BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stefański Ryszard A.
Tytuł
Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie postępowania karnego i postępowania w sprawach o wykroczenia za 2014 r.
Review of the Resolutions of the Criminal Chamber of the Supreme Court on Criminal Procedure Issued in 2014
Źródło
Ius Novum, 2016, t. 10, nr 1, s. 132-167, bibliogr. 77 poz.
Słowa kluczowe
Kodeks postępowania karnego, Prawo karne, Regulacje prawne
Code of Criminal Procedure, Criminal Law, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Sąd Najwyższy
Supreme Court
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest analiza uchwał i postanowień Izby Karnej Sądu Najwyższego wydawanych w związku z przedstawianymi zagadnieniami prawnymi w zakresie prawa karnego procesowego. Zostały omówione takie kwestie jak: udział stron w posiedzeniu sądu (art. 339 § 5 k.p.k.), udział osoby nieuprawnionej w wydaniu orzeczenia (art. 439 §1 pkt 1 k.p.k.), rodzaje orzeczeń sądu odwoławczego (art. 437 § 1 k.p.k.), pytania prawne (art.441 k.p.k.), wznowienie postępowania z powodu rozstrzygnięcia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (art. 540 § 3 k.p.k.), skład sądu na rozprawie w przedmiocie wydania wyroku łącznego (art. 573 § 1 k.p.k.), tymczasowe aresztowanie osoby ściganej ENA (art. 607k § 3 k.p.k.), koszty usługi świadczonej drogą elektroniczną (art. 619 § 1 k.p.k.), koszty obrony z urzędu (§ 19 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu), zażalenia na postanowienia o zamianie kary (art. 50 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw), uprawnienia straży gminnej do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia (art. 17 § 3 k.p.w.), pytania abstrakcyjne (art. 60 § 1 i 2 ustawa o Sądzie Najwyższym). (abstrakt oryginalny)

The article analyses resolutions and rulings of the Criminal Chamber of the Supreme Court issued with regard to questions of law in the field of criminal procedure law. The article discusses the following issues: parties' participation in court sessions (Article 339 § 5 of the CPC), participation of an unauthorised person in decision making (Article 439 § 1 point 1 of the CPC), types of appeal court's decisions (Article 437 § 1 of the CPC), juridical questions (Article 441 of the CPC), re-opening of a trial resulting from a ruling of the European Court of Human Rights (Article 540 § 3 of the CPC), court bench composition at a trial to render a cumulative judgement (Article 573 § 1 of the CPC), temporary arrest of a person wanted for the purposes of prosecution under the EAW (Article 607 § 3 of the CPC), costs of services provided electronically (Article 619 § 1 of the CPC), costs of defence counsel ex officio (§ 19 point 2 of the ordinance of the Minister of Justice of 28 September 2002 on costs of attorneys' services and costs of free of charge legal assistance ex officio that are incurred by the State Treasury), appeals against decisions changing penalty (Article 50 item 1 and 2 of the Act of 27 September 2013 amending the Criminal Procedure Code and some other laws), municipal police powers to act as public prosecution in petty offences cases (Article 17 § 3 of the Code of Procedure in Petty Offences) and questions of law (Article 60 § 1 and 2 of the Act on the Supreme Court). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Augustyniak B., Eichstaedt K., Kurowski M., Świecki D., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. II, Warszawa 2013.
 2. Bojańczyk A., Podważenie prawomocnego wyroku sądu karnego przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu (ETPCz). Próba zarysu zagadnienia, cz. II, "Palestra" 2001, nr 7-8.
 3. Bojarski T., Glosa do uchwały składu 7 sędziów SN z dnia 17 lutego 1972 r., VI KZP 78/71, NP 1972, nr 7-8.
 4. Boratyńska K. T., Górski A., Sakowicz A., Ważny A., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2014.
 5. Bratoszewski J., Gardocki L., Gostyński Z., Przyjemski S.M., Stefański R.A., Zabłocki S., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. III, Warszawa 2004.
 6. Ciapała J., Uchwała Pełnego składu SN z dnia 28 stycznia 2014 r., BSA-4110-4/13, Prz. Sejm. 2014.
 7. Cieślak M., Doda Z., Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie postępowania karnego za pierwsze półrocze 1972 r., WPP 1973, nr 1.
 8. Dąbkiewicz K., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2010 r., III KK 116/10, "Paragraf na Drodze" 2010, nr 11.
 9. Dąbkiewicz K., Ponownie o oskarżycielskich uprawnieniach straży gminnych w sprawach o wykroczenia z art. 97 k.w. w związku z art. 78 ust 4 p. r. d., "Paragraf na Drodze" 2011, nr 3.
 10. Doda Z., Zażalenie w procesie karnym, Warszawa 1985.
 11. Doda Z., Gaberle A., Kontrola odwoławcza w procesie karnym. Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Komentarz, t. II, Warszawa 1997.
 12. Doda Z., Grajewski J., Karnoprocesowe orzecznictwo Sądu Najwyższego (lata 1995-1996), PS 1997, nr 11-12.
 13. Garlicki L. (red.), Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Komentarz, t. II, Warszawa 2011.
 14. Gołba F., Górski A., Toruński M., Glosa do uchwały SN z dnia 26 czerwca 2014 r., I KZP 14/14, "Europejski Przegląd Sądowy" 2016, nr 1.
 15. Gostyński Z., Glosa do uchwały SN z dnia 24 maja 1995 r., I KZP 15/95, PiP 1996, nr 6.
 16. Górski M., Glosa do uchwały składu 7 sędziów SN z dnia 26 czerwca 2014 r., I KZP 14/14, LEX/el. 2014.
 17. Grajewski J., Paprzycki L.K., Steinborn S., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. I, Warszawa 2013.
 18. Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. I, Warszawa 2014.
 19. Grzeszczyk W., Glosa do wyroku SN z dnia 1 marca 2007 r., V KK 4/07, OSP 2007, nr 12.
 20. Grzeszczyk W., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2014.
 21. Hoc S., Glosa do uchwały SN z dnia 22 stycznia 2003 r., I KZP 45/02, PS 2003, nr 11-12.
 22. Hofmański P., Nowe polskie prawo karne w świetle europejskich standardów w zakresie ochrony praw człowieka, Warszawa 1997.
 23. Hofmański P., Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Komentarz, t. II, L. Garlicki (red.), Warszawa 2011.
 24. Hofmański P., Zabłocki S., Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych, Zakamycze 2006.
 25. Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. I, Warszawa 2011.
 26. Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. III, Warszawa 2012.
 27. Hołda Z., Postulski K., Kodeks karny. Komentarz, Gdańsk 1998.
 28. Jasiński W., Glosa do postanowienia SN z dnia 30 września 2014 r. - I KZP 17/14, OSP 2015, nr 3.
 29. Kala D., Postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego. Zagadnienia karno-materialne i procesowe, Toruń 2003.
 30. Kmiecik R., Glosa do uchwały składu 7 sędziów SN z dnia 26 czerwca 2014 r., I KZP 14/14, OSP 2015, nr 2.
 31. Kolendowskiej-Matejczuk M., Glosa do postanowienia 7 sędziów SN z dnia 23 marca 2011 r., I KZP 1/11, Pal. 2011, nr 11-12.
 32. Kotowski W., Glosa do uchwały składu 7 sędziów SN z dnia 30 września 2014 r., I KZP 16/14, LEX/el. 2014.
 33. Kozielewicz W., Instytucja uchwał Sądu Najwyższego mających moc zasad prawnych - kwestie sporne w orzecznictwie Sądu Najwyższego w latach 1990-2010, [w:] A. Przyborowska-Klimczak, A. Taracha (red.), Księga Jubileuszowa Prof. Romualda Kmiecika, Warszawa 2011.
 34. Krakowiak D., Glosa do uchwały SN z dnia 30 kwietnia 2014 r., I KZP 4/14, Lex/el. 2014.
 35. Mazurczak-Jasińska E., Glosa do uchwały SN z dnia 28 stycznia 2014 r., BSA I-4110-4/13, OSP 2015, nr 3.
 36. Mazurczak-Jasińska E., Podmioty właściwe w sprawach dotyczących stosunku służbowego sędziego. Wybrane zagadnienia, PS 2014, nr 11-12.
 37. Meglewski A., Straż gminna jako organ oskarżycielski w postępowaniu sądowym, [w:] A. Meglewski (red.), Straż gminna jako organ kontroli ruchu drogowego, Lublin 2014.
 38. Mik C., Koncepcja normatywna prawa europejskiego praw człowieka, Toruń 1994.
 39. Morawski L., Wykładnia w orzecznictwie sądów. Komentarz, Toruń 2002.
 40. Nita B., Orzeczenie ETPCz jako podstawa wznowienia postępowania karnego, Europejski PS 2010, nr 9.
 41. Nowicki K., Postanowienie z dnia 25 marca 2010 r., I KZP 37/09, LEX/el. 2011.
 42. Opala P., Glosa do wyroku SN z dnia 1 marca 2007 r., V KK 4/07, St .Iur. Lubl. 2009, nr 12.
 43. Paluszkiewicz H., Pierwszoinstancyjne wyrokowanie merytoryczne poza rozprawą w polskim procesie karnym, Warszawa 2008.
 44. Paprzycki L.K., Samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego (wybrana problematyka europejska), "Europejski Przegląd Sądowy" 2014, nr 1.
 45. Postulski K., Glosa do uchwały SN z dnia 23 lutego 1999 r., I KZP 37/98, Pal. 1999, nr 7-8.
 46. Rogalski M., Koszty wykonywania przez operatorów telekomunikacyjnych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, Prok. i Pr. 2004, nr 1.
 47. Rusinek M., Glosa do uchwały składu 7 sędziów SN z dnia 30 września 2014 r., I KZP 16/14, PS 2015, nr 11-12.
 48. Skorupka J. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2015.
 49. Skowron A., Glosa do wyroku SN z dnia 25 maja 2010r., III KK 116/10 w sprawie uprawnienia straży miejskiej do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawie o wykroczenie z art. 65 § 2 k.w., "Paragraf na Drodze" 2010, nr 10.
 50. Skowron A., Straż gminna "w Sądzie Najwyższym", "Paragraf na Drodze" 2013, nr 12.
 51. Skowron A., Glosa do wyroku SN z dnia 18 października 2011 r., IV KK 237/11, LEX/el. 2013.
 52. Skowron A., Glosa do wyroku SN z dnia 18 kwietnia 2013 r., II KK 90/13, LEX/el. 2013.
 53. Skowron A., Glosa do postanowienia SN z dnia 2 kwietnia 2014 r., V KK 378/13, LEX/el. 2014.
 54. Skowron A., Problem uprawnień straży miejskich w Sądzie Najwyższym, "Paragraf na Drodze" 2014, nr 10.
 55. Skowron A., Glosa do postanowienia SN z dnia 30 września 2014 r. - I KZP 17/14, LEX/el. 2015.
 56. Skowron A., Glosa do uchwały składu 7 sędziów SN z dnia 30 września 2014 r., I KZP 16/14, LEX/el. 2015.
 57. Skworcow M., Glosa do uchwały SN z dnia 30 kwietnia 2014 r., I KZP 4/14, GSP-Prz. Orz. 2014, nr 4.
 58. Stefański R. A., Instytucja pytań prawnych do Sądu Najwyższego w sprawach karnych, Kraków 2001.
 59. Stefański R. A., Przegląd uchwał Izby Karnej i Wojskowej Sądu Najwyższego, w zakresie prawa karnego procesowego za 1995 r., WPP 1996, nr 3-4.
 60. Stefański R. A., Przegląd uchwał Izby Karnej i Wojskowej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego procesowego za 1999 r., WPP 2000, nr 2.
 61. Stefański R. A., Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego procesowego za 2003 r., WPP 2004, nr 2.
 62. Stefański R. A., Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego procesowego za 2005 r., WPP 2006, nr 2.
 63. Stefański R. A., Abstrakcyjne pytania prawne do Sądu Najwyższego w sprawach karnych, [w:] V. Konarska-Wrzosek, J. Lachowski, J. Wójcikiewicz (red.), Węzłowe problemy prawa karnego kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana prof. A. Markowi, Warszawa 2010.
 64. Stefański R. A., Przegląd uchwał Izby Karnej Wojskowej oraz Izby Wojskowej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego procesowego za 2010 r., WPP 2011, nr 2.
 65. Stefański R. A., Wykroczenie niewskazania osoby, której powierzono pojazd do kierowania lub używania, "Paragraf na Drodze" 2011, nr 3.
 66. Stefański R. A., Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego procesowego za 2011 r., "Ius Novum" 2012, nr 3.
 67. Stefański R. A., Glosa do uchwały składu 7 sędziów SN z dnia 30 września 2014 r., I KZP 16/14, OSP 2015, nr 2.
 68. Śliwiński S., Glosa do postanowienia SN z dnia 28 marca 1957 r., IV KO 8/55, PiP 1958, nr 2.
 69. Świda Z., Zagadnienia składu sądu i wyłączenia sędziego w przepisach kodeksu postępowania karnego z 1997 r., [w:] L. Boguni (red.), Nowa kodyfikacja karna, t. III, Wrocław 1998.
 70. Trybuchowska E., Udział stron i innych uprawnionych osób w posiedzeniach sądowych, [w:] J. Skorupka (red.), Rzetelny proces karny, Księga jubileuszowa Prof. Z. Świdy, Warszawa 2009.
 71. Tunia A., Kompetencje straży gminnych w zakresie ściągania sprawców wykroczeń z art. 96 § 3 k.w., [w:] A. Meglewski (red.), Straż gminna jako organ kontroli ruchu drogowego, Lublin 2014.
 72. Waltoś S., Hofmański P., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2013.
 73. Wąsek-Wiaderek, M. Samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego wobec kompetencji Trybunału Konstytucyjnego i Trybunałów Europejskich, Lublin 2012.
 74. Wróbel W., Grzywna w nowym kodeksie karnym, [w:] Nowa kodyfikacja karna. Kodeks karny. Krótkie komentarze, z. 15, Warszawa 1998.
 75. Zabłocki S., Wznowienie postępowania w sprawach karnych po orzeczeniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Krajowa Rada Sądownictwa 2013, nr 1.
 76. Zbrojewska M., Rola i stanowisko prawne Sądu Najwyższego w procesie karnym, Warszawa 2013.
 77. Zbrojewska M., Glosa do uchwały składu 7 sędziów SN z dnia 26 czerwca 2014 r., I KZP 14/14, LEX/el. 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-5577
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu