BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Orszt Marta (University of Lisbon, Portugal), Oliveira Ivo (University of Minho, Portugal), Brito Sandra (University of Porto, Portugal), Bernardes Paulo (University of Minho, Portugal)
Tytuł
Landscape Forms Through Drone Documentation: Rediscovering Continuity of Torto River in Braga District, Portugal
Dokumentacja dronem składników krajobrazu: odkrywanie na nowo ciągłości rzeki Torto w dystrykcie Braga w Portugalii
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2023, nr 64, s. 273-288, fot., rys., tab., bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Pojazdy bezzałogowe, Drony, Geografia krajobrazu, Kartografia, Systemy bezobsługowe
Unmanned vehicle, Drones, Landscape geography, Cartography, Unmanned systems
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Portugalia
Portugal
Abstrakt
Niniejszy artykuł dowodzi słuszności koncepcji wykorzystywania bezzałogowego statku powietrznego (UAV) jako narzędzia badawczego w planowaniu krajobrazu. Pozyskane dane mogą być zastosowane również w archeologii, badaniach krajobrazu kulturowego i dziedzictwa w celu stworzenia wielowymiarowego podejścia do zrozumienia relacji pomiędzy cennymi elementami i zachowania podstawowych cech krajobrazu. Przeprowadzono ocenę, czy UAV jest odpowiedni jako narzędzie badawcze (przez dostępność sprzętu, oprogramowania i metodyki pracy) zdolne do dostarczenia zróżnicowanych ujęć krajobrazu, które mogłyby być wykorzystane w podejmowaniu decyzji planistycznych. Jako przykład zbadano Torto, rzekę w Bradze w Portugalii, od jej przecięcia z rzymską drogą Via XIX. Badania mają na celu pokazanie, że dokumentacja dronem może prowadzić do zwiększenia świadomości na temat zanikającej ciągłości elementów krajobrazu oraz wartości istniejących relacji przestrzennych, które nie są brane pod uwagę w procesach urbanizacji takich miejsc, jak obszar sąsiadujący z ośrodkami S. Frutuoso i Dume, w pobliżu popularnego szlaku pielgrzymkowego Camino de Santiago. Możliwość identyfikacji i refleksji nad elementami zapewniającymi spójność krajobrazu jest odnotowywana za pomocą wideografii rejestrowanej w trybie visual line of sight (VLOS). Przeanalizowano również różne warunki, które należy wziąć pod uwagę, przygotowując się do badań i rejestrując informacje (np. lokalne przepisy, warunki pogodowe, oczekiwane rezultaty), oraz zaproponowano metodologię planowania i wykonywania lotów z najbardziej optymalnymi ustawieniami, z których wybrane zostały: kąt -15° dla uchwycenia elementów krajobrazu i ich relacji oraz -90° dla fotogrametrii i wideogrametrii (tu uchwyconych na maksymalnych wysokościach dopuszczalnych dla obszaru badań, nieprzekraczających granicy 75 i 120 m). (abstrakt oryginalny)

This article proposes a proof of concept related to a methodology that uses an unmanned aircraft vehicles (UAV) as an investigation tool in landscape planning, which results can be used also in archaeology, cultural landscape, and heritage studies, to create a multidimensional approach for understanding relations between valuable assets and preserve fundamental qualities of the landscape. It is evaluated if UAV is appropriate as a research tool (through accessibility of equipment, software, and workflows of its application) capable of providing multidimensional views of the landscape that could be used to anticipate planning decisions. As an example, the Torto River, located in Braga, Portugal, starting from its intersection with Roman Via XIX, was studied. Research aims to show that the drone surveying can lead to raised awareness on disappearing continuity of landscape elements, and the value of their spatial relationships, which are not taken into consideration in development of places like researched area neighbouring nuclei of S. Frutuoso and Dume, nearby popular pilgrimage trail Camino de Santiago. The possibility of identifying and reflecting on the elements that ensure continuity of landscape is noted through videography recorded based on the visual line of sight (VLOS) mode. The research explores a variety of conditions that should be considered when preparing for research and recording chosen information (as local regulations, weather conditions, expected outputs), proposing a methodology of flight planning and execution with the most optimal setups, including -15° angle for capturing landscape elements and their relationship, and - 90° for photogrammetry and videogrammetry (here captured in maximal altitudes allowed for the research area, not overstepping 75 and 120 m limit). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ancin-Murguzur F., Munoz L., Monz C., Hausner V. 2019. Drones as a tool to monitor human impacts and vegetation changes in parks and protected areas. Remote Sensing in Ecology and Conservation, 6: 105-113.
 2. Araújo M.A. 2020. Landscapes and landforms of Portugal. [In:] G. Vieira, J.L.Z. Zêzere, C. Mora (Eds.), Landscapes and Landforms of Colombia. Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-319-03641-0~
 3. ATLAS DO AMBIENTE - Notícia Explicativa I.4.1. and I.4.2. 1984. Comissão Nacional do Ambiente, Lisbon.
 4. AUTORIDADE NACIONAL DA AVIAÇÃO CIVIL. 2016. Regulamento n.º 1093/2016. Condições de operação aplicáveis à utilização do espaço aéreo pelos sistemas de aeronaves civis pilotadas remotamente ("Drones").
 5. Bedla D., Halecki W. 2021. The value of river valleys for restoring landscape features and the continuity of urban ecosystem functions - A review. Ecological Indicators, 129: 107871. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.107871
 6. Brito S., da Silva M.P., Carvalho H., Labastida M. 2021. Thinking architectural intervention within a process of geographical significance: The Roman road to Lucus Augusti nearby Braga. Tradition and Innovation, 247-254. https://doi.org/10.1201/9780429297786-37
 7. Brito S., Corais F., Pinto da Silva M., Labastida M., Carvalho H. 2022. Palimpsesto e simultaneidade. A estrutura viária do sistema urbano de Braga. Conformações e oportunidades da rede micro e capilar. Identidades e dinâmicas de reconfiguração urbana na Era Digital - PNUM 2021, ed. Alexandra Alegre et al. Instituto Superior Técnico. Lisbon, p. 473-486.
 8. Carvalho H.P.A. de 2008. O povoamento romano na fachada ocidental do Conventus Bracarensis. I, 1-458; 1-165 (http://hdl.handle.net/1822/8755).
 9. Carvalho H. (bd.). A Centuriação do Território de Bracara Augusta Helena Carvalho.
 10. Commission Implementing Regulation (EU) 2019/947 of 24 May 2019 on the rules and procedures for the operation of unmanned aircraft (Text with EEA relevance) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX 02019R0947-20220404#M4-1; access: October 2022).
 11. Crutchley S., Crow P. 2018. Using Airborne Lidar in Archaeological Survey: The Light Fantastic. Historic England Guidance, 98 (https://www.liverpooluniversitypress.co.uk/books/id/52296).
 12. Cureton P., Shilton M., Schroth O., Glover L. (Eds.) 2022. Drones in Landscape Practice. 2 nd ed. The Landscape Institute, Lancaster.
 13. Decreto nº 33 587, DG, I Série, nº 63 de 27 março 1944 / ZEP, Portaria nº 624/2014, DR, 2.ª série, n.º 143 de 28 julho 2014.
 14. Diário da República, 2.ª série - N.º 143 - 28 de julho de 2014, Despacho n.º 9660/2014.
 15. Earley-Spadoni T. 2017. Spatial History, deep mapping and digital storytelling: archaeology's future imagined through an engagement with the Digital Humanities. Journal of Archaeological Science, 84: 95-102. https://doi.org/10.1016/j.jas.2017.05.003
 16. European Commission. 2020. Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1058 of 27 April 2020 amending Delegated Regulation (EU) 2019/945 as regards the introduction of two new unmanned aircraft systems classes C/2020/1991.
 17. European Commission. 2022. Commission Delegated Regulation (EU) 2022/851 of 22 March 2022 correcting the Portuguese language version of Delegated Regulation (EU) 2019/945 on unmanned aircraft systems and on third-country operators of unmanned aircraft systems C/2022/1608.
 18. Fontes L.F.O. 1989. S. Frutuoso Revisitado ou a Recente Revitalizacao do Monumento. Revista Fórum. https://doi.org/ISSN 0871-0422
 19. Fox J.S. 2022. Drones: Foreseeing a "risky" business? Policing the challenge that flies above. Technology in Society, 71(May): 102089. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2022.102089
 20. Haanpää M., Salmela T., García-Rosell J.C., Äijälä M. 2020. The disruptive 'other'? Exploring human-animal relations in tourism through videography. Tourism Geographies, 23(1-2): 97-117. https://doi.org/10.1080/14616688.2019.1666158
 21. Historic England. 2017. Photogrammetric Applications for Cultural Heritage. Guidance for Good Practice, p. 1-124 (HistoricEngland.org.uk/advice/technical-advice/recording-heritage/).
 22. Huang H., Lischinski D., Hao Z., Gong M., Christie M., Cohen-Or D. 2016. Trip synopsis: 60km in 60 sec. Computer Graphics Forum, 35(7): 107-116. https://doi.org/10.1111/cgf.13008
 23. IPMA. 2019. Normal Climatológica de Braga (http://www.ipma.pt/pt/oclima/normais.clima/004/).
 24. Kleinschroth F., Banda K., Zimba H., Dondeyne S., Nyambe I., Spratley S., Winton R.S. 2022. Drone imagery to create a common understanding of landscapes. Landscape and Urban Planning, 228(September): 104571. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2022.104571
 25. Kokalj Ž., Hesse R. 2017. Airborne Laser Scanning Raster Data Visualization. A Guide to Good Practice. In Prostor, Kraj, Čas, 14, 5.
 26. Perry E.E., Xiao X., Iretskaia T.A., Li P., Manning R.E., Valliere W.A., Reigner N.P. 2022. A review of digitalization and sustainability in parks and recreation indicators and thresholds research. Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 39 (May 2021): 100550. https://doi.org/10.1016/j.jort.2022.100550
 27. Purcar C. 2019. Photography, Railways and Landscape in Transylvania, Romania - Case Studies in Digital Humanities. [In:] Mapping Landscapes in Transformation Multidisciplinary Methods for Historical Analysis, p. 149-174.
 28. Ribeiro M.C. 2008. Braga entre a época romana e a Idade Moderna. Uma metodologia de análise para a leitura da evolução do espaço urbano. PhD thesis. Universidade do Minho, Braga (http://hdl.handle.net/1822/8113).
 29. Ribeiro M.C., Martins M. 2016. O papel das vias romanas na formação e desenvolvimento periférico da cidade de Braga, desde a época romana até à actualidade. Os Espaços da Morfologia Urbana. Atas da 5a Conferência Internacional da Rede Lusófona de Morfologia Urbana - PNUM 2016. Guimarães: Lab2P, Escola de Arquitectura da Universidade do Minho, p. 27-38.
 30. Shu C.-X. 2019. Digital Humanities and GIS for Chinese Architecture: Mapping Landscapes in Transformation, p. 301-346. https://doi.org/10.2307/j.ctvjsf4w6.16
 31. Slámová M., Jančura P., Daniš D. 2013. Methods of historical landscape structures identification and implementation into landscape studies. Ekologia Bratislava, 32(3): 267-276. https://doi.org/10.2478/eko-2013-0023
 32. Stöcker C., Bennett R., Koeva M., Nex F., Zevenbergen J. 2022. Scaling up UAVs for land administration: Towards the plateau of productivity. Land Use Policy, 114 (November 2021). https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105930
 33. Szuster B., Needham M.D., Lesar L., Chen Q. 2020. From a drone's eye view: indicators of overtourism in a sea, sun, and sand destination. Journal of Sustainable Tourism, 0(0): 1-18. https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1866586
 34. Vujičić M.D., Kennell J., Stankov U., Gretzel U., Vasiljević Đ.A., Morrison A.M. 2022. Keeping up with the drones! Techno-social dimensions of tourist drone videography. Technology in Society, 68(October 2021). https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2021.101838
 35. Xing L., Lockley M.G., Romilio A., Klein H., Zhang J., Chen H., Zhang J., Burns M.E., Wang X. 2018. Diverse sauropod-theropod-dominated track assemblage from the Lower Cretaceous Dasheng Group of Eastern China: Testing the use of drones in footprint documentation. Cretaceous Research, 84: 588-599. https://doi.org/10.1016/j.cretres.2017.12.012
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.14746/rrpr.2023.64.16
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu