BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stępień Joanna (University of Gdańsk, Poland), Czochański Jarosław T. (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Percepcja krajobrazów województwa pomorskiego w opinii jego mieszkańców
Perception of the Pomeranian Voivodeship landscapes in the Opinion of its Inhabitants
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2023, nr 64, s. 151-167, rys., tab., wykr., bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Geografia krajobrazu, Przestrzeń geograficzna, Ochrona krajobrazu
Landscape geography, Geographic space, Landscape protection
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo pomorskie
Pomorskie Voivodeship
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena jakości krajobrazów województwa pomorskiego oraz zmian w nich zachodzących, jak również poziomu świadomości znaczenia jakości krajobrazów wśród mieszkańców regionu. Ocena ta bazuje na badaniu percepcji krajobrazów i waloryzacji przestrzeni wśród mieszkańców województwa, przeprowadzonym w 2021 r. w ramach realizowanego w województwie audytu krajobrazowego. W badaniu udział wzięło 2455 respondentów, pochodzących ze wszystkich 20 powiatów województwa pomorskiego. Wyniki badania wskazały na poczucie silnego związku mieszkańców województwa pomorskiego z miejscem zamieszkania, przy relatywnie niskiej aktywności społecznej na rzecz swojej miejscowości. Jednocześnie liczna grupa respondentów negatywnie oceniła zmiany zachodzące w ich otoczeniu, wyrażając chęć posiadania większego wpływu na kształtowanie przestrzeni i wygląd miejsca zamieszkania. Przeprowadzone badanie było pierwszym tego typu w województwie.(abstrakt oryginalny)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. 2007. Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego w Gdańsku, mnsc (https://pbpr.pomorskie.pl/ekofizjografia/ ).
 2. Bernat S. 2012. Percepcja a planowanie krajobrazu wiejskiego. Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum, 11(2): 29-39.
 3. Błaszczyk M., Suchocka M., Maksymiuk G. 2017. Kultura czy natura? Mechanizmy percepcji i preferencji wobec krajobrazu i form roślinnych. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 36: 21-32.
 4. Böhm M. 2009. Percepcja krajobrazu zamieszkania - obraz wyznawanych wartości i cech osobowych. Architektura Krajobrazu, 2: 73-83.
 5. Bródka S., Macias A., Płaczek P. 2017. Ocena jakości krajobrazu na obszarze miasta Poznania. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 38: 171-180.
 6. Bubalo M., van Zanten B.T., Verburg P.H. 2019. Crowdsourcing geo-information on landscape perceptions and preferences: A review. Landscape and Urban Planning, 184: 101-111. DOI: https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2019.01.001
 7. Chmielewski T.J. 2012. Systemy krajobrazowe: struktura, funkcjonowanie, planowanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Chmielewski T.J. 2020. Audyt krajobrazów Polski: geneza i oczekiwania. Warsztaty z Geografii Turyzmu, 10: 33-53. DOI: https://doi.org/10.18778/8220-355-4.04
 9. Chmielewski T.J., Chmielewski S., Kułak A. 2019. Percepcja i projekcja krajobrazu: teorie, zastosowania, oczekiwania. Przegląd Geograficzny, 91(3): 365-384. DOI: https://doi.org/10.7163/10.7163/PrzG.2019.3.4
 10. Europejska Konwencja Krajobrazowa z dnia 20 października 2000 r. (Dz.U. z 2006 r., nr 14, poz. 98).
 11. Gałecka-Drozda A., Szczepańska M., Wilkaniec A., de Mezer E. 2018. Aspekty kulturowe, kompozycyjne i percepcyjne w opracowaniach dotyczących identyfikacji charakteru krajobrazu na poziomie lokalnym. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 33: 63-76. DOI: https://doi.org/10.18778/1508-1117.33.04
 12. Getzner M. 2020. Visitors' preferences for landscape conservation in Alpine environments: Differences across regions, conservation programmes, and socio-economic groups. Landscape Research, 45(4): 503-519. DOI: https://doi.org/10.1080/01426397.2019.1677881
 13. Hedblom M., Hedenås H., Blicharska M., Adler S., Knez I., Mikusiński G., Svensson J., Sandström S., Sandström P., Wardle D.A. 2020. Landscape perception: linking physical monitoring data to perceived landscape properties. Landscape Research, 45(2): 179-192. DOI: https://doi.org/10.1080/01426397.2019.1611751
 14. Janeczko E. 2008. Możliwość kształtowania krajobrazu leśnego w kontekście potrzeb i oczekiwań społeczeństwa. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 3(19): 130-138.
 15. Kalivoda O., Vojar J., Skřivanová Z., Zahradník D. 2014. Consensus in landscape preference judgments: The effects of landscape visual aesthetic quality and respondents' characteristics. Journal of Environmental Management, 137: 36-44. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2014.02.009
 16. Mazur M., Bednarek-Szczepańska M., Bański J., Mazurek D. 2020. Waloryzacja przyrodniczo-krajobrazowa a ruch turystyczny na obszarach wiejskich w Polsce - próba metodyczna. Czasopismo Geograficzne, 91(12): 59-85.
 17. Myga-Piątek U. 2001. Spór o pojęcie krajobrazu w geografii i dziedzinach pokrewnych. Przegląd Geograficzny, 1-2: 163-176.
 18. Nijnik M., Zahvoyska L., Nijnik A., Ode A. 2008. Public evaluation of landscape content and change: several examples from Europe. Land Use Policy, 26: 77-86. DOI: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2008.03.001
 19. Ozimek I., Gralak K., Pomianek I. 2019. Atrakcyjność turystyczna województw w Polsce - wybrane aspekty. Wyd. SGGW, Warszawa.
 20. Pawłowska K. 2008. Idea i metody partycypacji społecznej w architekturę krajobrazu. Zarządzanie Krajobrazem Kulturowym, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 10: 617-624.
 21. Polska A. 2011. Oceny estetyczne krajobrazu. Niematerialne Wartości Krajobrazów Kulturowych, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 15: 185-192.
 22. Pukowiec-Kurda K. 2018. Świadomość krajobrazowa mieszkańców. Przykład Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 40(2): 131-148.
 23. Pytka P. 2014. Meandry percepcji krajobrazu. Badania empiryczne wśród młodzieży gimnazjalnej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 69, 2: 119-130. DOI: https://doi.org/10.1515/umcsgeo-2015-0007
 24. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 394).
 25. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2308).
 26. Senetra A. 2016. Badania ankietowe jako element konstrukcji metody bonitacyjnej oceny wartości estetyczno-widokowych krajobrazów na przykładzie wiejskich obszarów pojeziernych. Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum, 15(4): 111-121. DOI: https://doi.org/10.31648/aspal.662
 27. Skiba M. 2008. Rozmyte miary percepcji krajobrazu. Zarządzanie Krajobrazem Kulturowym, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 10: 123-130.
 28. Śleszyński P. 2007. Ocena atrakcyjności wizualnej mezoregionów Polski. [W:] K. Ostaszewska (red.), Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju. Profesorowi Andrzejowi Richlingowi w 70. rocznicę urodzin i 45-lecie pracy naukowej. Uniwersytet Warszawski, WGiSR, Warszawa, s. 697-714.
 29. Śleszyński P., Kistowski M. 2010. Presja turystyczna na tle walorów krajobrazowych Polski. Krajobraz a turystyka. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 14: 36-51.
 30. Śleszyński P., Kukołowicz P. 2021. Społeczno-gospodarcze skutki chaosu przestrzennego. Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa.
 31. Torowska J. 2020. Kontakt z krajobrazem jako obszar edukacji kulturowej. Roczniki Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego, Oddział w Krakowie, 18/19: 55-75.
 32. Uchwała nr 940/360/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu audytu krajobrazowego dla województwa pomorskiego.
 33. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r., nr 80, poz. 717).
 34. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. z 2015 r., poz. 774).
 35. Yoshimura N., Hiura T. 2017. Demand and supply of cultural ecosystem services: use of geotagged photos to map the aesthetic value of landscapes in Hokkaido. Ecosystem Services, 24: 68-78. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2017.02.009
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2023.64.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu