BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polna Małgorzata (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Nieruchomości gruntowe w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w województwie wielkopolskim
Land Properties under the Management of the State Forests National Forest Holding in the Wielkopolskie Voivodeship
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2023, nr 64, s. 232-252, rys., tab., bibliogr. 56 poz.
Słowa kluczowe
Lasy, Gospodarka leśna, Nieruchomości gruntowe, Użytkowanie ziemi
Forests, Forest economy, Ground real estate, Land use
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo wielkopolskie
Greater Poland Voivodeship
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza stanu zasobów, ich zmian oraz zróżnicowania przestrzennego gruntów będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w województwie wielkopolskim. Odniesienie dla prowadzonych rozważań stanowi sytuacja w zakresie struktury zasobów pozostałych województw Polski. Przyjęty w opracowaniu zakres czasowy obejmuje lata 2002 i 2020. Badanie prowadzono na poziomie województwa oraz w układzie gminnym. Jego podstawę stanowiły niepublikowane materiały udostępnione przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie. W pracy zastosowano metodę wskaźnikową. Przedstawiono i opisano aktualne trendy i zmiany zachodzące w strukturze nieruchomości gruntowych Lasów Państwowych. Stwierdzono, że zasoby gruntów Lasów Państwowych plasują województwo wielkopolskie na trzecim miejscu w kraju i ustępują jedynie gospodarstwom rolnym osób fizycznych. Wyniki badań wskazują na pozytywny kierunek zachodzących zmian. W strukturze użytkowania gruntów dominują lasy, a w latach 2002-2020 nastąpił wzrost ich areału oraz udziału w ogólnej powierzchni Lasów Państwowych. Wykazano, że zmiany zasobów gruntowych Lasów Państwowych w województwie wielkopolskim charakteryzują się zróżnicowaniem wewnątrzregionalnym.(abstrakt oryginalny)

The article presents the resources, their changes and spatial diversification of land managed by the State Forests National Forest Holding in the Wielkopolskie Voivodeship. The time scope adopted in the study covers the years 2002 and 2020. The research was conducted at voivodeship lev[1]el and by commune on the basis of materials provided by the Head Office of Geodesy and Cartography in Warsaw with the use of the indicator method. The study has shown that in 2020 the State Forests were second only to private farms in terms of the area covered. Their share in the total area of the voivodship is 23.7% and is the same as the national average. The land use structure is dominated by forests, and their acreage and share in the total area of the State Forests increased in the analyzed years. At the same time, their share is not spatially diversified. In many cities and communes, forests are the only-and in most of them predominant-form of land use. Half of the non-forest land area is occupied by agricultural land (50.3%), and one quarter by wasteland. Their share in the total resources of the State Forests in 2002-2020 shows a downward trend. Ecological land and mined land are characterized by an increase in the acreage. Nevertheless, their proportion is still small and does not exceed 0.3%. The above-mentioned forms of land use play a greater role in individual communes or in their small clusters, which results from their spatial dispersion and small areas. The general increase in the land resources of the State Forests observed in the voivodeship is spatially diversified. Apart from communes characterized by inconsiderable changes, there are units with a large increase in this type of land ownership, as well as those in which the resources have decreased or have not changed.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M. 2021. Zielona gospodarka, zielony wzrost i zazielenienie jako formy realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju. Wieś i Rolnictwo, 2/191: 13-33. DOI: https://doi.org/10.53098/wir022021/01
 2. Bieluk J. 2017. Ograniczenia w obrocie lasami w świetle prawa polskiego i unijnego. [W:] P. Litwiniuk (red.), Integracja europejska jako determinanta polityki wiejskiej. Aspekty Prawne, Warszawa.
 3. Broda J. 2000. Historia leśnictwa w Polsce. Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań.
 4. Broda J. 2006. Z dziejów Lasów Państwowych i leśnictwa polskiego. 1924-2004. T.1. Okres międzywojenny. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa.
 5. Ciechelska A. 2016. Innowacje w ochronie lasów jako element realizacji zielonej gospodarki. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 46/2: 197-207. DOI: https://doi.org/10.18276/sip.2016.46/2-17
 6. Czyż T. 2016. Metoda wskaźnikowa w geografii społeczno-ekonomicznej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 34: 9-19.
 7. Degórski M. 2014. Miejsce lasu w gospodarce przestrzennej kraju. [W:] A. Arkuszewska, D. Lotz, G. Szujecka (red.), Przyrodnicze, społeczne i gospodarcze uwarunkowania oraz cele i metody hodowli lasu. IBL, Sękocin Stary, s. 31-52.
 8. Food and Agriculture Organization (FAO). 2008. Forests and Water. FAO Forestry Paper 154. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy.
 9. Gniewek E. 2013. Reżim prawny podziału nieruchomości rolnych i leśnych - garść refleksji ogólnych. [W:] J. Mazurkiewicz (red.), Księga dla naszych kolegów, 36: 103-113 (http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/41331 ; dostęp: 30.12.2022).
 10. Gorzelak A. 1998. Zasady trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej. [W:] K. Rykowski (red.), Trwały i zrównoważony rozwój lasów. IBL, Warszawa, s. 77-84.
 11. Gunatilleke N. 2015. Forest sector in a green economy: a paradigm shift in global trends and national planning in Sri Lanka. Journal of the National Science Foundation of Sri Lanka, 43/2: 101-109. DOI: https://doi.org/10.4038/jnsfsr.v43i2.7937
 12. Hamdouch A., Depret M.H. 2010. Policy Integration Strategy of the 'Green Economy': Foundations and Implementation Patterns. Journal of Environmental Planning and Management, 53/4: 473-490. DOI: https://doi.org/10.1080/09640561003703889
 13. Jeżyńska B. 1993. Z cywilnoprawnych zagadnień sprzedaży lasów przez osobę fizyczną. Rejent, 8.
 14. Kaczmarski R. 2004. Lasy Państwowe a majątek Kościoła. Trybuna Leśnika, 2: 11.
 15. Kasztelan A. 2017. Green growth, green economy and sustainable development: terminological and relational discourse. Prague Economic Papers, 26/4: 487-499. DOI: https://doi.org/10.18267/j.pep.626
 16. Kistowski M., Kistowska M. 2000. Użytki ekologiczne jako obszary konserwatorskiej ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem - próba krytycznego podejścia na przykładzie województwa pomorskiego. Przegląd Przyrodniczy, 11, 2/3: 11-27.
 17. Koreleski K. 2005. Zasady tworzenia i zarządzania użytkami ekologicznymi w Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 1: 15-26.
 18. Kruk H. 2017. Wybrane metody oceny zrównoważenia gospodarki leśnej. Optimum. Studia Ekonomiczne, 4/88: 171-186. DOI: https://doi.org/10.15290/ose.2017.04.88.13
 19. Kujawa K., Kujawa A., Oleszczuk M., Sobczyk D. 2019. Nieocenione zadrzewienia śródpolne. Academia - Magazyn Polskiej Akademii Nauk, 3-4/59-60: 26-31.
 20. Kułyk P., Gąsiorek-Kowalewicz A. 2018. Rozwój zielonej gospodarki w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Problemy Rolnictwa Światowego, 18/2: 193-206. DOI: https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.2.47
 21. Lane R. 2010. The Crisis from the Point of View of Evolutionary Economics. International Journal of Social Economics, 37/6: 466-471. DOI: https://doi.org/10.1108/03068291011042337
 22. Leśkiewicz K. 2018. Realizacja zrównoważonej gospodarki leśnej w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym - wybrane aspekty prawne. Przegląd Prawa Rolnego, 1/22: 77-90. DOI: https://doi.org/10.14746/ppr.2018.22.1.5
 23. Leśkiewicz K. 2019. Prawne aspekty zarządzania lasami Skarbu Państwa. Lublin.
 24. Leśkiewicz K. 2021. Prawne aspekty wygaszenia trwałego zarządu a zarząd ustawowy Lasów Państwowych. Przegląd Prawa Rolnego, 1/28: 129-146. DOI: https://doi.org/10.14746/ppr.2021.28.1.7
 25. Nemś M., Sadowska B., Szczypa P. 2018. Parametry i zasady wyceny nieruchomości leśnych w rachunkowości. Wycena drzewostanów. Zesz. Teoretyczne Rachunkowości, 96/152: 109-121.
 26. Nowak A. 2006. Wycena nieruchomości leśnych w podejściu porównawczym. Wycena, 1/72: 18-26.
 27. Nowak A. 2008. Szacowanie nieruchomości leśnych i zadrzewionych - weryfikacja sposobów określania wartości. Wycena, 1: 15-23.
 28. Nowak A. 2013. Wycena nieruchomości leśnych. Educaterra, Olsztyn.
 29. Nowak A. 2016. Wycena nieruchomości leśnych. Wyd. VIII popr. i uzup. Educaterra, Olsztyn.
 30. Nowak A., Nowak M., Kowalczyk C. 2015. Regulowanie stanu prawnego nieruchomości Lasów Państwowych wykorzystywanych na cele nieleśne. Sylwan, 159/2: 103-108.
 31. Paschalis-Jakubowicz P. 2004. Polskie leśnictwo w Unii Europejskiej. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa.
 32. Paschalis-Jakubowicz P. 2010a. Analiza wybranych czynników w procesach globalizacyjnych i ich wpływ na kierunki zmian w światowym leśnictwie. II. Zasoby leśne oraz funkcje pełnione przez lasy w skali globalnej. Sylwan, 154/2: 75-87.
 33. Paschalis-Jakubowicz P. 2010b. Analiza wybranych czynników w procesach globalizacyjnych i ich wpływ na kierunki zmian w światowym leśnictwie. III. Rola, miejsce oraz znaczenie lasów i leśnictwa w ujęciu globalnym. Sylwan, 154/3: 147-159.
 34. Podgórski M. 2001. Podstawy wyceny lasów. Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra.
 35. Podgórski M., Zydroń A. 2001. Możliwości wykorzystania zmodyfikowanego rachunku leśnej stopy procentowej do wartościowania lasu i jego składników. PTPN, 90.
 36. Polna M. 2016. Zmiany w strukturze własnościowej lasów województwa wielkopolskiego w latach 2001-2016. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 36: 151-168.
 37. Polna M. 2017. Skala i kierunki wyłączania gruntów leśnych na cele nieleśne w województwie wielkopolskim. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 40: 181-192.
 38. Program ochrony przyrody Nadleśnictwa Babki. 2019. Poznań (https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-babki/plan-urzadzenia-lasu2; dostęp: 31.08.2022).
 39. Raport o stanie lasów w Polsce 2020. 2021. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa.
 40. Ratajszczyk K. 1984. Monografia gospodarcza Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Poznaniu. Maszynopis.
 41. Ryszawska B. 2013. Zielona gospodarka - teoretyczne podstawy koncepcji i pomiar jej wdrażania w Unii Europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 42. Szachułowicz J. 1995. Obrót lasami. Przegląd Sądowy, 3.
 43. Szyja P. 2015. Pojęcie, tworzenie i pomiar zielonej gospodarki. Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2: 21-38. DOI: https://doi.org/10.18778/1429-3730.39.02
 44. Tomaszewski K. 2011. Koncepcja rozwiązania problemu wartościowania nieruchomości lub funkcjonalnych części nieruchomości wchodzących w skład Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. [W:] Współczesne problemy ekonomiki leśnictwa. Wyd. Inst. Bad. Leś i Pol. Tow. Leś, Puszczykowo, s. 23-109.
 45. Tomaszewski K. 2017. Kompleksowe rozwiązanie problemu wartościowania nieruchomości Leśnych - koncepcja projektu rozwojowego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. [W:] W. Gil (red.), Wyzwania leśnictwa wobec zachodzących zmian w środowisku przyrodniczym, oczekiwań społecznych, uwarunkowań ekonomicznych i prawnych. IBL, Sękocin Stary, s. 173-255.
 46. Ustawa o lasach (Dz.U z 2022 r., poz. 672 z późn. zm.).
 47. Wolańska-Kamińska A., Ratajczyk N. 2014. Powoływanie lokalnych form ochrony przyrody przez samorządy gmin wiejskich. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 14, 1/45: 129-142.
 48. Yakovleva E.A., Subhonberdiev A., Sh. 2019. Implementation of "green" economy principles in the forest sector. Forestry, 392: 1-8. DOI: https://doi.org/10.1088/1755-1315/392/1/012016
 49. Zając S. 2006. Polska. [W:] E. Bernadzki (red.), Lasy i leśnictwo krajów Unii Europejskiej. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa, s. 326-340.
 50. Zając S., Świętojański A. 2002. Podstawy metodyczne wyceny lasu. Sylwan, 146, 3: 5-20.
 51. Zięty J.J. 2009. Szczególny sposób oddawania gruntów w użytkowanie wieczyste przez PGL Lasy Państwowe. Samorząd Terytorialny, 4: 55-60.
 52. Zydroń A., Iwiński M. 2017. Przegląd metod wartościowania gruntów leśnych bez drzewostanu w ujęciu historycznym i współczesnym. Problemy rynku nieruchomości. Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, 1-2: 47-48.
 53. Zydroń A., Walkowiak R., Moliński K. 2007. Porównanie kilku metod obliczania wartości gruntów leśnych. Sylwan, 6: 3-11.
 54. Zygmunt R. 2018. Podstawy teoretyczne i praktyczne wyceny gruntów leśnych z zastosowaniem elementów podejścia dochodowego. Świat Nieruchomości, 1/103: 13-20.
 55. Zygmunt R., Cieślik Ł., Pomorska D. 2016. Wycena zasobów drzewnych różnymi technikami na przykładzie wybranych drzewostanów sosnowych. Problemy Rynku Nieruchomości, 2/46: 130-138.
 56. Zygmunt R., Głuszak M. 2014. Uwarunkowania gospodarowania nieruchomościami leśnymi w Polsce. Świat Nieruchomości, 87: 29-34.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2023.64.14
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu