BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bernat Sebastian (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Andrzejewska Martyna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Identyfikacja obszarów cichych w mieście. Studia przypadków Lublina i Radomia
Quiet Areas in the City. Planning and Design Challenges
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2023, nr 64, s. 97-116, rys., wykr., bibliogr. 52 poz.
Słowa kluczowe
Aglomeracje miejskie, Środowisko miejskie, Planowanie przestrzenne miasta, Postrzeganie miasta, Monitoring hałasu, Badania sondażowe, Studium przypadku
Urban agglomerations, Urban environment, Town spatial planning, City perceive, Noise monitoring, Survey research, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Lublin, Radom
Lublin, Radom
Abstrakt
Ochrona przed hałasem stanowi jedno z ważniejszych wyzwań współczesnego świata. Problem oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku podejmuje Dyrektywa 2002/49/WE. Jednym z zaproponowanych w niej instrumentów jest tworzenie obszarów cichych na terenie aglomeracji oraz poza aglomeracją. Instrument ten został wprowadzony także do obowiązującej w Polsce ustawy Prawo ochrony środowiska (2001). Wyznaczenie obszarów cichych należy do kompetencji rad powiatów i jest wiążące dla instrumentów planowania i zagospodarowania przestrzennego. Choć identyfikacja obszarów cichych w Europie nadal trwa, to zauważalny jest różny stopień zaawansowania poszczególnych krajów Europy. W Polsce instrument ten jest traktowany marginalnie. Celem badań jest identyfikacja obszarów cichych w dwóch miastach Polski: Lublinie i Radomiu. Dla nich przeprowadzono analizę dokumentów strategiczno-planistycznych oraz badania sondażowe wśród mieszkańców. Na koniec przedstawiono wyzwania planistyczne i projektowe w zakresie wyznaczenia i zagospodarowania obszarów cichych. Odniesiono się też do idei krajobrazu dźwiękowego i projektowania akustycznego. (abstrakt oryginalny)

Protection from noise is one of the most important challenges of the modern world. The problem of assessing and managing environmental noise is addressed by Directive 2002/49/EC. One of the instruments proposed in it is the identification of quiet areas within agglomerations and outside agglomerations. This instrument was also introduced into the "Environmental Protection Law" (2001) in Poland. The identification of quiet areas is the responsibility of county councils and is binding for planning and zoning instruments. Although the identification of quiet areas in Europe is still in progress, it is noticeable that the degree of progress is different among European countries. In Poland, this instrument is treated marginally. The applicable legal acts do not specify what criteria should be used in the delimitation of quiet areas. Some guidance can be found in scientific publications and manuals prepared, among others, by the European Environmental Agency. The aim of this research is to identify quiet areas in two Polish cities: Lublin and Radom. Environmental noise protection programs and planning documents were analyzed for them. This allowed to recognize whether quiet areas were proposed for the studied cities. The main part of the article is the presentation of the results of surveys conducted among the residents of both cities, which resulted, among other things, in preliminary proposals of quiet areas. The presentation is preceded by a literature review of the identification and functioning of quiet areas in other European cities. The article concludes with an overview of the planning and design challenges in delimiting and developing quiet areas in the city. Reference is also made to the idea of soundscape and acoustic design. An analysis of the environmental noise protection programs for Lublin and Radom showed that no quiet areas were proposed for the first mentioned city, while 25 (in the 2013 program)/4 (in the 2018 program) quiet areas were proposed for the second. However, neither city has designated such areas by resolution. Surveys showed that, according to the majority of respondents, the identification of quiet areas is needed. As quiet areas, they most often indicated green and blue urban infrastructure objects with recreational functions. In the case of Radom, some of them coincide with the areas selected in the current program of environmental protection against noise. However, these indications are less numerous than in the case of Lublin. The vast majority of respondents indicate the important role of close accessibility of quiet areas. Based on a review of the literature and the practices of other cities, it was shown that quiet areas should be the subject of planning and design with the involvement of residents. It is also important to strengthen public education about quiet, noise and soundscapes. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alvarsson J.J., Wiens S., Nilsson M.E. 2010. Stress recovery during exposure to nature sound and environmental noise. International Journal of Environmental Research and Public Health, 7(3).
 2. Anastasopoulos C., Bose S., Bristow A., Rowcroft P., Shields P., Skinner C., Woodin S. 2011. The Economic Value of Quiet Areas. URS Scott Wilson Ltd., Defra.
 3. Berglund B., Lindvall T., Schwela D.H. 1999. Guidelines for community noise. World Health Organization, Geneva.
 4. Bernat S. 2015. Dźwięk w krajobrazie. Podejście geograficzne. Wyd. UMCS, Lublin.
 5. Blanes N., Sáinz de la Maza M., Fons-Esteve J., Peris E. 2019. Potential quiet areas in Europe inside urban areas. INTER-NOISE and NOISE-CON Congress and Conference Proceedings, InterNoise, 19, Madrid, Spain.
 6. Booi H., van den Berg F. 2012. Quiet Areas and the Need for Quietness in Amsterdam. International Journal of Environmental Research and Public Health, 9, 4.
 7. Buxton R.T., Person A.L., Allou C., Fristrup K., Wittemyer G. 2021. A synthesis of health benefits of natural sounds and their distribution in national parks. PNAS, 118, 14: e2013097118.
 8. Cerwén G. 2017. Sound in Landscape Architecture. A Soundscape Approach to Noise. Doctoral Thesis, Department of Landscape Architecture, Planning and Management, SLU Alnarp.
 9. Cerwén G., Mossberg F. 2019. Implementation of Quiet Areas in Sweden. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16, 1.
 10. Dymiter M. 2021. Przewodnik dla audiokulturalnych. Wyd. ADAMADA, Gdańsk.
 11. Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dyrektywa Hałasowa) (http://www.ukie.gov.pl/www/serce.nsf/($PrintView)/DD63587E243729D4C1256F95003D1210?Open; dostęp: 1.12.2022).
 12. Environmental noise in Europe. 2020 (https://www.eea.europa.eu/publications/environmental-noise-in-europe; dostęp: 1.12.2022).
 13. Frydryczak B. 2020. Zmysły w krajobrazie. Wyd. Officyna, Łódź.
 14. Gidlöf-Gunnarsson A., Öhrström E. 2007. Noise and well-being in urban residential environments: The potential role of perceived availability to nearby green areas. Landscape and Urban Planning, 83.
 15. Good practice guide on quiet areas EEA Technical report. 2014 (http://www.eea.europa.eu/publications/good-practice-guide-on-quiet-areas; dostęp: 1.12.2022).
 16. ISO 12913-1:2014 Acoustics - Soundscape. Pt 1: Definition and Conceptual Framework. 2014. ISO, Geneva, Switzerland (https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:12913:-1:ed-1:v1:en; dostęp: 1.12.2022).
 17. Jaszczak A., Małkowska N., Kristianova K., Bernat S., Pochodyła E. 2021. Evaluation of Soundscapes in Urban Parks in Olsztyn (Poland) for Improvement of Landscape Design and Management, Land, 10, 1.
 18. Kang J., Schulte-Fortkamp B. (red.) 2016. Soundscape and the Built Environment. CRC Press, Boca Raton.
 19. Lipowczan A. 2019. Akustyka ciszy. Bezpieczeństwo Pracy, 5.
 20. Lisicki P. 2010. Obszary ciche - warszawskie doświadczenia. [W:] Problem hałasu w mieście. Od map akustycznych do programów ochrony środowiska przed hałasem. Polskie Towarzystwo Akustyczne, Firma Abrys.
 21. Liu F., Jiang S., Kang J., Wu Y., Yang D., Meng Q., Wang Ch. 2022. On the definition of noise. Humanit. Soc. Sci. Commun., 9.
 22. Łachowski W., Łęczek A. 2020. Tereny zielone w dużych miastach Polski. Analiza z wykorzystaniem Sentinel 2. Urban Development Issues, 68(1).
 23. Matsinos G., Tsaligopoulos A., Economou C. 2017. Identifying the Quiet Areas of a Small Urban Setting: The Case of Mytilene. Global NEST Journal, 19/1.
 24. Muras W. 2020. Pejzaż dźwiękowy centrum Wrocławia wobec zagadnień ochrony dźwiękowego dziedzictwa kulturowego. Audiosfera, Koncepcja-Badania-Praktyki, 7.
 25. NSCA. 2007. Noise Policy Briefing - Quiet Area (https://www.environmental-protection.org.uk/assets/library/documents/Quiet_Areas_Briefing.pdf; dostęp: 1.12.2014).
 26. Ochrona mieszkańców dużych miast przed hałasem. Informacja o wynikach kontroli NIK. 2014 (https://www.nik.gov.pl/plik/id,7116,v,artykul_10179.pdf; dostęp 1.12.2022).
 27. Olearczyk T. 2016. Cisza w edukacji szkolnej. Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
 28. Payne S.R., Bruce N. 2019. Exploring the Relationship between Urban Quiet Areas and Perceived Restorative Benefits. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16.
 29. Öhrström E., Skånberg A., Svensson H., Gidlöf-Gunnarsson A. 2006. Effects of road traffic noise ant the benefit of access to quietness. Journal of Sound and Vibration, 295.
 30. Peeters H.M., Nusselder R.J. 2021. Quiet areas, soundscaping and urban sound planning. European Network of the Heads of Environment Protection Agencies (EPA Network). Interest Group on Noise Abatement (https://environnement.public.lu/content/dam/environnement/documents/bruit/quiet-areas-soundscaping-urban-sound-planning.pdf; dostęp: 30.12.2022).
 31. Polska w decybelach. Raport o stanie akustycznym największych aglomeracji w Polsce. 2020. Saint-Gobain (https://www.saint-gobain.pl/sites/sgpl.master/files/Raport-Polska-w-Decybelach.pdf; dostęp: 25.10.2022).
 32. Potential quiet areas in END agglomerations. 2018 (https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-atni/products/etc-atni-reports/etc-atni-report-4-2021-potential-quiet-areas-in-end-agglomerations-population-accessibility-to-quiet-green-urban-areas-using-road-and-air-traffic-noise-contour-maps-and-urban-atlas-2018/@@download/file/ETC-ATNI 2021-4 Task_3.2.5.1_Potential quiet areas and accessibility in END agglomerations_FINAL.pdf; dostęp: 25.10.2022).
 33. Przewodnik po ekologii akustycznej. 2021. Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie (https://plgbc.org.pl/wp-content/uploads/2021/02/przewodnik-po-ekologii-akustycznej.pdf; dostęp: 30.06.2022).
 34. Quiet areas in Europe. 2016. EEA Report, 14 (https://www.eea.europa.eu/publications/quiet-areas-in-europe; dostęp: 30.06.2022).
 35. Radicchi A. 2017. Beyond the noise: open source soundscapes. A mixed methodology to analyze and plan small, quiet areas on the local scale, applying the soundscape approach, the citizen science paradigm, and open source technology. The Journal of the Acoustical Society of America, 141(5).
 36. Radicchi A. 2018. Everyday Quiet Areas: What They Are and How They Can Be Integrated in Noise Action Plans, Berlin. Inter-Noise 2018, Chicago, Illinois.
 37. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem (Dz.U. z 2021 r., poz. 1409).
 38. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2012 r., poz.1109).
 39. Schafer R.M. 1977. The tunning of the world. Mc Clelland and Stewart, Toronto.
 40. Schafer R.M. 1995. Poznaj dźwięk. 100 ćwiczeń w słuchaniu i tworzeniu dźwięków. Brevis, Poznań.
 41. Shepherd D., Welch D., Dirks K.N., McBride D. 2013. Do Quiet Areas Afford Greater Health-Related Quality of Life than Noisy Areas? International Journal of Environmental Research and Public Health, 10, 4.
 42. Solon J., Borzyszkowski J., Bidłasik M., Richling A., Badora K., Balon J., Brzezińska-Wójcik T., Chabudziński Ł., Dobrowolski R., Grzegorczyk I. i in. 2018. Physico-Geographical Mesoregions of Poland: Verification and Adjustment of Boundaries on the Basis of Contemporary Spatial Data. Geogr. Pol., 91.
 43. Stevens M. 2010. Quieting Open Spaces. Environmental Protection, UK.
 44. Strumidło Z. 2015. Ile kosztuje cisza? Audiosfera, Koncepcja-Badania-Praktyki, 1.
 45. Szczepańska A., Senetra A., Wasilewicz-Pszczółkowska M. 2020. The Influence of Traffic Noise on Apartment Prices on the Example of a European Urban Agglomeration. Sustainability, 12, 3.
 46. The Guide to Silence (http://www.guidetosilence.org/; dostęp: 1.12.2022).
 47. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r., nr 62, poz. 627).
 48. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 1991 r., nr 101, poz. 444).
 49. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r., nr 92, poz. 880).
 50. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r., nr 162, poz. 1568).
 51. Wójcik M., Żak R. 2018. Cisza. PWN, Warszawa.
 52. Zachowanie i zwiększanie terenów zielonych w miastach. Informacja o wynikach kontroli NIK. 2022 (https://www.nik.gov.pl/plik/id,25648,vp,28421.pdf; dostęp: 30.12.2022).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.14746/rrpr.2023.64.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu