BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Utzig Monika (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Raczkowska Małgorzata (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Mikuła Aneta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju w obszarze społecznym w powiatach województwa mazowieckiego
Selected Aspects of Sustainable Development in the Social Area in the Powiats of Masovian Voivodeship
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2023, vol. 19, s. 117-126, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Journal of Tourism and Regional Development
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Metoda TOPSIS, Powiat
Sustainable development, Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), County
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo mazowieckie
Mazowieckie Voivodeship
Abstrakt
Koncepcja zrównoważonego rozwoju będąca przedmiotem debaty politycznej oraz wielu badań naukowych zakłada gospodarowanie zasobami naturalnymi z uwzględnieniem zarówno ich wyczerpywania się, jak i konieczności zaspokajania potrzeb gospodarczych . i społecznych. Z perspektywy dobrobytu ludności szczególnie istotny jest obszar społeczny. Celem artykułu jest identyfikacja powiatów województwa mazowieckiego o najwyższych . i najniższych poziomach rozwoju zrównoważonego w obszarze społecznym w roku 2011 oraz 2021 oraz zmian pozycji powiatów w rankingu na przestrzeni 10 lat. Przyjęty okres badawczy uwzględnia zmiany, jakie zaszły w gospodarce i społeczeństwie w warunkach pandemii . COVID-19. Wykorzystano dane GUS oraz zbudowano miernik syntetyczny z wykorzystaniem metody TOPSIS. Wykorzystano zmienne badające realizację dwóch celów zrównoważonego rozwoju: cel 1 - koniec z ubóstwem oraz cel 3 - dobre zdrowie i jakość życia.(abstrakt oryginalny)

The concept of sustainable development, which is the subject of political debate and many scientific studies, states that development should meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. From the perspective of the well-being. of the population, the social area is extremely significant. The article aims to identify the powiats of the Masovian Voivodeship with the highest and lowest levels of sustainable development in the social area in 2011 and 2021 and to identify changes in the powiats' rank in the span of 10 years. The researched period covers changes in the economy and society during COVID-19 pandemics. Data from Statistics Poland (GUS) was used, and a synthetic measure was built(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk, J. (2017). Dyfuzja koncepcji zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Marketing i Rynek 11, s. 5-16.
 2. Barska, A., Jędrzejczak-Gas, J., Wyrwa, J. (2022). Poland on the path towards sustainable development - a multidimensional comparative analysis of the socio-economic development of Polish regions. Sustainability 14 (16), s. 1-17.
 3. Bąk, A. (2016). Porządkowanie liniowe obiektów metodą Hellwiga i TOPSIS - analiza porównawcza. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia 426, s. 22-31.. DOI: http://doi.org/10.15611/pn.2016.426.02
 4. Burchard-Dziubińska, M., Rzeńca, A., Drzazga, D. (2014). Zrównoważony rozwój - naturalny wybór. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 5. GUS, Bank Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start (dostęp: 10.03.2023).
 6. Kalinowski, S. (2018). Problem ubóstwa i wykluczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej. w kontekście zrównoważonego rozwoju. Wieś i Rolnictwo 3 (18), s. 93-112. DOI: http://doi. org/10.7366/wir032018/04
 7. Kisielińska, J., Borkowski, B., Czech, K., Górska, A., Koszela, G., Krawiec, M., Landmesser, J., Ochnio, L., Pietrych, Ł., Pierzykowski, R., Wasilewska, E., Zielińska-Sitkiewicz, M. (2021). Wielowymiarowa analiza danych w ekonomice rolnictwa. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 8. Matuszczak, A. (2009). Koncepcja zrównoważonego rozwoju w obszarze ekonomicznym, środowiskowym i społecznym. Roczniki Ekonomiczne Kujawskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 2,. s. 125-141.
 9. Murphy, K. (2012). The social phillar of sustainable development: a literature review and framework for policy analysis. Sustainability: Science, Practice and Policy 8 (1), s. 15-29. DOI: https://doi. org/10.1080/15487733.2012.11908081
 10. Nagórny, W. (2011). Polityka społeczna a zrównoważony rozwój. Prace Naukowe im. Jana Długosza. w Częstochowie. Seria: Pragmata tes Oikonomias V, s. 137-146.
 11. ONZ (1972). Deklaracja Sztokholmska. Uchwała Konferencji Sztokholmskiej z dnia 14.06.1972 r.
 12. ONZ (2015). Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, A/RES/70/1.
 13. ONZ (2000). Deklaracja Milenijna Narodów Zjednoczonych. Pobrano z: https://www.unic.un.org.pl/ milenium2000 (dostęp: 10.08.2022).
 14. Parlińska, M., Pietrych, Ł., Petrovska, I. (2014). Ocena zróżnicowania produkcji mlecznej w Ukrainie z zastosowaniem wielowymiarowych metod statystycznych. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych XV/4, s. 229-235.
 15. Piketty, T. (2014). Capital in the Twenty-First Century. London: Harvard University Press.
 16. Raczkowska, M., Mikuła, A., Utzig, M. (2021). Zrównoważony rozwój w obszarze społecznym w Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 17. Roszkowska, E., Misiewicz, E. I., Karwowska, R. (2014). Analiza poziomu zrównoważonego rozwoju. województw Polski w 2010 roku. Ekonomia i Środowisko 2 (49), s. 168-190.
 18. Siuta-Tokarska, B. (2020). Nauka a filozofia zrównoważonego rozwoju. Nierówności Społeczne. a Wzrost Gospdoarczy 61 (1), s. 167-183. DOI: http://doi.org/10.15584/nsawg.2020.1.12
 19. Spychała, M., Spychała, J. (2022). Zróżnicowanie rozwoju regionalnego w Polsce, Czechach i na Słowacji. Przegląd Prawno-Ekonomiczny 3, s. 131-149. DOI: https://doi.org/10.31743/ppe.13420
 20. Szymczak, D. (2018). Milenijne cele rozwoju - realne zobowiązania czy jedynie deklaracje? W:. M. Szewczyk, E. Okraszewska, R. Dziuba, Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Gospodarka - środowisko - inwestycje. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 7-16.
 21. Terefenko, O., Łonyszyn, P. (2018). Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego podstawą zrównoważonego rozwoju nadmorskich gmin w Polsce na przykładzie gminy Rewal. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 20, s. 123-136.
 22. Tuziak, A., (2022). Rozwój regionalny a paradygmat nowego regionalizmu. Nierówności Społeczne. a Wzrost Gospodarczy 70 (2), s. 55-69. DOI: https://doi.org/10.15584/nsawg.2022.2.4
 23. United Nations (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. Pobrano z: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/ 5987our-common-future.pdf (dostęp: 15.08.2022).
 24. United Nations (1992). Agenda 21. Pobrano z: https://sustainabledevelopment.un.org/content/ documents/Agenda21.pdf (dostęp: 18.08.2022).
 25. Wiśniewska, J. (2011). Economic sustainability of agriculture conceptions and indicators. Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Oeconomia 10 (1), s. 119-137.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI 10.22630/TIRR.2023.19.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu