BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stolarczyk Paulina (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Kraciński Paweł (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Metody poszukiwania pracy przez osoby z niepełnosprawnościami a kapitał społeczny
Methods of Job Search by People with Disabilities and Social Capital
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2023, vol. 19, s. 107-115, tab., wykr., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Journal of Tourism and Regional Development
Słowa kluczowe
Kapitał społeczny, Poszukiwanie pracy, Osoby niepełnosprawne, Bezrobocie
Social capital, Job search, Disabled people, Unemployment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu było przedstawienie sposobów poszukiwania zatrudnienia przez osoby z niepełnosprawnościami. Dokonano przeglądu literatury w zakresie kapitału społecznego, który może być pomocny w procesie poszukiwania pracy. Przedstawiono, jak kształtuje się liczebność osób bezrobotnych z wyszczególnieniem osób z niepełnosprawnościami oraz pokazano różnice w wartościach podstawowych wskaźników rynku pracy pomiędzy dwiema grupami. Na podstawie wyników badań przeprowadzonych w województwie mazowieckim wśród osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności wyciągnięto wnioski, iż najczęściej osoby poszukiwały pracy przez Internet i za pomocą kontaktów (rodzina, znajomi). Współczynnik aktywności zawodowej i wskaźniki zatrudnienia był dwa razy niższy wśród osób z niepełno- sprawnościami niż wśród osób sprawnych, co świadczy o trudniejszej sytuacji na rynku pracy niepełnosprawnych.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article was to present ways of looking for employment by people with disabilities. A literature review was made in the field of social capital which can be helpful in the job search process. The number of unemployed people was presented, with the specification of people with disabilities, and the differences in the values of basic labour market indicators between the two groups were shown. Based on the results of research conducted in the Mazowieckie voivodship among people with a certified degree of disability, it was concluded that most often people were looking for a job via the Internet and with the help of contacts (family, friends). The activity rate and employment rates are twice lower among people with disabilities than among people without disabilities. This indicates a more difficult situation on the labour market for the disabled.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bourdiue, P., (1986). The Forms of Capital. W: A. H. Halsey, H. Launder, P. Brown, A. S. Wells (red.), (2001). Education: Culture, Economy and Society. Oxford: Oxford University Press.
 2. Coleman, J. S. (2000). Foundations of Social Theory. The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge-Massachusetts-London.
 3. Fernandez, R. M., Castilla, E. J., Moore, P. (2000). Social Capital at Work: Networks and Employment. at a Phone Center. American Journal of Sociology 105 (5), s. 1288-1356.s. 1288-1356..
 4. Fukuyama, F. (2003). Kapitał społeczny. W: L. E. Harrison, S. P. Huntington (red.). Kultura ma znaczenie. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 5. Fukuyama, F. (1997). Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Warszawa-Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. GUS (2023). Aktywność ekonomiczna ludności Polski - trzeci kwartał 2022 roku.
 7. Gregg, P., Petrongolo, B., (2005). Stock-flow matching and the performance of the labor market. Euro-European Economic Review 49, s. 1-8.
 8. Kucharski, L. (2001). Przepływ siły roboczej w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Monografie, Rozprawy, Raporty, Opracowania, Łódź.
 9. Ludwiczyński, A. 2006. Alokacja zasobów ludzkich w organizacji. W: H. Król, A. Ludwiczyński (red.). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Mazur-Mitrowska, M. (2018). Sposoby poszukiwania pracy przez osoby niepełnosprawne. Polish Journal of Continuing Education 1, s. 88-98.
 11. Podolski, K., Turnowiecki, W. (1998). Polityka społeczna. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 12. Putnam, R. (2001). Social Capital. Measurement and Consequences. ISUMA Canadian Journal of Policy Research 1, s. 41-51.
 13. Skawińska, E. (red.), (2011). Badanie kapitału społecznego w Wielkopolsce. Diagnoza stanu i perspektywy wzrostu. Poznań: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.
 14. Skawińska, E. (red.), (2012). Kapitał społeczny w rozwoju regionu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. Sławecki, B. (2006). Sieci społeczne: ułomności rynku pracy czy jego naturalna właściwość? W:. H. Januszek (red.). Praca w perspektywie ekonomicznej. Zeszyty Naukowe 72, s. 179-180. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 16. Sławecki, B. (2011). Zatrudnienie po znajomości. Kapitał społeczny na rynku pracy. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 17. Szczepański, J. (1970). Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 18. Sztompka, P. (2016). Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej. Kraków: Wydawnictwo Znak Horyzont, s. 281.
 19. Theiss, M. (2005). Operacjonalizacja kapitału społecznego w badaniach empirycznych. W: H. Januszek (red.). Kapitał społeczny we wspólnotach. Poznań: Wydawnictwo AE, s. 60.
 20. Weber, A., Mahringer, H., 2008. Choice and success of job search methods. Empirical Economics,. 35 (1), s. 153-187.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI 10.22630/TIRR.2023.19.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu