BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cabaj Janusz
Tytuł
Konsekwencje podatkowe objęcia udziału aportowego w spółce prawa handlowego
Tax-Related Consequences of the Acquisition of Non-Monetary Asset Shares in a Private Limited Company
Źródło
Ius Novum, 2016, t. 10, nr 1, s. 89-108, bibliogr. 50 poz.
Słowa kluczowe
Spółki kapitałowe, Regulacje prawne, Prawo handlowe, Prawo podatkowe, Kodeks spółek handlowych
Capital company, Legal regulations, Commercial law, Tax regulations, Code of Commercial Companies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza prawna kwestii związanych z wnoszeniem wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej. Wnoszenie wkładu do spółki jest jednym ze zdarzeń sekwencji: zawarcie umowy założycielskiej (podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego) - objęcie udziału - wniesienie wkładu na pokrycie udziału. Każde z tych zdarzeń powoduje (albo może spowodować) konsekwencje prawnopodatkowe, czyli po prostu powstanie zobowiązania podatkowego. Co więcej, konsekwencje te ujawniają się na gruncie różnych ustaw podatkowych. Kontrowersje bodaj największe dotyczą drugiego elementu tej sekwencji - opodatkowania obejmowania udziałów. Artykuł niniejszy analizuje wszystkie istotne czynniki mające wpływ na opodatkowanie przychodu z tytułu objęcia udziału aportowego: odrębnie czynniki "przychodowe" i "kosztowe". Końcowa część artykułu ma natomiast na celu zasygnalizowanie konsekwencji podatkowych związanych z dokonywaniem pozostałych czynności wspomnianej sekwencji. Ukazuje zatem kontekst prawny obejmowania udziałów aportowych, a jednocześnie podkreśla odrębność pojęciową analizowanych zdarzeń. (abstrakt oryginalny)

The article aims to carry out a legal analysis of the issues connected with the introduction of nonmonetary assets to a limited company. The introduction of assets to a limited company is one of the events in the sequence: conclusion of a company foundation agreement (passing a resolution to increase the company capital) - stake acquisition - introduction of assets equivalent to the value of shares. Each of the events results (or may result) in tax and legal consequences, i.e. simply speaking tax liabilities. Moreover, the consequences result from various legal acts on taxes. The second element of the sequence - taxation of stake acquisition - is probably most controversial. The article analyses all the important factors that influence the taxation of income from stake acquisition via the introduction of non-monetary assets: 'income' and 'cost' factors separately. The final part of the article aims to highlight the tax-related consequences connected with the other elements of the sequence. Thus, it shows the legal context of the acquisition of non-monetary asset shares and emphasises the distinctions between the concepts of the analysed events. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 27 VI 1934 r. - Kodeks handlowy, Dz. U. Nr 57, poz. 502.
 2. Ustawa z dnia 26 VII 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. Nr 80, poz. 350 z późn. zm.
 3. Ustawa z dnia 15 II 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz. U. Nr 21 poz. 86 z późn. zm.
 4. Ustawa z dnia 29 VIII 1997 r - Ordynacja podatkowa, Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.
 5. Ustawa z dnia 9 IX 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, Dz. U. Nr 86 poz. 959 z późn. zm.
 6. Ustawa z dnia 15 IX 2000 r. Kodeks spółek handlowy, Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.
 7. Ustawa z dnia 27 VII 2002 r. - Prawo dewizowe, t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 826 z późn. zm.
 8. Ustawa z dnia 11 III 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.
 9. Allerhand M., Kodeks handlowy. Komentarz, Bielsko Biała 1999.
 10. Bartosiewicz A., PIT. Komentarz LEX, Warszawa 2015.
 11. Błystak L., Dauter H.B., Gruszczyński B. i in., Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, Wrocław 2004.
 12. Brzeziński B., Szkice z wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2002.
 13. Dmoch W., Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, Warszawa 2015.
 14. Małecki P., Mazurkiewicz M., CIT. Podatki i rachunkowość, Warszawa 2015.
 15. Nykiel W., Mariański A. (red.), Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Gdańsk 2007.
 16. Nykiel W., Mariański A. (red.), Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Gdańsk 2015.
 17. Obońska A., Wacławczyk A., Walter A., Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, Warszawa 2014.
 18. Siemiątkowski T., Potrzeszcz R. (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I, Warszawa 2010.
 19. Ustawa o podatku dochodowym os osób prawnych. Komentarz. Praca zbiorowa ekspertów Departamentu Podatkowego BDO, Warszawa 2008.
 20. Borkowski G., Glosa do uchwały NSA z dnia 24 stycznia 2011 r., II FPS 6/10, "Glosa" 2011, Nr 2, s. 119-132.
 21. Denisiuk B., Glosa do wyroku WSA z dnia 14 listopada 2012 r., III SA/Wa 427/12, "Glosa" 2015, Nr 1, s. 120-124.
 22. Gil K., Wacławczyk A., Glosa do wyroku WSA z dnia 16 lipca 2008 r., I SA/Bk 155/08 oraz WSA z dnia 21 października 2010 r., I SA/Bd 769/10, "Przegląd Podatkowy" 2012, Nr 5, s. 38-45.
 23. Jagiełło A., Łazińska-Sekuła A., Aport w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, "Prawo i Podatki" 2009, Nr 8, s. 1-5.
 24. Karczyński Ł., Glosa do uchwały NSA z dnia 24 stycznia 2011 r., II FPS 6/10, "Państwo i Prawo" 2014, Nr 4, s. 135-140.
 25. Lasiński-Sulecki K., Morawski W., Glosa do wyroku WSA w Gdańsku a dnia 12 czerwca 2012 r., I SA/Gd 439/12, "Przegląd Orzecznictwa Podatkowego" 2013, Nr 1, s. 15-22.
 26. Mariański A., Podatkowe aspekty przystępowania i występowania z osobowych spółek handlowych, "Przegląd Podatkowy" 2010, Nr 7, s. 17-23.
 27. Mariański A., Przekształcenie działalności gospodarczej osoby fizycznej - sukcesja generalna czy sukcesja podatkowa?, "Prawo i Podatki" 2012, Nr 1, s. 16-19.
 28. Pustuł J., Przychód z tytułu objęcia udziałów (akcji) w zamian za aport - jak rozumieć przepisy dotyczące odpowiedniego stosowania art. 14 ust 1-3 updop i odpowiednio art. 19 updof?, "Monitor Podatkowy" 2008, Nr 5, s. 17-21.
 29. Seredyński F., Sobiech M., Konwersja wierzytelności na podwyższenie kapitału oraz aport w postaci wierzytelności - skutki podatkowe, "Przegląd Podatkowy" 2005, Nr 3, s. 31-37.
 30. Uchwała NSA(7) z 24 I 2011, II FPS 6/10, ONSAiWSA 2011 Nr 3 poz. 46.
 31. Wyrok NSA z 14 XII 2004, FSK 1408/04, LEX Nr 147669.
 32. Wyrok NSA z dnia 28 II 2005, FSK 1434/04, LEX Nr 154642.
 33. Wyrok WSA we Wrocławiu z 06 VI 2008, I SA/Wr 355/08, LEX Nr 418277.
 34. Wyrok WSA w Białymstoku z 16 VII 2008, I SA/Bk 155/08, LEX nr 404905.
 35. Wyrok WSA w Kielcach z 30 VI 2010, I SA/Ke 274/10, LEX Nr 643464.
 36. Wyrok NSA z 3 IX 2010, II FSK 1688/09, LEX Nr 745701.
 37. Wyrok NSA z 3 IX 2010, II FSK 578/09, LEX Nr 677862.
 38. Wyrok WSA w Warszawie z 9 XI 2010, III SA/Wa 2158/10, LEX Nr 621587.
 39. Wyrok WSA we Wrocławiu z 10 XII 2010, I SA/Wr 980/10, LEX Nr 685112.
 40. Wyrok NSA z 28 IV 2011, II FSK 577/09, LEX Nr 742387.
 41. Wyrok NSA z 5 V 2011, II FSK 2186/09, LEX Nr 794769.
 42. Wyrok NSA z 30 VIII 2011, II FSK 502/10, LEX Nr 917938.
 43. Wyrok NSA z 20 IX 2011, II FSK 615/10, LEX nr 1127059.
 44. Wyrok NSA z 26 X 2012, II FSK 495/11, LEX Nr 1233877.
 45. Wyrok WSA w Warszawie z 14 XI 2012, III SA/Wa 427/12, LEX Nr 1338333.
 46. Wyrok NSA z 17 IV 2013, II FSK 1678/11, LEX Nr 1336912.
 47. Wyrok NSA z 22 V 2013 [online], II FSK 1838/11, http://orzeczenia.nsa.gov.pl /doc/C479E041B8 [dostęp: 11.08.2015].
 48. Wyrok NSA z 9 VIII 2013, II FSK 2433/11, LEX Nr 1353994.
 49. Wyrok NSA z 3 VI 2014, II FSK 1521/12, ONSAiWSA 2015 nr 3 poz. 61.
 50. Wyrok NSA z 25 VI 2014, II FSK 1799/12, LEX Nr 1476393.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-5577
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu