BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mrozek Jacek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Filia w Ełku)
Tytuł
Charakterystyka bezpieczeństwa religijnego w Republice Słowackiej
Characteristics of Religious Security in the Slovak Republic
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2023, nr 1, s. 164-177, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo publiczne, Religia, Wolność religijna, Kultura, Prawo
Public security, Religion, Religious freedom, Culture, Law
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Republika Słowacka
Slovak Republic
Abstrakt
Bezpieczeństwo religijne polega na zapewnieniu wolności wyznania, praktyk religijnych oraz ochrony przed wszelkimi formami dyskryminacji, przemocy czy prześladowań związanych z przekonaniami religijnymi. Pojęcie bezpieczeństwa religijnego obejmuje również ochronę miejsc kultu, budynków religijnych oraz innych zasobów związanych z praktykami religijnymi. Bezpieczeństwo religijne wywiera wpływ na ogólne bezpieczeństwo publiczne, ponieważ akty przemocy i dyskryminacji wobec wspólnot religijnych (ale też akty przemocy dokonywane przez grupy wyznaniowe) mogą mieć negatywne skutki społeczne i polityczne. Bezpieczeństwo religijne w Republice Słowackiej jest regulowane przez odpowiednie przepisy prawne i konstytucyjne gwarancje. System bezpieczeństwa religijnego na Słowacji ma swoje mocne strony, takie jak ochrona wolności religijnej, ale również ograniczenia, które mogą być krzywdzące dla niektórych grup wyznaniowych.(abstrakt oryginalny)

Religious security refers to ensuringfreedom of belief, religious practices, and protection against all forms of discrimination, violence, or persecution related to religious beliefs. The concept of religious security also encompasses the protectionof places of worship, religious buildings, and other resources associated with religious practices. Religious security impacts overall public safety, sinceacts of violence and discrimination against religious communities (as well as acts of violence committed by religious groups) can have negative social and political consequences. Religious security in the Slovak Republic is governed by relevant legal provisions and constitutional guarantees. The system of religious security in Slovakia has its strengths, such as protecting religious freedom, but also limitations that can be detrimental to certain religious groups.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ceglarski, Bartłomiej. Jak Zarejestrować Kościół/Związek Wyznaniowy w 2018 r?. https://www.infor.pl/prawo/konstytucja/prawa-czlowieka/767315,Jak-zarejestrowac-kosciolzwiazek-wyznaniowy-w-2018-r.html.
 2. Gierszewski, Janusz, Pieczywok, Andrzej. eds. 2022. Bezpieczeństwo Kulturowe Człowieka w Dobie Kryzysu Jego Tożsamości. Warszawa: Difin.
 3. Harbatski, Andrei. 2015. "Tożsamość Religijna a Bezpieczeństwo Konfesyjne: Współczesne Wyzwania (Na Przykładzie Republiki Białoruś)". Pogranicze. Studia Społeczne 25: 135-50. https://doi.org/10.15290/pss.2015.25.08.
 4. Ickiewicz-Sawicka, Magdalena. 2019. Kryminologiczne aspekty bezpieczeństwa religijno-konfesyjnego na Bałkanach Zachodnich-współczesne zagrożenia (wybór).
 5. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności Sporządzona w Rzymie Dnia 4 Listopada 1950 r., Zmieniona Następnie Protokołami Nr 3, 5 i 8 oraz Uzupełniona Protokołem Nr 2. https://arslege.pl/konwencja-o-ochronie-praw-czlowieka-i-podstawo-wych-wolnosci-sporzadzona-w-rzymie-dnia-4-listopada-1950-r-zmieniona-nastepnie-protokolami-nr-3-5-i-8-oraz-uzupelniona-protokolem-nr-2/k350/.
 6. Kościoły i związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych. https://www.gov.pl/web/mswia/rejestr-kosciolow-i-innych-zwiazkow-wyznaniowych.
 7. Lichnerowicz, Agnieszka. 2021. "Sekularyzacja Przyspiesza. Także w Polsce (wywiad z Ronaldem Ingelhartenem)". GazetaPrawna.pl. https://www.gazetaprawna.pl/wiado-mosci/kraj/artykuly/8094742,sekularyzacja-przyspiesza-takze-w-polsce-wywiad.html.
 8. Mariański, Janusz. 2017. "Sekularyzacja jako megatrend społeczno-kulturowy". Intercultural Relations 1 (1(1)): 231-57. https://doi.org/10.12797/RM.01.2017.01.12.
 9. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych Otwarty Do Podpisu w Nowym Jorku Dnia 19 Grudnia 1966 r. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDeta-ils.xsp?id=wdu19770380167.
 10. Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 13. júna 2007 o úprave osobných požitkov posky-tovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností 299/2007 Z.z. -Slov-lex. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/299/20180101.html.
 11. Nikołajew, Jerzy. 2022. Bezpieczeństwo religijne w II RP. Rozważania na kanwie ustaw z dnia 21 kwietnia 1936 r. W Wybrane Aspekty Bezpieczeństwa Pozamilitarnego. Zagrożenia, Wyzwania, Koncepcje, eds. Felicjan Bylok, Agnieszka Kwiatek, Maja Skiba. Często-chowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
 12. ONZ. 1948. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. UN. https://www.ohchr.org/sites/de-fault/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/pql.pdf
 13. Paprocki, Henryk. 2008. Prawosławie w Polsce. Olszanica: Wydawnictwo BOSZ.
 14. Pokruszyński, Witold. 2012. Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka. WSGE. https://www.wydaw-nictwo.wsge.edu.pl/Bezpieczenstwo-Teoria-i-praktyka,135429,0,2.html.
 15. Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti v SR, [w:] Ministerstvo kultúry Slovenskej re-publiky. n.d. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. https://www.culture.gov.sk/po-sobnost-ministerstva/cirkvi-a-nabozenske-spolocnosti/registracia-cirvii/registrovane-cir-kvi-a-nabozenske-spolocnosti/.
 16. SODB2021 -Sčítanie Obyvateľov, Domov a Bytov. https://www.scitanie.sk/k-rimskokatolic-kemu-vyznaniu-sa-prihlasilo-56-obyvatelov.
 17. Stanček, L'ubomír. 2002. Cirkvi na Slovensku a ekumenizmus. 1. vyd. Spišské Podhradie: Spišská Kapitula.
 18. Szymański, Michał. 2018. Rejestracja kościołów i związków wyznaniowych w Republice Słowackiej ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian ustawowych. Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ, no. 3.
 19. Szymonik, Andrzej. 2011. Organizacja i Funkcjonowanie Systemów Bezpieczeństwa. Warszawa: Difin.
 20. U.S. News. n.d. These Countries Have the Most Religious Freedom. https://www.us-news.com/news/best-countries/rankings/religious-freedom.
 21. Základné údaje zo sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011, Obyvateľstvo podľa národnosti. https://slovak.statistics.sk/wps/portal
 22. Zákon č. 308/1991 Zb. Zákon o Slobode Náboženskej Viery a Postavení Cirkví aNáboženských Spoločností. https://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-308.
 23. Zákon č. 370/2019 Z. z. Zákon o Finančnej Podpore Činnosti Cirkví a Náboženských Spoločností | Aktuálne Znenie. https://www.zakonypreludi.sk/zz/2019-370.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.34739/dsd.2023.01.13
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu