BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalska-Warias Aneta
Tytuł
Groźba bezprawna jako ustawowe znamię przestępstwa zgwałcenia
Illegal Threat as a Statutory Feature of the Offence of Rape
Źródło
Ius Novum, 2016, t. 10, nr 1, s. 7-23, bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Molestowanie seksualne, Przestępczość, Seksualność, Kodeks karny, Prawo karne
Sexual harassment, Crime, Sexuality, Criminal Code, Criminal Law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autorka analizuje pojęcie groźby bezprawnej w kontekście wykładni art. 197 k.k., wskazując na mogące wystąpić w praktyce rodzaje nawet poważnych gróźb, które jednak nie będą stanowiły gróźb bezprawnych, a tym samym ich zastosowanie przez sprawcę w celu doprowadzenia ofiary do obcowania płciowego nie wypełni znamion przestępstwa zgwałcenia. Autorka opowiada się w takich sytuacjach za możliwością uznania takich stanów faktycznych za wyczerpujące znamiona występku z art. 199 § 1 k.k., polegającego na wykorzystaniu krytycznego położenia ofiary. Problematyka ta przedstawiona została na tle porównawczym z prawem niemieckim, francuskim i angielskim. (abstrakt oryginalny)

The author analyses the term 'illegal threat' for the needs of interpreting Article 197 of the Criminal Code. In practice, there may appear serious threats that do not constitute illegal threats; hence using them to force a victim into sexual intercourse will not constitute the crime of rape. In such cases, the author proposes using Article 199 § 1 of the Criminal Code, which describes the offence of taking advantage of a victim's critical situation to induce him/her to consent to sexual intercourse. The issues are presented against the comparative background of German, French and English law. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ambroise-Castérot C., Droit pénal spécial et des affaires, 2e ed., Gualino 2010.
 2. Bafia J., Mioduski K., Siewierski M., Kodeks karny. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1977.
 3. Bielski M., [w:] Zoll A. (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, Tom II, wyd. 3., WoltersKluwer, Warszawa 2008.
 4. Budyn-Kulik M., Kulik M., [w:] Królikowski M., Zawłocki R. (red.), Kodeks karny. Komentarz. Część szczególna, t. I, C.H. Beck, Warszawa 2013.
 5. Filar M., [w:] Górniok O. (red.), Kodeks karny. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2006.
 6. Filar M., Przestępstwa w dziedzinie stosunków seksualnych, [w:] Andrejew I., Kubicki L., Waszczyński J. (red.), System prawa karnego. O przestępstwach w szczególności, Tom IV, część 2, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1989.
 7. Filar, Przestępstwo zgwałcenia w polskim prawie karnym, Studia Iuridica, Warszawa-Poznań 1974.
 8. Frommel M., Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, [w:] Kindhäuser U., Neumann U., Paeffgen H.-U. (hrsg.), Nomoskommentar. Strafgesetzbuch. Band 2., Badan-Baden 2010.
 9. Gossel K.-H., Das Neue Sexualstrafrecht. Eine Systematische Darstellung für die Praxis, De Gruyter 2005.
 10. Heaton R., Criminal Law Textbook, 2nd ed., Oxford University Press 2006.
 11. Helmken D., Vergewaltigung in der Ehe. Plädoyer für einen strafrechtlichen Schutz der Ehefrau, Kriminalistik Verlag, Heidelberg 1979.
 12. Herring J., Criminal Law. Text, Cases and Materials, Oxford University Press 2004.
 13. Królikowski M., Sakowicz A., [w:] Królikowski M., Zawłocki R. (red.), Kodeks karny. Część szczególna, Komentarz, Tom I, C.H. Beck, Warszawa 2013.
 14. Kulik M., Przestępstwo zgwałcenia w ujęciu porównawczym, [w:] Mozgawa M. (red.), Przestępstwo zgwałcenia, WoltersKluwer, Warszawa 2012.
 15. Makarewicz J., Kodeks karny z komentarzem, wyd. 4., Lwów 1938.
 16. Marek A., Kodeks karny. Komentarz, wyd. 5., WoltersKluwer, Warszawa 2010.
 17. Maurach R., Schroeder F.-Ch., Maiwald M., Strafrecht. Besonderer Teil. Teilband 1: Straftaten gegen Persönlichkeits- und Vormögenswerte, 10 Auflage, C.F. Müller, 2009.
 18. Michalska-Warias A., Ustawowe znamiona przestępstwa zgwałcenia, [w:] Mozgawa M. (red.), Przestępstwo zgwałcenia, WoltersKluwer, Warszawa 2012.
 19. Michalska-Warias A., [w:] Bojarski T. (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. 6., LexisNexis, Warszawa 2013.
 20. Mozgawa M., [w:] Mozgawa M. (red.), Kodeks karny. Praktyczny komentarz, wyd. 5., Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 21. Mozgawa M., Przestępstwa przeciwko wolności, [w:] Marek A. (red. naczelny), Warylewski J. (red. tomu), System prawa karnego. Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym. Tom 10, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 22. Nazar-Gutowska K., Groźba bezprawna w polskim prawie karnym, WoltersKluwer, Warszawa 2012.
 23. Padfield N. Criminal Law, 5th ed., Oxford University Press 2006.
 24. Painter K., Wife Rape in the United Kingdom, Paper presented at the American Society of Criminology 50th Anniversary Meeting, November 20th-23rd 1991, San Francisco; artykuł dostępny w wersji elektronicznej pod adresem: www.crim.cam.ac.uk/people/.../kate.../wiferape.pdf, data dostępu 30.01.2014.
 25. Pradel J., Danti-Juan M., Droit pénal spécial. Droit commun - Droit des affaires, 5e ed., Editions Cujas, Paris 2010.
 26. Reitan E., Rape as an Essentially Contested Concept, Hypatia, Vol. 16, No. 2 (Spring, 2001).
 27. Rodzynkiewicz M., [w:] Zoll A. (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, Tom II, wyd. 2., Zakamycze, Kraków 2006.
 28. Russel D. H., Rape in Marriage, Collier Books, New York 1982.
 29. Schulhofer S.J., Taking Sexual Autonomy Seriously: Rape Law and Beyond, Law and Philosophy 11, 1992.
 30. Sobol E. (red.), Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1999.
 31. Warylewski J., [w:] Wąsek A., Zawłocki R. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Tom I, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 32. Warylewski J., Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, [w:] Marek A. (red. naczelny), Warylewski J. (red. tomu), System prawa karnego. Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym, Tom 10, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 33. Warylewski J., Przestępstwa seksualne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-5577
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu