BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klimkowski Grzegorz (Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku), Noga Henryk (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Garbarz-Glos Barbara (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Tytuł
Aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją i dystrybucją przewodów poliamidowych
Occupational Health and Safety Aspects in a Company Producing and Distributing Polyamide Cables
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2023, nr 1, s. 136-150, fot., rys., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo i higiena pracy, Procesy technologiczne, Przedsiębiorstwo produkcyjne, Profilaktyka zdrowotna
Health and safety at work, Technological processes, Production enterprise, Preventive health care
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia procedury bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją przewodów poliamidowych, prowadzącego działalność biznesową w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa pracy. W artykule skupiono się na regulacjach i aktach prawnych określających podstawowe obowiązki zarówno pracodawcy, jak i pracownika w zakresie BHP, umożliwiających likwidację lub ograniczenie oddziaływania czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych dla pracownika. Poddano analizie stanowiska pracy szczególnie narażone na występowanie zdarzeń w związku z pracą, wywołanych przyczyną zewnętrzną. Przedstawiono zapobiegawcze metody minimalizowania zagrożeń na stanowisku pracy, wskazano na szczególną rolę i zaangażowanie pracodawcy w zwiększanie świadomości związanej z zagrożeniami, wypadkami, urazami i chorobami zawodowymi oraz współudział pracowników w tym procesie.(abstrakt oryginalny)

The article presents occupational health and safety procedures in force in a company dealing in the production of polyamide cables, a company conducting business activity in a way that ensures a high level of occupational safety. The article focuses on regulations and legal acts defining the basic obligations of both the employer and the employee in the field of health and safety, enabling the elimination or reduction of the impact of factors that are dangerous, harmful and burdensome for the employee. Workplaces particularly exposed to the occurrence of work-related events caused by external causes are discussed. Preventive methods of minimizing hazards at the workplace were presented, the special role and involvement of the employer as well as the participation of employees in increasing awareness ofhazards, accidents, injuries and occupational diseases were indicated.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adler Roman. 2021. "Początki służby BHP w Rzeczypospolitej Polskiej". Promotor BHP 10: 46-50.
 2. Asystent BHP-Portal. Zarządzanie bhp zgodne z normą PN-ISO 45001:2018. 03.12.2019. W https://asystentbhp.pl/zarzadzanie-bhp-zgodne-z-norma-pn-iso-450012018 (24.01.2023).
 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zmieniającym się świecie pracy. W https://eur-lex.eu-ropa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0323(31.03.2023).
 4. Centralny Instytut Ochrony Pracy -Państwowy Instytut Badawczy, Systemy zarządzania BHP. W https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLa-bel=P16600139261348474174014&html_tresc_root_id=19958&html_tresc_id=19959&html_klucz=19958&html_klucz_spis=(24.01.2023).
 5. Chojnicki Jakub, Jarosiewicz Grażyna. 2019. ABC BHP informator dla pracodawców. Warszawa: Państwowa Inspekcja Pracy.
 6. The European Pillar of Social Rights Action Plan. W https://ec.europa.eu/info/strategy/priori-ties-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-so-cial-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_pl (08.02.2023).
 7. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. W https://wiedza.pkn.pl/web/wiedza-normali-zacyjna/zarzadzanie-bezpieczenstwem-i-higiena-pracy.
 8. Najważniejsze znaki bezpieczeństwa obowiązujące przy obsłudze autoklawu. W https://znaki-bhp.pl/produkty/78_bezpieczenstwo_i_higiena_pracy; https://znaki-bhp.pl/pro-dukty/71_bezpieczenstwo_i_higiena_pracy (24.01.2023).
 9. ISO 4500. Occupational health and safety. 2018. International Organization for Standardization. Geneva.
 10. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 11. Kwon Suyoung, A.B. de Castro, Herting R. Jerald, Lee Soo-Jeong, Johnson Kurt, Bao Stephen. 2023. Job satisfaction and job security as moderators in the relationships among job demands, musculoskeletal symptoms, and work performance. International Archives of Occupational and Environmental Health. 96:607-619.
 12. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy-Dz.U. 2003 r. nr 169 poz.1650.
 13. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy -Dz.U. 2003 nr 169, poz.1650.
 14. Organizacja stanowisk pracy. W https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00292#3 (24.01.2023).
 15. Oznaczenia znakami bezpieczeństwa na stanowisku pracy spęczarki. W https://znaki-bhp.pl/produkty/78_bezpieczenstwo_i_higiena_pracy;https://znaki-bhp.pl/produkty/71_bezpieczenstwo_i_higiena_pracy(24.01.2023).
 16. Papierz Marcin (red). 2014. Niezbędnik Specjalisty ds. BHP. Warszawa: Wiedza i Praktyka.
 17. PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie -Oświetlenie miejsc pracy -Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. W https://sklep.pkn.pl/pn-en-12464-1-2012p.html(24.01.2023).
 18. Rączkowski Bogdan. 2020. BHP w praktyce. Gdańsk: ODDK.
 19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy-Dz.U.2002 nr 191 poz. 1596.
 20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 września 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy -Dz.U. 2003 nr 178 poz. 1745.
 21. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy -Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844.
 22. Strategiczne ramy UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2021-2027. W https://osha.europa.eu/pl/safety-and-health-legislation/eu-strategic-framework-he-alth-and-safety-work-2021-2027 (31.01.2023).
 23. ten Have Henk, do Céu Patrão Neves Maria. 2021. Occupational Safety. In Dictionary of Global Bioethics, Basel: Springer Nature Switzerland AG.
 24. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej -Dz.U. 1985 nr 12 poz. 49.
 25. Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o Społecznej Inspekcji Pracy -Dz.U. 1983 nr 35 poz. 163.
 26. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy -Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141.
 27. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych -Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1673.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.34739/dsd.2023.01.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu