BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwiatkowski Zbigniew
Tytuł
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 2 kwietnia 2015 r., IV KK 8/15
Gloss on the Ruling of the Supreme Court of 2 April 2015, IV KK 8/15
Źródło
Ius Novum, 2016, t. 10, nr 1, s. 167-175, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Orzecznictwo sądu, Kodeks postępowania karnego, Regulacje prawne
Judicial decision, Code of Criminal Procedure, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Sąd Najwyższy
Supreme Court
Abstrakt
W glosie autor akceptuje trafność tezy, iż kasacja wnoszona przez strony może dotyczyć tylko orzeczenia sądu odwoławczego, a nie orzeczenia sądu pierwszej instancji. To w konsekwencji oznacza, iż można podnieść w niej, wobec orzeczenia sądu ad quem, zarzuty obrazy art. 439 k.p.k. lub innego rażącego naruszenia prawa (art. 523 § 1 k.p.k.), jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na treść orzeczenia. Autor polemizuje natomiast ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, wyrażonym w uzasadnieniu wyroku z dnia 9 kwietnia 2015 r., V KK 360/14, iż sformułowany w kasacji zarzut obrazy art. 424 § 1 i 2 k.p.k. w zw. z art. 457 § 3 k.p.k. i art. 6 k.p.k. mógł spowodować uchylenie wyroków sądów ad quem i a quo, skoro dotyczy on wadliwie sporządzonego uzasadnienia wyroku sądu meriti, a nie sądu odwoławczego, i nie był podnoszony w apelacji, wobec tego sąd odwoławczy nie był obowiązany zająć stanowiska w kwestii dotyczącej wadliwości uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji, gdyż nie miała ona wpływu na treść orzeczenia. (abstrakt oryginalny)

The author of the gloss approves of the aptness of the thesis that cassation appeal may be filed by parties only against the decision of an appellate court and not the decision of a court of the first instance. As a result, it means that it can be filed against the ruling of a court ad quem on the grounds of the contempt of Article 439 of the CPC or any other flagrant breach of law (Article 523 § 1 of the CPC) if it might have a significant effect on the contents of judgement. However, the author argues with the Supreme Court about its stand expressed in the justification of a sentence of 9 April 2015, V KK 360/14, that the charge of contempt of Article 424 § 1 and 2 of the CPC in connection with Article 457 § 3 of the CPC and Article 6 of the CPC formulated in the cassation appeal might result in waiving sentences rendered by the courts ad quem and a quo as it concerns a defective justification of a sentence rendered by a court meriti and not an appellate court, and was not appealed against, thus an appellate court was not obliged to adjudicate on the defectiveness of the sentence justification of the court of the first instance because this had no influence on the contents of the judgement. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Grzegorczyk T., Kasacja jako nadzwyczajny środek zaskarżenia w sprawach karnych i jej skuteczność w praktyce, "Państwo i Prawo", 2015, nr 6.
 2. Hofmański P., Sadzik S., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego. Tom III. Komentarz do artykułów 268-682, Warszawa 2012.
 3. Lex nr 1712827.
 4. Orzecznictwo Sądu Najwyższego - Izba Karna i Wojskowa 2007, nr 9.
 5. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 sierpnia 2003 r., IIIKK 11/03. OSNwSK 2003, poz. 1686.
 6. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4 maja 2005 r., IIKK 399/04. OSNwSK 2005, poz. 884.
 7. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 2007 r., IVKK 362/06. OSNwSK 2007, poz. 567.
 8. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 maja 2008 r., IIKK 44/08. OSNwSK 2008. poz. 1040.
 9. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 kwietnia 2010 r., IVKK 89/10. OSNwSK 2010, poz. 848.
 10. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 sierpnia 2010 r., IV KK 202/10. OSNwSK 2010. poz. 1550.
 11. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2011 r., IIKK 08/11. Legalis.
 12. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2013 r., III KK372/09. OSNwSK 2010, poz 1082.
 13. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2015 r., IIIKK 260/14 "Prokuratura i Prawo" 2015, nr 5, poz. 28.
 14. Uzasadnienie postanowienia z dnia 30 lipca 2014 r., IVKK 111/14. Lex nr 1500673.
 15. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 czerwca 2010 r., IIIKK 24/10. OSNwSK 2010. poz. 1232.
 16. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 1996 r., IIIKKN 148/96. OSNKW 1997, nr 1-2.
 17. Zabłocki S., Przegląd Orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izba Karna, "Palestra" 1997, nr 1-2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-5577
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu