BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jakimiec Jan (Lubelska Akademia Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji)
Tytuł
Uwarunkowania, wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego Polski w kontekście wojny w Ukrainie
The Conditions, Challenges and Threats to Poland's International Security in the Context of the War in Ukraine
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2023, nr 1, s. 48-61, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo międzynarodowe, Konflikty zbrojne, Bezpieczeństwo narodowe, Cyberbezpieczeństwo
International security, Armed conflicts, National security, Cybersecurity
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Organizacja Paktu Północnego Atlantyku
North Atlantic Treaty Organization (NATO)
Abstrakt
Celem artykułu jest skoncentrowanie rozważań i zarysowanie uwarunkowań, wyzwań, a także potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego Polski w obecnej sytuacji geopolitycznej przede wszystkim ze strony Rosji. Problem badawczy został ujęty w pytaniu: jakie powinny być kierunki prowadzenia polityki w celu zapewnienia bezpieczeństwa międzynarodowego Polski. Hipoteza badawcza, która została w artykule zweryfikowana, stanowi, że trzonem bezpieczeństwa międzynarodowego Polski jest ścisła współpraca w ramach sojuszu euroatlantyckiego i Paktu Północnoatlantyckiego NATO, Unii Europejskiej oraz przyjęcie spójnej ze wszystkimi państwami sąsiadującymi bezpośrednio z Polską strategii bezpieczeństwa międzynarodowego. Z metod badawczych służących weryfikacji przyjętej hipotezy i rozwiązania problemu badawczego wykorzystano głównie analizę wykazanej w bibliografii literatury oraz wnioskowanie, a także syntezę i uogólnianie wyciągniętych w wyniku analizy wniosków. Udzielona została odpowiedź na pytanie badawcze, która jest rozwiązaniem podjętego w artykule problemu badawczego. Założoną hipotezę badawczą zweryfikowano, a wnioski ujęto w podsumowaniu. Omówiona w artykule problematyka wydaje się być uzasadniona szczególnie w dobie trwającego konfliktu i toczącej się za naszą wschodnią granicą wojny spowodowanej napaścią zbrojną Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to focus considerations and outline the conditions, challenges, and potential threats to Poland's international security in the current geopolitical situation, primarily from Russia.The research problem was formulated in the question: what should be the directions of policy in order to ensure Poland's international security. The research hypothesis that has been verified in the article is that the core of Poland's international security is close cooperation within the Euro-Atlantic alliance and the North Atlantic Treaty Organization, NATO, the European Union and the adoption of an international securitystrategy consistent with all countries directly neighboring Poland. The research methods that were used to verify the adopted hypothesis and solve the research problem are mainly the analysis of the literature listed in the bibliography, as well as the synthesis, inference and generalization of the conclusions drawn as a result of the analysis. The answer to the research question was given as a solution to the research problem addressed in the article. The assumed research hypothesis was verified and the conclusions were included in the summary. The issues raised in the article seem to be justified especially in the era of the ongoing conflict and the ongoing war beyond our eastern border, caused by the armed attack of the Russian Federation on Ukraine.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blechman Barry. 1998. International Peace and Security in the Twenty-first Century. In State-craft and Security: The Cold Warand Beyond. Red. Booth Ken. Cambridge: Cambridge University Press.
 2. Bornio Jakub. 2019. Bezpieczeństwo narodowe Polski w kontekście kryzysu ukraińskiego. Wymiar polityczno-militarny. Warszawa: DIFIN.
 3. Brown Lawrence. Stevens John. 2016. For The Daily Mail and Robinson Joan for Mail. Online. In https://www.dailymail.co.uk.
 4. Brzeziński Zbigniew. 1998. Wielka szachownica: główne cele polityki amerykańskiej. Warszawa: Świat Książki.
 5. Dilans Andis. 13.10.2017. Challenges for Security of the Baltic Region. Wykład dla studentów Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.
 6. Haglund David. 2002. "Quelles frontieres naturelles pour l'OTAN?" La Revue Internationale et Strategique. (47): 37-45.
 7. Herz John Hermann. 1950."Idealist Internationalism and the Security Dilemma". World Politics. 2(2): 158-180.
 8. Institute for Economics & Peace. Global Peace Index (2021). Measuring Peace in a Complex World. Sydney. [In:] http://visionofhumanity.org/reports.
 9. Jagusiak Klaudia. 2021. Polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej jako źródło zagrożeń dla krajów bałtyckichi ich wpływ na bezpieczeństwo Polski. Warszawa. Rozprawa doktorska.
 10. Jakubczak Ryszard. Marczak Józef. 2011. Bezpieczeństwo Narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i Strategie. Warszawa: Bellona.
 11. Janczewski Robert. 2019. Znaczenie cyberprzestrzeni w działaniach hybrydowych,W Zagrożenia hybrydowe, red. Elak Leszek(i inni), Warszawa: Bellona.
 12. Kaczor Stanisław. 2010. Bezpieczeństwo w czasach pozornego pokoju i spokoju, W Bezpieczeństwo i obronność w świetle współczesnych wyzwań i potrzeb: ujęcie naukowe, pedagogiczne i edukacyjne, red. Kunikowski Jerzy, Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 13. Lach Zbigniew. Łaszczuk Andrzej. Skrzyp Julian. 2008. Odporność układu polskiej przestrzeni na zakłócenia zewnętrzne -przestrzenne i terytorialne uwarunkowania obronności a bezpieczeństwo państwa, W Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. Red. Saganowski Konrad. Zagrzejewska-Fiedorowicz Magdalena. Żuber Piotr. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 14. Multan Wojciech. 1991. Bezpieczeństwo międzynarodowe ery nuklearnej. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
 15. Pietraś Ziemowit Jacek. 1989. Interesy narodowe a wspólne interesy ludzkości, W Interesy narodowe a współistnienie państw. Red. Pietraś Ziemowit Jacek, Lublin: UMCS.
 16. Sabak Zbigniew. Królikowski Julian. 2002. Ocena zagrożeń bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 17. Skrzyp Julian. 2002. Znaczenie strategiczne regionu środkowoeuropejskiego. Europa Środ-kowa jako region strategiczny. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 18. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej: bezpieczeństwo państwa i obywateli, W https://www.cb.szczecin.pl/blog-post/strategia-bezpieczenstwa-narodo-wego-rzeczypospolitej-polskiej-bezpieczenstwo-panstwa-i-obywateli/(30.05.2021).
 19. Sykulski Leszek. 2013. "Europa środkowa jako region geostrategiczny w myśli geopolitycznej geografów wojskowych z AON w Warszawie". Przegląd Polityczny 6: 97-109.
 20. Taylor William Jesse. Amos A. Jordan. 1981. American National Security. Policy and Process. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
 21. Zaniewski Rafał. Nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego. 2021. W https://fundacjarepublikanska.org/nowa-strategia-bezpieczenstwa-narodowego/.
 22. Zięba Ryszard. 1999. Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 23. Żurawski vel Grajewski Przemysław. 2016. Polskapolitykawschodnia1989-2015.Wymiar narodowy unijny. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.34739/dsd.2023.01.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu