności i integralności społeczeństwa Malezji na możliwości rozwoju tego kraju, a także sprawdzenie, czy tamtejszy rząd stara się zapobiegać podziałom społecznym. Przedstawiono również podstawowe informacje dotyczące Malezji oraz dokonano analizy wskaźników istotnych w ocenie rozwoju społecznego tego kraju. Na tym tle zaprezentowano wybrane problemy społeczno-ekonomiczne oraz możliwości rozwoju gospodarczego i społecznego Malezji w najbliższych latach.Artykuł opiera się głównie na następujących opracowaniach: Budowa państwa w warunkach wieloetniczności. Przypadek Malezji Ewy Trojnar, Problem nierówności dochodowych i ubóstwo w wieloetnicznym społeczeństwie Malezji Pawła Glinika oraz Sexuality Education in Malaysia: Perceived Issues and Barriers by Professionals, którego autorami są Zahra Fazli Khalaf, Wah Yun Low, Effat Merghati-Khoei, Behzad Ghorbani. Postawiono wnioski, iż Malezja ze względu na swój intensywny rozwój gospodarczy może być dla partnerów i biednych krajów tego regionu Azji wzorem do naśladowania. Niestety, różnice w sytuacji prawnej poszczególnych grup etnicznych i rasowych, dysproporcje ekonomiczne czy brak odpowiedniej jakości kształcenia (nawet edukacji seksualnej) prowadzą do stagnacji społecznej. Rozwiązaniem mogłoby być przyjęcie do realizacji wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju określonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, które ugruntowałyby dalszy rozwój Malezji oraz poprawiły dobrostan jej obywateli. Malezja ma szansę wejść na drogę do stania się liderem w regionie Azji Południowo-Wschodniej, ale wymaga to wielu zmian społecznych, które powinny zostać wprowadzone jak najszybciej. (abstrakt oryginalny)

Malaysia is a culturally and ethnically diverse country in Southeast Asia. The aim of the work is to examine the causes and impact of the lack of cohesion and integrity in Malaysian society, as well as to check whether the local government counteracts divisions among the discussed nation. Basic information about Malaysia and an analysis of indicators relevant to the assessment of the social development of the country in question are also presented. The paper also describes selected socio-economic problems occurring in this country. Opportunities for economic and social development of Malaysia in the coming years were also presented. The text is mainly based on research: Budowa państwa w warunkach wieloetniczności. Przypadek Malezji [State Bilding in Multi-Ethnic Conditions. The Case of Malaysia] by Ewa Trojnar, Problem nierówności dochodowych i ubóstwo w wieloetnicznym społeczeństwie Malezji [The Problem of Income Inequality and Poverty in the Multi-Ethnic Society of Malaysia] by Paweł Glinik and Sexuality Education in Malaysia: Perceived Issues and Barriers by Professionals by Zahra Fazli Khalaf, Wah Yun Low, Effat Merghati-Khoei, Behzad Ghorbani. Conclusions were presented that Malaysia, due to its intensive economic evolution, is perceived as a strong ally in the international arena. It was also noted that the country in question could be a role model for partners and poor countries in this region of Asia. Unfortunately, differences in the legal situation of individual ethnic and racial groups, economic disproportion or lack of quality education (even sex education) lead to social stagnation. The solution may be the implementation of selected Sustainable Development Goals set by the United Nations, which will consolidate the further development of Malaysia and improve the general well-being of citizens. Implementation of these measures may be the way for Malaysia to become a leader in Southeast Asia, but it requires many social changes that should be implemented as soon as possible. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aun, L.H. "Malaysia's New Economic Policy and the 30% Bumiputera Equity Target: Time for a Revisit and a Reset". Web. 20.12.2021. https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/malaysias-new-economic-policy-and-the-30-bumiputera-equity-target-time-for-a-revisit-and-a-reset-by-lee-hwok-aun/
 2. Gliniak, P. "Problem nierówności dochodowych i ubóstwa w wieloetnicznym społeczeństwie Malezji". Społeczeństwo i Ekonomia 2.4 (2015): 49-67. Web. 10.06.2021. https://www.wir.ue.wroc.pl/docstore/download/WUTdc44036af66a483a976370f93e3e7db6/Gliniak_Problem_nierownosci_dochodowych_i_ubostwa.pdf
 3. Granhenat, M., Abdullah, A.N. "Using National Identity Measure (NIM) as an Indicator of Malaysian National Identity". Journal of Nusantara Studies 2.2 (2017): 214-223. http://dx.doi.org/10.24200/jonus.vol2iss2pp214-223
 4. Jelonek, A., Trojnar, E. Malezja. Warszawa: Wydawnictwo Trio, 2009.
 5. "Key Messages". Malaysia's Voluntary National Review (VNR) 2021. Web. 20.12.2021. https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/malaysia/
 6. Khalaf, Z.F., Yun Low, W., Merghati-Khoei, E., Ghorbani, B. "Sexuality Education in Malaysia: Perceived Issues and Barriers by Professionals". Asia Pacific Journal of Public Health 26.4 (2014). https://doi.org/10.1177/1010539513517258/
 7. Malaysia - GINI index. Knoema. Web. 28.06.2021. https://knoema.com/atlas/Malaysia/topics/Poverty/Income-Inequality/GINI-index#:~:text=Malaysia%20GINI%20index%20was%2042.8,is%20available%20at%20the%20moment/ https://knoema.com/atlas/Malaysia/topics/Poverty/Income-Inequality/GINI-index
 8. Malezja, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej. Web. 10.06.2022. https://www.gov.pl/attachment/9e4d94ea-1ba5-411d-a0b5-7b9700678b8a
 9. "Malezja. Ustrój polityczny". Encyklopedia Powszechna PWN. Web. 14.05.2021. https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Malezja-Ustroj-polityczny;4574725.html
 10. Malik, M. "Membebaskan sekolah dari salah laku seksual". Web. 20.12.2021. https://maszlee.com/2021/05/membebaskan-sekolah-dari-salah-laku-seksual/
 11. PKB - lista krajów. Trading Economics. Web. 28.06.2021. https://pl.tradingeconomics.com/country-list/gdp
 12. Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne NZ w dniu 25 września 2015 r. Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, A/RES/70/1. Web. 20.12.2021. http://www.unic.un.org.pl/files/164/Agenda%202030_pl_2016_ostateczna.pdf
 13. Trojnar, E. "Budowa państwa w warunkach wieloetniczności. Przypadek Malezji". Krakowskie Studia Międzynarodowe 1 (2011): 133-145. Web. 28.06.2021. https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/23196
 14. United Nations Development Programm. Human Development Data Center. Web. 28.06.2021. http://hdr.undp.org/en/data
 15. World Health Rankings. Web. 24.05.2021. https://www.worldlifeexpectancy.com/pl/malaysia-life-expectancy
 16. Wrona, J. "Analiza wyglądu i symboliki flag oraz herbów współczesnych państw Azji Południowo-Wschodniej". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 842 (2010): 9-10. Web. 29.06.2021. https://r.uek.krakow.pl/handle/123456789/846
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-8695
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.18778/1641-4233.28.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu