BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuts Halyna (Charkowski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. G. S. Skoworody)
Tytuł
Conceptual Demarcation Between Concepts National Security and State Security in the Ukrainian Political Discourse
Koncepcyjne rozróżnienie pojęć bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo państwa w ukraińskim dyskursu politycznym
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2023, nr 1, s. 21-31, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo narodowe, Demokracja, Ustrój polityczny
National security, Democracy, Political organization
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
Niniejszy artykuł poświęcony jest rozgraniczeniu pojęć bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo państwa w ukraińskim dyskursie politycznym. W ujęciu metodologicznym artykuł koncentruje się na wykorzystaniu badań z różnych obszarów wiedzy dotyczących polityki i bezpieczeństwa. Podstawą metodologiczną artykułu stał się zbiór ogólnych i szczegółowych metod nauk politycznych, który zapewnił kompleksowe podejście do problemu identyfikacji specyfiki ujęcia pojęć bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo państwa w ukraińskim dyskursie politycznym. Metodologia badań opiera się w szczególności na takich ogólnych zasadach naukowych jak: jedność historyczna i logicza, przejście od abstrakcji do konkretu, obiektywność, systematyczność, zasady analizy i syntezy itd. W szczególności analiza kategorii bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo państwa została przeprowadzona w kontekście polityczno-prawnym. Stwierdzono, że kategoria bezpieczeństwa narodowego jest szersza niż kategoria bezpieczeństwa państwa, która jest ważnym wyznacznikiem demokracji ustrojowej danego państwa. Uzasadnia się, że istotne znaczenie w rozgraniczeniu pojęć bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa państwa zyskuje rodzaj ustroju politycznego państwa. Im bardziej rozwinięte społeczeństwo demokratyczne, tym łatwiej jest zidentyfikować różnice pojęciowe pomiędzy obiema definicjami. W warunkach dominacji niedemokratycznego reżimu politycznego w państwie (totalitaryzm/autorytaryzm) cechy pojęciowe "zlewają się", co ostatecznie prowadzi do ich identyfikacji.(abstrakt oryginalny)

This article is devoted to the conceptual demarcation of the concepts of national security and state security in Ukrainian political discourse. In methodological terms, the article focuses on the use of research in various areas of political and security knowledge. The set of general and special methods of political science became the methodological basis of the article, which provided acomprehensive approach to the problem of identifying the specifics of the coverage of national security and state security in the Ukrainian political discourse. The research methodology is based, in particular, on such general scientific principles as the unity of historical and logical, the ascent from the abstract to the concrete, objectivity, systematicity, the principlesof analysis and synthesis, and so on. In particular, the analysis of the categories national security and state security was carried out in the political and legal context. It was concluded that the category of national security is broader than the category of state security, which is an important marker of the democracy of the political system of a certain state. It is reasoned that the type of political regime in the state acquires significant importance in the conceptual demarcation of the concepts of national security and state security. The more developed a democratic society, the easier it is to identify conceptual differences between the two definitions. Under the conditions of dominance of an undemocratic political regime in the state (totalitarianism/ authoritarianism), the conceptual features of these concepts 'merge'.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balzacq Thierry. 2003. "Qu'est-ce que la sécurité nationale?".Revue internationale et straté-gique Vol.4 (No. 52): 33-50.
 2. Czuryk Małgorzata, Dunaj Katarzyna, Karpiuk Mirosław, Prokop, Krzysztof. 2016. Bezpieczeństwo państwa: zagadnienia prawne i administracyjne. Olsztyn: Wydział Prawa i Administracji UWM.
 3. Kitler Waldemar. 2014. Zakres bezpieczeństwa państwa (narodowego).W: J. Gryz, W. Kitler (red.), Identyfikacja, klasyfikacja, podział i uzasadnienie pojęcia, istoty, składników i zakresu bezpieczeństwa państwa (narodowego),Warszawa: AON.
 4. Власюк Олександр Степанович. 2016. Національна безпека України: еволюція проблем внутрішньої політики.Київ: НІСД. 528с. Вhttps://niss.gov.ua/sites/de-fault/files/2017-01/Vlasuk-fin-99d56.pdf.[Vlasyuk Oleksiandr Stepanovich.2016. Natsional'naya bezpeka Ukraini: evolutsiya problem vnutrishnoj politiki. Kyiv: NISD. 528 s. Vhttps://niss.gov.ua/sites/default/files/2017-01/Vlasuk-fin-99d56.pdf].
 5. Закон України, 2018. Про національну безпеку України: Закон України, ред.від. 23.03.2023р. No2469-VIII. Вhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19[Zakon Ukraini. 2018. Pro natsonal'ny bezpeku Ukraini: Zakon Ukraini, red. vid. 23.03.2023 r. No. 2469-VIII. Vhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19].
 6. Конституція України.В https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 [Konstitutsiya Ukraini Vhttps://za-kon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80].
 7. Куц Галина Михайлівна. 2007. «Проблематика ідентичності в ліберальному контексті». Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія: «Питання політології» No785. (Вип.10): 79-85 [Kuts Galina Mikhajlivna. 2007. "Problematika identichnosti v liberal'nomu konteksti". Visnik Kharkiv'skogo natsional'nogo universitetu imeni V.N. Karazina. Seriya: "Pitannaya politologii" No. 785. (Vip. 10): 79-85].
 8. Монтескье Шарль-Луи́. 1955. Избранные произведения. пер. с франц., ред. Щербина И. Москва: Государственное изд-во политической лит-ры, 1955. 800с. [Montesk'e Sharl'-Luyi. 1955. Izbrannye proizvedeniya, per. sfrants., red. Shcherbina I., Moskva: Gosudarstvennye izd.-vo politucheskoj lit.-ry, 800 s.].
 9. Патнам Роберт Д., Леонарді Рик, Нанетті, Рафаэлла Й.2001. Творення демократії. Традиції громадської активності в сучасній Італії, пер. з англ. Ющенко В., Київ: Вид-воСоломіїПавличко«Основи». 302с. [Patnam Robert D., Leonardi Rik, Nanetti Rafaella Yu. 2001. Tvorennya demokratii Traditsii gromadskoj aktivnosti v sluchasniy Italii, per. zangl. YuschenkoV., Kyiv: Vid.vo: Solomii Pavlichko "Osnovi", 302 s.].
 10. Територіальна громада: знаннєвість, дієвість: монографія. 2011. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр.; [за заг. ред. Куц Ю.О.]. Харків: ХарРІ НАДУ: Апостроф, 340с. Вhttps://dspace.hnpu.edu.ua/han-dle/123456789/855 [Teritoryal'naya gromada: znannevist', dievist': monografiya. Nats. akad. derzh. upr. pri Prezidentovi Ukraini, Khark. region. in-tderzh. upr. (za zag. red. Kuts Yu.O.] Kharkiv: KharPi NADU: Apostrof, 340 s. V https://dspace.hnpu.edu.ua/han-dle/123456789/855].
 11. Указ Президента України. 2015. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про Стратегію національної безпеки України»: Указ Президента України від 06.05.2015р. No287/2015. Вhttps://www.president.gov.ua/documents/2872015-19070 [Ukaz Prezidenta Ukraini. 2015. Pro risheniya Radi natsional'noj bezpeki i oborony Ukraini "Pro Strategiyu natsional'noj bezpeki Ukraini": Ukaz Prezidenta Ukraini vid 06.05.2015 r. No. 287/2015 Vhttps://www.president.gov.ua/documents/2872015-19070].
 12. Указ Президента України. 2016. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про Доктрину інформаційної безпеки України»: Указ Президента України від 29.12.2016p. No 47/2017. V https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/47/2017 [Ukaz Prezidenta Ukraini. 2016. Pro rishennya Radi natsional'noj bezpeki i oboroni Ukraini "Pro Doktrinu informatsijnoy bezpeki Ukraini": Ukaz Prezidenta Ukraini. vid 29.12.2016 r. No. 47/2017. Vhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/47/2017].
 13. Указ Президента України. 2020. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про Стратегію національної безпеки України»: Указ Президента України. від 14.09.2020р. No 392/2020. V https://za-kon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020# Text [Ukaz Prezidenta Ukraini. 2020. Pro ryshen-nya Radi natsional'noj bezpeki i oboroni Ukraini: "Pro Strategiyu natsional'noj bezpeki Ukraini": Ukaz Prezidenta Ukraini vid. 14.09.2020 r. No 392/2020 V https://za-kon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text].
 14. Указ Президента України. 2022. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про Стратегію забезпечення державної безпеки»: Указ Президента України від 16.02.2022р. No 56/2022. V https://za-kon.rada.gov.ua/laws/show/56/2022#Text [Ukaz Prezidenta Ukraini.2022. Pro ryshenn-nya Radi natsional'noj bezpeki i oboroni Ukraini "Pro Strategiyu zabezpecheniya derzhavnoj bezpeki": Ukaz Prezidenta Ukraini vid 16.02.2022 r. No 56/2022. Vhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/56/2022#Text].
 15. Чуваков Олег Анатолійович. 2012. "Національна і державна безпека: співвідношення понять". Правова держава 15. с.193-196. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiir-bis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Prav_2012_15_37 [Chuvakov Oleg Anatoliyovich. 2012. "Natsional'na i derzhavna bezpeka: spyivvidnoshennya ponyat'" .Pravova derzhava(15): 193-196].
 16. Шахов Валерій, Мадіссон Вадим. 2013. "Національний інтерес і національна безпека вгеостратегії України". Вісник Національної академії державного управління при Президентові України (No2):44-56 [Shakhov Valerij, Madisson Vadim. 2013. "Natsional'nyj interes i natsional'na bezpeka v geostrategii Ukraini". Vysnik Natsional'oj akademii derzhavnogo upravlinnya pri Prezidentovovi Ukraini(No. 2): 44-56].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.34739/dsd.2023.01.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu