BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łakomy Arkadiusz
Tytuł
Przesłuchanie małoletniego w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego
Interrogation of a Minor in the Light of the Criminal Procedure Code Amendment
Źródło
Ius Novum, 2016, t. 10, nr 1, s. 41-49, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Przestępczość nieletnich, Kodeks postępowania karnego, Prawo karne
Juvenile delinquency, Code of Criminal Procedure, Criminal Law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przesłuchanie małoletniego w charakterze świadka w toku postępowania karnego jest czynnością procesową o charakterze szczególnym. Właściwe przeprowadzenie przesłuchania wymaga nie tylko gruntownej znajomości taktyki procesowej, ale niezwykle ważne jest również posiadanie przez prowadzącego postępowanie wiedzy z zakresu psychologii. W prezentowanym artykule omówiono przesłanki stosowania art. 185a k.p.k. i art. 185b k.p.k. w praktyce, z wyeksponowaniem zalet procesowych regulacji. W rozważaniach uwzględniono również kwestie odnoszące się do nadal istniejących niedoskonałości normatywnych omawianych przepisów, w szczególności w zakresie pogodzenia prawa do obrony oskarżonego z groźbą wtórnej wiktymizacji małoletniego pokrzywdzonego w toku procesu. Publikacja obejmuje także rozważania dotyczące roli psychologa w czynności przesłuchania małoletniego. (abstrakt oryginalny)

Interrogation of a minor as a witness in a criminal proceeding is a procedural act of a specific nature. The proper conduct of the interviewing process requires not only a profound knowledge of the procedural tactics but it is extremely important for the investigator to have the knowledge of psychology. The article tries to discuss the reasons for the application of Article 185a and Article 185b of the Criminal Procedure Code in practice, exposing the advantages of procedural regulations. The discussion also covers issues concerning the shortcomings of the above-mentioned provisions that still exist, particularly in the area of reconciling the accused person's right to defence with the threat of secondary victimization of a minor victim in the course of a trial. The publication also includes a discussion of the role of a psychologist in the interrogation of a minor. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boratyńska K.T., Komentarz do art. 185a kpk i 185b kpk, [w:] K.T. Boratyńska, A. Górski, A. Sakowicz, A. Ważny, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2014.
 2. Brazelton T., Sparrow J.D., Rozwój dziecka. Od 3 do 6 lat, Gdańsk 2013.
 3. Brzezińska M., Małoletni jako osobowe źródło dowodowe, [w:] A. Lach (red.), Postępowanie dowodowe w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego, Toruń 2014.
 4. Chmielewska K., Ochrona przesłuchiwanych dzieci, Warszawa 2012.
 5. Grzeszczyk W., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. 4, Warszawa 2006.
 6. Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. I, Warszawa 2004.
 7. Kordela M , Zasady prawa. Studium teoretycznoprawne, Poznań 2012.
 8. Krawiec A.Z., Małoletni pokrzywdzony w polskim procesie karnym, wyd. I, Toruń 2012.
 9. Kwiatkowska-Darul V., Przesłuchanie małoletniego świadka w polskim procesie karnym, wyd. I, Toruń 2007.
 10. Maroń G., Zasady prawa. Pojmowanie i typologie a role w wykładni prawa i orzecznictwie konstytucyjnym, wyd. I, Poznań 2011.
 11. Przybysz J., Psychiatria sądowa, Toruń 2007.
 12. Skorupka J , Sprawiedliwość proceduralna jako cel procesu karnego, [w:] J. Skorupka (red.), Rzetelny proces karny. Księga jubileuszowa prof. Zofii Świdy, Warszawa 2009.
 13. Stefański R.A., Obrona obligatoryjna w polskim procesie karnym, Warszawa 2012.
 14. Wiliński P., Zasada prawa do obrony, Warszawa 2006.
 15. Zielonka-Jenek M., Przesłuchanie małoletnich świadków, Wydawnictwo Naukowe PWN 2012.
 16. Błaszyk M., Problematyka przesłuchania małoletniego w procesie karnym - w świetle nowelizacji art. 185a i 185b kodeksu postępowania karnego, WPP 2013, nr 4.
 17. Dąb A., Prawo do obrony, "Państwo i Prawo" 1954, z. 3.
 18. Decyzja ramowa Rady z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie pozycji ofiar w postępowaniu karnym (2001/220/WSiSW, Dz. Urz. L 82/1 z 22 marca 2001 r.).
 19. Konwencja praw człowieka i podstawowych wolności, Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284.
 20. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167.
 21. Postanowienie SN z dnia 6 lipca 2006 r., IV KK 226/06, Lex nr 219845.
 22. Postanowienie SN 7 sędziów z dnia 24 listopada 2010 r., I KZP 21/10, Lex nr 621169.
 23. Ustawa z dnia 27 września 2013 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2013, poz. 1247.
 24. Wyrok SN z dnia 04 lutego 2003 r., IV KK 379/02, Lex nr 75448.
 25. Wyrok SN z dnia 24 listopada 2009 r., III KK 176/09, Lex nr 553885.
 26. Wyrok SN z dnia 5 października 2010 r., IV KK 61/10, Lex nr 606313.
 27. Zalecenia Komitetu Ministrów z dnia 28 czerwca 1985 r. Nr R (85) 11 w sprawie pozycji ofiary w procesie karnym, www.coe.int.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-5577
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu