BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Harasimiuk Dominika E.
Tytuł
Skuteczne korzystanie z prawa pobytu przez obywateli UE i członków ich rodzin
Effective Use of the Right of Abode by Citizens of the EU and Their Family Members
Źródło
Ius Novum, 2016, t. 10, nr 1, s. 63-78, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Obywatelstwo, Obywatelstwo UE, Rodzina, Swoboda przepływu osób w UE
Citizenship, Citizenship of the European Union, Family, Freedom of movement for persons in the EU
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Prawo pobytu na terytorium UE jest jednym z podstawowych uprawnień przysługujących obywa- telom UE i członkom ich rodzin. Uprawnienie to wynika bezpośrednio z art. 21 Traktatu o funkcjonowaniu UE. Szczegółowe reguły dotyczące jego stosowania zostały zawarte w dyrektywie 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli UE i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich. Przepisy traktatowe oraz wynikające z dyrektywy są przedmiotem bogatego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE. Trybunał postanowienia dyrektywy stosuje wobec stanów faktycznych zawierających wyraźny element transgraniczny. Przepisy traktatowe mają zastosowanie również do spraw, w których taki element nie występuje, ale ich okoliczności faktyczne wpływają na naturę i istotę praw przysługujących obywatelom UE. W świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości obywatele UE korzystający ze swobody przepływu osób mogą liczyć na bardzo korzystne rozwiązania prawne wynikające z dyrektywy 2004/38/WE, które nie znajdują zastosowania do obywateli UE, którzy nie przemieszczają się na terenie UE. (abstrakt oryginalny)

The right of abode in the European Union is one of the fundamental rights of the EU citizens and their family members. The entitlement results directly from Article 21 of the Treaty on the Functioning of the EU. Detailed rules of the right are defined in the Directive 2004/38/EC on the right of citizens of the European Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States. The regulations that are laid down in the Treaty and the Directive are the subject matter of abundant judicial decisions of the Court of Justice of the European Union. The Court makes use of the provisions of the Directive towards actual situations with an evident cross-border element. The Treaty regulations are also used in cases without such an element but when actual circumstances have impact on the nature and essence of the rights of the citizens of the EU. In the light of the decisions of the Court of Justice, the citizens of the EU exercising their right to move freely can count on very favourable legal solutions resulting from Directive 2004/38/EC, which are not applicable to the citizens of the EU who do not move within the EU territory. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Davies G., The Right to Stay at Home: a basis for expanding European family rights, tekst ma się ukazać [w:] D. Kochenov (red.), EU Citizenship and Federalism: The Role of Rights, Cambridge University Press 2015, dostępny w SSRN: http://ssrn.com/abstract=2475847 [dostęp 10.04.2015].
 2. DG Employment, Social Affairs and Inclusion via DG Justice Framework Contract, A fact finding analysis on the impact on the Member States' social security systems of the entitlements of non-acvtive intra-EU migrants to special non-contributory cash benefits and healthcare granted on the basis of residence, final report submitted by ICF GHK in association with Milieu Ltd., 14 października 2013, raport dostępny na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1980&furtherNews=yes [dostęp: 1.04.2015].
 3. Frąckowiak-Adamska A., O istocie praw wynikających z obywatelstwa UE, Europejski Przegląd Sądowy nr 10/2012, s. 21-33.
 4. Grzeszczak R., Dwie narracje o obywatelstwie unijnym - obywatel rynku i obywatel Unii Europejskiej, [w:] A. Bator, M. Jabłoński, M. Maciejewski, K. Wójtowicz (red.), Współczesne koncepcje ochrony wolności i praw podstawowych, Wrocław 2013, http://www.bibliotekacy frowa.pl/Content/43827/001.pdf, s. 179-189 [dostęp: 9.04.2015].
 5. Harasimiuk D., Glosa do wyroku TS z 16 stycznia 2014 r., w sprawie C-423/12, F.M. Reyes p. Migrationsverket, "Państwo i Prawo", nr 1/2015, s. 114-121.
 6. Kochenov D , A Real European Citizenship: a New Jurisdiction Test: a Novel Chapter in the Development of the Union in Europe, "Columbia Journal of European Law", vol. 18/2011 s. 55-109.
 7. Kochenov D , The essence of EU citizenshp emerging from the last ten years of academic debate: beyond the cherry blossoms and the moon?, "International and Comparative Law Quarterly", vol. 62/2013, s. 97-136.
 8. Kochenov D , The right to have what rights? EU citizenship in need for clarification, "European Law Journal", vol. 19/2013, s. 502-516.
 9. Kowalik-Bańczyk K., Klauzula spraw czysto wewnętrznych - kurczący się obszar niestosowania prawa wspólnotowego w państwach członkowskich Wspólnoty Europejskiej, "Przegląd Prawa Europejskiego", nr 3/2003, s. 34-49.
 10. Miąsik D., Sprawa unijna, [w:] A. Wróbel (red.), Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, tom I, wyd. II, Warszawa 2010, s. 699-722.
 11. Niedźwiedź M., Prawo wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich będących członkami rodziny korzystającego ze swobody przemieszczania się obywatela Unii Europejskiej w świetle najnowszego orzecznictwa oraz najnowszych rozwiązań legislacyjnych, [w:] S. Biernat, S. Dudzik (red.), Przepływ osób i świadczenie usług w Unii Europejskiej. Nowe zjawiska i tendencje, Warszawa 2008, s. 87-118.
 12. Spaventa E., Seeing the wood despite the trees? On the scope of Union citizenship and its constitutional effects, "Common Market Law Review" vol. 45/2008, s. 13-45.
 13. Van Elsuwege P., Kochenov D., On the limits of Judicial Interventrion: EU Citizenship and Family Reunification Rights, "European Journal of Migration adn Law" nr 13/2011, s. 443-466.
 14. Wollenschläger F., Obywatelstwo UE i jego dynamika dla procesu integracji poza wymiarem rynkowym (cz. II), "Europejski Przegląd Sądowy" nr 7/2010, s. 18-29.
 15. Wollenschläger F., Obywatelstwo UE i jego dynamika dla procesu integracji poza wymiarem rynkowym (cz. I), "Europejski Przegląd Sądowy" nr 6/2010, s. 4-14.
 16. Wollenschläger F., Obywatelstwo UE i jego dynamika dla procesu integracji poza wymiarem rynkowym (cz. III), "Europejski Przegląd Sądowy" nr 8/2010, s. 27-30.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-5577
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu